Financieel

Groep

Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

Miljoen Euro

aangepaste Ebitda

Miljoen Euro

aangepaste Ebit

Miljoen Euro


Geconsolideerde netto financiele schuld

Miljoen Euro

Schuldratio en ratio nettoschuld/aangepaste EBITDA einde periode

%

Rendement op aangewend kapitaal (roce)

%

Een aanzienlijke groei van de inkomsten en winst dankzij sterke onderliggende operationele prestaties in alle business groups, ondersteund door een uitzonderlijke prijsomgeving voor edelmetalen

Umicore boekte recordinkomsten en -winsten in 2021, ondanks de ernstige verstoring van de wereldwijde autoproductie in de tweede jaarhelft als gevolg van het tekort aan halfgeleiders. Die uitmuntende verwezenlijking weerspiegelt aanzienlijk betere prestaties dan de automobielmarkt en een hoge operationele efficiëntie in Catalysis, een sterk herstel van de vraag in belangrijke eindmarkten en hogere verkoopvolumes van kathodematerialen gebruikt in elektrische wagens in Energy & Surface Technologies, naast solide operationele prestaties en een geoptimaliseerde inputmix in Recycling. De uitzonderlijke prijsomgeving voor edelmetalen gaf, bovenop de sterke onderliggende groei en operationele prestaties, een extra bijdrage van ongeveer 270 miljoen aan de aangepaste EBIT ten opzichte van 2020.

De inkomsten voor het volledige jaar stegen met 22% tot 4,0 miljard en de aangepaste EBIT steeg met 81% tot 971 miljoen. Zonder het effect van de edelmetaalprijzen van ongeveer 270 miljoen euro steeg de aangepaste EBIT met 30% tot ongeveer 700 miljoen euro. De aangepaste nettowinst van de Groep en de aangepaste winst per aandeel (EPS) meer dan verdubbelden tot respectievelijk 667 miljoen en 2,77 per aandeel. De cashomzetting brak records als gevolg van een aangepaste EBITDA die steeg met 56% tot 1.251 miljoen, terwijl het nettowerkkapitaal daalde met 167 miljoen en de kapitaaluitgaven zich stabiliseerden op 389 miljoen. De netto financiële schuld daalde met 454 miljoen tot 960 miljoen of 0,77 keer de aangepaste EBITDA van de laatste 12 maanden. Umicore tekende onlangs haar eerste duurzaamheidslening.

Aan de algemene vergadering van april zal een jaarlijks brutodividend van 0,80 per aandeel worden voorgesteld, waarvan 0,25 al werd uitbetaald in augustus 2021.

De inkomsten van Catalysis haalden recordhoogtes met een sterke groei in alle business units. Automotive Catalysts presteerde aanzienlijk beter dan de wereldwijde automarkt. Dat was te danken aan de verdere groei van het marktaandeel en een gunstige platformmix in de Europese en Chinese markten voor benzinewagens , een sterke vraag naar Umicore’s China V katalysatoren voor zware dieselvoertuigen in de eerste jaarhelft en merkelijk hogere verkoopvolumes van brandstofcelkatalysatoren. Die sterke operationele prestatie werd verder ondersteund door kostenbesparingen en hoge prijzen voor de platinagroepmetalen (PGM's) wat resulteerde in een record aangepaste EBIT van 326 miljoen.

De inkomsten en winsten van Energy & Surface Technologies stegen dankzij hogere verkoopvolumes van kathodematerialen voor elektrische wagens in Rechargeable Battery Materials en een uitzonderlijk sterke bijdrage van de business units Cobalt & Specialty Materials en, in mindere mate, Metal Deposition Solutions. De aangepaste EBIT steeg tot 139 miljoen ondanks hogere vaste kosten door de recente en lopende uitbreidingen en hogere O&O-uitgaven in batterijmaterialen.

Recycling boekte recordinkomsten en -winsten die aanzienlijk hoger waren dan de vorige recordniveaus in 2020, dankzij solide operationele prestaties in de verschillende business units, een sterke bijdrage van de tradingactiviteiten en een uitzonderlijke prijsomgeving voor edelmetalen.

Sterke verbetering van de operationele bedrijfsprestaties en aanzienlijke effecten van de edelmetaalprijzen

De sterke operationele prestaties hebben geleid tot een stijging van de aangepaste EBIT met ongeveer 160 miljoen op jaarbasis. Dat komt overeen met een aangepaste EBIT-groei van ongeveer 30% ten opzichte van de aangepaste EBIT van 536 miljoen voor 2020 en weerspiegelt een aanzienlijke en duurzame prestatieverbetering, waardoor de aangepaste EBIT meer dan evenredig met de onderliggende inkomsten stijgt en de EBIT-marge dus verbetert.

Daarenboven wordt de prijsimpact op jaarbasis van de uitzonderlijke context van edelmetaalprijzen op de aangepaste EBIT van Umicore voor 2021 geraamd op ongeveer 270 miljoen, met inbegrip van het effect van strategische indekkingen en het prijsvoordeel op hogere volumes. Meer dan 75% van die gunstige prijsimpact deed zich voor in Recycling en hield verband met de hogere rodiumprijs.

De PGM-prijzen, in het bijzonder rodium en palladium, zijn sinds 2019 aanzienlijk gestegen, wat wijst op een krappere markt, gedreven door een groeiende vraag vanuit de auto-industrie als gevolg van strengere emissienormen. Beide metalen bereikten hun historische piekprijs in de eerste helft van 2021, gevolgd door een prijscorrectie in de tweede helft van 2021 als gevolg van de impact van het tekort aan halfgeleiders op de wereldwijde autoproductie, wat op zijn beurt de vraag naar PGM’s voor autokatalysatoren beïnvloedde. De gemiddelde prijzen voor die metalen voor het volledige jaar 2021 bleven ruim boven de gemiddelde prijsniveaus van 2020, ook al eindigde het jaar onder de prijsniveaus van het begin van 2021. Andere edelmetaalprijzen zoals goud en zilver werden in 2021 eveneens verhandeld tegen prijzen die ruim boven de historische gemiddelden lagen.

Dankzij aanzienlijke bestaande strategische indekkingen was Umicore minder blootgesteld aan de schommelingen van de goud- en palladiumprijs. Het was echter wel volledig blootgesteld aan de schommelingen van de rodiumprijs. We verwijzen naar het hoofdstuk Financieel Overzicht voor meer details over de huidige strategische metaalindekkingen van Umicore.

Financiële kerncijfers

Toelichting

2017

2018

2019

2020

2021

Omzet

12.277

13.717

17.485

20.710

24.054

Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

2.916

3.271

3.361

3.239

3.963

Aangepaste EBITDA

F9

599

720

753

804

1.251

Aangepaste EBIT

F9

410

514

509

536

971

waarvan geassocieerde ondernemingen

F9

30

5

11

8

21

EBIT aanpassingen

F9

(46)

(14)

(30)

(237)

(75)

Totale EBIT

F9

343

500

479

299

896

Aangepaste EBIT marge

13,1

15,5

14,8

16,3

24

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

F31

15,1

15,4

12,6

12,1

22,2

Aangepaste belastingsgraad

F13

25,7

24,4

24,7

24,2

23,1

Aangepast nettoresultaat, aandeel van de Groep

F9

267

326

312

322

667

Nettoresultaat, aandeel van de Groep

F9

212

317

288

131

619

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

F9

175

196

211

223

245

Investeringen

F34

365

478

553

403

389

Netto toename/afname van de kasstromen vóór financieringsoperaties

F34

(381)

(604)

(271)

99

787

Totaal der activa, einde periode

5.116

6.053

7.023

8.341

9.045

Eigen vermogen van de Groep, einde periode

F24

1.803

2.609

2.593

2.557

3.113

Geconsolideerde netto financiële schuld, einde periode

298,3

298,3

Schuldratio, einde periode

840

861

1.443

1.414

960

Nettoschuld / aangepaste EBITDA van de voorbije 12 maanden

31,1

24,4

35,2

35,0

23,3

Aangewend kapitaal, einde periode

1,40x

1,19x

1,92x

1,76x

0,77x

Aangewend kapitaal, gemiddelde

3,003

3,802

4,442

4.457

4.377

2710

3.344

4.048

4.451

4.384

Catalysis

CATALYSIS Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

Miljoen Euro

CATALYSIS aangepaste EBITDA

Miljoen Euro

CATALYSIS aangepaste EBIT

Miljoen Euro

CATALYSIS Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

Miljoen Euro

CATALYSIS Investeringen

Miljoen Euro

CATALYSIS Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

%

De business groep Catalysis heeft in 2021 een recordresultaat neergezet met een inkomstenstijging van 24% tot 1.687 miljoen en met een sterke groei in alle business units.

Automotive Catalysts deed het beter dan de wereldwijde automarkt, die zwaar werd getroffen door de chipschaarste en op jaarbasis met 1,7% kromp voor verbrandingsmotoren, inclusief hybride wagens (HEV/PHEVs). Die uitstekende prestatie werd vooral aangedreven door verdere groei van het marktaandeel en een gunstige platformmix in toepassingen voor personenwagens op benzine in Europa en China, en door een sterke vraag naar China V-katalysatortechnologieën voor zware dieseltoepassingen in de eerste helft van 2021 – in de aanloop naar de nationale invoering van China VI. De business group profiteerde ook van een aanzienlijke stijging van de verkoopvolumes in de activiteit voor brandstofcelkatalysatoren dankzij een succesvolle uitbreiding van haar klantenportefeuille in China en hogere inkomsten in de business unit Precious Metals Chemistry.

De aangepaste EBIT en de aangepaste EBITDA, die respectievelijk 326 miljoen en 402 miljoen bedroegen, bereikten eveneens recordniveaus, wat een sterk hefboomeffect weerspiegelt van de combinatie van aanzienlijk hogere inkomsten en structurele kostenverlagingen als gevolg van aanpassingen van de productiefuncties en een strikt beheer van de productie, verkoop- en algemene beheerkosten. De gunstige PGM-prijzen zorgden voor een extra winststijging. Deze recordprestatie werd vooral aangedreven door een sterke eerste jaarhelft, toen het vrijkomen van de ingehouden vraag, de hoge productiviteit van de fabrieken, de sterke vraag naar China V-technologieën voor zware dieseltoepassingen en de recordprijzen van PGM's convergeerden in piekmarges. In de tweede jaarhelft normaliseerden de marges zich tot ver boven de historische niveaus, als gevolg van lagere volumes door het tekort aan halfgeleiders, enige kosteninflatie tegen het einde van het jaar en lagere PGM-prijzen.

2021 bleek alweer een moeilijk jaar voor de auto-industrie, na een al moeizaam 2020 waarin de wereldwijde autoproductie zwaar werd getroffen door de COVID-19-pandemie. Hoewel we in het begin van 2021 veelbelovende tekenen zagen voor een herstel van de auto-industrie, met een stijging van 27% ten opzichte van het voorgaande jaar in de eerste helft van 2021, kelderde de autoproductie in de tweede jaarhelft door een enorm tekort aan halfgeleiders, waardoor autoproducenten hun productie moesten verlagen of de assemblagelijnen zelfs helemaal moesten stilleggen. Door die terugval in de tweede jaarhelft kromp de wereldwijde productie van wagens met verbrandingsmotoren (ICE) voor het volledige jaar 2021 met 1,7%.

Tegen die uitdagende achtergrond boekte Automotive Catalysts recordresultaten, waarbij het zowel qua volumes als qua inkomsten (+18,5% op jaarbasis) aanzienlijk beter presteerde dan de wereldwijde markt van auto’s met verbrandingsmotoren. De groei, hoewel die meer heeft doorgewogen in de eerste jaarhelft als gevolg van de specifieke marktcontext, weerspiegelde een gunstige platformmix en toename in marktaandeel van technologieën voor personenwagens op benzine, vooral in Europa en China, alsook een sterke vraag naar Umicore’s katalysatoren voor zware dieselvoertuigen die compatibel zijn met China V. De stijging van de aangepaste EBIT was zelfs nog meer uitgesproken, ondersteund door kostenbesparingen als gevolg van eerder doorgevoerde aanpassingen in de productievoetafdruk en initiatieven voor operationele uitmuntendheid in de productie en de verkoop- en algemene beheerkosten. De capaciteitsuitbreidingen van Umicore voor de productie van katalysatoren voor lichte en zware toepassingen in China werden met succes in gebruik genomen en de start van de productie wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022.

Het segment van de personenwagens vertegenwoordigde 81% van de inkomsten van Automotive Catalysts in 2021, waarvan 78% voor benzinetechnologieën.

De Chinese markt voor auto’s met verbrandingsmotoren, die 28% van de wereldwijde volumes van Umicore voor katalysatoren voor personenwagens vertegenwoordigt, daalde met -5,4% over het volledige jaar, als gevolg van een sterke impact van het tekort aan halfgeleiders in de tweede helft van het jaar. Hoewel de verkoopvolumes van Umicore in de tweede jaarhelft niet immuun waren voor die neerwaartse trend, presteerde de onderneming beter dan de Chinese markt over het hele jaar, zowel qua volumes als qua inkomsten (+13,2%), dankzij haar gunstige blootstelling aan klanten en platformen.

In Europa, dat 30% van de volumes van Umicore’s katalysatoren voor personenwagens voor zijn rekening nam, deed Umicore het aanzienlijk beter dan de ICE-autoproductie, die met -5,9% daalde over het jaar, zowel qua volumes als qua inkomsten (+16%). Dat resultaat werd aangedreven door verdere marktaandeelwinsten in het benzinesegment en bevestigt de sterke positie van Umicore op het vlak van technologieën voor benzinekatalysatoren.

Umicore deed het ook beter dan de Noord-Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse automarkten, die samen 25% van de volumes voor katalysatoren voor personenwagens van Umicore vertegenwoordigen, als gevolg van een gunstige platformmix in beide regio's.

In Azië profiteerde Umicore vooral van het opdrijven van nieuwe platformen in India, Japan en Korea en presteerde het beter dan de automarkt, zowel qua volumes als inkomsten.

Het segment van de zware dieselvoertuigen vertegenwoordigde 19% van de inkomsten van de business unit in 2021.

De katalysatoractiviteit van Umicore voor zware dieselvoertuigen is de voorbije jaren gestaag gegroeid en de business unit heeft een sterke positie verworven, vooral op de Chinese en Europese markten voor zware dieselvoertuigen, waar elke regio respectievelijk 58% en 30% van de wereldwijde verkoopvolumes van Umicore voor zware dieselvoertuigen vertegenwoordigt. In Europa lagen de inkomsten (+31,9%) van Umicore veel hoger dan de markt (+15,2%), als gevolg van de opstart van nieuwe platformen. In China profiteerde Umicore vooral van de sterke vraag naar haar technologieën voor China V-katalysatoren tijdens de eerste jaarhelft, vooruitlopend op de landelijke invoering van de China VI-emissienormen. De inkomsten (+33,6%) van Umicore lagen dan ook aanzienlijk hoger dan de Chinese markt voor zware dieselvoertuigen (-17%).

De beperkingen in de bevoorradingsketen, als gevolg van het tekort aan halfgeleiders, hadden ook een invloed op de markt voor zware dieselvoertuigen in de tweede helft van het jaar, vooral in Europa. In China was de impact minder materieel aangezien de productie van zware dieselmotoren in de regio aanzienlijk daalde na de sterke aankoop onder China V in de eerste jaarhelft.

De eerder aangekondigde overplaatsing van Umicore's katalysatoractiviteit voor zware dieselvoertuigen in Frederikssund, Denemarken, naar de uitbreidende hoogrendementsfabriek in Tianjin, China, is voltooid. Die aanpassing van de voetafdruk zal Umicore in staat stellen te profiteren van schaalvoordelen in haar ultramoderne fabriek in Tianjin en zal bijdragen tot een lagere basis aan vaste kosten voor de activiteit van zware dieselmotoren in de toekomst.

De inkomsten voor Precious Metals Chemistry stegen aanzienlijk op jaarbasis dankzij de piekende vraag naar homogene katalysatoren van de hoogwaardige farmaceutische en fijnchemicaliënindustrie als gevolg van het sterke herstel na COVID-19. Na de ernstige daling in de auto-industrie in 2020 profiteerde de vraag naar anorganische chemicaliën ook van een sterk herstel in het begin van het jaar, terwijl de impact van het wereldwijde tekort aan halfgeleiders op de autoproductie de volumes in de tweede jaarhelft temperde.

De inkomsten voor Fuel Cell & Stationary Catalysts stegen eveneens sterk in vergelijking met 2020, dankzij de sterke groei in de activiteit brandstofcelkatalysatoren, terwijl de inkomsten voor stationaire katalysatoren stabiel bleven. De volumes in 2021 voor protonuitwisselingsmembraan (PEM) - brandstofcelkatalysatoren, gebruikt in transport op waterstof, verdubbelden bijna ten opzichte van 2020, waardoor Umicore nu een wereldwijd marktaandeel van 40% heeft in het mobiliteitssegment. Dit is het resultaat van een sterke vraag van zowel bestaande klanten in Korea en China als van groei van het marktaandeel in China, waar Umicore in de loop van het jaar verschillende nieuwe klanten heeft gecontracteerd. Die positieve ontwikkeling zorgt voor een groeiende bijdrage van het segment Fuel Cell Catalysts tot de winst van de business group. In stationaire katalysatoren is de vraag van de eindmarkten energie, raffinaderij en chemie projectgedreven van aard en ondervond in 2021 de weerslag van het uitstel van projecten in de context van COVID-19. De laatste maanden van het jaar vertoonden vroege tekenen van herstel met een geleidelijk stijgend niveau van de orderboeken.

Catalysis kerncijfers

2017

2018

2019

2020

2021

Totale omzet

3.091

3.311

4.539

5.917

8.155

Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen)

1.253

1.360

1.460

1.364

1.687

Aangepaste EBITDA

224

237

264

234

402

Aangepaste EBIT

165

168

185

154

326

waarvan geassocieerde ondernemingen

0,4

0

0

0

0

Totale EBIT

161

162

185

96

308

Aangepaste EBIT marge

13,2

12,4

12,7

11,3

19,3

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

120

135

147

139

142

Investeringen

45

79

104

64

70

Aangewend kapitaal, einde periode

1.150

1.265

1.537

1.727

1.551

Aangewend kapitaal, gemiddelde

1.014

1.200

1.358

1.596

1.743

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

16,3

14

13,6

9,6

18,7

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde ondernemingen)

2.952

3.070

3.190

3.073

3.007

Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde ondernemingen)

-

-

-

-

-

Energy & surface technologies

Energy & surface technologies Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

Miljoen Euro

Energy & surface technologies aangepaste EBITDa

Miljoen Euro

Energy & surface technologies aangepaste EBIT

Miljoen Euro

Energy & surface technologies Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

Miljoen Euro

Energy & surface technologies Investeringen

Miljoen Euro

Energy & surface technologies Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

%

De inkomsten in Energy & Surface Technologies bedroegen 1.174 miljoen in 2021, een stijging met 12% in vergelijking met het voorgaande jaar, waarbij alle business units bijdroegen tot die groei.

In Rechargeable Battery Materials stegen de verkoopvolumes van kathodematerialen voor ’elektrische wagens (EV) aanzienlijk, vooral in de eerste jaarhelft, met een grote vraag naar Umicore's NMC-kathodematerialen voor de Europese EV-markt. De inkomsten in Cobalt & Specialty Materials en Metals Deposition Solutions stegen aanzienlijk onder impuls van een sterk herstel van de vraag in de belangrijkste eindmarkten na de COVID-19 en een ondersteunende prijsomgeving. De inkomsten in Electro-Optic Materials profiteerden van het herstel van de vraag en het aantrekken van nieuwe klanten.

De aangepaste EBIT en aangepaste EBITDA in Energy & Surface Technologies stegen met respectievelijk 85% en 41% tot respectievelijk 139 miljoen en 262 miljoen. Die aanzienlijke winststijging was vooral te danken aan een buitengewoon sterke bijdrage van de business unit Cobalt & Specialty Materials.

De inkomsten in Rechargeable Battery Materials stegen op jaarbasis dankzij vooral hogere verkoopvolumes van EV NMC-kathodematerialen. Die stijging werd aangedreven door de sterke vraag van de Europese markt, vooral in de eerste helft van het jaar, terwijl de NMC-volumes van Umicore in China een ongunstige klanten- en platformmix weerspiegelden. De leveringen van NMC-kathodematerialen voor energieopslag profiteerden van een aantrekkende vraag in Korea, terwijl de verkoopvolumes van hoogenergetische LCO-kathodematerialen voor draagbare elektronica onder het niveau van vorig jaar lagen.

Ondanks de negatieve impact van het tekort aan halfgeleiders op de auto-industrie is de wereldwijde verkoop van EV's in 2021 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020, terwijl de vraag naar EV NMC-materialen met 74% steeg op jaarbasis. De groei van de verkoopvolumes van Umicore stemde echter niet overeen met de wereldwijde groei van NMC-batterijmaterialen. Na een sterke eerste jaarhelft vertraagde de groei van de verkoopvolumes van Umicore in de tweede jaarhelft, onder invloed van aanpassingen aan de productieschema's van gekwalificeerde platforms en een ongunstige klanten- en platformmix in China.

In de loop van 2021 heeft Umicore met succes ondertussen sterk gevorderde kwalificaties voor nieuwe EV-platformen met hoog nikkelgehalte in Europa en China bij verschillende batterijfabrikanten en autoproducenten. Momenteel wordt verwacht dat, na succesvolle kwalificaties, het eerste aanzienlijke deel van deze platformen in de loop van de tweede helft van 2023 in commerciële productie zal gaan.

De verkoop van EV's in Europa steeg aanzienlijk in vergelijking met het voorgaande jaar, gesteund door de strenge CO2-doelstellingen en subsidieregelingen in de meeste Europese landen. Umicore's verkoop van NMC-kathodemateriaal groeide in lijn met de marktvraag naar batterijmaterialen, die met 48% toenam, wat haar sterke positie in de regio weerspiegelt.

De verkoop van EV's in China is in 2021 aanzienlijk gestegen. Hoewel de aanbodbeperkingen voor halfgeleiders op de totale voertuigproductie wogen, gaven de autofabrikanten in de regio waar mogelijk voorrang aan de productie van EV's om de Chinese kredietdoelstellingen voor New Energy Vehicles (NEV) te halen. De groei in China was vooral te danken aan een aanzienlijke stijging van de verkoop van voertuigen met een kort bereik op basis van LFP, terwijl de vraag naar NMC-batterijmaterialen in veel bescheidener mate toenam. De volumegroei van Umicore stemde niet overeen met de groei van de vraag als gevolg van een ongunstige mix van platformen en klanten. Als gevolg daarvan bleef de productie in de Chinese fabriek van Umicore onder de capaciteit.

De inkomsten van Cobalt & Specialty Materials lagen een stuk hoger dan vorig jaar, dankzij een sterk herstel van de vraag van de klanten op belangrijke eindmarkten, na de bijzonder zware impact van COVID-19 op de activiteitsniveaus van 2020.

De winst profiteerde verder van de context van stijgende kobalt- en nikkelprijzen. De inkomsten uit de kobalt- en nikkelchemicaliën en verwante distributieactiviteiten stegen aanzienlijk dankzij beduidend hogere volumes aan gunstige voorwaarden. De orderniveaus voor kobalt- en nikkelchemicaliën stegen aanzienlijk in de eerste helft van 2021, als gevolg van een sterk herstel van de vraag na COVID-19 en het daarmee gepaard gaande herbevoorradingsgedrag van de klanten. De vraag bleef op een uitzonderlijk hoog niveau in de tweede helft van het jaar, met stijgende kobalt- en nikkelprijzen die tot een bijkomende voorraadopbouw leidden.

De inkomsten uit werktuigmaterialen stegen eveneens sterk dankzij een herstel van de vraag uit de bouwsector, wat resulteerde in hoge orderniveaus voor gelegeerde poeders. De inkomsten uit carboxylaten stegen in vergelijking met een reeds robuust 2020, als gevolg van de solide vraag van de coating- en verfindustrie en hogere bestellingen voor nafteenzuur.

De inkomsten voor Metal Deposition Solutions lagen een stuk hoger dan vorig jaar, dankzij hogere inkomsten in zowel de electroplating- als de dunne-filmproductactiviteiten. De orderniveaus voor decoratieve toepassingen uit de juwelensector en geplatineerde toepassingen uit de industrie profiteerden van de herbevoorrading van klanten na de COVID-19-verbonden vertraging van de vraag in 2020. De inkomsten uit toepassingen voor afwerkingen met basismetalen waren ook hoger dankzij de succesvolle lancering van een nieuwe connectortoepassing, waardoor de business unit haar klantenportefeuille verder kon uitbreiden. Ten slotte steeg ook de omzet in micro-elektronica en optiek, dankzij een sterk herstel van de vraag naar elektronica in de halfgeleiderindustrie.

De inkomsten van Electro-Optic Materials stegen op jaarbasis. De business unit zag een duidelijk herstel van de vraag naar chemicaliën met een hoge zuiverheidsgraad die in optische vezels worden gebruikt, dankzij het aantrekken van 5G-projecten wereldwijd. De volumegroei in germaniumsubstraten versnelde eveneens, vooral in de tweede jaarhelft, dankzij de sterke vraag van de ruimtevaartindustrie voor zowel traditionele geosatellieten als constellaties in een lage omloopbaan. Door nieuwe klanten te winnen, heeft Umicore haar oplossingen voor germaniumrecyclage verder uitgebreid. In het segment infraroodoplossingen compenseerde het aantrekken van nieuwe klanten in Europa en Noord-Amerika in het beveiligings- en bewakingssegment de normalisering van de vraag in 2021 naar infraroodcamera's, die het jaar voordien een piek kenden door COVID-19.

Energy & Surface Technologies kerncijfers

2017

2018

2019

2020

2021

Totale omzet

2.392

3.650

2.938

2.811

3.534

Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen)

894

1.289

1.225

1.045

1.174

Aangepaste EBITDA

198

323

271

186

262

Aangepaste EBIT

141

257

183

75

139

waarvan geassocieerde ondernemingen

10,5

0,9

5

5

8

Totale EBIT

110

251

154

(36.2)

141

Aangepaste EBIT marge

14,6

19,8

14,5

6,7

11,2

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

30

39

46

58

64

Investeringen

225

316

348

252

219

Aangewend kapitaal, einde periode

1.206

1.769

2.324

2.133

2.275

Aangewend kapitaal, gemiddelde

978

1.469

2.014

2.209

2.198

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

14,4

17,5

9,1

3,4

6,3

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde ondernemingen)

2.716

3.447

3.997

3.761

3.836

Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde ondernemingen)

917

782

751

727

792

Recycling

Recycling Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

Miljoen Euro

Recycling aangepaste EBITDa

Miljoen Euro

Recycling aangepaste EBIT

Miljoen Euro

Recycling Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

Miljoen Euro

Recycling Investeringen

Miljoen Euro

Recycling Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

%

De business group Recycling zette in 2021 opnieuw een recordresultaat neer, dat het vorige record van 2020 aanzienlijk overtreft.

De inkomsten bereikten 1.108 miljoen euro en de aangepaste EBIT bedroeg 573 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van respectievelijk 33% en 58% ten opzichte van 2020. De aangepaste EBITDA bedroeg 640 miljoen, wat neerkomt op een stijging met 51%. Die uitzonderlijke prestatie was te danken aan de aanhoudend sterke operationele prestaties en hoge activiteitsniveaus in alle business units, een sterke bijdrage van de handelsactiviteiten en een uitzonderlijk sterke edelmetaalprijsomgeving met PGM-prijzen die piekten in de eerste helft van het jaar. De business unit Precious Metals Refining profiteerde ten volle van deze uitzonderlijke metaalprijsomgeving door gebruik te maken van haar unieke recyclagetechnologie om haar bevoorrading met complexe PGM-rijke inputmaterialen te optimaliseren.

De inkomsten en winsten van Precious Metals Refining stegen aanzienlijk ten opzichte van het voorgaande jaar en weerspiegelen een uitzonderlijke prijsomgeving voor edelmetalen, in het bijzonder voor platinagroep metalen (PGM's), in de eerste jaarhelft, een excellente bevoorradingsomgeving en robuuste operationele activiteiten met hoge verwerkte volumes. De business unit profiteerde ten volle van die uitzonderlijke metaalprijsomgeving door actief gebruik te maken van haar unieke recyclagetechnologie om haar bevoorrading met complexe PGM-rijke inputmaterialen te maximaliseren, wat leidde tot een absoluut recordjaar qua inkomsten en winsten.

De bevoorrading van industriële bijproducten en materialen aan het einde van hun levensduur bleef sterk en Umicore slaagde erin de totale verwerkte volumes in lijn te houden met de hoge niveaus van 2020, ondanks de uitdagingen als gevolg van de quarantaineregels die door COVID-19 werden opgelegd.

De inkomsten van Jewelry & Industrial Metals lagen beduidend hoger dan het voorgaande jaar dankzij sterke prestaties in alle productlijnen. De inkomsten uit speciale platinamaterialen stegen aanzienlijk als gevolg van een herstel van de vraag naar kwalitatieve en hoogwaardige glastoepassingen en een toename van het marktaandeel in hoogwaardige katalysatoren na een succesvolle uitbreiding van de klantenportefeuille. De vraag naar beleggingsproducten op basis van edelmetalen bleef hoog, in het bijzonder voor zilveren munten en goudstaven, die in de huidige context van economische en geopolitieke onzekerheid als veilige optie worden beschouwd. Ook de verkoopvolumes van juwelenproducten namen toe dankzij een sterk herstel van de vraag uit de luxesector na de vertraging door de pandemie in 2020. De prestaties van de business unit werden verder ondersteund door een sterke bijdrage van de raffinageactiviteiten, die profiteerden van de gunstige prijsomgeving voor edelmetalen.

De winstbijdrage van Precious Metals Management kon in grote lijnen het uitzonderlijk sterke niveau van 2020 aanhouden. Die uitstekende prestatie werd ondersteund door de aanhoudend sterke vraag naar goud en zilver vanuit de industrie- en investeringseindmarkten en door zeer gunstige handelsvoorwaarden als gevolg van de grote volatiliteit van de edelmetaalprijzen.

Recycling kerncijfers

2017

2018

2019

2020

2021

Totale omzet

7.327

7.625

11.320

13.904

15.609

Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen)

650

626

681

836

1108

Aangepaste EBITDA

189

195

250

425

640

Aangepaste EBIT

128

135

188

362

573

Totale EBIT

121

126

190

311

529

Aangepaste EBIT marge

19,7

21,5

27,6

43,3

51,7

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

19

15

8

10

13

Investeringen

79

68

82

72

83

Aangewend kapitaal, einde periode

474

546

405

447

461

Aangewend kapitaal, gemiddelde

495

483

479

502

345

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

25,8

27,9

39,3

72

165,9

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde ondernemingen)

3.092

2.832

2.849

2.769

2.867

Corporate & financieel overzicht

In 2021 stegen de bedrijfskosten, deels gecompenseerd door een hogere bijdrage van geassocieerde deelnemingen. De bedrijfskosten stegen onder meer door hogere uitgaven voor O&O en innovatie met het oog op Umicore’s technologische toekomstplan op middellange tot lange termijn en bijkomende digitaliseringsinitiatieven met de daaraan verbonden kosten voor informatiesystemen. Verwacht wordt dat de bedrijfskosten in 2022 boven de inflatie zullen blijven stijgen, aangezien Umicore zich op langere termijn inzet voor innovatie en digitalisering en haar systemen en organisatie voorbereidt op toekomstige expansie.

Financiële resultaten en belastingen

De aangepaste netto financiële kosten bedroegen 100 miljoen ten opzichte van 104 miljoen tijdens dezelfde periode vorig jaar met lagere valutakosten die de iets hogere nettorentelasten ruimschoots konden goedmaken. Die nettorentelasten houden rekening met de uitgifte van een converteerbare obligatie in juni 2020, die in 2021 een volledig jaar rente opleverde. Wanneer die rentelasten op de converteerbare obligatie zonder effect op de kasstroom buiten beschouwing worden gelaten, zijn de nettorentelasten op kasbasis voor de Groep gedaald.

De aangepaste belastingen voor de periode bedroegen 196 miljoen, een stijging ten opzichte van de 103 miljoen van het voorgaande jaar door de aanzienlijke stijging op jaarbasis van de belastbare winst in combinatie met een iets lager aangepast effectief belastingtarief voor de groep (23,1% versus 24,2% in dezelfde periode vorig jaar). Rekening houdend met de belastingeffecten op de EBIT-aanpassingen bedroegen de netto-belastingen voor de Groep 179 miljoen. Het totale bedrag uitbetaald in belastingen voor de periode bedroeg 175 miljoen en was ook aanzienlijk hoger dan de 79 miljoen van vorig jaar.

Kasstromen en financiële schuld

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, inclusief veranderingen in het nettowerkkapitaal, is meer dan verdubbeld tot een recordniveau van 1.405 miljoen, tegenover 603 miljoen vorig jaar. Na aftrek van 416 miljoen investeringen en gekapitaliseerde ontwikkelingskosten bedroeg de vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 989 miljoen, ten opzichte van 167 miljoen in dezelfde periode het voorgaande jaar.

De aangepaste EBITDA bedroeg 1.251 miljoen, een stijging met 56% tegenover de 804 miljoen van 2020. Dat komt overeen met een recordmarge voor de aangepaste EBITDA van 31,0% voor de Groep, aanzienlijk meer dus dan de 24,6% tijdens dezelfde periode vorig jaar, en dat dankzij hogere marges in alle business groups, met Recycling en Catalysis als koplopers. Ongeveer 60% van de aangepaste EBITDA werd in de eerste jaarhelft gegenereerd, vooral door de lagere PGM-prijzen en wereldwijde autoverkoop in de tweede jaarhelft in vergelijking met de eerste jaarhelft.

Het nettowerkkapitaal van de Groep is sinds eind 2020 met 167 miljoen gedaald. Dat is een verdere daling met 137 miljoen ten opzichte van eind juni 2021, toen er een positief effect was van enkele tijdelijke afsluitposten. Het werkkapitaal daalde in alle business groups, maar het sterkst in Catalysis door de lagere edelmetaalprijzen en de zwakkere volumes in de tweede jaarhelft. Op basis van de huidige metaalprijzen zal het werkkapitaal in 2022 naar verwachting stijgen ten opzichte van het niveau van eind 2021.

De dividenduitkeringen voor de periode bedroegen 181 miljoen, terwijl de netto-uitstroom van kasmiddelen in het kader van de uitoefening van aandelenopties en de inkoop van eigen aandelen ter dekking van aandelenoptieplannen en toekenningen van aandelen 22 miljoen bedroeg. De verwerving van de resterende 8,8% minderheidsaandelen in de beursgenoteerde dochteronderneming Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG en de daaropvolgende schrapping van de notering ervan resulteerden in een uitbetaling van 54 miljoen in de tweede jaarhelft.

De recordhoge vrije kasstroom van 2021 heeft geleid tot een vermindering van de netto financiële schuld van 1.414 miljoen eind 2020 tot 960 miljoen op 31 december 2021, wat overeenkomt met 0,77 keer de aangepaste EBITDA van de laatste 12 maanden. Het eigen aandelenvermogen van de Groep bedroeg 3.167 miljoen, wat overeenkomt met een nettoschuldgraad (nettoschuld / nettoschuld + eigen aandelenvermogen) van 23,3%.

Aanpassingen

Aanpassingen hadden een negatief effect van - 75 miljoen op de EBIT waarvan - 39 miljoen terug te brengen is tot de eerste jaarhelft. De milieugerelateerde voorzieningen zijn goed voor 58 miljoen van dat totaal, waarvan het merendeel gaat naar bijkomende voorzieningen voor de aanleg van een groene zone rond de fabriek van Hoboken. Het vrijwillige aanbod van Umicore om naburige huizen te kopen bleek dus een succes. De aanleg van de groene zone is een belangrijke bouwsteen van het plan om de impact van de site op de buren verder te verminderen. Rekening houdend met het gebruik van de voorziening in de loop van de periode bedroeg de totale voorziening voor de aanleg van de groene zone op 31 december 44 miljoen.

De EBIT-aanpassingen omvatten ook 34 miljoen aan herstructureringskosten, waarvan 23 miljoen terug te brengen is tot de tweede jaarhelft en hoofdzakelijk verband houdt met een beslissing om een ontwikkelingsprogramma bij Precious Metals Chemistry voor de halfgeleidersector stop te zetten.

18 miljoen van de totale EBIT-aanpassingen ging naar bijzondere waardeverminderingen, die bijna volledig terug te brengen zijn tot de eerste jaarhelft en vooral verband hielden met de stopzetting van de activiteiten voor zware dieseltoepassingen van Automotive Catalysts in het Deense Frederikssund en met de bijzondere waardeverminderingen van bepaalde gerelateerde intellectuele eigendommen.

Er werd een positieve EBIT-aanpassing van 40 miljoen geboekt in verband met een belastingkrediet in Brazilië als gevolg van een historische uitspraak van het Braziliaanse Hooggerechtshof in mei van dit jaar, die betrekking heeft op meerdere jaren.

Met inbegrip van positieve aanpassingen van financiële en fiscale posten van respectievelijk 9 miljoen en 17 miljoen kwamen de totale aanpassingen van de nettogroepswinst tijdens de periode overeen met - 49 miljoen.

De bijdrage van Element Six Abrasives tot de aangepaste EBIT van Umicore is sterk gestegen in vergelijking met de door COVID-19 getroffen nettowinst van vorig jaar. Dit weerspiegelt de combinatie van aanzienlijk hogere inkomsten met kostenbesparingen en efficiëntiewinsten in alle activiteiten. De verkoop van materialen op carbidebasis overtrof de reeds aanzienlijke orderniveaus van 2020 dankzij de aanhoudend solide vraag van de eindmarkten mijnbouw, landbouw en wegverharding. Ook de inkomsten uit olie- en gasbooruitrustingen stegen fors als gevolg van het geleidelijke herstel van de wereldwijde boorindustrie na de abrupte stilstand in 2020 en de daarmee gepaard gaande heraanleg van de voorraden bij de klanten, terwijl precisiegereedschappen profiteerden van een herstel van de vraag vanuit de automobielindustrie.

Indekking metaalprijzen

Umicore sloot termijncontracten af om een deel van de verwachte structurele prijsblootstelling van bepaalde edelmetalen voor 2022, 2023 en 2024 af te dekken. Voor 2022 zijn op basis van de respectieve huidige verwachte blootstellingen de volgende afdekkingen toegepast: bijna twee derde voor palladium, meer dan de helft voor goud, iets minder dan de helft voor zilver en bijna een derde voor platina en rodium. Voor 2023 zijn de verwachte afdekkingen: bijna een derde voor goud, zilver en palladium en een kleine afdekking voor platina en rodium. Voor 2024 is slechts een kleine afdekking voorzien voor de verwachte blootstelling voor goud, zilver en palladium.

Naast de strategische metaalafdekkingen beheert de Groep gewoonlijk ook een deel van haar energieprijsrisico's op termijn door energieafdekkingen aan te gaan. Umicore beschikt momenteel over afdekkingen voor een minderheidsdeel van haar verwachte behoeften aan elektriciteit, aardgas en brandstof in Europa voor 2022 en de volgende jaren. Die afdekkingen dekken met name de toekomstige energiebehoeften in België, Finland en Polen. Hoewel die contracten naar verwachting een deel van het effect van de energieprijsinflatie op de winst van volgend jaar zullen afzwakken, blijft Umicore toch in grote mate blootgesteld aan de prijsschommelingen op de energiemarkt. Daarom verwacht het op basis van de huidige marktprijsvooruitzichten een grote negatieve impact van de energiekosten in 2022, met name voor haar Belgische activiteiten.