Ons bedrijf

Umicore wil de wereld helpen bij de overgang naar schonere mobiliteit door het leveren van hoogtechnologische materialen, zoals uitstootcontrole- en brandstofcelkatalysatoren en een breed spectrum van materialen voor herlaadbare batterijen, en door de kringloop te sluiten.

Onze missie is het bieden van schone mobiliteitsoplossingen voor alle types van autoplatformen en het recycleren van die materialen aan het einde van hun nuttige levensduur. Onze expertise en knowhow op het vlak van metallurgie, scheikunde en materiaalkunde betekent dat onze gesloten kringloopbedrijfsmodel een krachtige onderscheidende factor en de basis is voor onze activiteiten en langetermijnstrategie.

Ons werk op het gebied van schone mobiliteit heeft vele facetten. Wij ontwikkelen autokatalysatoren om de uitlaatgassen van interne verbrandingsmotoren te reinigen voor lichte en zware voertuigen van alle brandstoftypes. We ontwikkelen ook de materialen voor herlaadbare batterijen die hybride, plug-in hybride en volledig elektrische voertuigen (EV’s) aandrijven. Bovendien produceren we hoogwaardige katalysatoren voor voertuigen die rijden op brandstofcellen.

Tegelijk is Umicore één van 's werelds meest gesofisticeerde recyclagebedrijven van edele en andere waardevolle metalen. Onze ultramoderne installaties kunnen 28 edele en non-ferrometalen terugwinnen uit bronnen zoals industrieel afval, gebruikt elektronisch schroot, batterijen, auto- en industriële katalysatoren en brandstofcellen.

Als een leider in autokatalysatoren en pionier op het vlak van EV-batterijmaterialen willen we de concurrentie voor blijven. Onze innovatiestrategie koppelt de uitgebreide interne expertise van Umicore aan een samenwerkingsnetwerk van universiteiten en start-ups, zodat we vlot kunnen inspelen op snel evoluerende trends in schone mobiliteit en recyclage. Meer over hoe we innoveren om voor onze klanten technologie op maat te ontwikkelen, kunt u lezen in Innovatie.

Schone mobiliteit

Umicore volgt een tweeledige aanpak om tot schone mobiliteit te komen. Ons werk op het vlak van batterijmaterialen en recyclage ondersteunt de wereldwijde verschuiving naar elektromobiliteit, terwijl we ons op de korte tot middellange termijn blijven toespitsen op katalysetechnologieën om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Katalysatoren

De weg naar schone transportmiddelen begint met katalysatoren, die de uitstoot van schadelijke vervuilende stoffen door interne verbrandingsmotoren verminderen. Onze geavanceerde edelmetaaloplossingen zijn van vitaal belang, omdat ze uiterst efficiënte katalysatoren leveren die schadelijke gassen zoals stikstofoxiden (NOx) verwijderen. Nu de wetgeving rond schone lucht steeds strenger wordt, terwijl verbrandingsmotoren nog steeds de overhand hebben, kan Umicore helpen om ervoor te zorgen dat de laatste jaren van het transport op fossiele brandstoffen minder schadelijk zijn voor het milieu.

Batterijen

Elektrische voertuigen maken steeds meer deel uit van ons dagelijks leven. Umicore levert ultramoderne batterijmaterialen voor elektrische voertuigen, in samenwerking met belangrijke marktspelers. De auto-industrie staat voor enorme uitdagingen, waaronder concurrerende kosten/resultatenratio’s, snelle oplaadtijden en de hoogste veiligheidsnormen. Vandaag biedt Umicore haar klanten de beste productwaaier om aan die behoeften te voldoen. Ons kernaanbod omvat een ruim gamma van actieve kathodematerialen, het belangrijkste onderdeel van herlaadbare lithium-ionbatterijen, die resulteren in betere prestaties en een groter rijbereik van elektrische wagens. Het batterijpakket vertegenwoordigt ongeveer 30% van de waarde van een EV, en daarvan maakt het actieve kathodemateriaal ongeveer 30% uit. Dat betekent dat Umicore ongeveer 10% van de totale waarde aan elektrische voertuigen levert. Dit hoge percentage bewijst onze pioniersrol in de verdere bevordering van elektromobiliteit.

Brandstofcellen

Umicore heeft 30 jaar ervaring in de productie van brandstofcelkatalysatoren voor waterstofvoertuigen. Wij beschikken over erkende kennis in het ontwikkelen van katalysatoren en het opschalen naar productie op industriële schaal, zoals de oplossingen van Umicore die al jaren op de weg rijden, bewijzen. Voertuigen op brandstofcellen combineren de voordelen van een groot rijbereik, snelle tankbeurten en nuluitstoot. Dat maakt wagens op brandstofcellen bijzonder aantrekkelijk voor langeafstands- of energierijke transporttoepassingen.

Recycling

De ontwikkeling van schone mobiliteitsoplossingen is slechts de eerste stap. Bij Umicore begrijpen we dat de positieve milieu-impact van onze innovaties zou afnemen als de gebruikte materialen uiteindelijk worden weggegooid. Daarom creëerden we al meer dan twintig jaar geleden ons unieke bedrijfsmodel van een gesloten kringloop, waarbij we de metalen recupereren en ze opnieuw in de productiecyclus brengen voor de productie van nieuwe materialen.

Metalen zijn bij uitstek geschikt voor de productie van duurzame materialen, omdat ze oneindig kunnen worden gerecycleerd zonder hun chemische of fysische eigenschappen te verliezen. Zo kunnen wij metalen gebruiken die afkomstig zijn van gerecycleerde bronnen, waaronder productieschroot, restafval van klanten, andere industrieën en onze eigen activiteiten, evenals materialen uit consumentenafval.

Wij beschikken over de expertise en de knowhow om platina, palladium en rodium in afgedankte katalysatoren van verbrandingsmotoren te bepalen en te onttrekken. Eenmaal gerecycleerd, kunnen die metalen opnieuw worden gebruikt bij de productie van nieuwe katalysatoren voor de volgende generatie voertuigen. Zo sluiten we de kringloop van materialen. Meer dan de helft van onze eigen metaalbehoeften wordt zo al jaren consequent ingelost.

We hebben ook onze lange staat van dienst op het gebied van batterijrecyclage benut om ons als een vroege toetreder tot de markt voor de recyclage van EV-batterijen te begeven. Het zal voor de hele waardeketen een grote uitdaging zijn om aan de sneller groeiende vraag naar batterijmaterialen te voldoen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze jarenlange ervaring in recyclage van pas zal komen.

Wij kopen de rest van onze metaalbehoeften aan bij duurzaam en ethisch gecontroleerde primaire bronnen, volledig in lijn met Umicore's Global Sustainable Sourcing Policy, Umicore's Sustainable Procurement Framework for Cobalt en Umicore's richtlijnen voor een verantwoorde wereldwijde bevoorradingsketen van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden.

Duurzaamheid, het hart van onze onderneming

De lancering van Umicore’s Let's Go for Zero-strategie van in juni 2021 was een belangrijke mijlpaal op onze weg naar duurzaamheid. De strategie is het resultaat van het engagement van de raad van toezicht en de directieraad van Umicore om een positieve impact te bewerkstelligen en van de integratie van ESG in ons strategisch denken en onze informatieverstrekking. Let's Go for Zero bouwt voort op ons jarenlange leiderschap in schone mobiliteitsmaterialen en recyclage. Het bevestigt ons engagement om onze technologische knowhow, wetenschappelijke expertise en reikwijdte aan te wenden om een industrieleider in duurzaamheid te zijn. Onze duurzaamheidsstrategie is gedefinieerd als een zorgzame strategie: zorg voor talent, voor gezondheid, voor veiligheid, voor de planeet en voor het creëren van waarde voor de samenleving.

Netto nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2035

Klimaatverandering vereist onmiddellijke actie. Umicore kiest resoluut voor een ambitieuze doelstelling en tijdlijn om tegen 2035 een netto nuluitstoot van broeikasgassen in scope 1 en 2 te bereiken. Bovendien leggen we tussentijdse mijlpalen vast: een vermindering met 20% tegen 2025 en een vermindering met 50% tegen 2030 (tegenover het referentiejaar 2019). Umicore blijft haar energie- en procesefficiëntie verbeteren en zal zo snel mogelijk overschakelen op hernieuwbare energiebronnen. Onze nieuwe productiesite voor kathodemateriaal in Europa zal bijvoorbeeld direct vanaf de start koolstofneutraal zijn.

Om een betekenisvolle impact op de klimaatverandering te hebben, mobiliseren we onze waardeketen en zal Umicore samenwerken met leveranciers om de broeikasgasemissies van scope 3 te verminderen en in de loop van 2022 een doelstelling bepalen die aansluit op de objectieven van het Akkoord van Parijs. Umicore heeft zich formeel geëngageerd tot het SBTi-proces als extern validatie-instrument voor onze doelstellingen om koolstofarmer te werken.

Zero Harm

Het welzijn en de veiligheid van onze mensen staan centraal in de Zero Harm-ambitie. Het tot stand brengen en bevorderen van een wereldwijde zorgzame veiligheidscultuur is de meest zinvolle manier om de gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers wereldwijd te garanderen. De inspanningen om beroepsgebonden gezondheidsrisico’s te elimineren, worden voortgezet. Ons doel is om in onze industrie een voortrekkersrol te spelen door vrijwillige, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor potentieel gevaarlijke blootstelling aan metalen vast te stellen.

Onze Zero Harm-ambitie is ook gekoppeld aan onze onafgebroken inzet voor duurzame en ethisch verantwoorde grondstoffen. Naast onze aloude aanpak om mensenrechten in onze bevoorradingsketen te beschermen, in het bijzonder voor de ethische kobaltbevoorrading, en gezien de steeds snellere overgang naar elektromobiliteit, is het van cruciaal belang om ons te verzekeren van een betrouwbare grondstoffenbevoorrading die tegelijk ook ecologisch en sociaal verantwoord is. Umicore zal voortbouwen op haar lange staat van dienst en doorgedreven zorgvuldigheid bij de bevoorrading van kritieke grondstoffen.

Het verminderen van de milieu-impact is ook een belangrijk onderdeel van de Zero Harm-ambitie. Voortbouwend op onze aanzienlijke verwezenlijkingen van de voorbije vijf jaar blijft Umicore zich verder inspannen om de emissies naar lucht en water tot een minimum te beperken. Ze verbindt zich er toe de diffuse metaalemissies tegen 2025 met 25% te verminderen tegenover 2020. In de loop van 2022 zal Umicore een doelstelling voor water vastleggen.

Zero Inequality

Umicore is er vast van overtuigd dat diversiteit van denken tot meer innovatie leidt en uiteindelijk ten goede komt aan haar bedrijfs- en duurzaamheidsstrategie. De Groep wil diversiteit en inclusie verder bevorderen door te streven naar een bredere culturele vertegenwoordiging in managementteams en meer vrouwen in het management op te nemen. Wat betreft gendergelijkheid in het management stellen wij ons als tussentijdse mijlpaal dat tegen 2030 ten minste 35% vrouwen deel uitmaken van het management.

Governance van de bovenste plank

Umicore heeft een nieuwe ESG-organisatie ingevoerd (zie Managementaanpak) om vorderingen in onze ambities te begeleiden en zal haar aandeelhouders een nieuw remuneratiebeleid voor directieleden voorstellendat aansluit bij de Let's Go For Zero-strategie. Umicore streeft ook naar volledige informatieverschaffing over de impact, met meer rapportering (bv. over emissies en water) en een ruimer gebruik van het rapporteringskader. We kennen en begrijpen het belang van klimaatbestendigheid: het toezicht daarop gebeurt op het niveau van zowel de raad van bestuur als de directieraad. We zullen beginnen te rapporteren op basis van de aanbeveling van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). De structuur en inhoud van ons nieuwe geïntegreerde jaarverslag werden zodanig ontworpen om extra zichtbaarheid en duidelijkheid te verschaffen over de impact en waarde die Umicore voor de samenleving levert. Tot slot zal Umicore, als belangrijke speler in de overgang naar een koolstofarme economie, de voorkeur geven aan duurzame financieringsinstrumenten.