Maatschappij

Maatschappij

De Umicore Way is de hoeksteen van alles wat we doen bij Umicore en illustreert ons engagement voor de maatschappij. Onze duurzame producten en diensten ondersteunen de wereldwijde overgang naar het verminderen van de klimaatgevolgen, een beter begrip en een snellere implementatie van circulaire economie-modellen voor onze activiteiten.

In de landen en regio's waar Umicore operationeel actief is, ondersteunen we beleidsontwikkelingen die schone mobiliteit en de wereldwijde energietransitie versterken en de impact op het klimaat verminderen. Bovendien dragen we bij tot een beter begrip en snellere implementatie van circulaire economie-modellen in toepassingen die aan onze activiteiten verbonden zijn.

Om onze inspanningen kracht bij te zetten, neemt Umicore deel aan tal van partnerschappen en platforms voor kennisuitwisseling. Wij gaan regelmatig wetenschappelijke partnerschappen aan met openbare instellingen zoals universiteiten, met de bedoeling onderzoeksprojecten te bevorderen of deskundig advies te verstrekken over technologische richtingen. Van tijd tot tijd sluiten we partnerschappen en onderzoeksubsidies met overheidsorganisaties.

Umicore ijvert actief voor de beste voorbeeldpraktijken in de waardeketen. We koppelen ons streven naar Zero Harm aan onze continue inzet voor duurzaam en ethisch gewonnen grondstoffen. Naast onze aloude aanpak om de mensenrechten in onze bevoorradingsketen te beschermen, in het bijzonder bij de ethische kobaltbevoorrading, en gezien de steeds snellere overgang naar elektromobiliteit, is het van cruciaal belang om ons te verzekeren van grondstoffenbevoorrading die betrouwbaar en milieu- en maatschappelijk verantwoord is. Umicore zal verder bouwen op haar lange ervaring in de zorgvuldige bevoorrading met kritieke grondstoffen.

Het contact met de plaatselijke gemeenschappen waar Umicore actief is, is onze meest directe manier van uitwisseling met de samenleving. Een open en transparante dialoog maakt integraal deel uit van ons engagement tegenover onze stakeholders. Via tewerkstelling draagt Umicore bij tot het scheppen van welvaart in de gebieden waar ze actief is. Wij streven ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn, overal waar we activiteiten uitoefenen. Hoewel het genereren van rijkdom een voor de hand liggend voordeel is, is ook de manier waarop die rijkdom wordt gegenereerd van groot belang. Maatschappelijke groeperingen spreken regelmatig hun belang uit in onze activiteiten en de manier waarop wij zaken doen. Umicore verwelkomt deze belangstelling en tracht steeds een open en constructieve dialoog aan te gaan.

Umicore levert vrijwillige bijdragen aan een aantal liefdadigheidsdoelen, op het niveau van de sites en van de Groep. De inspanningen op groepsniveau worden beheerd via het Group Donations Committee dat samenwerkt met groepen uit de samenleving en de omvang van de partnerschappen bepaalt. Uit principe schenkt Umicore geen geld aan politieke partijen of organisaties.

Umicore betaalde 202 miljoen belastingen op haar activiteiten in 2021 en droeg samen met haar werknemers 108 miljoen bij aan socialezekerheidsbetalingen.

Inzetten op impact

Onze technologieën voor schone mobiliteit en efficiënt grondstoffengebruik dragen bij tot de matiging van de klimaatverandering. Om die reden creëert een ambitieuzere agenda rond klimaatverandering, marktopportuniteiten voor Umicore - volledig in lijn met onze bedrijfsdoelstelling van geïntegreerde waardecreatie. Als ondersteuning van ambitieuze regelgeving, demonstreren we onze technologieën en pleiten we voor ambitieuze doelstellingen die de technologie van Umicore kan waarmaken. Umicore verschaft technische inzichten om die doelstellingen te helpen ondersteunen - bijvoorbeeld door overheden wetenschappelijk onderbouwde doelen aan te reiken. Umicore schrijft mee aan technologische draaiboeken op langere termijn met wetgevers, academici en andere leden van de industrie.

Voor een efficiënt beheer van grondstoffen bieden onze technologieën dezelfde functionaliteiten, terwijl het metaalgebruik wordt verminderd. Wij onttrekken minder natuurlijke hulpbronnen en hergebruiken metalen voor het vervaardigen van geavanceerde materialen. Wij benadrukken het verband tussen een circulaire economie en verantwoorde bevoorrading, efficiënt gebruik van grondstoffen en recyclage van hoge kwaliteit. Umicore is zich bewust van de gevoeligheid bij het innemen van standpunten over kwesties van openbaar belang en heeft richtlijnen opgesteld om dit op verantwoorde wijze te doen, via de sectorgroeperingen waarbij wij aangesloten zijn. Goed onderbouwde wetenschap en feiten vormen de basis van onze meningen en standpunten.

Onze inzet voor de maatschappij gaat verder dan het verschaffen van inzichten aan overheden en het co-creëren van technologische draaiboeken. We delen onze kennis en werken samen met tal van partners om de wereldwijde overgang naar een groene en circulaire economie te bevorderen.

In 2021 groeide de Global Battery Alliance (GBA) van het Wereldeconomisch Forum (WEF) uit tot een onafhankelijke vereniging. Umicore is voorzitter van de raad van bestuur. Ngo’s, academici, overheden en industriële sectorleden werken samen om een batterijpaspoort op te stellen met een QR-code die wereldwijd op transparante wijze de bron van de grondstoffen in de batterij en haar koolstofvoetafdruk zullen tonen. In 2021 werd belangrijke vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van een CO2-voetafdrukmethode en een index voor kinderarbeid, die allebei in het batterijpaspoort zullen worden geïntegreerd. Momenteel wordt op de markt de technologie ontwikkeld waarmee een element dat in het paspoort staat, actief kan worden gevolgd, zoals in de Re|Source startup die staat beschreven in Innovatie.

Bovendien neemt Umicore deel aan de WEF-werkgroep Circular Cars. Dit initiatief wil de auto-industrie meer circulair te maken en dezelfde functionaliteit creëren met minder middelen. Het onderzoekt de impact van een markt voor batterijen met een tweede leven, materiaalpaspoorten en ontwerp-voor-hergebruik-concepten (design for recycling) voor toekomstige auto- en transportbedrijfsmodellen.

Ook in Europa heeft Umicore zich ingezet en steun verleend bij de oprichting van de European Battery Alliance (sinds 2017) en de Battery European Partnership Association (BEPA). Die publiek-private entiteit helpt de Europese Commissie bij het definiëren van de technologische draaiboeken en de onderzoeks- en innovatieprioriteiten die in de periode 2021-2027 moeten worden gefinancierd (in het kader van het Horizon Europe-programma). Umicore is medevoorzitter van die vereniging.

Terwijl de meeste ontwikkelde landen en regio’s hun waterstofstrategieën uitstippelen om hun pad naar klimaatneutraliteit te ondersteunen is Umicore actief in platformen die zich inzetten voor waterstof, zoals Hydrogen Europe, de Hydrogen Council, Waterstofnet en de European Raw Materials Alliance. Hierin onderstreept Umicore de sleutelrol van geavanceerde materialen zoals elektrokatalysatoren in het mogelijk maken van de productie van waterstof door elektrolyse en de omzetting ervan in energie met behulp van brandstofcellen. Wij belichten bovendien de mogelijkheden van de vloeibare stikstofdrager, of de LOHC-technologie, voor het transport van waterstof en ons vermogen om die verschillende waterstoftechnologieën te recycleren, de edelmetalen terug te winnen en vervolgens opnieuw te gebruiken in nieuwe elektrokatalysatoren.

Als producent van de essentiële onderdelen van katalytische systemen voor uitstootcontrole is Umicore lid van diverse industrieverenigingen over de hele wereld. In die verbanden en door nauwe samenwerking met autotechnische bedrijven, willen wij met gebruik van de meest geavanceerde emissiecontroletechnologieën een aanzienlijke bijdrage leveren aan de portfolio van de ultraschone transportmogelijkheden van de toekomst.

Umicore en de Europese Commissie werken samen aan de definiëring van minimaal verplichte due diligence-eisen voor de volledige waardeketen van alle materialen die binnen de scope vallen. Daarnaast heeft Umicore een centrale rol in het ondersteunen van de sterke ambities van het handelscomité van Eurometaux. Via de samenwerking in Eurometaux droeg Umicore bij tot de ontwikkeling van de nieuwe Europese verordening rond transport van afvalstoffen in 2021 om de kringloopeconomie te stimuleren. De nieuwe verordening zal een efficiëntere verwerking van gevaarlijk afval mogelijk maken, zonder enige concessies te doen aan striktheid.

Een snellere overgang naar een koolstofarme samenleving vergt een verlaging van de kosten van schone mobiliteitstechnologieën en schone energie. De elektrificatie van het vervoer en het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in industriële verwarmingsprocessen zijn van cruciaal belang om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken.

Geavanceerde materialen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de kost van die schone technologieën en zijn een essentiële voorwaarde voor een koolstofarme samenleving. Het traject dat geavanceerde materialen afleggen, van laboratorium tot markt, is lang, risicovol en kapitaalintensief. De industrie verwelkomt dan ook de risicodelingsinitiatieven die Europees industrieel leiderschap ondersteunen. Umicore en andere industriële en onderzoeksorganisaties richtten EMIRI (Energy Materials Industrial Research Initiative) op in 2012 op om het publiek bewuster te maken van de rol van geavanceerde materialen in het dagelijks leven en in de Europese economie. Het pleit voor meer steun op EU-niveau voor innovatie.

Umicore gaat regelmatig wetenschappelijke partnerschappen aan met openbare instellingen zoals universiteiten, voornamelijk ter bevordering van onderzoeksprojecten of het verstrekken van deskundig advies over technologische richtingen. Af en toe worden partnerschappen en onderzoeksubsidies gesloten met overheidsorganisaties, zoals in 2021 met IMEC, de Queensland University Australia en CIRAIG.

CIRAIG, gevestigd in Montreal (Canada), is een internationaal erkend expertisecentrum op het gebied van levenscycli en met bijna 15 jaar toegepaste ervaring die is geworteld in solide wetenschap. De belangrijkste onderzoekseenheid, de International Life Cycle Chair (ILC Chair), voert baanbrekend, interdisciplinair levenscyclusonderzoek uit en ontwikkelt in samenwerking met partners resultaatgerichte instrumenten om complexe en kritieke duurzaamheidskwesties op te lossen.

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma beschouwt milieu- en sociale levenscyclusanalyses (LCA's) als resoluut strategisch in de besluitvorming voor waardecreatie. Umicore is sinds 2012 partner van de International Life Cycle Chair en we ontwikkelden verschillende LCA's in nauwe samenwerking met de CIRAIG. In 2021 ondersteunde de CIRAIG Umicore bij het inschatten van vermeden emissies die stroomafwaarts ontstaan door het gebruik van kathodematerialen voor EV-toepassingen en door onze recyclagediensten. Meer informatie vindt u bij Duurzame producten en diensten.

Belangrijke lidmaatschappen

A3M (L'Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux); Agoria (Belgische multisectorale federatie voor de technologische industrie); American European Community Association (AECA); Belgian Alliance for Climate Action (BACA); Belgo-Indian Chamber of Commerce and Industry (BICC&I); Belgian industrial Research and Development (BiR&D); Belgium-Japan Association & Chamber of Commerce (BJA); Eurometaux (European Non-Ferrous Metals Association); European Industrial Research Management Association (EIRMA); European Round Table of Industrialists (ERT); ETION; Federatie van Belgische Industriële Energieconsumenten (FEBELIEC); Vlaams Netwerk van Ondernemingen (Voka); Flanders-China Chamber of Commerce (FCCC); Global Legislators for a Balanced Environment (GloBE EU); TransAtlantic Business Council (TABC); Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO); World Economic Forum (WEF); The Shift; UN Global Compact.

Associacao dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissoes Veiculares da América do Sul (AFEEVAS); Association for Emissions Control by Catalyst (AECC); Catalyst Manufacturers Association Japan (CMAJ); Committee of Vehicle Emission Control in China (CVEC); Emission Controls Manufacturers Association India (ECMA); European Precious Metals Association (EPMF); Hydrogen Council; Hydrogen Europe; Manufacturers of Emission Controls Association (MECA); Verband der Automobilindustrie (VDA); Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI).

Battery Europe Partnerhip Association (BEPA); Cobalt Institute; Cobalt REACH-consortium; Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflaechentechnik (DGO); Energy Materials Industrial Research Initiative (EMIRI); Essencia; European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles (AVERE); Nickel Institute; Nickel REACH-consortium.

European Battery Recycling Association (EBRA); European Electronics Recyclers Association (EERA); European Precious Metals Federation; Fachvereinigung Edelmetalle (Duitse vereniging voor edele metalen); Global Battery Alliance (GBA); International Platinum Group Metals Association (IPA); International Precious Metals Institute (Internationaal instituut voor edele metalen); Trade Association Minor Metals; Responsible Jewellery Council (RJC); The European Association of Advanced Rechargeable Batteries (RECHARGE); London Bullion Market Association (LBMA); London Platinum and Palladium Market (LPPM); European Precious Metals Federation (EPMF), International Lithium Association (ILA).

Baanbrekende aanpak in onze toeleveringsketen
€22,7m

Betaald aan leveranciers wereldwijd

Score leveranciers in de ecovadis evalutie

%

Score leveranciers in de ecovadis evaluatie1

%

 1. 1 De algemene score is een gewogen gemiddelde van de 4 thematische scores.

Wij benutten onze duurzaamheidsbenadering in de waardeketen, zowel stroomopwaarts met onze leveranciers als stroomafwaarts met onze klanten. Als een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep kopen en recycleren wij mineralen en metalen voor gebruik in een brede waaier van producten en technologieën. Om te kunnen functioneren, hebben wij grondstoffen, transport, energie en andere goederen en diensten nodig. Duurzame aankoop is een belangrijke drijfveer in onze Let's Go for Zero-strategie om Zero Harm, geen enkele schade, te veroorzaken in onze toeleveringsketen.

Onze aanpak wordt vormgegeven door ons nieuwe Umicore Global Sustainable Sourcing Policy. Het is een update van ons Sustainable Procurement Charter, of handvest voor duurzame aankoop, en wil de risico's voor de bevoorradingsketen beperken, zowel via directe als indirecte aankoop. Het beleid bepaalt onze verwachtingen ten aanzien van leveranciers en is volledig afgestemd op de Umicore Way, de Umicore Gedragscode en de Global Framework Agreement on Sustainable Development tussen Umicore en deIndustriALL Global Union.

Wij verwachten van onze leveranciers de volgende engagementen: toewijding aan bedrijfsintegriteit, bevordering van de principes van duurzame aankoop in hun toeleveringsketen, naleving van de lokale wetgeving, zorg voor gezondheid en veiligheid, minimalizering van de impact op klimaat en milieu, naleving van de internationale wetgeving over mensenrechten op hun eigen sites en bij hun eigen leveranciers, waaronder het uitbannen van kinder- en dwangarbeid en van discriminatie. Dit beleid wordt op basis van een risicogebaseerde aanpak aangevuld met specifieke kaders voor een aantal kritieke grondstoffen.

Indirecte aankopen

De wereldwijde aankoop- en transportteams van Umicore kopen energie en andere goederen en diensten aan, die indirecte aankopen worden genoemd. In 2021 bleven de uitgaven voor indirecte aankopen stabiel tegenover het voorgaande jaar. De belangrijkste uitgaven voor indirecte aankopen gebeurden in België, Duitsland, Polen, Finland, China en Korea1.

Sinds 2017 worden in de meeste regio’s nieuwe leveranciers systematisch beoordeeld via een quick scan op basis van criteria zoals omvang, geografische ligging en het type van geleverde product of dienst. Op basis van de risicobeoordeling uit de quick scan worden vervolgacties bepaald, zoals naleving van ons aankoopbeleid (zie de bovenstaande paragraaf over UGSSP). In geval van een hoger risico kan de tool bepalen dat een EcoVadis-beoordeling nodig is. In 2021 werden 519 quick scans uitgevoerd. Het doel is om de quick scan in de toekomst verder uit te rollen naar meer teams wereldwijd.

Als uit de quick scan-analyse blijkt dat er nood is aan nader onderzoek, beoordeeld EcoVadis vervolgens de duurzaamheidsprestaties van specifieke leveranciers op vier thema's: milieu; arbeid en mensenrechten; ethiek; en duurzame aankoop. In 2021 werden 124 beoordelingsscores aan onze teams ter beschikking gesteld, waaronder verzoeken van het aankoopteam in Brazilië. Sinds het begin van onze samenwerking met EcoVadis ontvingen we 440 scores. Dat is het aantal uniek beoordeelde leveranciers en houdt geen rekening met de regelmatige herbeoordelingen van leveranciers.

In 2021 behaalde 83,9% van de beoordeelde leveranciers een score van 45 of hoger (EcoVadis-rating van bronzen medaille of hoger), wat betekent dat ze zich actief inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De score is een gewogen gemiddelde van de scores van de vier thema’s. Slechts twee van de scores die in 2021 werden behaald, wezen op een hoog risico, waarna maatregelen genomen werden om het risico te beperken.

Batterijmaterialen

De duurzaamheid van de bevoorradingsketen voor batterijen omvat ook de omstandigheden waarin grondstoffen worden gewonnen en verwerkt. Daarom engageert Umicore zich voor een verantwoorde bevoorrading van onze batterijmaterialen. Hoewel Umicore al tien jaar een specifiek beleid voert voor kobalt, past Umicore ook de nodige zorgvuldigheid (due diligence) toe bij de bevoorrading van andere grondstoffen voor batterijen, zoals nikkel en lithium. De aanpak is rechtstreeks geïnspireerd op onze ervaring met kobalt en volgt de basisstappen van ons kader voor duurzame aankoop van kobalt, Sustainable Procurement Framework for Cobalt. Umicore is al meer dan een eeuw een wereldleider op het vlak van kobaltproducten, die in tal van toepassingen worden gebruikt, van werktuigmaterialen tot herlaadbare batterijen voor elektrische auto's. Sommige kobaltertsreserves bevinden zich in conflictgebieden of in gebieden met een ho(o)g(er) risico op onethische praktijken zoals dwangarbeid, slechte gezondheids- en veiligheidsomstandigheden, kinderarbeid en corruptie. Umicore is zich bewust van de duurzaamheidsrisico's die verbonden zijn aan de bevoorrading met kobalt, vooral in de Democratische Republiek Congo. Vaak is er een verband tussen artisanale en kleinschalige mijnbouwactiviteiten (ASM) en problemen zoals schending van de mensenrechten, kinderarbeid en slechte gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk. Vanwege die hoge risico’s besloot Umicore in 2004 om kobalt dat gewonnen werd uit dergelijke ASM’s uit haar bevoorradingsketen te weren. Tot op vandaag koopt Umicore geen ASM-materialen meer aan. We steunen verschillende initiatieven die de omstandigheden in ASM proberen te verbeteren om voldoende hoge duurzaamheidsnormen te verwezenlijken, evenals onderwijs voor kinderen en alternatieve bestaansmiddelen.

Voor ons betekent het duurzaam aankopen van kobalt dat we rekening houden met de economische, milieu- en sociale prestaties van onze leveranciers en met de sociale en milieu-impact van de levering van de materialen. Voor de aankoop van kobalt hebben wij in 2012 een baanbrekend kader voor duurzame aankoop van kobalt geïmplementeerd. In 2016 kregen wij als eerste externe validatie voor onze ethische aankoop en due diligence-aanpak op dit gebied door middel van een jaarlijkse audit door derden (gerapporteerd in ons jaarlijkse nalevingsverslag. Het kader is afgestemd op de Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas van de OESO, maar gaat verder dan de risico's die in bijlage II worden beschreven en omvat ook aspecten als milieueffecten, gezondheid en veiligheid.

Om de traceerbaarheid van materialen in onze bevoorradingsketen te verzekeren, voeren wij een gedetailleerde risicobeoordeling van onze leveranciers uit. Die kan vragenlijsten, antecedentenonderzoek en bezoeken ter plaatse omvatten, en indien nodig, versterkte betrokkenheid en de ontwikkeling van matigingsprogramma's met de leveranciers. Een specifiek comité voor de bevoorrading van kobalt, het Approval Committee, is verantwoordelijk voor de principes en richtlijnen van het kader en heeft de algemene controle en beslissingsbevoegdheid. Het goedkeuringscomité bestaat uit een lid van de directieraad van Umicore en het senior management van Sustainability en Supply. Meer informatie over de inspanningen van Umicore om de ontwikkeling van traceerbaarheidsprojecten in de hele sector te ondersteunen vindt u bij Battery Passport en Re|Source.

De due diligence-praktijken van Umicore met betrekking tot onze kobaltbevoorradingsketen worden ook gerapporteerd volgens het Cobalt Industry Responsible Assessment Framework (CIRAF). Dit managementkader voor risicobeoordeling en -beperking beoogt een verantwoorde kobaltproductie en -aanvoer en werd in 2019 door het Cobalt Institute gelanceerd. Umicore volgt de aanbevelingen van niveau drie van CIRAF. Dat betekent dat Umicore materiële risico's in haar kobaltbevoorradingsketen identificeerde, over een beleid en een due diligence-beheersysteem beschikt om de risico’s rond mensenrechten en alle andere materiële risico's voor haar kobaltbevoorradingsketen aan te pakken, en dat Umicore ook verslag uitbrengt over de inspanningen om die risico's aan te pakken. Volgens CIRAF zijn de volgende risicogebieden belangrijk voor de kobaltbevoorrading van Umicore: (1) lucht-, water- en bodemvervuiling en energie-efficiëntie; (2) veiligheid, hygiëne en arbeidsomstandigheden; (3) conflicten en financiële criminaliteit; (4) schendingen van de mensenrechten; (5) ergste vormen van kinderarbeid; (6) biodiversiteit; (7) artisanale mijnontginning; (8) bestaansmiddelen en (9) hervestiging. Met haar kader voor duurzame aankoop van kobalt beschikt Umicore over due diligence-beheersystemen voor alle risicogebieden, wat betekent dat het beleid en de prestaties van alle leveranciers worden doorgelicht en geëvalueerd.

Conflictmineralen: tin, tantaal, wolfraam, goud

In sommige delen van de wereld wordt de exploitatie van natuurlijke rijkdommen gebruikt om conflicten te financieren of kan ze in verband worden gebracht met schendingen van de mensenrechten. Om te voorkomen dat op die manier ‘besmette’ materialen in onze bevoorradingsketen terechtkomen, keurde Umicore een beleid goed voor een verantwoorde globale bevoorradingsketen van mineralen uit conflictgebieden en gebieden met een hoog risico, gebaseerd op OESO-richtlijnen. Op het vlak van edelmetalen wordt dit beleid aangevuld met specifieke certificeringsprogramma's voor verantwoorde bevoorrading (zie Verantwoordelijke operaties).

Business units die conflictmineralen - tin, tantaal, wolfraam en goud (ook bekend als 3TG) - kopen om hun producten te vervaardigen, gebruiken het Conflict Minerals Reporting Template van het Responsible Minerals Initiative om hun due diligence voor de aangekochte grondstoffen uit te voeren.

Op 1 januari 2021 trad in de hele EU de verordening over conflictmineralen (Conflict Minerals Regulation) in werking. De scope is vergelijkbaar met de Amerikaanse Dodd Frank Act van 2012. De nieuwe wet is bedoeld om de handel in conflictmineralen te reguleren en te zorgen dat aan de internationale normen voor verantwoorde bevoorrading wordt voldaan. Het beheer van de bevoorradingsrisico's van Umicore is volledig in overeenstemming met de vereisten van de Conflict Minerals Regulation én de Amerikaanse Dodd Frank Act.

Verantwoordelijke operaties

Naast ons beleid inzake verantwoorde bevoorrading en aanverwante due diligence-benaderingen zet Umicore zich in voor certificering inzake verantwoorde bevoorrading. Zo zetten we onze beste voorbeelden uit de praktijk in de verf en verschaffen de nodige documentatie aan het groeiend aantal klanten dat zekerheid over onze producten wenst. De interne werkgroep Metals and Minerals van Umicore stroomlijnt en optimaliseert de inspanningen die nodig zijn om aan die toenemende vraag van de klanten te voldoen door beste praktijken uit te wisselen.

De sites van Umicore worden onderworpen aan audits en certificering door de London Bullion Market Association (LBMA), de Responsible Jewellery Council (RJC) en het Responsible Minerals Initiative (RMI). In 2021 nam Umicore deel aan het herzieningsproces van de LBMA Responsible Gold Guidance (versie 9) dat vanaf 1 januari 2022 geldt. De herziening breidt de risicobeoordeling voor ESG-onderwerpen verder uit voor alle relevante materialen. In 2021 voltooide Umicore haar gap analyse die aantoont dat we de herziene vereisten rond verantwoorde bevoorrading voor de LBMA Good Delivery List-raffinaderijen naleven.

Goud & zilver

De London Bullion Market Association (LBMA) beheert het accreditatieproces voor alle in de Good Delivery-lijst opgenomen raffinaderijen voor goud en zilver. De Chain of Custody (CoC)-norm van de Responsible Jewellery Council (RJC) is van toepassing op goud en platinagroepmetalen (platina, palladium en rodium). Zowel de RJC Chain of Custody als de LBMA Good Delivery accreditaties kwalificeren de geaccrediteerde sites voor opname in de lijst van smelters en raffinaderijen die conform het Responsible Minerals Initiative (RMI) werken. In 2021 zette Umicore haar inspanningen verder zodat onze activiteiten met goudproductie gecertificeerd zijn als conflictvrij.

De Umicore-vestigingen in Hoboken en Pforzheim werden door het LBMA gecertificeerd als conflictvrije smelters voor goud voor het jaar 2020 en zullen in 2022 worden geaudit voor 2021. De LBMA voorziet ook in certificering voor verantwoord zilver. De vestigingen in Hoboken, Pforzheim en Bangkok zijn door de LBMA geaccrediteerde raffinaderijen voor 2020 en zullen in 2022 worden geaudit voor 2021. De activiteiten van Jewelry & Industrial Metals in Pforzheim, Wenen en Bangkok zijn gecertificeerd als onderdeel van het RJC Chain of Custody-programma voor gerecycleerd goud en zilver. Door wederzijdse erkenning van andere relevante industrie-initiatieven staan de vestigingen in Hoboken, Pforzheim, Wenen en Bangkok op de RMI Conformant Gold Refiners-lijst. Onze klanten vragen steeds vaker om dergelijke garanties en wij verschaffen hen de nodige documentatie die de conflictvrije status van onze producten bevestigt.

Platina, palladium & rodium

Sinds 2020 wordt Umicore door de multi-metalenaudit van de LBMA gecontroleerd op de naleving van richtlijnen voor verantwoord goud en zilver (zie hierboven) en verantwoord platina en palladium. In 2021 ontving de site in Hoboken een certificaat voor de accreditatie van platina en palladiumpoeder voor het jaar 2020. De Jewelry & Industrial Metals-activiteiten in Pforzheim, Wenen en Bangkok zijn gecertificeerd als onderdeel van het RJC Chain of Custody-programma voor gerecycleerd platina, palladium en/of rodium.

Kobalt

In mei 2019 werd Umicore Olen als eerste RMI-conforme kobaltraffinaderij ter wereld goedgekeurd door het Responsible Minerals Initiative. De kobalactivteiten van Umicore in Kokkola (Finland) volgden als tweede erkende raffinaderij. De raffinaderijen moeten een jaarlijks certificeringsproces ondergaan. Vanwege de COVID-19-context in 2020 en 2021 moesten de audits worden uitgesteld, maar het certificeringsproces loopt en zal naar verwachting worden afgerond in het eerste kwartaal van 2022. Beide sites blijven op de lijst van RMI-conforme raffinaderijen staan.

LBMA Goud1

LBMA Zilver2

LPPM Platina poeder3

LPPM Palladium poeder4

RJC Chain of Custody
Gerecycleerde goud, zilver, platina, palladium and/or rhodium
5

RMI-Conforme
kobalt
raffina
derijen
6

RMI-conforme
goud
raffina
derijen
7

Bangkok

X

X

X

Hoboken

X

X

X

X

X

Kokkola

X

Olen

X

Pforzheim

X

X

X

X

Vienna

X

X

 1. 1 lbma.org.uk/good-delivery-list-refiners-gold-current
 2. 2 lbma.org.uk/good-delivery-list-refiners-silver-current
 3. 3 https://www.lppm.com/sponge-accreditation/sponge-platinum-list/
 4. 4 https://www.lppm.com/sponge-accreditation/sponge-palladium-list/
 5. 5 responsiblejewellery.com
 6. 6 responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/smelter-refiner-lists/cobalt-refiners-list/conformant-cobalt-refiners
 7. 7 responsiblemineralsinitiative.org/gold-refiners-list
Teruggeven aan de maatschappij

Umicore wil bijdragen aan het welzijn van de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn en een verantwoordelijke onderneming en een goede buur zijn.

Wij geloven dat we met het aansporen van onze sites tot lokale sponsoring en giften, een positief verschil kunnen maken in die gemeenschappen. Umicore kan bijvoorbeeld bijdragen in natura maar ook personeel vrijmaken om zich mee in te zetten voor gemeenschapsprojecten.

Hoewel de sites de specifieke focus van hun eigen initiatieven bepalen, ligt de algemene focus op de ondersteuning en promotie van een sterk sociaal weefsel in de gemeenschap rond de site. Daarbij wordt voorrang gegeven aan educatieve initiatieven. De doelen die we op het niveau van de sites steunen, liggen onze medewerkers vaak na aan het hart. In 2021 verzamelden collega's van onze site in Hoboken (België) samen 5.000 voor De Warmste Week, een jaarlijks Belgisch solidariteitsevenement in de aanloop naar kerstmis, terwijl onze collega's in Korea medische steun en lunchpakketten voor kinderen en bejaarden verstrekten.

Op groepsniveau ligt de nadruk op projecten met een internationale reikwijdte. Daarbij geven we prioriteit aan initiatieven met een duidelijke educatieve component en een band met duurzame ontwikkeling (maatschappelijk, ecologisch en/of technisch).

Kennis, de sleutel tot een betere wereld

Als technologiegerichte onderneming zijn onderwijsinitiatieven bijzonder relevant voor Umicore. Daarom werken we samen met UNICEF om die kinderen te bereiken die er het meest behoefte aan hebben. In 2021 vierden we ons tienjarig partnerschap met UNICEF en markeerden die mijlpaal met het steunen van twee nieuwe projecten:

 1. Upshift van UNICEF geeft jongeren in India de kans om de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om toe te treden tot een arbeidsmarkt die wordt gekenmerkt door hoge werkloosheidscijfers.

 2. In Indonesië steunen wij een project dat bootcamps en vaardigheidssessies organiseert rond STEM-onderwijs voor meisjes. De vaardigheden in STEM - science, technology, engineering and mathematics - zijn belangrijk voor werkgelegenheid en empowerment.

Meer informatie vindt u hier: UNICEF x Umicore | Umicore

Ondernemerschap positief aanwenden

Umicore is een medeoprichter van Ondernemers voor Ondernemers. Die organisatie koppelt bedrijfsdonors aan ontwikkelingsorganisaties die zich toeleggen op het bevorderen van ondernemerschap in ontwikkelingslanden. In de loop der jaren hebben Umicore en Ondernemers voor Ondernemers samen projecten gesteund in Bolivia, Cambodja, Congo, Ecuador, Haïti, Mali en Togo. In 2021 breidden we onze steun uit naar projecten in de Filipijnen, DR Congo en Madagaskar.

Hulp bij rampen

Als bedrijf met wereldwijde activiteiten, zijn natuurrampen, waar ze ook plaatsvinden, nooit veraf. We bieden hulp aan lokale gemeenschappen, en steunen vooral Artsen zonder Grenzen. In 2021 hebben we ook donaties gedaan aan:

 • het Rode Kruis in België en Duitsland, na de zomeroverstromingen in die landen

 • projecten in Haïti, na de aardbeving in augustus

 • projecten in Congo, na de vulkaanuitbarsting in de omgeving van Goma

 • projecten in India en Brazilië, die bijzonder hard getroffen werden door de COVID-19-pandemie

Bomen planten

Voor de interne lancering van onze Let’s Go for Zero-strategie beloofden we een boom te planten voor elke deelnemer. Umicore-medewerkers hielpen met het planten van in totaal 7.500 bomen in het kader van het Great Green Wall Initiative in Ghana en Mali.

Europese hackathon voor jongeren

In 2021 steunden we een hackathon voor jongeren die zich richtte op diversiteit en inclusie. Vijf jonge afgestudeerden in dienst van Umicore namen deel en leerden nieuwe vaardigheden en hielpen ngo's. Het steunen van zo’n hackathon biedt onze jonge talenten een unieke leerervaring en draagt bovendien bij aan onze wereldwijde ambities om terug te geven aan de maatschappij en toe te werken naar Zero Inequality. Meer informatie vindt u op Studenten en Umicore bundelen hun krachten om een goed doel te helpen | Umicore.

In 2021 droeg Umicore in totaal 1,6 miljoen bij aan donaties.

Maatschappij kerncijfers

MILJOEN €

2017

2018

2019

2020

2021

Verbruikte grond- en hulpstoffen (uitgezonderd water, gas & elektriciteit)

10324

11.759,48

15.539

18.719,60

21.500,14

Water-, gas- & elektriciteitskosten

83,3

95,8

100

99,7

144,21

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen

203703

227,16

307

362,5

338,78

Andere kosten (netto)

470

515,57

434

532,8

532

Totale belastingen

95

133,44

117

78,5

202

Schuldeisers

20

33,2

41

57,9

51,5

Minderheidsbelangen

14

10,86

11

5,4

7,99

Aandeelhouders (enkel dividenden)

154

180,78

180

60,2

180,9

Donaties

1,2

1,35

1,5

1,5

1,6

Bezoldingen & voordelen

701

731,05

776

798,5

853,14