GRI/SASB index

VERWIJZING NAAR GRINORMEN

DISCLOSURE

VERWIJZING NAAR PAGINA
IN JAARVERSLAG 2021

ORGANISATIEPROFIEL

GRI 102-1

Naam van de organisatie

Omslag

GRI 102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

GRI 102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Binnenomslag achterkant; achterkant

GRI 102-4

Plaats van de handeling

Sociale verklaringen

GRI 102-5

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Achterkant

GRI 102-6

Afzetmarkten

Over ons; Ons bedrijf; Financieel; Operationeel

GRI 102-7

Omvang van de organisatie

Umicore in een oogopslag; Sociale verklaringen: S2; Financiële toelichtingen: geconsolideerde balans

GRI 102-8

Informatie over personeelsbestand en andere werknemers

Sociale verklaringen: S2

GRI 102-9

Bevoorradingsketen

Maatschappij

GRI 102-10

Significante veranderingen in de organisatie en de bevoorradingsketen

Financieel, Operationeel, Maatschappij

GRI 102-11

Toepassing van het voorzorgsprincipe

Overzicht opportuniteiten en risico's

GRI 102-12

Externe initiatieven

COSO; OECD Guidelines; ILO Human Rights; SRI, FTSE; PACI; GRI; IIRC

GRI 102-13

Lidmaatschappen van verenigingen

Maatschappij

STRATEGIE

GRI 102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Terugblik door de CEO en voorzitter

GRI 102-15

Belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden

Overzicht opportuniteiten en risico's

GRI 102-16

Waarden, principes, standaarden en gedragsnormen

The Umicore Way; Code of Conduct; Over ons; Verklaringen inzake deugdelijk bestuur: G1, G9; Werknemers

GRI 102-17

Mechanismen voor advies en bezorgdheden over ethiek

Code of Conduct; Werknemers

GOVERNANCE

GRI 102-18

Bestuursstructuur

Bestuur; Verklaringen deugdelijk bestuur: G2, G4, G5

GRI 102-19

Delegeren van verantwoordelijkheden

Algemene managementaanpak

GRI 102-20

Directie verantwoordelijk voor economische, milieugerelateerde en maatschappelijke onderwerpen

Directieraad; Algemene managementaanpak

GRI 102-21

Overleg met belanghebbenden over economische, milieugerelateerde en maatschappelijke onderwerpen

Streven naar impact

GRI 102-22

Samenstelling van het hoogste bestuursorgaan en de daaronder vallende commissies

Bestuur; Raad van toezicht; Verklaringen deugdelijk bestuur: G2

GRI 102-23

Voorzitter van het hoogste bestuursorgaan

Bestuur; Raad van toezicht; Verklaringen deugdelijk bestuur: G2

GRI 102-24

Wervings- en selectieproces voor het hoogste bestuursorgaan

Verklaringen deugdelijk bestuur: G4

GRI 102-25

Belangenconflicten

Verklaringen deugdelijk bestuur: G7, G9-G11; Corporate Governance Charter; Code of conduct

GRI 102-26

Rol van het hoogste bestuursorgaan bij de ontwikkeling van missie- en waardeverklaringen en strategie

Bestuur; Verklaringen deugdelijk bestuur: G2

GRI 102-27

Kennis van het hoogste bestuursorgaan

Raad van toezicht; Verklaringen deugdelijk bestuur: G4

GRI 102-28

Evaluatie van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan

Verklaringen deugdelijk bestuur: G4

GRI 102-29

Identificeren en beheren van de effecten op economisch, maatschappelijk en milieugebied

Streven naar impact; Algemene managementaanpak; Overzicht opportuniteiten en risico's

GRI 102-30

Effectiviteit van de risicobeheersprocessen

Overzicht opportuniteiten en risico's

GRI 102-31

Beoordeling van de economische, milieugerelateerde en maatschappelijke onderwerpen

Overzicht opportuniteiten en risico's; Algemene managementaanpak; Verklaringen deugdelijk bestuur: G4

SASB RT-CH-210a.1

Bespreking van betrokkenheidsprocessen voor beheer van de risico's en kansen in verband met de belangen van de gemeenschap

Overzicht opportuniteiten en risico's; Milieu; Maatschappij; TCFD index

SASB RT-CH-530a.1

Bespreking van bedrijfsstandpunten in verband met overheidsregelingen en/of beleidsvoorstellen die betrekking hebben op milieu- en sociale factoren die van invloed zijn op de industrie

Maatschappij; Algemene managementaanpak; Overzicht opportuniteiten en risico's

GRI 102-32

Rol van het hoogste bestuursorgaan in duurzaamheidsrapportering

Algemene managementaanpak

GRI 102-33

Communiceren van belangrijke bezorgdheden

Verklaringen deugdelijk bestuur: G1, G3, G9, G10, G11; Corporate Governance Charter; Code of Conduct

GRI 102-34

Aard en totale aantal belangrijke bezorgdheden

niet gerapporteerd

GRI 102-35

Renumeratiebeleid

Remuneratie verslag; Corporate Governance Charter; Code of Conduct

GRI 102-36

Proces voor het bepalen van het remuneratiebeleid

Remuneratie verslag; Corporate Governance Charter; Code of Conduct

GRI 102-37

Betrokkenheid van belanghebbenden bij het renumeratiebeleid

Remuneratie verslag; Corporate Governance Charter; Code of Conduct

GRI 102-38

Verhouding van de jaarlijkse totale vergoeding

niet gerapporteerd

GRI 102-39

Procentuele stijging van de jaarlijkse totale vergoeding

niet gerapporteerd

BETROKKENHEID VAN BELANGHEBBENDEN

GRI 102-40

List of stakeholder groups

Streven naar impact

GRI 102-41

Collective bargaining agreements

Werknemers; Sociale verklaringen

GRI 102-42

Lijst van groepen belanghebbenden

Streven naar impact

GRI 102-43

Benadering van betrokkenheid van belanghebbenden

Streven naar impact

GRI 102-44

Belangrijkste onderwerpen en bezorgdheden

Streven naar impact

RAPPORTAGEMETHODE

GRI 102-45

Entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening

Over ons; Umicore in een oogopslag; Financieel; Verklaringen deugdelijk bestuur: G2; Financiële toelichtigen: F5, F17

GRI 102-46

Inhouds- en grensbepaling van het verslag

Streven naar impact

GRI 102-47

Overzicht van materiële onderwerpen

Streven naar impact

GRI 102-48

Herformulering van informatie

Algemene managementaanpak; Milieuverklaringen; Sociale verklaringen; Over ons

GRI 102-49

Wijzigingen in de verslaggeving

Over ons; Umicore in een oogopslag; Milieuverklaringen;

GRI 102-50

verslagperiodes

Voorzijde omslag; Binnenomslag verslag; jaarverslag website

GRI 102-51

Datum van het meest recente verslag

Jaarverslag website

GRI 102-52

Verslaggevingscyclus

Voorzijde omslag; Binnenomslag verslag; Jaarverslag website

GRI 102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag

Achterkant: annelies.storme@eu.umicore.com

GRI 102-54

Rapporteringseisen in overeenstemming met GRI Standards

Binnonomslag omslag; Over dit verslag

GRI 102-55

GRI-inhoudsopgave

Deze sectie; Over dit verslag

GRI 102-56

Externe assurance

Betrouwbaarheidsverklaringen

ALGEMENE MANAGEMENTAANPAK

GRI 103-1

Uitleg omtrent het onderwerp en zijn afbakening

Materialiteit

GRI 103-2

Beschrijving van de managementaanpak

Algemene managementaanpak

GRI 103-3

Evaluatie van de managementaanpak

Algemene managementaanpak

ECONOMISCHE PRESTATIE

GRI 201-1

Directe economische waarde gegenereerd en gedistribueerd

Umicore in een oogopslag; Maatshappij kerncijfers; Financiële toelichtigen: F8, F9, F39; Kerncijfers

GRI 201-3

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringsplan

Financiële toelichtigen: F27

GRI 201-4

Financiële steun van de overheid

Geconsolideerde kasstromentabel

MARKTAANWEZIGHEID

GRI 202-2

Aandeel van het topkader dat afkomstig is uit de lokale gemeenschap

Soortgelijke reikwijdte als in de sociale verklaringen: S2

INDIRECTE ECONOMISCHE EFFECTEN

GRI 203-1

Investeringen in infrastructuur en diensten die ondersteund worden

Operationeel; Milieu; Maatshappij; Sociale verkalringen S6; Kern cijfers

CORRUPTIEBESTRIJDING

GRI 205-1

Activiteiten die geanalyseerd zijn op corruptierisico’s

Risico's en opportuniteiten overzicht

GRI 205-2

Communicatie en training inzake anticorruptiebeleid en -procedures

Alle werknemers krijgen een informele opleiding over de gedragscode wanneer zij in dienst treden van het bedrijf

ANTI-COCURREND GEDRAG

GRI 206-1

Rechtszaken vanwege concurrentiebeperkend gedrag, anti-trust en monopolistische praktijken

Financiële toelichtigen: F36

MATERIALEN

GRI 301-2

Gebruikte gerecycleerde grondstoffen

Umicore in een oogopslag; Milieu

ENERGIE

GRI 302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Milieu; Milieuverklaringen: E6

GRI 302-3

Energie intensiteit

Milieu; Milieuverklaringen: E6

GRI 302-4

Reductie van het energieverbruik

Milieu; Milieuverklaringen: E6

SASB RT-CH-130a.1

Totaal verbruikte energie, percentage elektriciteit van het net, percentage hernieuwbare energie, totaal zelf opgewekte energie

Milieu; Milieuverklaringen: E6

WATER

GRI 303-2

Milieu; Milieuverklaringen: E5

GRI 303-3

Limited disclosure; Milieu; Milieuverklaringen: E4

SASB RT-CH-140a.1

Totaal onttrokken water, totaal verbruikt water, percentage van elk in regio's met hoge of zeer hoge basisniveaus van waterstress (https://www.wri.org/initiatives/aqueduct)

Limited disclosure; Milieu; Milieuverklaringen: E4

EMISSIES

GRI 305-1

Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1)

Milieu; Milieuverklaringen: E7

SASB RT-CH-110a.2

Bespreking van de lange en korte termijnstrategie of -plan voor het beheer van de scope 1-emissies, de emissiereductiedoelstellingen, en een analyse van de prestaties ten opzichte van die doelstellingen

Milieu; Duurzamheid

GRI 305-2

Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2)

Milieu; Milieuverklaringen: E7

GRI 305-7

Stikstofoxiden NOx, zwaveloxiden SOx, en andere significante luchtuitstoot

Milieu; Milieuverklaringen:E5

SASB RT-CH-120a.1

Luchtuitstoot van de volgende verontreinigende stoffen: NOX (met uitzondering van N2O), SOX, vluchtige organische stoffen (VOS) en gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen (HAP's)

Milieu; Milieuverklaringen: E5

AFVAL

GRI 306-3

Geproduceerd afval

Milieu; Milieuverklaringen: E3

GRI 306-4

Afval dat niet wordt gestort

Milieu; Milieuverklaringen: E3

SASB RT-CH-150a.1

Hoeveelheid geproduceerd gevaarlijk afval, percentage gerecycleerd

Milieu; Milieuverklaringen: E3

MILIEUBEOORDELING VAN LEVERANCIERS

GRI 308-2

Negatieve impact op het milieu in de bevoorradingsketen inclusief correctieve acties

Maatshappij; Duurzame producten en diensten

WERKGELEGENHEID

GRI 401-1

Nieuwe medewerkers en personeelsverloop

Umicore in een oogopslag; Werknemers; Sociale verklaringen: S2, S3; Kerncijfers

VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK

GRI 403-1

Systeem voor het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk

Algemene managementaanpak-personeelsbeheer; Werknemers; Overzicht risico's en opportuniteiten; Sociale verklaringen S4, S5; Mondiale kaderovereenkomst inzake duurzame ontwikkeling; EcoVadis MVO-scorecard

GRI 403-2

Identificatie van gevaren, risicobeoordeling en onderzoek naar incidenten

Risico's en opportuniteiten overzicht; Algemene managementaanpak-personeelsprestaties

GRI 403-3

Diensten voor gezondheid op het werk

Algemene managementaanpak-personeelsprestaties; Werknemers; Umicore gezonheid en veiligheid op the werk [hyperlink to policy online]

GRI 403-4

Participatie, raadpleging en communicatie van werknemers inzake gezondheid en veiligheid op het werk

Werknemers; Sociale verklaringen: S2; Algemene managementaanpak-personeelsprestaties; Umicore gezonheid en veiligheid op the werk [hyperlink to policy online]

GRI 403-5

Opleiding van werknemers inzake gezondheid en veiligheid op het werk

Werknemers; Overzicht risico's en opportuniteiten - Aantrekken en behouden van talent; Sociale verklaringen: S2, S3

GRI 403-6

Bevordering van de gezondheid van werknemers

Algemene managementaanpak-personeelsprestaties; Werknemers

GRI 403-7

Preventie en beperking van gevolgen voor gezondheid en veiligheid op het werk die rechtstreeks verband houden met zakelijke relaties

Umicore Wereldwijd beleid inzake duurzame bevoorrading [hyperlink policy online]; Maatshappij; Algemene managementaanpak-personeelsprestaties; Werknemers

GRI 403-8

Werknemers die onder een beheerssysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk vallen

Algemene managementaanpak-personeelsprestaties; Werknemers; Blootstellingsuren worden niet gerapporteerd.Het aantal LTA's voor werknemers en aannemers is relevanter om de doelstelling van nul LTA's van Umicore te ondersteunen

GRI 403-9

Arbeidsgerelateerde verwondingen

Werknemers; Sociale verkalringen S2, S3; Kerncijfers

GRI 403-10

Arbeidsgerelateerde slechte gezondheid

Werknemers; Sociale verklaringen S2, S3

SASB RT-CH-320a.1

(1)Total recordable incident rate (TRIR) en (2) fatality rate voor directe werknemers en contractwerknemers

Werknemers; Sociale verkalringen S4

SASB RT-CH-320a.2

Beschrijving van de inspanningen om de blootstelling van werknemers en contractwerkers aan (chronische) gezondheidsrisico's op lange termijn te beoordelen, te monitoren en te verminderen

Werknemers; Sociale verkalringen S5

SASB RT-CH-540a.1

Aantal incidenten met procesveiligheid (Process Safety Incidents Count - PSIC), totaal aantal incidenten met procesveiligheid (Process Safety Total Incident Rate - PSTIR) en ernstgraad van incidenten met procesveiligheid (Process Safety Incident Severity Rate - PSISR).

Werknemers; Sociale verkalringen S4

OPLEIDING EN ONDERWIJS

GRI 404-1

Gemiddeld aantal uren training per jaar per werknemer

Werknemers; Sociale verkalringen: S3; Kern cijfers

GRI 404-2

Programma’s voor competentiemanagement en ondersteunende overgangsprogramma’s

Werknemers; Sociale verkalringen: S3

GRI 404-3

Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht over prestatie- en loopbaanontwikkeling

Werknemers; Sociale verkalringen: S3

DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN

GRI 405-1

Diversiteit van bestuursorganen en werknemers

Leadership; Verklaringen deugdelijk bestuur: G4; Werknemers; Sociale verkalringen: S2

KINDERARBEID

GRI 408-1

Activiteiten en leveranciers die een aanzienlijk risico lopen op gevallen van kinderarbeid

Maatshappij; Overzicht risico's en opportuniteiten - Duurzame en ethische bevoorrading; Umicore Wereldwijd beleid inzake duurzame bevoorrading [hyperlink policy online]

GEDWONGEN OF VERPLICHTE ARBEID

GRI 409-1

Activiteiten en leveranciers met een aanzienlijk risico voor gedwongen of verplichte arbeid

Maatshappij; Umicore Wereldwijd beleid inzake duurzame bevoorrading [hyperlink policy online]

SOCIALE BEOORDELING VAN LEVERANCIERS

GRI 414-2

Negatieve sociale gevolgen in de bevoorradingsketen en getroffen maatregelen

Maatshappij; Maximaliseren van het positieve effect; Sociale verklaringen: S7

GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE KLANT

GRI 416-1

Beoordeling van de veiligheids- en gezondheidsimpact van producten en diensten

Duurzame producten en diensten

MARKETING EN ETIKETTERING

GRI 417-1

Eisen inzake informatie over en etikettering van producten en diensten

Duurzame producten en diensten

SASB RT-CH-410a.1

Inkomsten uit producten die zijn ontworpen met het oog op een efficiënt gebruik van hulpbronnen in de gebruiksfase

Duurzame producten en diensten; Milieu

ANDERE GERAPPORTEERDE BELANGRIJKE ONDERWERPEN

Kritische aard van de grondstoffen

Ter aanvulling op de rapportage over GRI 308: Milieubeoordeling leveranciers en GRI 414: Sociale beoordeling leveranciers. Zie Maatschappij; Risico's effectief beheren: duurzame en ethische toelevering

Duurzame producten en diensten

Ter aanvulling op de rapportage over GRI 301: Materialen. Zie Maatschappij; Duurzame producten en diensten

Procesveiligheid

Ter aanvulling op de rapportage over GRI 403: Gezondheid en veiligheid op het werk. Zie Medewerkers

Metaalemissies naar lucht en water

Ter aanvulling op de rapportage over GRI 305: Emissies. Zie Milieu. Milieuverklaringen: E5