Glossary

Glossary

De onderstaande definities dekken de alternatieve prestatiemaatregelen (APM's) van Umicore

Aangepaste EBIT

EBIT – EBIT-aanpassingen

Aangepaste EBIT-marge

Aangepaste EBIT van integraal geconsolideerde ondernemingen / inkomsten (metaal niet inbegrepen).

Aangepaste EBITDA

Aangepaste EBIT + aangepaste afschrijvingen van integraal geconsolideerde ondernemingen

Aangepaste EBITDA-marge

Aangepaste EBITDA van integraal geconsolideerde ondernemingen / inkomsten (metaal niet inbegrepen)

Aangepaste winst per aandeel

Aangepast nettoresultaat, aandeel van de Groep / (gemiddeld aantal uitstaande aandelen – ingekochte eigen aandelen)

Aangepaste winst per aandeel volgens basisberekening

Aangepast nettoresultaat, aandeel van de Groep / gemiddeld aantal uitstaande aandelen

Aangepaste winst per aandeel na verwateringseffect

Aangepast nettoresultaat, aandeel van de Groep / (gemiddeld aantal uitstaande aandelen + aantal mogelijke nieuwe aandelen die uitgegeven moeten worden in het kader van de bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de aandelenoptieplannen)

Aardopwarmingsvermogen (GWP)

Een relatieve maatstaf voor de hoeveelheid warmte die een broeikasgas in de atmosfeer vasthoudt.

Afval

Het totale volume geproduceerd afval, uitgedrukt in ton/jaar. Het afvalrecyclagepercentage is de verhouding tussen het afval dat door derden is teruggewonnen (met inbegrip van afval dat via verbranding als energie is teruggewonnen) en het totale afval.

Beoordeling van de duurzaamheid van producten (en diensten) (APS)

Deze specifieke methodologie van Umicore wordt toegepast om de duurzaamheid van de producten en diensten van Umicore te beoordelen en maakt gebruik van een instrument bestaande uit 58 op voorhand geformuleerde vragen en antwoorden met scorings- en wegingsfactoren. Het is georganiseerd rond acht thema's.

Beurskapitalisatie

Slotkoers x totaal aantal uitstaande aandelen

Biomarker van blootstelling

Stof of metaboliet ervan die in biologische vloeistoffen (bv. bloed) wordt gemeten om de inwendige blootstelling van het lichaam te beoordelen.

Blootstellingsgraad

De blootstellingsgraad van een specifiek metaal wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal werknemers met een biologisch meetresultaat dat de Umicore-streefwaarde voor dat specifieke metaal overschrijdt, en het totale aantal werknemers waarvan is vastgesteld dat ze aan dat metaal zijn blootgesteld. De streefwaarden van Umicore zijn gebaseerd op recente, door vakgenoten getoetste wetenschappelijke gegevens en worden regelmatig opnieuw geëvalueerd in het kader van nieuwe gegevens.

Broeikasgas (GHG)

Broeikasgassen zijn de zes gassen die in het Protocol van Kyoto staan vermeld: kooldioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O), fluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolwaterstoffen (PFK's) en zwavelhexafluoride (SF6). Zie ook ‘Kyoto-protocol’.

China 6

Chinese emissienorm voor lichte bedrijfsvoertuigen, vergelijkbaar met Euro 6

CO2 equivalent (CO2e)

De universele meeteenheid dat het opwarmingspotentieel (GWP) van elk van de zes broeikasgassen aangeeft, uitgedrukt als het GWP van één eenheid kooldioxide. De eenheid wordt gebruikt om het vrijkomen (of het vermijden van het vrijkomen) van verschillende broeikasgassen op een gemeenschappelijke basis te evalueren.

Conflictmineralen

Mineralen die worden gewonnen in omstandigheden van gewapend conflict of schendingen van de mensenrechten, met name goud, tin, wolfraam en tantaal

COSO-raamwerk

Het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) is een vrijwillige organisatie uit de particuliere sector die een gemeenschappelijk model voor interne controle heeft opgesteld aan de hand waarvan bedrijven en organisaties hun controlesystemen kunnen beoordelen.

Decibel (dB)

Eenheid van geluidsniveau

Dodd-Frank Act

Volledige titel: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. De Dodd-Frank Act heeft tot doel de financiële stabiliteit van de Verenigde Staten te bevorderen door de verantwoordingsplicht en transparantie in het financiële stelsel te verbeteren. Bevat de eis dat bedrijven die goud, tin, wolfraam en tantaal gebruiken, trachten na te gaan of die materialen uit de Democratische Republiek Congo (DRC) of een aangrenzend land afkomstig zijn en - indien dat het geval is - een due diligence-onderzoek naar hun bevoorrading uitvoeren.

Donaties

Een schenking aan een non-profitorganisatie die niet ten dienste staat van Umicore. Donaties kunnen in geld of in natura gebeuren. Politieke schenkingen zijn niet toegestaan.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's)

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die op 25 september 2015 door de Verenigde Naties (VN) werden aangenomen en die voortbouwen op haar Millenniumontwikkelingsdoelstellingen en zijn gericht. De SDGs zijn gericht op het beëindigen van armoede, het beschermen van de planeet en het waarborgen van welvaart voor iedereen als onderdeel van een nieuwe duurzame ontwikkelingsagenda van de VN. Elk doel heeft specifieke oogmerken die tegen 2030 moeten worden bereikt.

EBIT

EBIT-aanpassingen met inbegrip van totale andere inkomsten, inkomstenbelastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen, exclusief eenmalige, onregelmatige en eenmalige posten

EBIT-aanpassingen

Bevat aangepaste elementen met betrekking tot herstructureringsmaatregelen, waardeverminderingen van activa en andere opbrengsten of kosten resulterend uit feiten of transacties die duidelijk verschillen van de courante activiteiten van de onderneming. Dit omvat o.a. aanpassingen in verband met de verkoop van bedrijfsactiviteiten of milieuvoorzieningen in verband met historische vervuiling en sanering van gesloten sites.

Aangewend kapitaal

Effectief aangepast belastingtarief

Aangepaste belastinglasten / aangepaste winst (verlies) vóór belastingen van integraal geconsolideerde ondernemingen

EHS

Milieu, gezondheid en veiligheid (environment, health and safety)

Einde levensduur (EOL, end-of-life)

Materialen die een eerste levenscyclus hebben beëindigd en via recyclage opnieuw zullen worden verwerkt tot een tweede, derde ... leven.

Electroplating

Electroplating is een galvaniseringsproces waarbij metaalionen in een oplossing (elektrolyt) door een elektrisch veld in beweging worden gebracht om een ander materiaal te coaten. Het proces wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het aanbrengen van een laag materiaal om een gewenste eigenschap aan dat andere materiaal te verlenen.

Energie

Het energieverbruik: de som van het indirecte energieverbruik (energie uit aangekochte elektriciteit, stoom, perslucht en warmte) en het directe energieverbruik (energie uit brandstoffen, gasolie, aardgas, LPG, steenkool, cokes, petcokes enz. Hieronder valt ook zelf opgewekte energie, waarvoor alleen het verbruik van brandstoffen in aanmerking wordt genomen om dubbeltelling te voorkomen. Energie die aan derden wordt verkocht, wordt niet meegerekend
Indirect energieverbruik: energie uit aangekochte elektriciteit, stoom, perslucht en warmte
Direct energieverbruik: energie uit brandstof, gasolie, aardgas, LPG, steenkool, cokes, petcokes enz.
Hernieuwbare energie: windenergie, zonne-energie, energie uit biomassa (met inbegrip van bio- en ander natuurlijk geproduceerd gas), waterkracht (met inbegrip van waterkracht op zee) en geothermische energie.
Energie-efficiëntieprojecten: projecten met als doel de efficiëntie van de processen en de continue werking van onze fabrieken te verbeteren met het oog op een vermindering van het energieverbruik per productie-eenheid, per dag, enz. door middel van een betere geautomatiseerde controle van de energievoorziening ten opzichte van de verbruiksbehoeften, de vervanging van inefficiënte apparatuur, enz. Projecten worden doorgaans goed gepland en geëvalueerd vóór de implementatie, met inbegrip van een raming van de verwachte investering, energie- en CO2-besparingen, alsook het rendement en de afschrijvingstermijn.

Energieafnameovereenkomst (PPA)

Langetermijnovereenkomst die wordt gesloten voor de aankoop van elektriciteit. ‘Groene PPA’ verwijst naar een stroomafnameovereenkomst voor groene of hernieuwbare elektriciteit.

EV – elektrisch voertuig

Voertuig (personenauto of ander) dat geheel of gedeeltelijk op elektriciteit rijdt, in plaats van op conventionele brandstof.

Geassocieerde onderneming

Een entiteit waarin Umicore een aanzienlijke invloed heeft op het financiële en operationele beleid, maar geen controle. Doorgaans blijkt dit uit een deelname tussen 20% en 50%. Geassocieerde deelnemingen worden in de boekhouding opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.

Geconsolideerde sites

Sites van de integraal geconsolideerde ondernemingen.

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen

Voor een half jaar: gemiddelde van het geïnvesteerde kapitaal aan het begin en aan het einde van de periode
Voor een volledig jaar: gemiddelde van de halfjaargemiddelden.

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen, basisberekening

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen, verwaterd

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen + aantal mogelijke nieuwe aandelen die uitgegeven moeten worden in het kader van de bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de aandelenoptieplannen

Gesloten kringloop

Voor Umicore houdt een ‘gesloten kringloop’ in dat secundaire materialen worden teruggenomen van klanten (bv. productieresiduen) of materialen aan het einde van hun levensduur (bv. gebruikte mobiele telefoons, autokatalysatoren) en dat de teruggewonnen metalen terug in de economische kringloop worden gebracht.

GRONDSTOFFEN

Primaire grondstof: materiaal dat nooit eerder werd gebruikt of verwerkt tot een eindproduct (of een deel daarvan) anders dan voor de vervaardiging ervan vereist is. Bij gebrek aan informatie van de leverancier over de aard van de geleverde grondstoffen worden ze als primair beschouwd. De verzamelde gegevens worden uitgedrukt in de totale tonnage van het inkomende materiaal.
Secundaire grondstof: materiaal dat al eerder werd gebruikt of verwerkt en dat kan worden hergebruikt of opnieuw worden verwerkt tot een eindproduct (of een deel daarvan). Hieronder vallen zowel pre- als post-consumer materialen.
Secundaire pre-consumer grondstoffen: materiaal dat voortkomt uit de industriële processen in de waardeketen voordat dat materiaal tot een product is verwerkt. Dit omvat ook afvalmaterialen die afkomstig zijn van tussenliggende productiestappen in de waardeketen, waarbij primaire grondstoffen als input worden gebruikt. In alle gevallen mag het materiaal niet geschikt zijn voor consumptie in de tussenliggende productiestappen waarvan het afkomstig is.
Secundaire post-consumer grondstoffen: materiaal dat afkomstig is van producten die al minstens één levenscyclus hadden. Dit omvat afvalmaterialen die afkomstig zijn van tussenliggende productiestappen in de waardeketen waarbij secundaire grondstoffen (grondstoffen vóór en na consumptie) als input worden gebruikt. Dit omvat ook materiaal dat wordt teruggewonnen uit afval dat door industriële installaties in hun rol als eindgebruiker van een eindproduct wordt geproduceerd. In alle gevallen mag het materiaal niet geschikt zijn voor consumptie in de tussenliggende productiestappen waaruit het afkomstig is. Dit omvat ook materiaal dat wordt teruggewonnen uit afval dat door industriële installaties in hun rol als eindgebruiker van een eindproduct wordt voortgebracht.

Industriële bijproducten

Zie Grondstoffen

Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

Alle elementen van de inkomsten – de waarde van de aangekochte metalen

ISO 14001

Specificatie van de 'International Standards Organization' voor milieubeheersystemen (ref. ISO)

Intensiteit van broeikasgasemissies

Totalen van scope 1+2 CO2e-marktconforme emissies / totale inkomsten (metalen niet meegerekend)

Investeringsuitgaven

Gekapitaliseerde investeringen in materiële en immateriële vaste activa, exclusief de gekapitaliseerde kosten voor onderzoek & ontwikkeling (O&O)

Joint venture (JV)

Een contractuele overeenkomst waarbij Umicore en een andere partij een economische activiteit aangaan waarover zij gezamenlijke zeggenschap hebben. Joint ventures worden geboekt volgens de vermogensmutatiemethode.

Katalyse/katalysator

Katalyse is een chemisch proces waarbij de katalysator – als één van de elementen in het reactieproces - een chemische reactie mogelijk maakt of versnelt, zonder in het reactieproces te worden verbruikt, en dus kan worden hergebruikt.

Kathode

De kathode is de positieve kant in een (oplaadbare) batterij. In de oplaadfase komen ionen vrij van de kathode en migreren ze naar de anode (negatieve kant), waardoor elektriciteit wordt opgeslagen. In de ontladingsfase bewegen de ionen terug naar de kathode, waardoor elektriciteit vrijkomt.

Koreaanse wet op de registratie en evaluatie van chemische stoffen (K-REACH)

Koreaans beleid voor chemische stoffen om de risico's van chemische stoffen te beheren en informatie te verstrekken over de veiligheid van stoffen

Kyoto-protocol

Internationaal verdrag van het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) op grond waarvan de landen die in bijlage B van het verdrag zijn opgenomen landen (ontwikkelde landen) tussen 2008 en 2012 hun emissies moeten verlagen tot 5% onder het niveau van 1990. In 2012 werd het protocol verlengd tot 2020, maar in 2015 werd het effectief vervangen door de ‘Overeenkomst van Parijs’, waarbij de ondertekenaars van het UNFCCC overeenkwamen om de opwarming ‘ruim onder’ 2°C te houden.

Lichte bedrijfsvoertuigen (LDV)

Voornamelijk personenwagens - op diesel, benzine of een andere brandstof

Lichtemitterende diode (led)

Leds zijn een lichtbron op basis van halfgeleiders. Het biedt veel voordelen tegenover traditionele gloeilampen, waaronder een lange levensduur en energie-efficiëntie.

Lithiumion (Li-ion)

Lithiumion is een technologie voor oplaadbare batterijen waarbij lithiumionen tijdens de oplaadfase van de positieve elektrode (de kathode) naar de negatieve elektrode (de anode) bewegen, waardoor elektriciteit wordt opgeslagen. Tijdens de ontladingsfase bewegen de lithium-ionen zich terug naar de kathode, waardoor elektriciteit vrijkomt.

Lithiumkobaltiet (LCO)

Kathodemateriaal dat wordt gebruikt in oplaadbare lithium-ionbatterijen, vooral geschikt voor draagbare elektronische toepassingen.

Lithiumnikkel-mangaan-kobaltoxide (NMC)

Betrekkelijk nieuw type kathodemateriaal, dat wordt gebruikt in de opkomende (H)EV-markt en in toenemende mate in draagbare elektronische toepassingen

Materialiteit

De identificatie van de meest relevante en significante factoren die een invloed hebben op Umicore en op haar belangrijkste economische, sociale en ecologische impact

Megaliter

Eenheid die wordt gebruikt bij het meten van water, gelijk aan 1000 m3

Microgram per deciliter (μg/dL)

Eenheid die wordt gebruikt om het metaalgehalte in bloed te meten

Microgram per gram (μg/g)

Eenheid die wordt gebruikt om het metaalgehalte in urine te meten

Metaalemissies of metaaluitstoot

Uitstoot van metalen naar water (massa): de totale hoeveelheid metalen die na zuivering in het oppervlaktewater vrijkomt uit afvalwater (effluenten), uitgedrukt in kg/jaar. Als sites gebruik maken van een externe afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt de efficiëntie van die zuivering in aanmerking genomen als ze op de site bekend is.
Uitstoot van metalen in de lucht (massa): de totale hoeveelheid metalen die na emissiereductie, waar van toepassing, in vaste fractie door alle puntbronnen in de lucht wordt uitgestoten, uitgedrukt in kg/jaar. Voor kwik en arseen worden ook de damp- en dampfracties meegerekend.
Metaalemissies naar water en in de lucht (impact): voor elk van de metalen die in het water en de lucht worden uitgestoten, wordt een impactfactor toegepast om rekening te houden met de verschillende toxiciteits- en ecotoxiciteitsniveaus van de verschillende metalen wanneer zij in het milieu worden uitgestoten,
Diffuse metaalemissies: de gemiddelde concentratie van zwevende deeltjes (PM10) in de lucht van relevante metalen vermenigvuldigd met de impactfactoren in de lucht voor de respectievelijke metalen, genormalizeerd tegen de waarde van 2020.

Netto financiële schuld

Financiële schulden op meer dan één jaar + financiële schulden op ten hoogste één jaar – kas en kasequivalenten

Netto kasstromen vóór financiering

Netto operationele kasstromen + toename/afname van de investeringsthesaurie

Netto schuld / LTM aangepaste EBITDA

Netto financiële schuld gedeeld door de aangepaste EBITDA van de laatste 12 maanden (LTM)

ISO 45001

Een internationaal toegepaste Britse norm voor managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk

Onderaannemer

Een persoon die geen deel uitmaakt van het personeelsbestand van Umicore en die diensten verleent aan Umicore in een van haar sites onder de in een contract bepaalde voorwaarden.

Onderzoek - & ontwikkelingsuitgaven (O&O)

Bruto onderzoek- en ontwikkelingsuitgaven, gekapitaliseerde kosten inbegrepen. De gerapporteerde uitgaven voor O&O omvatten niet de O&O van geassocieerde ondernemingen.

Ongevallen

Frequentiegraad van arbeidsongevallen: aantal arbeidsongevallen met werkverlet per miljoen werkuren. Ongevallen op de weg van en naar het werk worden niet meegerekend.
Ernstgraad arbeidsongevallen: aantal werkverletdagen per duizend werkuren. Ongevallen op de weg van en naar het werk worden niet meegerekend.
Dodelijk ongeval: een arbeidsongeval met dodelijke afloop
Ongeval met werkverlet (LTA): een werkgerelateerd letsel, waarmee meer dan één werktijd verloren gaat.
Registreerbare verwonding (RI): een werkgerelateerde verwonding die resulteert in meer dan één eerste-hulpbehandeling of in een aangepast werkprogramma (ongevallen met werkverlet niet inbegrepen)
Totaal registreerbaar aantal verwondingen (TRIR): Totaal aantal dodelijke ongevallen, ongevallen met werkverlet en registreerbare verwondingen zonder werkverlet, per miljoen gewerkte uren, zowel voor werknemers van Umicore als voor aannemers

Opleidingsuren

Gemiddeld aantal uren opleiding per werknemer, met inbegrip van alle soorten opleiding (formeel, opleiding op de werkplek, e-learning, enz.) die het bedrijf ondersteunt en die relevant zijn voor de business unit of het bedrijf. Het totale aantal opleidingsuren wordt gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers van integraal geconsolideerde ondernemingen.

Opleidingsuren per persoon

Gemiddeld aantal uren opleiding per werknemer - met inbegrip van interne en externe opleiding en opleiding op de werkplek. Opleiding op de werkplek kan ook de uren omvatten dat een persoon op de werkvloer wordt opgeleid, zonder volledig productief te zijn. Het totale aantal opleidingsuren wordt gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers.

Original Equipment Manufacturer (OEM)

In de automobielindustrie verwijst dit naar autofabrikanten.

Overschrijding

Resultaat van een biologische monitoringanalyse dat het (interne) streefniveau overschrijdt

Personeelsbestand

Aantal werknemers in volledig geconsolideerde ondernemingen dat op het einde van de rapporteringsperiode bij Umicore op de loonlijst staat. Dit aantal omvat deeltijdse en tijdelijke werknemers, maar niet de werknemers met een slapend contract, langdurig zieken en werknemers in onderaanneming. Dit geldt voor alle uurloners, maandloners, managers en stagiairs die op het einde van het gerapporteerde semester op de loonlijst van Umicore staan, inclusief deeltijdse en tijdelijke werknemers, maar exclusief werknemers met een slapend contract (loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, enz.), langdurig zieken (landspecifieke duur van ononderbroken afwezigheid) en vervroegd gepensioneerden.

Personeelsverloop

Uitgedrukt in vrijwillige vertrekkende werknemers: aantal werknemers dat uit eigen beweging de onderneming verlaat (met uitzondering van afvloeiingen, pensionering en het einde van een contract voor bepaalde tijd). Dit aantal wordt in verhouding gebracht tot het totale personeelsbestand.

Platform (auto-industrie)

Een gemeenschappelijke reeks inspanningen op het gebied van ontwerp, engineering en productie van voertuigen en belangrijke onderdelen voor een aantal uiterlijk verschillende voertuigmodellen

Platinagroepmetalen (PGM)

Platina, palladium, rhodium, ruthenium, iridium en osmium (in het geval van Umicore verwijst het vooral naar de eerste drie)

Precursor

Chemische stof die deelneemt aan de chemische reactie waarbij een andere verbinding wordt geproduceerd

Procesemissies

Emissies die ontstaan bij productieprocessen, zoals de CO2 die ontstaat bij de afbraak van calciumcarbonaat (CaCO3)

Procesveiligheid

Veiligheidskwesties in verband met het gebruik en de opslag van gevaarlijke chemische stoffen die een gevaar kunnen vormen voor de werknemers, de omwonenden en het milieu

Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)

Europees beleid voor chemische stoffen om de risico's van chemische stoffen te beheren en informatie over de veiligheid van stoffen te verstrekken

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

Aangepaste EBIT / gemiddeld aangewend kapitaal

Retentiegraad

100% -vrijwillige vertrekkers

Risicobeoordeling

De evaluatie van de risico's van bestaande stoffen voor de mens, met inbegrip van werknemers en consumenten, en voor het milieu, met het oog op een betere beheersing van die risico's

Schuldratio (ook schuldgraad)

Netto financiële schuld / (netto financiële schuld + eigen vermogen van de Groep)

Science-Based Targets initiative (SBTi)

Organisatie die broeikasgasdoelstellingen wetenschappelijk valideert. Het is een samenwerkingsverband met CDP, UN Global Compact, World Resources Institute en World Wildlife Fund (Wereld Natuurfonds).

SCOPE 1, 2, 3, 4 CO2E-EMISSIES

Scope 1 CO2e-emissies: de directe broeikasgasemissies van een rapporterende organisatie
Scope 2 CO2e-emissies: de indirecte broeikasgasemissies van een rapporterende organisatie door de opwekking van aangekochte elektriciteit, verwarming/koeling, perslucht of stoom
Scope 3 CO2e-emissies: de indirecte emissies van een rapporterende organisatie die upstream en downstream in de waardeketen plaatsvinden, met inbegrip van aangekochte goederen en diensten, zakenreizen, woon-werkverkeer van werknemers, afvalverwijdering, gebruik van verkochte producten, transport en distributie (upstream en downstream), investeringen, geleasede activa en franchises
Scope 4 CO2e-emissies: de emissiereducties die plaatsvinden buiten de levenscyclus of de waardeketen van een product, maar als gevolg van het gebruik van het product. Ze worden ook ‘vermeden emissies’ genoemd.

Secundaire (grondstoffen) materialen

Zie Grondstoffen

Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)

Aanbevelingen die in 2017 gelanceerd werden om de rapportering van klimaatgerelateerde financiële informatie te verbeteren en uit te breiden. Het publicatieplatform van CDP biedt een mechanisme voor rapportering in overeenstemming met de TCFD-aanbevelingen.

Tijdelijk contract, tijdelijke werknemers

Umicore-werknemers met een tijdelijk contract, die opgenomen zijn in het personeelsbestand van de volledig geconsolideerde ondernemingen.

Uitstaande aandelen

Uitgegeven aandelen – eigen aandelen

Voltijds equivalent (VTE)

Het VTE van een werknemer wordt berekend door het feitelijke werkregime, de uren, de ploegendiensten te delen door het regime, de uren, de ploegendiensten van een voltijds werknemer aan het einde van de periode in volledig geconsolideerde ondernemingen.

Voorspelde concentraties zonder effect (PNEC)

De concentratie van een chemische stof die geen voorspeld effect op het milieu heeft

Vrijwillige vertrekkers

Aantal werknemers dat op eigen initiatief vertrekt (exclusief afvloeiingen, pensionering en einde contract van bepaalde duur). Dit aantal is gerelateerd aan het totale personeelsbestand van de volledig geconsolideerde ondernemingen.

Winst voor rente en belastingen (EBIT)

Bedrijfsresultaat van volledig geconsolideerde ondernemingen, inclusief opbrengsten van andere financiële participaties + aandeel van de Groep in het nettoresultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast.

Werknemer

Een persoon die deel uitmaakt van Umicore’s totale personeelsbestand. Een Umicore medewerker kan een voltijdse, deeltijdse of tijdelijke werknemer zijn.

Water

Waterverbruik: het gebruik van water bij onze industriële activiteiten, in overeenstemming met de definitie van de term in de ISO14046-norm
Wateronttrekking: het onttrokken productiewater (water/vochtgehalte van inkomende grondstoffen en vloeibare oplossingen), grondwater onttrokken voor saneringsdoeleinden en koelwater onttrokken aan en teruggevoerd naar oppervlaktewater

Zware dieselvoertuigen (HDD)

Grote dieselvoertuigen; hetzij op de weg, zoals vrachtwagens en bussen; hetzij niet op de weg, zoals zware installaties en mijnbouwapparatuur of locomotieven en landbouwapparatuur