Managementaanpak

Algemene managementaanpak

De Umicore Way is de hoeksteen van alles wat we doen bij Umicore en vormt de basis van onze managementaanpak. De Umicore Way wordt aangevuld met gedetailleerde bedrijfscodes die richtlijnen vastleggen voor het hele bedrijf. De codes omvatten:

  • De gedragscode, dat een uitgebreid kader voor ethische bedrijfspraktijken omvat

  • Het Corporate Governance charter, dat onze managementfilosofie en governance principes uiteenzet

  • De code inzake handel met voorkennis, dat het beleid van Umicore uiteenzet rond marktmisbruik, met inbegrip van handel met voorkennis

  • Ons beleid rond wereldwijde duurzame bevoorrading, dat ons engagement uiteenzet om onze bevoorradingsketen af te stemmen op onze eigen waarden en praktijken

  • Vele interne beleidslijnen, die ontwikkeld werden ter ondersteuning van onze visie en waarden, waaronder veiligheid, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, opleiding, ontwikkeling, donaties en sponsoring

Ons bedrijfsmodel werd ontworpen om een positieve impact te hebben op de samenleving, parallel aan economische waardecreatie. We bieden oplossingen voor duurzaamheidsuitdagingen rond megatrends en creëren waarde voor al onze stakeholders. Onze Clean Mobility & Recycling strategie en onze Let's Go For Zero-strategie zijn ons kompas om geïntegreerde waardecreatie te verzekeren.

Evaluaties

Onze economische, sociale en milieuprestaties worden jaarlijks gemeten aan de hand van een reeks KPI's die via een gegevensbeheersysteem van de Groep worden gerapporteerd. De gegevens worden verzameld en gerapporteerd op het niveau van de relevante entiteit: site, regio, business unit of business group. De corporate afdelingen EHS, HR, ESG en Finance voegen de prestatiegegevens van alle onderdelen van de Groep samen om de algemene vooruitgang van Umicore te evalueren en ter beoordeling voor te leggen aan de bevoegde tactische directie en/of de volledige directieraad.

Zowel financiële als niet-financiële KPI’s worden opgenomen in de algemene prestatiemeting van het management, zoals beschreven in ons remuneratiebeleid. Een nieuw remuneratiebeleid waarin prestatiemaatstaven op het gebied van klimaat, uitstoot, diversiteit en veiligheid voor leden van de directieraad worden geïntegreerd, wordt ter goedkeuring voorgelegd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2022. Prestatiegegevens in verband met de ESG-strategie zullen worden opgevolgd via een intern ESG-dashboard.

Umicore doet een beroep op een assurance provider om haar financiële, sociale en milieugegevens te controleren. Sinds 2021 voert EY die controle uit in de hoedanigheid van erkende auditor. EY evalueert de volledigheid en betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens, evenals de robuustheid van het bijbehorende gegevensbeheersysteem. De prestatie-indicatoren en rapporteringsprocessen worden na elke assurance-cyclus opnieuw bekeken en bijgewerkt. In het kader van de nieuwe ‘Let's Go For Zero’-strategie heeft Umicore zich ertoe verbonden meer informatie te openbaren. Dat is een continu proces en zal over verschillende rapporteringscycli worden gespreid als onderdeel van een continu verbeteringsproces.

Verantwoordelijkheden

Umicore gelooft in decentralisatie en in het toevertrouwen van een grote mate van autonomie aan elk van haar business units. De business units zijn op hun beurt verantwoordelijk voor hun bijdrage tot de waardecreatie van de Groep en voor hun naleving van de strategieën, het beleid, de normen en de benadering van de Groep inzake duurzame ontwikkeling. Business units zijn geclusterd in business groups volgens de thema's van de strategische bedrijfsontwikkeling. Daarnaast zetelt elke business groep in de ESG-raad om de integratie van ESG in die strategieën te verzekeren.

Dit impliceert een doeltreffend besluitvormingsproces op basis van een duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden, zoals beschreven in Bestuur. Dit moet zorgen voor een optimaal evenwicht tussen een cultuur van ondernemerschap op het niveau van de business units en doeltreffende sturings- en toezichtsprocessen op centraal niveau.

De vier tactische directies leveren een belangrijke bijdrage tot de bedrijfsstrategie en zien toe op de uitvoering ervan. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de economische, sociale en milieuprestaties berust bij de Executive Vice-President, de managers van de business units en sitemanagers. Om de business units en de sites bij te staan, hebben de corporate afdelingen gedetailleerde technische richtlijnen ontwikkeld, die zorgen voor een collectief begrip van concepten, definities, rollen en verantwoordelijkheden. Elk jaar worden op verschillende niveaus van de organisatie workshops en vergaderingen georganiseerd om beste praktijken uit te wisselen.

Financieel beheer

Aanpak en doelstellingen

Onze aanpak van het financieel en economisch beheer vloeit voort uit onze visie, waarden en organisatieprincipes zoals beschreven in de Umicore Way.

Umicore streeft ernaar waarde te creëren voor haar aandeelhouders. Dat bereiken we door de ontwikkeling van een overtuigende strategie en een sterke staat van dienst in het leveren van solide prestaties ten opzichte van de strategische doelstellingen. Wij streven ernaar onze bestaande activiteiten te doen groeien en tegelijk sterke leidersposities te behouden of te vestigen op basis van innovatieve technologieën. Het rendement van de aandeelhouders hangt af van de waardering van het Umicore-aandeel en wordt ondersteund door de uitbetaling van dividenden.

Umicore streeft ernaar haar activiteiten veilig te stellen door een gezond financieel beheer en een sterke balans. Hoewel wij geen vaste doelstelling hebben voor de schuldniveaus, streven wij ernaar te allen tijde een ‘investment grade’-status te behouden. Wij streven ook naar een gezond evenwicht tussen korte- en langetermijnschulden en tussen schulden met vaste en variabele rentevoeten. Deze aanpak, samen met een sterke kasstroom uit onze activiteiten, maakt het ons mogelijk de meeste van onze groei-initiatieven zelf te financieren.

Beleid

Er zijn specifieke interne beleidslijnen en richtsnoeren ontwikkeld om de aanpak van de onderneming te omkaderen met betrekking tot specifieke financiële aspecten, zoals dividend, financiering en investering, verrekenprijzen, kredietbeheer en hedging.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid voor de algemene financiële prestaties van Umicore berust bij de gedelegeerd bestuurder, terwijl elke Executive Vice-President verantwoordelijk is voor de financiële prestaties van zijn/haar business group of corporate afdelingen. Op het niveau van de business units is het hoofd van de business unit verantwoordelijk voor de operationele en financiële prestaties van de business unit. De financiële controleurs ondersteunen de hoofden van de business units bij het beheer van de financiële en rapporteringsaspecten van de business unit en ondersteunen het financiële toewijzingsproces voor projecten die verband houden met milieu, klimaat, diversiteit en veiligheid, aangezien ze bijdragen aan het bereiken van onze Let's go for Zero-doelstellingen.

De Chief Financial Officer heeft de algemene leiding over de financiële en economische prestaties van Umicore en wordt bijgestaan door een Corporate Finance-team dat specifieke expertisecentra omvat voor aspecten zoals belastingen, liquiditeitenbeheer, boekhouding en controle.

Operationeel beheer

Aanpak en doelstellingen

Umicore streeft ernaar economische waarde te genereren via haar bestaande activiteiten en via eventuele overnames of initiatieven voor organische groei die we ondernemen. Dit impliceert het genereren van rendement op ingezet kapitaal (aangepaste bedrijfswinst vóór belastingen / gemiddeld ingezet kapitaal voor de periode) dat groter is dan de algemene kapitaalkosten vóór belastingen. Die kapitaalkosten kunnen variëren volgens ons risicoprofiel en de situatie van de wereldwijde obligatie- en aandelenmarkten. De ROCE is een van de belangrijkste prestatie-indicatoren die het beleid van Umicore sturen.

Wij handelen in edele en andere zeldzame metalen en hebben daarom een relatief hoge werkkapitaalintensiteit. Het management wordt daarom gestimuleerd om de prestaties te optimaliseren, zowel vanuit een winstperspectief als door de minimalisering van aangewend kapitaal.

Investeringen worden per geval beoordeeld: van acquisities wordt verwacht dat zij in de eerste fase van hun integratie winstverhogend zijn en kort daarna waardeverhogend. Vergelijkbare criteria bestaan voor autonome investeringen, hoewel het nastreven van groeiprojecten op langere termijn steevast een langere kijk op het verwachte rendement vereist.

Umicore streeft naar het behoud van marktleiderschapsposities in recyclage en materialen voor schone mobiliteit. Door de aard van onze activiteiten, die bestaan uit producten voor zeer specifieke toepassingen, zijn we in geen enkel land of regio aanwezig met een belangrijk aandeel in de economie van dat land of die regio. Onze activiteiten zijn mondiaal van aard met 50 productievestigingen in 33 landen.

Bij het ontwerp van groeiprojecten bekijken we zorgvuldig de totale bijdrage aan onze Let's go for Zero-ambities.

Omdat wij het toenemende belang van klimaatbestendigheid inzien, steunen wij de aanbevelingen van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) en versterken wij de beperking van onze klimaatgebonden risico's en kansen. Het beheer van die risico's en kansen is nauw verbonden met ons bedrijfsmodel, onze wereldwijde activiteiten en onze milieu-impact in de samenleving.

Om operationele uitmuntendheid te bereiken, concentreert Umicore zich op drie pijlers: mensen, competenties en waarden.

Mensen moeten worden uitgerust en de functies in digitalisering worden ingevuld, wat de taak is van de Umicore Technical and Digital Academy, zoals eerder beschreven. Competenties worden ontwikkeld in expertisecentra, zoals het cloud expertisecentrum, het computational science centrum, het data management center en het robotics center. Waarden worden ontwikkeld in draaiboeken en projectmanagers begeleiden business units bij het opzetten van projecten.

We stelden KPI's voor operationele uitmuntendheid en digitalisering op en sommige business units kregen doelstellingen van de directieraad, bijvoorbeeld om als gevolg van digitalisering de EBIT te verbeteren.

Beleid

We ontwikkelden specifieke interne beleidslijnen en richtlijnen die de aanpak van de onderneming omkaderen met betrekking tot specifieke operationele aspecten, waaronder ROCE-berekeningsmethoden, ROCE-doelstellingen, fusies en overnames.

Verantwoordelijkheden

In de directieraad zijn de Chief Financial Officer en de Chief Strategy Officer verantwoordelijk voor het operationele management. Zij fungeren als leads voor de Raad voor digitale & operationele excellentie . Die tactische raad - aangestuurd door de SVP Digitalization – ging eind 2021 van start en wordt in het eerste kwartaal van 2022 verder ontwikkeld.

Fusies en overnames worden beoordeeld door de afdeling Corporate Development, die onder toezicht staat van de Chief Financial Officer.

De Vice-Presidenten van de business groups zijn elk verantwoordelijk voor de algemene operationele prestaties van hun business group. Op het niveau van de business units is het hoofd van de business unit verantwoordelijk voor de algemene operationele prestaties. De algemene directeur van elke site heeft een soortgelijke verantwoordelijkheid op het niveau van de site. De implementatie en de prestaties ten opzichte van de KPI's op milieu- en sociaal gebied worden gecontroleerd door de ESG Raad.

Innovatiebeheer

Aanpak en doelstellingen

Technologie is de kern van wat wij doen en zorgt ervoor dat wij onze klanten en markten meerwaarde kunnen leveren, met de ontwikkeling van de allernieuwste producten, processen en diensten. Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer voor onze technologische ontwikkeling en beoogt veilige processen, duurzame producten, bevoorrading en processen. Onze ambitieuze doelstellingen omvatten het behalen van nuluitstoot van broeikasgassen voor Scope 1 en 2 in 2035. Wij investeren consequent tussen 5 en 7% van onze inkomsten (metaal niet meegerekend) in O&O en innovatie. We werken op basis van een evenwichtige portfolio die op korte termijn resultaten oplevert voor onze bedrijven en klanten en ons tegelijk zorgvuldig voorbereidt op de toekomst. Onze portfolio strekt zich uit over drie tijdshorizonten en omvat een dimensie rond kerncompetenties, die technologische uitmuntendheid in alle cruciale domeinen garandeert.

BELEIDAlle business units ontwikkelen een bedrijfsplan meer dan 15 jaar omspant en vertalen dit in een draaiboek voor producten en diensten. Dat wordt op zijn beurt vertaald in een bedrijfsplan voor technologie en competenties. Die draaiboeken worden regelmatig gevalideerd op basis van veranderingen in markten en technologieën en geven sturing aan onze project- en activiteitenportfolio.

Verantwoordelijkheden

O&O is bij Umicore hybride georganiseerd: activiteitsspecifieke O&O wordt aangevuld met corporate O&O en een incubator voor nieuwe activiteiten, elk met specifieke rollen en verantwoordelijkheden. Die O&O-afdelingen komen samen in een Raad voor Technologie & Innovatie, die nagaat hoe O&O de doeltreffendheid en de efficiëntie kan analyseren, meten en verbeteren. De Raad voor Technologie & Innovatieevalueert ook synergieën tussen activiteiten en gemeenschappelijke thema's zoals de ontwikkeling van O&O-talent en de digitalisering van O&O, en adviseert de CEO over innovatiebeheer.

De directieraad evalueert elk kwartaal de volledige portfolio van technologie en innovatie, waarbij alle mijlpalen van het programma, competenties, innovatiewaarde en prestatie-indicatoren aan bod komen. Dit wordt beheerd door de gedelegeerd bestuurder en gecoördineerd door corporate O&O via een centraal project management office, dat met verschillende project management offices over heel Umicore samen afstemt.

De business units zijn verantwoordelijk voor de opzet, levering en evaluatie van hun projectportfolio in lijn met de verwachtingen van de klant en de markt.

Milieubeheer

Aanpak en doelstellingen

Onze aanpak van milieubeheer vloeit voort uit de visie, waarden en organisatieprincipes van de Umicore Way. Met onze Let's Go For Zero-strategie verbinden we ons ertoe onze milieu-impact tot een minimum te beperken. De Let's Go For Zero-strategie van Umicore spitst zich toe op de uitstoot van broeikasgassen en andere emissies, maar we volgen, controleren en rapporteren ook voortdurend de prestaties van onze organisatie met betrekking tot andere milieuaspecten. Een gedetailleerd overzicht van onze milieuprestatie-indicatoren vindt u in Milieuen in de Milieuverklaringen.

Beleid

Een interne EHS-leidraad van de Groep beschrijft de aanpak voor het meten van en rapporteren over elke relevante milieu-indicator. Bovendien leidde een specifiek intern beleid rond energie-efficiëntie tot een hoog niveau van bewustzijn en engagement in de sites en business units om te streven naar een voortdurende verbetering van energie-efficiëntie. Umicore moedigt ook alle initiatieven van de business units aan die het recyclagepotentieel verhogen. Op wereldschaal vermindert de recyclage van metalen de milieu-impact van de grondstoffenwinning en de verwerking van metalen tot producten.

Prestatieverantwoordelijkheden

In de directieraad is de Executive Vice-President Corporate Security, Environment, Health & Safety, Internal Audit, Legal en Procurement & Transportation verantwoordelijk voor alle milieuaangelegenheden. Hij leidt ook de ESG Raad die toeziet op de uitvoering en de prestaties ten opzichte van de KPI's op milieuvlak.

De Vice-Presidenten van de business groups zijn elk verantwoordelijk voor de algemene milieuprestaties van hun business group. Op het niveau van de business units is het hoofd van de business unit verantwoordelijk voor de algehele milieuprestaties. De algemeen directeur van elke site heeft een soortgelijke verantwoordelijkheid op siteniveau.

Personeelsbeheer

Aanpak en doelstellingen

Onze aanpak van het personeelsbeheer vloeit voort uit de visie, waarden en organisatieprincipes van de Umicore Way en wordt weergegeven in het Global Framework Agreement on Sustainable Development, dat we in 2007 onderschreven en in 2019 vernieuwden. Umicore implementeert de richtlijnen over mensenrechten, collectieve onderhandelingen, gelijke kansen, geweld en pesterijen op het werk, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en milieukwesties.

Met onze Let's Go For Zero-strategie engageren we ons tot Zero Harm en Zero Inequality. Hoewel de Let's go for Zero-doelstellingen van Umicore een specifieke focus vastleggen, vinden we het even belangrijk om onze sociale prestaties op andere vlakken voortdurend te volgen, te controleren en te rapporteren. Een gedetailleerd overzicht van onze prestatie-indicatoren voor het personeel vindt u in Medewerkers en in de Sociale Verklaringen.

Beleid

Een interne 'Group Social Reporting Guidance Note' biedt gedetailleerde richtlijnen voor het meten van en rapporteren over sociale prestaties. We ontwikkelden specifieke interne beleidslijnen om bepaalde elementen van onze sociale beheeraanpak te omkaderen, waaronder Diversiteit & Inclusie, Rekrutering, Veiligheid, Mensenrechten en Arbeidsomstandigheden en Opleiding & Ontwikkeling.

Voor onze aanpak van gezondheid en veiligheid is de ‘Group EHS Guidance Note’ (hierna 'EHS Guidance Note') het centrale EHS-beheersysteem van Umicore. Het beschrijft de eisen en verwachtingen op het vlak van milieu, gezondheid en veiligheid voor de hele Groep en biedt een kader voor de business units en sites dat consistent is met en expliciet verwijst naar het beheersysteem ISO 14001. Die richtlijnen bestrijken de volledige waaier van EHS-onderwerpen, zoals gezondheid en veiligheid op het werk. Het veiligheidsbeleid van de Groep biedt de business units een kader voor de ontwikkeling en implementatie van veiligheidsprogramma's die nodig zijn om uitmuntende veiligheidsprestaties te bereiken en te behouden. Het beleid is gebaseerd op universele basisprincipes voor veiligheid. Elke business unit kan deze vertalen naar hun eigen omgeving, zodat ze acties kunnen ondernemen in functie van hun specifieke risico's.

Verantwoordelijkheden

Binnen de directieraad is de gedelegeerd bestuurder verantwoordelijk voor het toezicht op Umicore’s Human Resources. Hij leidt de tactische Raad voor Werknemers & Organisatie , die beheerd wordt door de Senior Vice-President Human Resources. Voor alle gezondheids- en veiligheidskwesties is de Executive Vice-President for Environment, Health & Safety, Corporate Security, Procurement & Transportation, Legal and Internal Audit verantwoordelijk. KPI's inzake gezondheid en veiligheid worden gecontroleerd door de ESG Raad. De Executive Vice-Presidenten zijn verantwoordelijk voor de sociale aspecten van hun business group. Op het niveau van de business units is het hoofd van de business unit verantwoordelijk voor de algemene sociale prestaties. De algemeen directeur van elke site heeft een soortgelijke verantwoordelijkheid op het niveau van de site. Er is een regionale Human Resources-organisatie om de sociale aspecten op regionaal en landelijk niveau te beheren en de bedrijfseenheden structureel te ondersteunen bij alle aspecten van personeelsbeleid en gezondheids- en veiligheidsbeheer. De implementatie en prestaties rond de KPI's van het personeelsbestand worden gecontroleerd als onderdeel van de Raad voor Werknemers & Organisatie . De implementatie en prestaties rond de KPI's op het gebied van diversiteit, gezondheid en veiligheid worden ook gecontroleerd door de ESG Raad.

Impact op de samenleving beheren

Aanpak en doelstellingen

De belangrijkste doelstelling van Umicore is onze positieve impact op de maatschappij te maximaliseren, zowel in onze waardeketen als met onze producten en diensten. De manier waarop wij onze impact op de maatschappij beheren, vloeit voort uit de visie, waarden en organisatieprincipes die zijn vastgelegd in de Umicore Way en in ons bedrijfsmodel van een gesloten kringloop. De relatie met onze stakeholders, klanten en leveranciers is essentieel om financiële en economische waarde op te bouwen en speelt een sleutelrol bij de bevordering van goede voorbeeldpraktijken op sociaal en milieuvlak. Als ondertekenaar van het UN Global Compact kijkt Umicore door de lens van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen om haar bijdrage aan de maatschappij te maximaliseren.

In onze Let's Go For Zero-strategie zetten wij ons in voor Zero Harm. Stroomopwaarts nemen we specifieke maatregelen om elke vorm van sociale of milieuschade in onze toeleveringsketen te elimineren. Stroomafwaarts vergroten wij de impact van onze producten en diensten door onze rechtstreekse samenwerking met onze klanten en onze inzet voor verantwoorde aankoopkeuzes. Een gedetailleerd overzicht van onze prestatie-indicatoren voor onze impact op de samenleving is te vinden in Maatschappij, Duurzame producten en diensten en in de Sociale verklaringen .

Voor giften hanteert Umicore een tweeledige aanpak. Van elke business unit wordt verwacht dat ze een jaarlijks budget toekent dat voldoende donaties en sponsoring toekent voor programma’s die zich inzetten voor de lokale gemeenschappen van de site. Als richtlijn geldt dat dit budget moet overeenkomen met een derde van 1% van de gemiddelde jaarlijkse geconsolideerde aangepaste EBIT (exclusief geassocieerde ondernemingen) van de business unit over de drie voorgaande jaren. De meeste donaties van de business units gaan naar liefdadigheidsinstellingen in de buurt van hun sites, ter ondersteuning van de lokale gemeenschap. De donaties van de Groep richten zich op projecten met een internationale draagwijdte en met voorrang aan initiatieven die nauw betrokken zijn bij duurzame ontwikkeling en educatie. Daarnaast gaat een deel van de donaties van de Groep naar hulpverlening bij rampen.

Umicore doet principieel geen giften aan politieke partijen of organisaties.

Beleid

Specifieke handvesten en beleidslijnen omkaderen bepaalde elementen van onze aanpak rond verantwoorde bevoorrading, waaronder het Umicore Global Sustainable Sourcing Policy, het Sustainable Procurement Framework for Cobalt en het Responsible global supply chain of minerals from conflict-affected and high risk areas policy.

Voor giften beschikt Umicore over een groepsbeleid over giften en sponsoring met algemene richtlijnen voor de thematische focus van giften en de toewijzing van budgetten.

Verantwoordelijkheden

Onze aanwezigheid en impact, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, is gebaseerd op een bedrijfsspecifieke aanpak waarbij alle business units hun respectieve leveranciers, klanten en stakeholders moeten identificeren en met hen in dialoog treden. De Executive Vice-President Environment, Health & Safety, Corporate Security, Procurement & Transportation, Legal and Internal Audit is verantwoordelijk voor alle kwesties rond verantwoorde aankoop. De Executive Vice-Presidenten zijn verantwoordelijk voor de aspecten rond verantwoorde aankoop van hun business group. Op het niveau van de business units is het hoofd van de business unit verantwoordelijk en op siteniveau heeft de algemeen directeur van elke site een vergelijkbare verantwoordelijkheid. Bovendien komt een team van leden uit verschillende afdelingen - het ESG-comité - regelmatig samen om de algemene verwachtingen van stakeholders in kaart te brengen en, waar nodig, interne of externe dialoog met belanghebbenden op te starten. Voor donaties op groepsniveau wordt het budget naar goeddunken van de CEO vastgesteld. Zij worden gecoördineerd en beheerd door een comité Group Donations dat rapporteert aan de CEO.

Risico’s effectief beheren

Elke business unit werkt in een omgeving met specifieke groeiverwachtingen en wisselende markt- en technologische onzekerheden die onze strategische doelstellingen kunnen beïnvloeden. Daarom dienen de business units als eerste de risico’s en opportuniteiten te herkennen en zijn zij ook verantwoordelijk voor de inperking van de eigen risico’s. Risicobeperkende maatregelen worden systematisch gerapporteerd in overeenstemming met de respectieve strategische doelstellingen en vastgestelde risico’s.

Onder toezicht van de directieraad zijn specifieke corporate afdelingen verantwoordelijk voor het beheer en de inperking van bepaalde risico's en zorgen zij voor adequate systemen om die risico's aan te pakken. Die risico's betreffen domeinen op groepsniveau en overstijgen de bevoegdheid van individuele business units. Ze omvatten onder meer financiële, strategische, sociale, reputatie-, klimaat- en milieugerelateerde risico's en opportuniteiten op korte, middellange of langere termijn. Het auditcomité van de raad van toezicht beoordeelt alle financiële en niet-financiële risico's van de onderneming.

Ons interne controlesysteem

Binnen Umicore gebruiken we interne controlemechanismen om het management redelijke garantie te bieden over ons vermogen om onze doelstellingen te bereiken. Hieronder vallen:

  • Effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten

  • Betrouwbaarheid van de financiële processen en rapportering

  • Naleving van wetgeving en reglementering

  • Beperking van fouten en frauderisico's

Umicore heeft het COSO-kader aangenomen voor haar risicobeheer op groepsniveau en paste daartoe verschillende bestanddelen van haar organisatie en processen aan. De Umicore Way en onze gedragscode zijn de hoekstenen van onze interne controle. Samen met het concept van management op basis van doelstellingen en een duidelijke definiëring van rollen en verantwoordelijkheden vormen zij het werkkader van onze onderneming.

Specifieke interne controlemechanismen worden ontwikkeld door de business units voor hun eigen operationele niveau, terwijl gedeelde operationele functies en corporate diensten richtsnoeren en controles instellen voor activiteiten binnen de hele organisaties. Zij liggen aan de basis van specifieke richtlijnen, procedures en charters voor aspecten als bedrijfsbeveiliging, milieu, gezondheid en veiligheid, human resources, informatiesystemen, juridische zaken, naleving van handelsvoorschriften, onderzoek en ontwikkeling en het beheer van de toeleveringsketen.

Umicore gebruikt een systeem van minimale interne controlevereisten (MICR) dat specifiek bedoeld is om financiële risico’s te beperken en de betrouwbaarheid van de financiële rapportering te verhogen. Het MICR-kader van Umicore verplicht alle entiteiten van de Groep om een uniforme set van interne controles in 12 processen uit te voeren.

Binnen het interne controlekader wordt specifiek gelet op de scheiding van functies en de duidelijke omschrijving van rollen en verantwoordelijkheden. MICR-naleving wordt gecontroleerd via zelfevaluaties die door het senior management moeten worden afgetekend. De resultaten worden aan de directieraad en het auditcomité gerapporteerd.

Van de 12 controlecycli zijn in de loop van 2021 drie cycli (Financial Closing and Reporting, Order to Cash and Treasury Management) beoordeeld door de 99 controle-entiteiten die momenteel binnen het bereik vallen. Risicobeoordelingen en acties die door het plaatselijke management zijn ondernomen ter beperking van mogelijke zwakke punten in interne controles die bij eerdere evaluaties werden vastgesteld, worden continu opgevolgd. De afdeling interne audit beoordeelt de nalevingsevaluaties tijdens haar missies.

Het doel van ons risicobeheersysteem is de onderneming in staat te stellen risico’s op een proactieve en dynamische manier te herkennen en ze zoveel mogelijk te beheren of tot een aanvaardbaar niveau te herleiden.