WEF index

THEMA

DISCLOSURE

VERWIJZING NAAR PAGINA
IN JAARVERSLAG 2021

GOVERNANCE

Bestuurlijk doel

Doel bepalen
Het doel van de onderneming, als uitdrukking van de middelen waarmee een bedrijf oplossingen voorstelt voor economische, milieu- en sociale kwesties. Het bedrijfsdoel zou moeten waarde creëren voor alle stakeholders, inclusief aandeelhouders.

The Umicore Way; Over ons; Goverance; Verklaringen deugdelijk bestuur: G2

Doelgericht management
Hoe het vastgestelde doel van de onderneming is verankerd in bedrijfsstrategieën, -beleid en -doelstellingen.

The Umicore Way; Over ons; Ons bedrijf; Goverance; Managementaanpak; Verklaringen deugdelijk bestuur: G2

Betrokkenheid van stakeholders

Materiële kwesties die stakeholders beïnvloeden
Een lijst van de onderwerpen die van belang zijn voor de belangrijkste stakeholders en de onderneming, hoe de onderwerpen werden geïdentificeerd en hoe de stakeholders werden betrokken.

Streven naar Impact

Risico's en opportuniteiten toezicht

Integratie van risico's en opportuniteiten in het bedrijfsproces
Risicofactoren en kansen die duidelijk de belangrijkste materiële risico's en kansen aangeven waarmee de onderneming specifiek wordt geconfronteerd (in tegenstelling tot algemene sectorrisico's), de bereidheid van de onderneming ten aanzien van deze risico's, hoe deze risico's en kansen zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld en de reactie op deze veranderingen. Deze kansen en risico's moeten belangrijke economische, milieu- en sociale kwesties omvatten, waaronder klimaatverandering en gegevensbeheer.

Risico's effectief beheren; Overzicht risico's en opportuniteiten

Kwaliteit van het bestuursorgaan

Samenstelling van het bestuursorgaan
Samenstelling van het hoogste bestuursorgaan en zijn comités volgens: bevoegdheden in verband met economische, milieugerelateerde en sociale onderwerpen; uitvoerend of niet-uitvoerend; onafhankelijkheid; ambtstermijn in het bestuursorgaan; aantal andere belangrijke functies en verplichtingen van eenieder, en de aard van die verplichtingen; geslacht; lidmaatschap van ondervertegenwoordigde sociale groepen; vertegenwoordiging van de stakeholders.

Governance; Raad van toezicht; Verklaringen deugdelijk bestuur: G2

Vooruitgang ten opzichte van strategische mijlpalen
Vermelding van de belangrijke strategische economische, ecologische en sociale mijlpalen die naar verwachting in het volgende jaar zullen worden bereikt, de mijlpalen die in het voorgaande jaar zijn bereikt, en hoe die mijlpalen naar verwachting zullen bijdragen of hebben bijgedragen tot de waarde op lange termijn.

Prestaties; Duurzaamheid

Remuneratie
1. Hoe de prestatiecriteria in het remuneratiesbeleid zich verhouden tot de doelstellingen van het hoogste bestuurslichaam en de hoogste leidinggevenden inzake economische, milieugerelateerde en sociale onderwerpen, in samenhang met het vastgestelde doel van de onderneming, haar strategie en haar waarde op lange termijn.
2. Remuneratiebeleid voor het hoogste bestuursorgaan en de hoogste leidinggevenden voor de volgende soorten bezoldigingen:Vaste en variabele beloning, met inbegrip van prestatiegerelateerde beloning, op aandelen gebaseerde beloning, bonussen en uitgestelde of onvoorwaardelijk toegekende aandelen Aanmoedigingspremies of aanmoedigingspremies bij indiensttreding Terugbetaling van pensioenpremies, met inbegrip van het verschil tussen uitkeringsregelingen en bijdragepercentages voor het hoogste bestuurslichaam, de hoogste leidinggevenden en alle andere werknemers

Remuneratiebeleid; Voorgesteld remuneratiebeleid; Remuneratieverslag

Ethisch gedrag

Anticorruptie
Totaal percentage van de leden van het bestuursorgaan, werknemers en zakenpartners die een opleiding hebben gekregen over het anticorruptiebeleid en de anticorruptieprocedures van de organisatie, uitgesplitst naar regio.
Totaal aantal en aard van de corruptiegevallen die tijdens het lopende jaar zijn bevestigd, maar betrekking hebben op eerdere jaren; en
Totaal aantal en aard van de corruptiegevallen die in het lopende jaar zijn bevestigd, maar verband houden met dit jaar.
Bespreking van initiatieven en betrokkenheid van stakeholders ter verbetering van de bredere werkomgeving en -cultuur, met het oog op corruptiebestrijding.

Beperkte bekendmaking: Werknemers

Alle werknemers krijgen een informele opleiding over de Code of conduct wanneer zij in dienst treden van het bedrijf

Beschermd ethisch advies- en rapporteringsmechanismen
Een beschrijving van interne en externe mechanismen voor:
Het inwinnen van advies over ethisch en rechtmatig gedrag en organisatie integriteit; en
Het melden van zorgen over onethisch of onwettig gedrag en gebrek aan organisatorische integriteit.

Code of conduct

Afstemming van strategie en beleid op het lobbyen
De belangrijke kwesties waarop de deelname van de onderneming aan de ontwikkeling van het overheidsbeleid en het lobbyen zich toespitst; de strategie van de onderneming die relevant is voor deze aandachtsgebieden; en eventuele verschillen tussen haar lobbystandpunten en haar doel, verklaard beleid, doelstellingen of andere openbare standpunten.

Beperkte bekendmaking: Maatschappij

PLANET

Klimaatverandering

Broeikasgasemissies: Rapporteer voor alle relevante broeikasgassen (bijv. kooldioxide, methaan, stikstofoxide, F-gassen, enz.) in metrische tonnen kooldioxide-equivalent (tCO2e) emissies. Maak een raming van de materiële upstream- en downstream-emissies (GHG Protocol scope 3) en rapporteer deze waar nodig.

Milieu; Milieuverklaringen: E7

Uitvoering van de TCFD: Voer de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) volledig uit. Geef indien nodig een tijdschema van maximaal drie jaar voor de volledige implementatie. Maak bekend of u streefcijfers voor broeikasgasemissies hebt vastgesteld, of hebt toegezegd deze vast te stellen, die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs - de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C boven de preindustriële niveaus en inspanningen blijven leveren om de opwarming tot 1,5°C te beperken - en om vóór 2050 een netto-nulemissie te bereiken.

TCFD Index

Op Parijs afgestemde streefcijfers voor broeikasgasemissies:
Definieer en rapporteer vooruitgang ten opzichte van tijdgebonden, op wetenschappelijke gegevens gebaseerde streefcijfers voor broeikasgasemissies die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs - de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2°C boven de pre-industriële niveaus en inspanningen blijven leveren om de opwarming tot 1,5°C te beperken. Dit moet onder meer inhouden dat u vóór 2050 een datum vastlegt waarop u uw broeikasgasemissies netto nul zult hebben, en dat u tussentijdse reductiedoelstellingen vastlegt op basis van de methodologieën van het Science Based Targets-initiatief, indien van toepassing.
Indien voor een alternatieve aanpak wordt gekozen, maak dan de methodologie bekend die is gebruikt om de streefcijfers te berekenen en de basis waarop deze de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs verwezenlijken.

Duurzamheid

Beschikbaarheid van zoet water

Waterverbruik en -onttrekking in gebieden met watertekort:
Rapporteer voor activiteiten waar materiaal: megaliters onttrokken water, megaliters verbruikt water en het percentage van elk in regio's met hoge of extreem hoge basislijn water stress, volgens WRI Aqueduct water risico atlas tool.
In voorkomend geval, raming en rapportage van dezelfde informatie voor de volledige waardeketen (upstream en downstream).

Beperkte openbaarmaking; Milieu; Milieuverklaringen: E4

Waterverontreiniging

Nutriënten:
Schatting en rapportage waar materiaal langs de waardeketen: metrische tonnen stikstof, fosfor en kalium in verbruikte meststoffen.

Milieu; Milieuverklaringen: E5

Luchtvervuiling

Luchtverontreiniging:
Rapporteer waar mogelijk materiaal langs de waardeketen: stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx), zwevende deeltjes en andere significante luchtemissies. Maak waar mogelijk een schatting van het aandeel van de gespecificeerde emissies dat plaatsvindt in of grenst aan stedelijke/dichtbevolkte gebieden.

Milieu; Milieuverklaringen: E5

Beschikbaarheid van middelen

Circulariteit van hulpbronnen: Rapporteer de meest geschikte metric(s) voor hulpbronnencirculariteit voor het hele bedrijf en/of op product-, materiaal- of siteniveau, voor zover van toepassing.

Milieu; Milieuverklaringen: E2

PEOPLE

Waardigheid en gelijkheid

Diversiteit en inclusie (%):
Percentage werknemers per werknemerscategorie, naar leeftijdsgroep, geslacht en andere indicatoren van diversiteit (bv. etniciteit).

Werknemers; Sociale kerncijfers

Risico op incidenten met kinderarbeid, dwangarbeid of verplichte arbeid:
Een toelichting van de activiteiten en leveranciers die worden geacht een aanzienlijk risico te vormen voor incidenten van kinderarbeid, dwangarbeid of verplichte arbeid. Dergelijke risico's kunnen zich voordoen in verband met.
a) type activiteit (zoals een fabriek) en type leverancier; en
b) landen of geografische gebieden met activiteiten en leveranciers die geacht worden risico's te lopen.

Maatshappij; Overzicht risico's en opportuniteiten - Duurzame en ethische bevoorrading; Globaal duurzaam bevoorradingsbeleid van Umicore [hyperlink beleid online].

Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen in gevaar (%): Percentage van de actieve beroepsbevolking dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. Een toelichting bij de beoordeling van leveranciers voor wie het recht op vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen in het gedrang is, met inbegrip van de maatregelen die de organisatie heeft genomen om deze risico's aan te pakken.

Beperkte openbaarmaking: Werknemers; Sociale kerncijfers

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en veiligheid (%):
1. Aantal en percentage dodelijke arbeidsongevallen; arbeidsongevallen met ernstige gevolgen (exclusief dodelijke ongevallen); registreerbare arbeidsongevallen; belangrijkste soorten arbeidsongevallen; en het aantal gewerkte uren.
2. 2. Een toelichting van de wijze waarop de organisatie de toegang van werknemers tot niet-arbeidsgerelateerde medische en gezondheidsdiensten vergemakkelijkt, en de reikwijdte van de toegang die aan werknemers en werknemers wordt geboden

Werknemers; Sociale verklaringen S4, S5; Sociale kerncijfers

Welzijn van werknemers (#, %): Het aantal sterfgevallen als gevolg van werkgerelateerde gezondheidsproblemen, registreerbare werkgerelateerde gezondheidsproblemen en de belangrijkste soorten werkgerelateerde gezondheidsproblemen voor alle werknemers en werkneemsters. a) Percentage werknemers dat deelneemt aan "best practice" gezondheids- en welzijnsprogramma's, en b) Absentiepercentage (AR) van alle werknemers

Werknemers; Kerncijfers

Vaardigheden voor de toekomst

Gegeven opleiding (#, $):
Gemiddeld aantal uren opleiding per persoon dat de werknemers van de organisatie tijdens de verslagperiode hebben gevolgd, per geslacht en werknemerscategorie (totaal aantal uren opleiding dat aan werknemers is verstrekt, gedeeld door het aantal werknemers).
Gemiddelde uitgaven voor opleiding en ontwikkeling per voltijdse werknemer (totale kosten van aan werknemers verstrekte opleidingen gedeeld door het aantal werknemers).

Werknemers; Sociale verklaringen S3; Sociale kerncijfers

PROSPERITEIT

Werkgelegenheid en het genereren van rijkdom

Absoluut aantal en percentage werknemers:
Totaal aantal en percentage van nieuwe werknemers die tijdens de verslagperiode in dienst zijn genomen, naar leeftijdsgroep, geslacht, andere indicatoren van diversiteit en regio.
Totaal aantal en percentage van personeelsverloop tijdens de verslagperiode, naar leeftijdsgroep, geslacht, andere diversiteitsindicatoren en regio.

Beperkte openbaarmaking: Werknemers; Sociale verklaringen: S2, S3; Sociale kerncijfers

Economische bijdrage:
Directe economische waarde die is gegenereerd en gedistribueerd (EVG&D), op transactiebasis, met de basiscomponenten voor de wereldwijde activiteiten van de organisatie, idealiter uitgesplitst naar.
Inkomsten, Exploitatiekosten, Lonen en uitkeringen van werknemers, Betalingen aan kapitaalverschaffers, Betalingen aan de overheid, Investeringen van de Gemeenschap
Financiële steun van de overheid: totale monetaire waarde van de financiële steun die de organisatie tijdens de verslagperiode van een overheid heeft ontvangen.

Umicore in een oogopslag; Financieel; Jaarrekening: F8, F9, F39; Kerncijfers Samenleving; Kerncijfers

Financiële investeringsbijdrage:
Totale kapitaaluitgaven (CapEx) min afschrijvingen, ondersteund door een beschrijving van de investeringsstrategie van het bedrijf.
Aandeleninkoop plus dividenduitkeringen, onderbouwd met een beschrijving van de strategie van het bedrijf voor de teruggave van kapitaal aan aandeelhouders.

Umicore in een oogopslag; Investeren in Umicore; Operaties; Jaarrekening

Innovatie van betere producten en diensten

Totale uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling ($)
Totale kosten in verband met onderzoek en ontwikkeling.

Innovatie

Gegenereerde sociale waarde (%)
Percentage van de inkomsten uit producten en diensten die zijn ontworpen om specifieke sociale voordelen op te leveren of om specifieke duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken.

Duurzame producten en diensten

Communautaire en sociale vitaliteit

Total tax paid​:
The total global tax borne by the company, including corporate income taxes, property taxes, non-creditable VAT and other sales taxes, employer-paid payroll taxes, and other taxes that constitute costs to the company, by category of taxes.

Maatschappij; Sociale kerncijfers