Milieu

Milieu
Overzicht
54%

Secundaire grondstoffen in de inputmix

-35%

Diffuse metaalemissies vs de referentiesituatie in 2020 in Hoboken, België

17%

Hernieuwbare energiebronnen - mix van aangekochte elektriciteit

Onze impact op het klimaat en het milieu beperken: de kern van onze duurzaamheidsstrategie

The Umicore Way en onze missie ‘Materials for a Better Life’ zijn de drijfveren achter ons engagement voor duurzaamheid. Als materiaaltechnologiebedrijf streven we naar een efficiënter gebruik van metalen, energie en andere inputmaterialen in onze activiteiten met als doel de milieu- en economische factoren in evenwicht te brengen. We zetten ons in voor meer gesloten kringlooprelaties met onze klanten. Ons succes meten we af aan ons vermogen om van duurzaamheid een concurrentievoordeel te maken.

De lancering van Umicore's Let's Go for Zero-strategie in juni 2021 was een belangrijke mijlpaal in ons lange duurzaamheidstraject. Let's Go for Zero bouwt voort op ons jarenlange leiderschap in schone mobiliteitsmaterialen en recyclage en bevestigt ons engagement om onze technologische knowhow, wetenschappelijke expertise en reikwijdte aan te wenden om een marktleider in onze industrie te worden op het vlak van duurzaamheid.

De milieu-impact van onze activiteiten verminderen is een belangrijk onderdeel van onze Zero Harm-ambitie. Voortbouwend op de aanzienlijke verwezenlijkingen van de voorbije vijf jaar zal Umicore zich blijven inspannen om het efficiënt gebruik van hulpbronnen te optimaliseren, de uitstoot naar lucht en water te beperken en zich ertoe te verbinden de diffuse metaalemissies tegen 2025 met 25% te verminderen tegenover 2020. In de loop van 2022 zal Umicore ook een doelstelling voor watergebruik vastleggen.

Omdat de klimaatverandering onmiddellijke en doortastende actie vereist, formuleerden we onze ambitie om tegen 2035 onze uitstoot van broeikasgassen tot nul te herleiden, met tussentijdse mijlpalen van een vermindering van 20% tegen 2025 en een vermindering van 50% tegen 2030 (tegenover het referentiejaar 2019). Umicore zal haar energie- en procesefficiëntie blijven verbeteren en zo snel mogelijk overschakelen op hernieuwbare energiebronnen.

Een betekenisvolle impact op de klimaatverandering maken, houdt ook het mobiliseren van onze waardeketen in. Umicore zal samenwerken met leveranciers om de uitstoot van broeikasgassen in scope 3 te verminderen en zal in de loop van 2022 een doelstelling bepalen die is afgestemd op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

In 2021 heeft Umicore haar steun betuigd aan de Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) trad ze toe tot de Belgian Alliance for Climate Action (BACA) en engageerde ze zich formeel voor het Science-Based Targets initiative (SBTi)-proces ter validering van onze programma’s om koolstofarmer te werken.

Materialenefficiëntie

Input materialenmix

%

De ambitie om de toenemende wereldwijde grondstoffenschaarste en materiaalefficiëntie aan te pakken, is een belangrijke factor in onze strategie. Umicore is een wereldleider in eco-efficiënte recyclage en raffinage van edele, speciale, secundaire en basismetaalhoudende materialen. Ons eco-efficiënt proces houdt in dat we de fysieke recyclage van materialen maximaliseren en tegelijk de daarmee gepaard gaande milieubelasting verminderen. Wij recupereren en verkopen die metalen en ons gesloten kringloopbedrijfsmodel maximaliseert het hergebruik van materialen. In 2021 was 54% van onze materialen van secundaire oorsprong en 46% van primaire oorsprong. Umicore reviseerde de definities van primaire en secundaire grondstoffen in 2021. Een vergelijking met voorgaande jaren is daarom niet volledig toepasbaar (zie Milieuverklaringen [hyperlink]). In 2021 vertegenwoordigden materialen uit consumentenafval ongeveer 37% van de totale secundaire grondstoffen voor de Groep. Bij de jaarlijkse kwaliteitszorg van ons Cobalt Framework door derden werd het aandeel kobalt van gerecycleerde oorsprong al herzien. Het aandeel kobalt van gerecycleerde oorsprong werd ook herzien als deel van het kwaliteitszorgproces en steeg tot 8% van 4% in 2020. Factoren die op termijn de beschikbaarheid van secundaire materialen voor de inputmix van Umicore kunnen beïnvloeden, zijn de snelle groei van de vraag naar materialen voor schone mobiliteit met de verschuiving van de samenleving naar een koolstofarme economie, en de lange aanlooptijden tussen het op de markt brengen van materiaal en het beschikbaar zijn van materiaal voor recyclage.

Afval

Totaal afval1

ton

  1. 1 Gegevens van voorgaande jaren zijn slechts indicatief.

Umicore's engagement voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen vormt de kern van ons bedrijfsmodel van een gesloten kringloop. Wij maximaliseren het gebruik en het hergebruik van de materialen in onze stromen. Daarnaast controleren en beperken we het afval dat onze activiteiten gegeneren tot een minimum. In 2021 heeft een aangescherpte toepassing van onze interne definities van de afval KPI's-beïnvloed, voornamelijk het recyclage percentage van gevaarlijk afval.De overeenkomstige gegevens van de voorgaande jaren konden niet met terugwerkende kracht worden aangepast. Daarom is een vergelijking van de resultaten van 2021 met die van voorgaande jaren indicatief, maar niet nauwkeurig. In 2021 werd in totaal 94.619 ton afval geproduceerd, waarvan 21.065 ton ongevaarlijk afval en 73.554 ton gevaarlijk afval. Het recyclagepercentage van ongevaarlijk afval was 71% en van gevaarlijk afval 8% in 2021.

Water

Totale wateronttrekking

megaliter

Umicore volgt al vele jaren de wateronttrekking - tot 2020 ‘waterverbruik’ genoemd - op het niveau van de Groep. In 2021 streefden we ernaar ons aan te passen aan de GRI-definities en ook de waterafvoer te volgen. Bijgevolg rapporteren we waterconsumptie als het berekende saldo tussen waterafvoer en -onttrekking. Bij de analyse van de gerapporteerde gegevens voor 2021 troffen we opmerkelijke onzekerheden aan in de waterafvoercijfers van drie van onze industriële sites. Die onzekerheden konden niet worden opgelost door de beperkte beschikbaarheid van gegevens en weerhield ons ervan om in dit verslag gegevens over waterafvoer en -consumptie te presenteren. Er worden inspanningen geleverd om de onderliggende gegevens te verbeteren en auditwaardige berekeningen te maken van waterafvoer en waterverbruik op de sites. Dat zal naar verwachting een dataset opleveren die goed is afgestemd op de GRI-normen voor 2022 en daarna. Het zal de basis vormen van toekomstige waterdoelstellingen als onderdeel van Let's Go for Zero.

Voor 2021 presenteren we de totale wateronttrekking om een ruwe vergelijking mogelijk te maken met de vergelijkbare rapportering onder de noemer 'watergebruik' in voorgaande jaren. De totale wateronttrekking in 2021 bedroeg 10.103 duizend m3 en de totale zoetwateronttrekking in 2021 9.764 duizend m3. Wanneer het onttrokken productiewater, het onttrokken grondwater voor saneringsdoeleinden en het onttrokken koelwater dat weer in oppervlaktewater wordt teruggebracht van de totale onttrekking worden afgetrokken, komt het resultaat voor 2021 uit op 8.369 duizend m3. Dit wateronttrekkingscijfer voor 2021 is een stijging van 7% tegenover de 7.813 duizend m3 'watergebruik' gerapporteerd in 2020 en wordt voornamelijk toegeschreven aan de toegenomen activiteit in onze business groups Recycling en Energy & Surface Technologies.

Uitstoot

SOX & NOX EMISSIES

ton

Metaaluitstoot naar lucht en water1

Impact eenheid

  1. 1 Voor de gegevens van 2017-2019 werden andere impactfactoren toegepast, zie Milieverklaringen

Diffuse metaal emissies1

% impact van de 2020 baseline

  1. 1 De relatieve impact van de diffuse metaal emissies (Pb, As en Cd), gemiddeld over 3 meetpunten voor een volledig jaar.

Umicore volgt sinds 2011 systematisch de metaalemissies naar water en lucht vanuit puntbronnen. Sindsdien werden ambitieuze reductiedoelstellingen bereikt en streven we ernaar om de impact van onze metaalemissies op het milieu voortdurend te verminderen. We concentreren ons op emissies die relevant zijn voor het milieu in termen van impact en die worden beïnvloed door de metalen die aanwezig zijn in de materiaalstroom van Umicore. Wij controleren en nemen maatregelen om de impact van de emissies op het milieu - naar lucht, water en bodem - te verminderen.

Verschillende metalen hebben elk een verschillend en specifiek potentieel toxiciteitsniveau voor het milieu en de menselijke gezondheid. Daarom concentreren wij ons op het beperken van de impact van onze emissies door een impactfactor toe te passen. In 2021 reviseerden wij de wetenschappelijke basis achter die aanpak en de impactfactor van verschillende metalen. Die herziening werd toegepast op deze rapportering in 2021 en op de herberekening van de waarden voor 2020 met het oog op vergelijkbaarheid.

De SOx-uitstoot voor de Groep daalde met 4% van 389 ton in 2020 tot 372 ton in 2021. De NOx-uitstoot bleef op hetzelfde niveau, met 240 ton in 2021 tegen 239 ton in 2020.

Metaalemissies naar lucht bedroegen 70.084 impacteenheden, een stijging met 1% in 2021 van 69.371 in 2020. De overeenkomstige metaalbelasting naar lucht steeg ook met 1% op jaarbasis, van 984 kg in 2020 tot 994 kg in 2021. Metaalemissies naar water daalden in 2021 met 12% tot 190.464 impacteenheden, tegenover 216.739 in 2020. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan een daling van de productieactiviteiten bij Cobalt & Specialty Materials op onze site in Olen (België). De overeenkomstige metaalbelasting van water voor de Groep steeg met 28% op jaarbasis, van 2.695 kg in 2020 tot 3.440 kg in 2021. Dat betekent dat het grootste deel van de toename van de belasting betrekking had op metalen met een lage milieu-impact, en dat we erin slaagden de belasting van metalen met een hoge milieu-impact verder te verminderen.

Voortbouwend op de solide werking van de waterzuiveringsinstallatie en de stapsgewijze verbetering van de luchtzuiveringssystemen daalde de metaaluitstoot naar water en lucht op de site van Umicore in Olen (België) naar een recordlaagte. Een van de impactvolle verbeteringen in 2021 was de verbetering van de behandeling in het maalproces van grondstoffen voor de nikkelvestiging in Olen.

In tegenstelling tot de hierboven beschreven ‘geleide’ emissies, afkomstig van een puntbron zoals een schoorsteen, zijn diffuse emissies afkomstig van een niet-puntbron, zoals stof bij de behandeling van grondstoffen. Om onze doelstelling voor de hele Groep te halen, namelijk een vermindering met 25% tegenover het referentiejaar 2020, moeten voor elke site doelstellingen worden bepaald die duidelijk bijdragen aan Umicore’s impact op het vlak van diffuse metaalemissies. Terwijl die screening bezig is, brengen we in 2021 verslag uit over onze resultaten rond de vermindering van diffuse metaalemissies van onze productievestiging in Hoboken (België), waar die ambitie eind 2020 in de activiteiten werd vertaald. Tegenover de basislijn voor 2020 van de site zijn de diffuse metaalemissies eind 2021 met 35,2% verminderd. Meer over hoe de site in Hoboken haar diffuse emissies beheert, leest u hier.

Energie

Energieverbruik (absoluut)

Terajoules

Energie (per bron)

hernieuwbare energie

Umicore geeft al geruime tijd voorrang aan energie- en procesefficiëntie in al haar activiteiten. In het kader van de Let’s Go for Zero-strategie blijft efficiëntie een prioriteit in onze ambitie om tegen 2035 een netto-nuluitstoot van broeikasgassen te bereiken. Het energieverbruik wordt in alle vestigingen verder opgevolgd en gerapporteerd, ook voor energie-efficiëntieprojecten. Verschillende Umicore-sites hebben de ISO 50001-norm rond energie-efficiëntie ingevoerd en de twee grootste sites in België nemen sinds 2004 deel aan het convenant inzake energie-efficiëntie met de Vlaamse regering.

In 2021 waren 26 sites goed voor meer dan 95% van het energieverbruik van de Groep. In totaal werden 35 energie-efficiëntieprojecten in de loop van het jaar uitgevoerd. In de afgelopen vijf jaar werden 189 efficiëntieprojecten ingevoerd, vooral gericht op warmte, HVAC, verlichting en procesefficiëntie.

Dit jaar delen wij de resultaten van twee energie-efficiëntieprojecten van twee verschillende vestigingen en business units, beide uit Korea:

  • In 2021 streefden onze twee sites voor herlaadbare batterijmaterialen in Cheonan (Zuid-Korea), die samen een belangrijk deel van onze productie van kathodematerialen voor herlaadbare batterijen uitmaken, ernaar om het energieverlies van compressorlucht te verminderen in het kader van hun energie-efficiëntieprojecten. Met behulp van een ultrasone scanner werden lekkagepunten opgespoord. Zo werden onmiddellijk maatregelen genomen om het luchtverlies te beperken en vervolgens werden de lekkagepunten tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden weggewerkt. Dit project op beide sites bespaarde in de eerste 12 maanden na de uitvoering ongeveer 723 MWh.

  • Onze vestiging voor Automotive Catalysts in Songdo (Zuid-Korea), die katalysatoren voor de Aziatische automarkt produceert, stelde vast dat waterpompen, een integraal onderdeel van hun koelwatersysteem, een van de grootste energieverbruikers van de vestiging waren. Het team ontdekte dat er sprake was van een aanzienlijk gebrek aan efficiëntie bij de pompregeling. Er werd een slimmere manier ontwikkeld en ingevoerd om de pompen te bedienen, wat leidde tot een besparing van bijna 661 MWh in de eerste 12 maanden na implementatie.

Het totale energieverbruik in 2021 bedroeg 8.308 TJ tegenover 7.591 TJ in 2020, een stijging van 9%. Die stijging van het energieverbruik kan voornamelijk worden toegeschreven aan de toegenomen activiteit in onze business groups Recycling en Energy & Surface Technology. In 2021 bedroeg het directe energieverbruik 3.782 TJ, of 45% van het totale energieverbruik voor de Groep, en het indirecte energieverbruik voor industriële sites en kantoorgebouwen bedroeg 4.526 TJ, of 55% van het totale energieverbruik voor de Groep.

De afgelopen jaren begonnen we, als onderdeel van ons streven naar duurzame bedrijfsvoering, met een onderzoek naar het aandeel hernieuwbare energie in onze aangekochte energiemix. 2019 was het eerste jaar waarin we systematisch informatie van onze sites verzamelden en het resultaat konden rapporteren. Sindsdien vergrootte onze ambitie om in 2035 een broeikasgasuitstoot van nul te bereiken onze focus op het koolstofvrij maken van de energie die we gebruiken. Het koolstofvrij maken van de energie in onze processen zal innovaties in processen en technologie vereisen. Hoewel de keuze van het aandeel hernieuwbare energie in onze aangekochte energiemix een uitdaging is in sommige van de regio's waar we het meest actief zijn, streeft Umicore actief naar een verhoging van het aandeel hernieuwbare energie in onze aangekochte energiemix. In 2021 bedroeg het aandeel van hernieuwbare energiebronnen voor aangekochte elektriciteit 17%, tegenover 15% in 2020. Voor meer informatie over onze inspanningen om lange-termijn hernieuwbare energie contracten te garanderen, zie PPA aankondingen.

In 2021 voltooide Umicore ook bijkomende installaties voor hernieuwbare elektriciteit op de sites, waaronder zonnepanelen in onze vestigingen in Americana (Brazilië), Jiangmen (China) en Brussel (België).

Uitstoot van broeikasgassen

scope 1 emissies

Ton CO2e

marktgebaseerde scope 2 emissies

Ton CO2e

Scope 1+2 Broeikasgasemissies - OP MARKT

Ton CO2e

Umicore heeft zich tot doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen (GHG) tegen 2035 tot nul te herleiden, met tussentijdse mijlpalen van een vermindering van 20% tegen 2025 en van 50% tegen 2030. Die mijlpalen legden we vast op basis van onze broeikasgasuitstoot in 2019: een totaal van 791.896 ton CO2-equivalent, of CO2e, in scope 1- en scope 2-emissies. scope 1-emissies zijn directe broeikasgasemissies van processen in eigendom of beheer en scope 2-emissies zijn indirecte broeikasgasemissies van de opwekking van aangekochte energie.

De totale marktgebaseerde uitstoot steeg in 2021 met 16% tot 846.437 ton CO2e van 732.545 ton CO2e in 2020, als gevolg van toegenomen activiteit in onze business groups Recycling en Energy & Surface Technologies. Ondanks die toename en de absolute uitstoot komt ons streven naar procesefficiëntie tot uiting in de daling van de broeikasgasintensiteit van Umicore in 2021, met een ratio van .000213, tegenover de broeikasgasintensiteit van .000226 in 2020.

De totale sitegebaseerde uitstoot bedroeg 791.687 ton CO2e. Het verschil tussen de totale marktgebaseerde en sitegebaseerde uitstoot geeft aan dat voor alle landen waar we industriële installaties exploiteren, de gemiddelde nettomix in de landen/regio's tot lagere CO2e-emissies leidt dan de specifieke elektriciteitscontracten die we hebben afgesloten. Umicore werkt samen met energieleveranciers aan het sluiten van stroomafnameovereenkomsten die de marktgebaseerde CO2e-uitstoot aanzienlijk verminderen door het aandeel aangekochte koolstofvrije en koolstofarme elektriciteit te verhogen. Voor meer informatie over onze inspanningen om lange-termijn hernieuwbare energie contracten te garanderen, zie PPA aankondingen.

In 2021 bedroegen de scope 1-emissies 372.699 ton CO2e, terwijl de marktgebaseerde scope 2-emissies 473.738 ton CO2e bedroegen, een 44/56%-splitsing tussen scope 1 en scope 2. De scope 1-emissies stegen met 13% jaar-op-jaar van 330.619 ton CO2e in 2020. De scope 2-emissies stegen met 18% jaar-op-jaar van 401.926 ton CO2e in 2020.

Umicore voerde een voorstudie uit over onze upstream scope 3-voetafdruk voor 2018, waarbij specifiek rekening werd gehouden met aangekochte goederen en diensten, kapitaalgoederen, brandstof- en energiegerelateerde activiteiten, upstream distributie, geproduceerd afval en pendelverkeer van werknemers. De resulterende scope 3 bedroeg 5,2 miljoen ton CO2e. Die voetafdruk is vele malen groter dan die van Umicore's scope 1 en 2 samen en bedroeg 87% van de totale scope 1+2+3 upstream emissies voor 2018. Het overgrote deel van de scope 3-emissies (meer dan 90%) houdt verband met de upstream-emissies van aangekochte goederen. In ons geval is een groot deel van de impact afkomstig van metalen voor toepassingen voor schone mobiliteit, met name platina, palladium en rodium voor autokatalysatoren. De tweede grootste bijdrage wordt geleverd door de upstream-distributie.

In het kader van ons engagement voor het Science-Based Target Initiative werkt Umicore haar scope 3-inventaris bij voor het jaar 2019. De lopende update omvat alle relevante categorieën stroomopwaarts en stroomafwaarts.

upstream scope 3, per soort1

Ton CO2e

  1. 1 Uit een voorlopige studie van 2018, zie Milieuverklaringen


Voor vermeden emissies, ook wel 'scope 4' genoemd, zie Duurzame Producten & Diensten en de Milieuverklaringen.

Naleving van regelgeving en beheersysteem

In 2021 werden ongeveer 58.000 milieumetingen uitgevoerd in alle industriële sites van Umicore, tegenover 54.000in 2020. Het aantal metingen dat niet voldeed aan de reglementaire of vergunningsvereisten is zeer laag: 0,10% voor de Groep, tegenover 0,15% in 2020.

Van de 54 geconsolideerde industriële sites voerden er 51 een milieubeheersysteem in dat gecertificeerd is volgens ISO 14001. Twee van de overblijvende drie sites zijn overnames/nieuwe sites die in 2018 en 2021 instapten in de Umicore-rapportering: zij plannen de implementatie van een milieubeheersysteem in 2022. De andere overblijvende site werd eind 2021 gesloten en onderging geen hercertificering in 2021.

In totaal werden in 2021 104 milieuklachten ontvangen, waarvan de grote meerderheid betrekking had op lawaai en stank. 73 van de klachten zijn nog in behandeling.

Historische vervuiling

Halverwege de jaren negentig begon Umicore de overblijvende mijnbouwrechten van haar historische voorgangers af te stoten. De sluiting van mijnen en de teruggave van concessies aan de overheidsinstanties gebeurde steeds in samenwerking met de bevoegde overheden en de plaatselijke stakeholders. Saneringsprojecten voor smelterijen en raffinage-installaties worden in nauw overleg uitgewerkt zodat eventuele risico's tot een voor de overheid aanvaardbaar niveau worden teruggebracht.

Het proactieve programma van Umicore voor de evaluatie en, waar nodig, de sanering van bodem- en grondwatervervuiling vormt een integraal onderdeel van de Umicore Way. De volgende paragrafen illustreren de in 2021 geboekte vooruitgang in de belangrijkste lopende programma's.

België

Onze oudste voorganger, Vieille Montagne, kreeg in 1805 van keizer Napoleon Bonaparte een mijnbouwconcessie, waaraan in de loop der tijd nog vijf concessies werden toegevoegd. In de jaren 1950 werden de mijnactiviteiten in België stopgezet en werden in nauw overleg met de bevoegde overheden uitgebreide rehabilitatiewerken uitgevoerd. Vier concessies werden ondertussen officieel overgedragen aan de regering; de terugname van de andere is in behandeling.

De historische productie van non-ferrometalen in Hoboken, Olen, Balen en Overpelt had een impact op de bodem en het grondwater van die productiesites en hun omgeving. In 1997 sloot Umicore een vrijwillig akkoord met het Vlaamse Gewest om die historische vervuiling aan te pakken. In 2004 ondertekende Umicore een addendum met de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vlaamse minister van leefmilieu. Wij verbonden ons ertoe om over een periode van 15 jaar 62 miljoen te besteden aan de sanering van de historische vervuiling op vier sites. Twee van die sites - Balen en Overpelt – werden in 2007 door Umicore afgestoten en behoren nu tot Nyrstar. OVAM en Umicore sloegen ook de handen in elkaar om in tien jaar tijd de historische vervuiling in een omtrek van 9 km rond de industriële sites te saneren. Beide partijen investeerden 15 miljoen in een nieuw saneringsfonds. De saneringsinspanningen op de Umicore-sites zullen zo nodig worden voortgezet.

De fabriek voor de recyclage van edele metalen in Hoboken was oorspronkelijk een lood- en zilverraffinaderij. In de loop der jaren verving Umicore de zwaar vervuilde bovengrond en saneerde het de historische vervuiling in de naburige woonwijk. In 2022 wordt een volgende fase in de grondwatersanering opgestart.

In Olen is de vervuiling in en rond de site het gevolg van de historische productie van voornamelijk koper en kobalt. Het in 2007 opgestarte grondwatersaneringsprogramma op de site loopt nog altijd. In 2020 werden verontreinigde grond en begraven afval verder afgegraven op verschillende plaatsen waar infrastructuurwerken nodig waren.

Van 1922 tot 1980 werd in Olen ook radium en uranium geproduceerd, waaronder radium dat gebruikt werd bij de experimenten van Marie Curie. De fabriek voor de productie van radium werd in de jaren 1970 gesloopt. Het productieafval werd opgeslagen in een tijdelijke maar langdurige bovengrondse opslagplaats, zoals toen de norm was. In 2020 vaardigde het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle richtlijnen uit voor de definitieve sanering en opslag van dit radioactief materiaal uit het verleden. Gezamenlijke werkgroepen, met onder meer overheidsinstellingen zoals NIRAS/ONDRAF, OVAM, FANC en Umicore, stellen een stappenplan op om tot een definitieve saneringsoplossing te komen. De ontwikkeling en uitvoering van dit gedetailleerde stappenplan zal naar verwachting meerdere jaren in beslag nemen. Ondertussen blijft Umicore de risico's opvolgen.

Brazilië

Tijdens een milieubeoordeling na de overname door Umicore in 2003 van de industriële Braziliaanse sites in Americana en Guarulhos (in São Paulo) en Manaus (in Amazonas) werd een reeds bestaande grondwaterverontreiniging ontdekt op de site van Guarulhos. Umicore installeerde in 2011 een hydraulische barrière om de verdere uitbreiding van die vervuiling tegen te gaan. Op de site werden gerichte onttrekkingssystemen geïnstalleerd om de sanering te versnellen. De sluiting en gedeeltelijke afbraak van de industriële gebouwen in Guarulhos, waarbij de industriële activiteiten in 2020 en 2021 naar Americana verhuisden, zullen een betere behandeling van de kernverontreiniging mogelijk maken. In de loop van 2021 werden de modernste saneringstechnieken geëvalueerd met het oog op de uitvoering, die naar verwachting in 2022 zal beginnen.

Frankrijk

De voorgangers van Umicore exploiteerden al mijnen in het zuiden van Frankrijk sinds het midden van de negentiende eeuw. De laatste mijnbouwactiviteiten doofden er uit in het begin van de jaren 1970. In de jaren 1990 vonden uitgebreide saneringswerken plaats. Alle vroegere mijnconcessies in Frankrijk werden aan de Franse regering teruggegeven. De laatste teruggave werd bij ministerieel besluit bevestigd in 2005.

De zinkmijnbouw in Saint-Félix-de-Pallières begon in de 19de eeuw. De concessie werd in 1971 gesloten met volledige naleving van de wetgeving en werd in 2004 door de Franse overheid opgeheven. Umicore heeft het gebied nooit losgelaten en controleert regelmatig de staat van een stortplaats met flotatieresiduen. Die stortplaats is nog steeds eigendom van Umicore. Om de veiligheid en stabiliteit op lange termijn te garanderen, voerde Umicore in 2021 omvangrijke herstelwerken uit en voltooide ze die. Het ging om de heraanleg van het grondoppervlak, het aanleggen van stabiliteitslagen, de aanplanting van plantenbegroeiing en de verbetering van het afwateringssysteem.

In Viviez is de vervuiling in en rond de site het gevolg van de in 1855 gestorte zinkproductie. Umicore investeerde 40 miljoen in een grootschalig saneringsprogramma van 2011 tot eind 2016. Daarna droeg het de postsaneringsverplichtingen over aan een derde partij. Samen met andere partners sloot Umicore zich in 2017 aan bij een vrijwillig programma om de vervuilde gronden in privétuinen rond de site van Viviez aan te pakken. In 2017 en 2018 verzamelde een door de bevoegde overheid samengesteld deskundigenpanel alle gegevens en werkte het gepaste maatregelen uit. Umicore bereidt momenteel de uitvoering van de werkzaamheden voor en legt de laatste hand aan een gedetailleerd stappenplan.

VS

In 1980 kocht de voorganger van Umicore een verlaten goud- en zilvermijn in Platoro (Colorada) in een recreatief natuurgebied in de Rocky Mountains. De daaropvolgende exploratieboringen leverden niets op en de verdere exploitatie van de mijn werd stopgezet. In de jaren 1990 werd een waterzuiveringsinstallatie geïnstalleerd. Die werd in 2018 vervangen door een nieuwe moderne installatie om de metaalconcentratie in de waterlozing en het volume aan slib te beperken. Een door Umicore/Union Gold in 2019 ontvangen voorstel voor een nieuwe afvalwatervergunning werd onmiddellijk door Union Gold betwist. Het argumenteerde dat de zeer strenge limieten voor arseen, die in 2024 moeten worden gehaald, technisch niet haalbaar zijn. De bevoegde overheid accepteerde die argumenten en raadde aan om een minder strenge wijziging van de vergunning aan te vragen. Ondertussen testte Union Gold extra reinigingsstappen voor de waterzuiveringsinstallatie. In de loop van 2021 gebeurden continue verbeteringswerken aan de waterzuiveringsinstallatie die de volgende jaren worden voortgezet.

In de fabriek voor kobaltproductie die Umicore van 1980 tot 2010 exploiteerde in Maxton (North Carolina) werd na de sluiting en afbraak van de fabriek bodem- en grondwaterverontreiniging vastgesteld. Umicore startte samen met de overheid een vrijwillig programma: de daaruit volgende omvangrijke grondwatersanering moet het probleem tegen 2033 volledig oplossen. In 2021 werd de grond die eigendom was van Umicore afgestoten. Het grondwatersaneringsplan voor de volgende jaren werd verfijnd om het langetermijnbeheer van de grondwatervoorraad nog verder te verbeteren.

Milieu kerncijfers

eenheid

toelichting

2017

2018

2019

2020

2021

CO2e-emissies (scope 1)

ton

E7

364.139

417.140

389.101

330.619

372.699

CO2e-emissies (scope 2) - marktgebaseerde methode 1

ton

E7

269.565

350.562

402.795

401.926

473.738

CO2e-emissies (scope 2) - locatiegebaseerde methode1

ton

E7

299.168

368.649

426.074

417.346

418.989

Energieverbruik

terajoule

E6

6.532

7.458

7.476

7.591

8.308

Hernieuwbare elektriciteit

%

E6

-

-

14

15

17

Metaaluitstoot naar water (massa)

kg

E5

1.437

1.861

2.052

2.695

3.440

Metaaluitstoot naar water1

impact eenheid

E5

125.688

144.657

174.725

216.739

190.464

Metaaluitstoot naar lucht (massa)

kg

E5

1.829

1.564

864

984

994

Metaaluitstoot naar lucht1

impact eenheid

E5

84.463

88.044

52.492

69.371

70.084

Diffuse metaal emissies

%

E5

114,2

100,0

64,8

SOx-emissies

ton

E5

661

657

531

389

372

NOx-emissies

ton

E5

320

304

280

239

240

Water onttrekking

duizend m3

E4

4.755

5.885

6.208

7.813

10.103

Zoet water onttrekking

duizend m3

E4

9.764

Totale afvalproductie1

ton

E3

72.804

78.778

68.317

99.434

94.619

Gevaarlijk afval1

ton

E3

55.442

58.759

47.589

78.055

73.551

waarvan gerecycleerd1

%

E3

4,3

5,3

7,9

5,0

8,0

Ongevaarlijk afval1

ton

E3

17.373

20.018

20.728

21.379

21.065

waarvan gerecycleerd1

%

E3

58,2

62,2

59,4

64,7

71,4

Normoverschrijding

%

E8

0,10

0,14

0,10

0,15

0,10

Milieuklachten

aantal

E8

34

29

33

80

104

ISO 14001 gecertificeerde sites

%

E8

92

91

95

96

94

  1. 1 Sommige definities van KPI's zijn in de loop van de tijd veranderd. Een directe vergelijking over alle jaren is daarom niet volledig toepasbaar. Zie de respectieve onderwerpen in dit hoofdstuk [het hoofdstuk Milieuverklaringen] voor nadere informatie.