Overzicht

Terugblik door de CEO en de voorzitter

Mathias Miedreich CEO
& THOMAS LEYSEN CHAIRMAN

Mathias Miedreich, Thomas Leysen en voormalig CEO Marc Grynberg op Umicore' site in Hoboken, België

Terwijl we terugblikken op een jaar dat voor velen opnieuw een uitdaging was, zien we dat de veerkracht van Umicore, en de wendbaarheid, creativiteit en inzet van onze collega’s wereldwijd vertaald werd in indrukwekkende resultaten.

In de eerste helft van 2021 profiteerde Umicore van een sterk herstel van de vraag van de auto-industrie naar haar materialen voor schone mobiliteit, na de zware terugval in 2020 als gevolg van de COVID-19-pandemie. Ook de recordprijzen van edelmetalen zorgden voor een stevige stimulans. En ondanks de verstoring van de wereldwijde autoproductie in de tweede jaarhelft door het tekort aan halfgeleiders boekte Umicore recordinkomsten en -winsten voor het volledige jaar. Die prestatie weerspiegelt de sterke onderliggende groei en de operationele resultaten in alle business groups.

De inkomsten stegen met meer dan 20% in 2021, terwijl de winstgevendheid bijna verdubbelde. Als we het effect van de edelmetaalprijzen op jaarbasis buiten beschouwing laten, steeg ons bedrijfsresultaat in 2021 met ongeveer 160 miljoen ten opzichte van 2020, een groei van 30%, dankzij operationele bedrijfsresultaten en volumegroei. Dat betekende een aanzienlijke stijging van de marges voor onze drie business groups.

De inkomsten in Catalysis deden het veel beter dan de automarkt, dankzij marktaandeelwinsten op de Europese en Chinese markten voor benzinewagens, een gunstige platformmix en een sterke vraag naar Umicore's katalysatoren voor zware diesel- en brandstofcellen. De inkomsten in Energy & Surface Technologies stegen als gevolg van hogere verkoopvolumes van kathodematerialen voor elektrische wagens (EV’s) in Rechargeable Battery Materials, een uitzonderlijk sterke vraag in Cobalt & Specialty Materials en in Metal Deposition Solutions. Recycling boekte recordinkomsten en -winsten die aanzienlijk hoger lagen dan de vorige recordniveaus van 2020. Dat is te danken aan de stevige operationele resultaten van de verschillende business units, een sterke bijdrage van handelsactiviteiten en piekende edelmetaalprijzen.

Onze activiteiten genereerden een kasstroom van meer dan 1,4 miljard euro, een stijging ten opzichte van 603 miljoen in 2020. Onze vrije kasstroom uit activiteiten steeg tot bijna 1 miljard. Hierdoor konden we onze nettoschuld en onze schuldgraad verlagen. Onze balans staat sterk met een netto financiële schuld van 960 miljoen, vergeleken met 1,4 miljard eind 2020, wat overeenkomt met een ratio nettoschuld / aangepaste EBITDA LTM van 0,77.

De strategische groeiprojecten werden in 2021 voortgezet. Energy & Surface Technologies was goed voor bijna 60% van de investeringsuitgaven van de Groep, onder impuls van de investeringen in de Europese expansie van Rechargeable Battery Materials.

In december kondigden Umicore en Volkswagen AG hun intentie aan om een joint venture op te richten voor de productie van precursor- en kathodematerialen in Europa om de Europese batterijcellenproductie van Volkswagen AG te bevoorraden. Dit partnerschap zal de klantenbasis van Umicore verder diversifiëren en zal VW ondersteunen in haar ambitieuze elektrificatiestrategie. De joint venture zal bijdragen tot de ambities van de Europese Green Deal, waaronder de verwezenlijking van een Europese duurzame bevoorradingsketen voor batterijen.

De lancering van onze Let's Go For Zero-strategie (Zero GHG-emissions, Zero Harm, Zero Inequality) in de loop van 2021 was een belangrijke mijlpaal op onze weg naar duurzaamheid. We onthulden onze nieuwe ambities en expliciete doelstellingen voor 2030 en daarna. We implementeerden een nieuwe ESG-bestuursorganisatie die ons in staat zal stellen de voortgang bij het bereiken van onze ESG-doelstellingen te sturen. De structuur en inhoud van het geïntegreerde jaarverslag van dit jaar werden zodanig ontworpen om extra zichtbaarheid en duidelijkheid te bieden over de impact en waarde die Umicore voor de samenleving heeft.

Op het vlak van klimaatactie stelde Umicore zich tot doel de broeikasgasemissies van scope 1 en 2 tegen 2035 tot nul te herleiden, met tussentijdse mijlpalen van een vermindering met 20% tegen 2025 en met 50% tegen 2030. Umicore engageerde zich ook om een scope 3-doelstelling te bepalen in 2022. In 2021 sloot Umicore een langetermijnovereenkomst voor de aankoop van elektriciteit om onze gloednieuwe greenfield fabriek in Nysa in Polen, te bevoorraden met hernieuwbare elektriciteit. Daarmee wordt het de eerste kathodematerialenfabriek in Europa die koolstofneutraal is vanaf de start van de productie. Sinds april 2021 ondersteunt Umicore de Task Force on Climate-Related Financial disclosure (TCFD). Daartoe definieerden we belangrijke mijlpalen voor onze TCFD-implementatie en voerden we een kwalitatieve scenarioanalyse uit. Umicore heeft zich in oktober 2021 geëngageerd voor het Science-Based Targets initiatief (SBTi).

Het welzijn en de veiligheid van onze mensen staan centraal in onze Zero Harm-ambitie. In het licht van de aanhoudende COVID-19-pandemie werden in 2021 in alle Umicore-sites strikte voorzorgsmaatregelen op het vlak van gezondheid en veiligheid genomen. Jammer genoeg stelden onze veiligheidscijfers in 2021 teleur, met 73 ongevallen met werkverlet tegenover 49 in 2020. Het hele jaar door voerde Umicore programma’s in die gericht zijn op het creëren van een meer prominente veiligheidscultuur, met de nadruk op het bevorderen van een veiligheidsmentaliteit en het verlagen van het risicotolerantieniveau. We scherpen de processen en veiligheidsnormen verder aan, met name in die business units en sites waar de veiligheidsresultaten ontoereikend waren. Umicore verbindt zich ertoe het hoogste niveau van arbeidsveiligheid te garanderen in al haar vestigingen.

Onze Zero Harm-ambitie is ook gekoppeld aan ons voortdurende engagement voor duurzame en ethisch verantwoorde grondstoffen. Naast onze aloude aanpak van de ethisch verantwoorde aankoop van kobalt en gezien de steeds snellere overgang naar elektromobiliteit, is het van cruciaal belang om ons te verzekeren van een betrouwbare bevoorrading van grondstoffen die tegelijk ook ecologisch en sociaal verantwoord is. In oktober 2021 ondertekenden we langetermijnovereenkomsten voor duurzame lithiumbevoorrading. Umicore behield haar Platinum EcoVadis-rating in 2021, waarmee we tot de top 1% behoren van onze sectorgenoten in het wereldwijde EcoVadis-netwerk van meer dan 65.000 beoordeelde bedrijven. De groeiende toegevoegde waarde van onze duurzame activiteiten blijkt uit het feit dat onze inputmix voor meer dan 54% bestaat uit secundaire materialen en materialen op het einde van hun levensduur. Toekomstige bevoorrading van katalysatoren, brandstofcellen en batterijen zal alleen mogelijk zijn door de kringloop op duurzame wijze te sluiten en de schaarse metalen die in deze producten worden gebruikt, te recupereren wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken.

Tot slot is het beperken van de milieu-impact een belangrijk onderdeel van de Zero Harm-ambitie. Umicore heeft zich ertoe verbonden alle uitstoot tot een minimum te beperken met een doelstelling van -25% diffuse emissies tegen 2025. Daarom hebben we de investeringen in de fabriek in Hoboken versneld, met extra acties om de diffuse emissies verder te verminderen en een groene zone te creëren die de afstand tussen de woonwijk en onze site vergroot. Umicore heeft zich er ook toe verbonden een doelstelling voor het waterverbruik tegen 2022 vast te leggen.

De aangekondigde Zero Inequality-ambitie weerspiegelt onze vaste overtuiging dat diversiteit van denken tot meer innovatie leidt. We zullen diversiteit en inclusie verder bevorderen, met ons streven naar een bredere culturele vertegenwoordiging in managementteams en door het aantal vrouwen in het management te verhogen. Umicore streeft naar gendergelijkheid in het management, met als tussentijdse mijlpaal ten minste 35% vrouwen in het management tegen 2030. In 2021 steeg het aantal Umicore-werknemers in de integraal geconsolideerde ondernemingen tot 11.050 tegenover 10.859 in 2020. De grootste stijging hangt samen met de verdere ontwikkeling van de productie-eenheid voor kathodematerialen in Polen. In 2021 steeg het aandeel van vrouwen in managementfuncties tot 45% tegenover 30% in 2020.

Technologie en innovatie blijven centraal staan in onze strategie en we verhoogden dan ook de O&O-uitgaven met 10% tegenover 2020, tot 245 miljoen. Die stijging houdt verband met nieuwe product- en procestechnologieën voor de volgende generatie lithium-ionbatterijmaterialen, solid state- of vastestofbatterijen en met brandstofcelkatalysatoren. Daarbij verhoogden we onze inspanningen in batterijrecyclage en in de geavanceerde technologieontwikkeling voor programma’s die koolstof en uitstoot verminderen, om zo onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Umicore verhoogde bovendien haar inspanningen op het vlak van technologische ontwikkeling op de middellange en lange termijn en samenwerkingsprogramma's voor open innovatie. De O&O-uitgaven vertegenwoordigden 6% van de inkomsten van Umicore in 2021 en de geactiveerde ontwikkelingskosten bedroegen 28 miljoen van het totale bedrag.

We zijn trots op onze prestaties en resultaten in 2021 en verwachten opnieuw een sterk onderliggende prestatie in 2022 in alle business groups, ondanks de kosteninflatie en op voorwaarde dat geopolitieke ontwikkelingen, de pandemie of beperkingen in de bevoorradingsketen niet leiden tot bijkomende materiële verstoringen van de economie of onze werking.

Op 22 juni 2022 organiseren we een Capital Markets Day over het strategische draaiboek van Umicore. We zullen dan onze beschouwingen delen op over onze activiteiten voor de middellange en lange termijn en voortbouwen op onze toonaangevende posities in schone mobiliteitsmaterialen, recyclage en duurzaamheid.

Bij het afsluiten van dit overzicht willen we nogmaals onze dank betuigen aan alle stakeholders voor hun bijdrage aan onze recordprestaties in 2021, en in het bijzonder aan de collega's van Umicore. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Marc Grynberg, die Umicore bijna 13 jaar lang leidde als CEO en onze onderneming tot haar huidige niveau van succes bracht. Op zijn nalatenschap zullen wij nu verder bouwen.

We kijken uit naar nog meer vooruitgang in 2022 en zijn er vast van overtuigd dat Umicore in een goede positie verkeert om waarde te creëren voor al haar stakeholders.

Tot slot, volgen wij de crisis in Oekraïne op de voet. Umicore veroordeelt met klem alle daden van oorlog en geweld. Samen met de collega's van Umicore nemen we deel aan humanitaire steuninitiatieven als reactie op de menselijke tragedie die zich in Europa afspeelt.

MATHIAS MIEDREICH, CEO
& THOMAS LEYSEN, VOORZITTER