Duurzame Producten & Diensten

Duurzame producten & diensten
79%

van inkomsten uit recycling van schone mobiliteit

12.500

Klanten in 101 landen

Overzicht

Wij richten ons in de eerste plaats op activiteiten die oplossingen bieden voor schone mobiliteit en grondstoffenschaarste.

De resultaten van Umicore komen tot hun recht in de producten, diensten en de geïntegreerde waarde die wij de samenleving bieden: we leveren oplossingen voor een schoner milieu, vergroten de competenties van onze werknemers, leggen de lat hoger in onze bevoorradingsketen en creëren financiële waarde voor onze aandeelhouders en duurzame waarde voor onze belanghebbenden.

De materialen van Umicore zijn te vinden in diverse toepassingen die oplossingen bieden voor schonere lucht en meer e-mobiliteit, terwijl onze unieke gesloten kringloopdiensten afvalmetalen omzetten in hulpbronnen voor nieuw gebruik. Wij leveren geavanceerde producten die we hebben ontwikkeld volgens de specifieke behoeften van onze klanten op het gebied van prestaties, milieu en duurzame bevoorrading.

Bovenop die klantgerichte aanpak werken wij in alle regio's nauw samen om een duurzame en zekere levering van hoogwaardige producten en diensten te garanderen. Onze aanzienlijke investeringen in O&O staan borg voor geavanceerde en efficiënte productie- en procestechnologieën, waardoor onze klanten kunnen voldoen aan de strengste duurzaamheidseisen en -ambities. Het diverse personeelsbestand van Umicore biedt wereldwijde perspectieven op innovatie en werkt nauw samen met de markten van onze internationale klanten. Met onze ambitie om tegen 2035 een netto nuluitstoot van broeikasgassen te bereiken, zal Umicore producten met een kleinere CO₂-voetafdruk aan haar klanten kunnen bieden.

Voor meer Umicore-producten en -diensten: zie UMICORE.COM/INDUSTRIES

Impact meten

Ter ondersteuning van onze ambitie om duurzaamheid te benutten als een groter concurrentievoordeel, is het van essentieel belang te begrijpen welke impact onze producten hebben op de wereld. Met deze inzichten kunnen we vervolgens de voetafdruk van onze producten en diensten verbeteren. De business units van Umicore werken samen met corporate EHS aan levenscyclusanalyses (LCA's) om de milieu-impact van hun producten en diensten te bepalen en een basislijn vast te leggen waartegen verbeteringen kunnen worden afgemeten. Een LCA is een gestandaardiseerd, wetenschappelijk instrument dat de mate van milieu-impact van een systeem of product te helpt te bepalen1. LCA's houden rekening met alle fasen van de levenscyclus van een product, zoals directe en indirecte emissies, ze onderzoeken de input en output voor elke fase en vertalen dat in een meting van het milieu-effect.

Voortbouwend op de kansen die uit dergelijke evaluaties naar voren komen, maken we gebruik van onze unieke combinatie van materiaalchemie, energiemix en materialenmix (grondstoffen en gerecycleerd) om onze globale milieu-impact te verbeteren en bij te dragen tot een koolstofarmere mobiliteit. Umicore zal selectief producten en diensten blijven ontwikkelen die specifieke duurzaamheidsvoordelen hebben en beantwoorden aan de groeiende duurzaamheidsbehoeften van onze klanten. We werken daartoe al nauw samen met onze klanten en nu ook met onze leveranciers om de voetafdruk van onze producten ook stroomopwaarts te verkleinen.

Onder de impactcategorieën die in een LCA worden berekend, geven we voorrang aan de impact van broeikasgasemissies op de klimaatverandering, uitgedrukt in CO2-equivalent, omdat de opwarming van de aarde dringend moet worden aangepakt. Totdat Umicore de doelstelling van nul broeikasgasemissies bereikt, zullen onze industriële activiteiten blijven uitstoten. Onze producten en recyclagediensten hebben echter een positieve impact op de uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen. Eerst en vooral levert de recuperatie van metalen uit secundaire bronnen, de kern van ons gesloten kringloopbedrijfsmodel, grondstoffen met een lagere koolstofvoetafdruk aan de maatschappij. Bovendien versnellen onze herlaadbare batterijmaterialen de overgang naar koolstofarme mobiliteit.

Op het vlak van vermeden emissies (soms ook ‘scope 4’ genoemd), onderzocht Umicore in 2021 de activiteiten rond kathodematerialen voor elektrische mobiliteit en de recyclage van belangrijke grondstoffen. Op basis daarvan maakten we een raming van de totale vermeden uitstoot van 2016 tot en met 2020. In die berekeningen werd een deel van onze raming niet specifiek toegewezen aan Umicore, om de geraamde gedeelde bijdrage van de volledige waardeketen weer te geven. Voor meer details over de gebruikte uitgangspunten in onze berekeningen, zie Broeikasgassen in Milieuverklaringen. Op basis van die uitgangspunten, berekeningen en beperkte reeks activiteiten, vermeden de elektrische mobiliteitsproducten en recyclagediensten van Umicore naar schatting 35 miljoen ton CO2-equivalent van 2016 tot en met 2020.

Voor elektrische mobiliteit vergeleken we oplaadbare batterijen voor elektrische voertuigen met een middelgrote personenwagen met verbrandingsmotor op diesel of benzine, rekening houdend met de Europese verdeling tussen diesel en benzine van 2016 tot en met 2020. Over een periode van vijf jaar vermeden we ongeveer 24 miljoen ton broeikasgasuitstoot, rekening houdend met de productie van kathodematerialen, de verwerking ervan tot batterijen, het gebruik van de batterijen in volledig elektrische voertuigen en de recyclage aan het einde van de levensduur.

Voor onze recyclageactiviteit vergeleken we de secundaire productie van Umicore met de primaire productie van een gelijkwaardig tonnage van elk in aanmerking genomen metaal. De vermeden emissies bedroegen bijna 11 miljoen ton broeikasgasemissies van 2016 tot en met 2020.

Gezien de onzekerheden in de uitgangspunten moeten de cijfers alleen worden gezien als een schatting van het potentiële voordeel voor de samenleving. Wij willen dergelijke berekeningen in de toekomst verfijnen door te overleggen met onze leveranciers en nauw samen te werken met onze klanten als onderdeel van ons engagement om een doelstelling voor onze scope 3-emissies te ontwikkelen.

Verantwoordelijk productbeheer

Wereldwijd ziet Umicore toe op de naleving van de regelgeving voor de producten die zij op de markt brengt. Onze activiteiten kunnen worden beïnvloed door wijzigingen in bestaande productgerelateerde wetgeving en door nieuwe wetgeving. Voor de REACH-wetgeving en nieuw voorgestelde concepten zoals Chemical Strategy on Sustainability in de EU volgt Umicore alle wijzigingen op de voet, zoals de lopende herziening van REACH en CLP want dit kan haar REACH-implementatiestrategie beïnvloeden. Umicore ondersteunde actief het engagement van de metaalsector met het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) in de sectorale aanpak voor metalen en organische stoffen (MISA), die eind 2021 officieel ten einde liep.

In 2021 dienden wij 16 extra stoffen voor REACH-registratie in als gevolg van nieuwe bedrijfsontwikkelingen. Als onderdeel van regulier onderhoud actualiseerden we 96 REACH-dossiers, onder meer om de tonnageband te wijzigen, te antwoorden op verzoeken van ECHA en nieuwe informatie op te nemen. In Korea haalde Umicore eind 2021 met succes de eerste REACH (K-REACH)-registratiedeadline met de registratie van 11 stoffen, waaronder Lead Registrant-rollen. Umicore bereidt zich voor op de implementatie van de internationale chemicaliënregelgeving, zoals de aankomende kennisgevingen en registraties voor India. Umicore diende met succes de ‘Downstream User Import Notifications’ (DUIN's) voor UK REACH in en bereidt zich voor op de volgende informatie-aanvragen.

Behalve het naleven van de regelgeving, hanteert Umicore ook een systematische methode voor de risicobeoordeling van haar laagvolumechemicaliën. We maken daarbij gebruik van een hiërarchie van bronnen, van interne gegevens tot publiek beschikbare informatie. De resultaten van risicobeoordelingen worden opgeslagen in Safety Data Sheets (SDS) en rechtstreeks gedeeld met de klanten en partners van Umicore.

Voor meer informatie over ons verantwoordelijk productbeheer: zie hier.

Duurzame waardeketen

Om een duurzame voorkeursleverancier te zijn, werken we rechtstreeks met onze klanten samen. Zo kunnen we aan hun milieuvereisten voldoen en onze eigen prestaties en ambities kenbaar maken. Deze samenwerking omhelst de ontwikkeling, productie en recyclage van metaalgerelateerde materialen voor materiaalgebaseerde oplossingen die toegespitst zijn op hun behoeften. De business units beheren deze permanente en nauwe interactie met de klanten. Tegelijk beschikken alle units over een proces voor klantenfeedback die de klantentevredenheid periodiek peilt.

De voorbije jaren opteerden sommige klanten voor een evaluatie van duurzame leveranciers door een derde partij. In zulke gevallen rapporteert Umicore aan de CDP. (Voor de antwoorden: zie CDP).

Umicore ontving in 2021 voor de tweede keer de Platinum Medal voor Corporate Social Responsibility (CSR) van EcoVadis. EcoVadis is een leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen, informatie en collaboratieve instrumenten voor prestatieverbetering voor wereldwijde bevoorradingsketens. Hiermee behoren we tot de top 1% van onze sectorgenoten in het wereldwijde EcoVadis-netwerk van meer dan 65.000 beoordeelde bedrijven. De Umicore Groep werd opnieuw geëvalueerd door EcoVadis en kreeg de Platinum Medal met een score van 75%, tegenover 73% in 2020. Dit toont aan dat Umicore zich blijft inzetten en inspannen ter verbetering van de vier duurzaamheidsthema's (milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzaamheidsaankopen). Umicore wordt al sinds 2013 beoordeeld door EcoVadis. Bekijk Umicore’s CSR-scorecard op: hier.

Inkomsten uit schone mobiliteit en recyclage

INKOMSTEN UIT SCHONE MOBILITEIT EN RECYCLING

%

Wat betreft duurzame producten en diensten concentreert Umicore zich op activiteiten die oplossingen bieden voor schone mobiliteit en grondstoffenschaarste. Umicore benadrukt die focus al vele jaren door te communiceren over het deel van de inkomsten dat we halen uit materialen voor schone mobiliteit en recyclage.

In 2021 werd 78,8% van de inkomsten van de Groep (metaal niet meegerekend) gegenereerd uit activiteiten die producten of diensten leveren die rechtstreeks verband houden met schone mobiliteit of recyclage. Dit omvat de productie van autokatalysatoren, brandstofcelkatalysatoren en batterijmaterialen voor geëlektrificeerde voertuigen, die allemaal bijdragen tot schonere mobiliteit. Voor recyclage gaat het om onze raffinageactiviteiten, waarbij we rekening houden met het aandeel van de verwerkte secundaire materialen.

We zitten op hetzelfde niveau als in 20201 en stegen aanzienlijk gestegen tegenover de 65% in 2016, bij het begin van deze opvolging van inkomsten.

Heel wat materialen en diensten van de resterende 20% inkomsten bieden een antwoord op specifieke maatschappelijke behoeften, zoals betere connectiviteit (materialen voor glas van hoge kwaliteit en beeldschermen) of lager energieverbruik (materialen voor gebruik in energie-efficiënte verlichting, zoals LEDs).

EU Taxonomie

De Europese Unie stelde een actieplan op voor de financiering van duurzame groei en kapitaalstromen naar duurzame economische activiteiten te heroriënteren. Het maakt deel uit van de inspanningen om de doelstellingen van de Europese Green Deal te bereiken en Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

In 2021 voerde de Europese Unie de EU-Taxonomie in, een classificatiesysteem met een lijst van economische activiteiten die als duurzaam worden gekwalificeerd. Umicore heeft de conformiteit van haar producten en diensten met de taxonomieverordening (EU) 2020/852 geëvalueerd. Voor 2021 rapporteren wij over de bijdrage van onze producten en diensten voor twee van de zes milieudoelstellingen: beperking (of mitigatie) van de klimaatverandering en aanpassing aan de klimaatverandering. Omdat de Europese Unie de overige vier milieudoelstellingen in 2022 publiceren, geeft de rapportering van dit jaar slechts een deel weer van de bijdrage van Umicore.

Evaluatieresultaten

Op basis van de gedefinieerde activiteiten in de taxonomieverordening (EU) 2020/852 evalueerden we welke producten en diensten van Umicore bijdragen tot de doelstellingen van de taxonomieverordening voor de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering. We hielden hierbij rekening met onze producten en diensten, niet met onze algemene industriële activiteiten. Twee activiteiten, namelijk ‘Productie van herlaadbare batterijen’ en ‘Productie van apparatuur voor de productie en het gebruik van waterstof’ dragen bij tot de doelstelling van taxonomieverordening rond de beperking van de klimaatverandering, maar niet tot de doelstelling rond de aanpassing aan de klimaatverandering. We hebben de overeenstemming van onze activiteiten die in aanmerking komen voor de taxonomieverordening nog niet beoordeeld, maar zullen dit opnemen in het geïntegreerde jaarverslag van volgend jaar.

Vervaardigen van herlaadbare batterijen

De activiteiten van Umicore beantwoorden aan de EU-definitie van deze activiteit : ‘Productie van herlaadbare batterijen, batterijpakken en accu's voor vervoer, stationaire en off-grid energieopslag en andere industriële toepassingen. Dit omvat de productie van respectieve componenten (actieve materialen voor batterijen, batterijcellen, behuizingen en elektronische componenten) en de recyclage van batterijen aan het einde van hun levensduur.’

Umicore levert actieve batterijmaterialen voor herlaadbare lithium-ionbatterijen die gebruikt worden in elektrische voertuigen, energieopslagsystemen en draagbare elektronica. Dit is een ondersteunde activiteit voor het vervaardigen van batterijen. De productie van batterijmaterialen voor de markt van draagbare elektronica werd niet beschouwd als een activiteit die in aanmerking komt voor de Taxonomie. Enkel de kathodematerialen voor elektrische voertuigen en energieopslagsystemen werden overwogen bij de beoordeling of ze in aanmerking komen.

Umicore recycleert, raffineert, transformeert en verkoopt ook kobalt- en nikkelfijnchemicaliën. Deze activiteit omvat een brede waaier van toepassingen, maar bij de beoordeling van de geschiktheid is enkel rekening gehouden met de verkoop van kobalt- en nikkelproducten die in de waardeketen van de batterijen voor elektrische voertuigen gaan. De interne verkoop van kobalt en nikkel tussen de business units van Umicore werd uitgesloten.

De activiteit van Umicore draagt bij tot de doelstelling om de klimaatverandering te beperken, omdat batterijen voor elektrische voertuigen en energieopslagsystemen een alternatief zijn voor technologieën die broeikasgassen uitstoten.

Productie van apparatuur voor de productie en het gebruik van waterstof

Umicore heeft activiteiten die in aanmerking komen voor de activiteit die in de EU-taxonomieverordening wordt gedefinieerd: "Vervaardigen van apparatuur voor de productie en het gebruik van waterstof".

Umicore vervaardigt protonuitwisselingsmembraan (PEM)-brandstofcellen voor de productie van waterstofenergie in voertuigen. Voertuigen aangedreven door brandstofcellen combineren het beste van twee werelden: een groot rijbereik en korte tankbeurten met een nuluitstoot. Deze voordelen maken auto’s die door brandstofcellen worden aangedreven bijzonder aantrekkelijk voor langeafstandsvervoer of vervoer dat veel energie vergt. De activiteit van Umicore faciliteert de productie en het gebruik van waterstof. In dit kader, keken we enkel naar de activiteit brandstofcellen, en hielden het gescheiden van de stationaire katalysatoren. De activiteit draagt bij tot de beperking van de klimaatverandering, omdat brandstofcelkatalysatoren de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.

EU taxonomie ontvankelijke activiteiten

Omzet1

Investeringen2

Bedrijfskosten3

EU Taxonomie "Klimaatverandering Mitigatie"-ontvankelijke activiteiten totaal (in duizend EUR)4

1,200,634 

212,150 

55,217 

EU Taxonomie "Klimaatverandering Mitigatie"-ontvankelijke economische activiteiten (in %) 4

4.99% 

48.00% 

17.49% 

EU Taxonomie niet ontvankelijke economische activiteiten totaal (in duizend EUR)4

22,853,805

229,849

260,465

EU Taxonomie "Klimaatverandering Mitigatie" - niet ontvankelijke economische activiteiten (in %) 4

95.01%

52.00%

82.51%

  1. 1 De omzet van Umicore omvat metaalprijzen die onderhevig zijn aan marktschommelingen en daarom zal onze rapportering over de EU-Taxonomie deze schommelingen weerspiegelen.
  2. 2 We hebben de investeringen definitie gebruikt zoals gedefinieerd door de EU-taxonomie. Die verschilt van de Umicore definitie van investeringen. Meer informatie over die verschillen vindt u in de onderstaande waarderingsregels.
  3. 3 We hebben de bedrijfskosten definitie gebruikt zoals gedefinieerd door de EU-taxonomie. Die verschilt van de Umicore definitie van bedrijfskosten. Meer informatie over die verschillen vindt u in de onderstaande waarderingsregels.
  4. 4 De activiteiten van Umicore dragen bij aan de doelstelling van de EU-Taxonomie voor de beperking van de klimaatverandering en niet aan de doelstelling van de EU-Taxonomie voor de aanpassing aan de klimaatverandering.

Evaluatieproces

Om te weten of Umicore voldoet aan de EU-taxonomie, deden we een beroep op de externe expertise van PwC. Zij stonden Umicore bij in de analyse van de definities en criteria van de EU-taxonomie. Samen met de business units identificeerden we welke activiteiten van Umicore in aanmerking komen voor de doelstellingen van de EU-taxonomie voor de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering.

Een belangrijk aspect bij de beoordeling was het voorkomen van dubbeltellingen, wat we op twee manieren ondervingen. Enerzijds sloten we in de oefening alle transacties uit tussen de Umicore ondernemingen onderling en hielden we enkel rekening met het externe cijfer voor een specifieke business unit of business line. Anderzijds kunnen sommige activiteiten van Umicore in aanmerking komen voor verschillende milieudoelstellingen van de EU-taxonomie. We verwachten dat onze bedrijfsactiviteiten in Catalysis en Recycling het meest relevant zullen zijn voor de vier bijkomende milieudoelstellingen die de EU in 2022 zal publiceren.

Onze activiteit Catalysis heeft als voornaamste doel toxische luchtverontreiniging tegen te gaan, en in mindere mate de beperking van broeikasgasemissies. Aangezien wij ervan uitgaan dat de bijdrage van Catalysis het meest relevant zal zijn voor het taxonomiedoel ‘Preventie van vervuiling’, hebben we besloten om Catalysis in 2021 niet naar voor te schuiven voor de doelstelling ter beperking van de klimaatverandering.

Onze recyclageactiviteit ondersteunt de overgang van het gebruik van primaire grondstoffen naar recyclage, wat minder koolstofintensief is. Omdat we ervan uitgaan dat de bijdrage van Recycling het meest relevant zal zijn voor het EU-taxonomiedoel ‘Overgang naar een circulaire economie’, kozen we ervoor om die business in 2021 niet naar voor te schuiven voor de doelstelling ter beperking van de Klimaatverandering.

Waarderingregels

De IFRS legt de rapportering van de omzet op in de gesegmenteerde informatie (toelichting F7 van de jaarrekening). De omzet kan worden gedefinieerd als de som van alle uitgaande verkoopfacturen en omvat de metaalverkoop. Wanneer de metaalprijzen stijgen, stijgt de omzet, maar die groei is niet het gevolg van een toegenomen bedrijfsactiviteit en leidt niet automatisch tot een verbeterde rentabiliteit. De door Umicore gepubliceerde IFRS-omzet werd geanalyseerd en de Groep concludeerde dat de definitie overeenstemt met de omzet-KPI die werd gevraagd voor de EU-taxonomie. Om dubbeltellingen te vermijden, werd in de oefening enkel de externe omzet in aanmerking genomen.

Voor de KPI met betrekking tot kapitaaluitgaven (CAPEX) vereiste de EU-taxonomie dat alle toevoegingen aan materiële en immateriële activa gedurende het boekjaar in kwestie moeten worden opgenomen, vóór amortisaties of voorzieningen. Het omvat ook de materiële en immateriële activa die voortvloeien uit bedrijfscombinaties en de leaseovereenkomsten die leiden tot de opname van activa uit hoofde van het gebruiksrecht volgens IFRS 16 .

De definitie van geactiveerde uitgaven bij Umicore (zie verklarende woordenlijst) is beperkter dan de definitie van de EU-taxonomie, omdat het gaat over geactiveerde investeringen in materiële en immateriële activa, met uitsluiting van de geactiveerde O&O-kosten. Bijgevolg vertegenwoordigen de geactiveerde O&O-kosten, de nieuwe geactiveerde leases en de bedrijfscombinaties verschillen tussen de CAPEX KPI die in de jaarrekening van Umicore wordt voorgesteld en de CAPEX KPI zoals gedefinieerd door de EU-taxonomie. Die toevoegingen zijn evenwel beschikbaar in de Financiële verklaringen onder toelichtingen F8, F14 en F16.

Om dubbeltellingen te vermijden, worden voor de EU-taxonomie enkel externe kapitaaluitgaven in aanmerking genomen.

Umicore maakt voor 2021 nog geen investeringsplan voor kapitaaluitgaven (CAPEX Plan) bekend om de in aanmerking komende activiteiten in overeenstemming te brengen, omdat de screening voor de afstemming nog niet is afgerond. Umicore is van plan haar investeringsplan bekend te maken in het jaarverslag 2022.

Voor de KPI met betrekking tot bedrijfsuitgaven (OPEX) vereist de EU-taxonomie de opname van een beperkt aantal posten in vergelijking met het aantal posten dat is opgenomen in de totale bedrijfsuitgaven die Umicore in haar jaarrekening bekendmaakt (zie toelichting F9 van de jaarrekening). De EU-taxonomie neemt enkel de directe niet-geactiveerde kosten op van O&O, renovatie van gebouwen, leasings op korte termijn, onderhoud en herstelling en alle andere directe uitgaven die verband houden met het dagelijkse onderhoud van de materiële vaste activa door de onderneming of door derden aan wie activiteiten zijn uitbesteed, en die noodzakelijk zijn om de blijvende en effectieve werking van die activa te garanderen. Om dubbeltelling te vermijden, werden alleen de kosten in aanmerking genomen die bij de oorspronkelijke geschikte activiteit werden gemaakt.

De evaluatie van de in aanmerking komende activiteiten van Umicore houdt geen rekening met haar joint ventures en geassocieerde ondernemingen.

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de toewijzing aan de teller voor de drie vereiste KPI's van de EU-taxonomie gebaseerd was op de interne financiële rapportering van Umicore die toelaat om die KPI's per bedrijfsactiviteit of specifieke markt te identificeren. De respectieve business unit controllers hebben in onderling overleg vastgesteld of hun activiteiten in aanmerking komen en hebben de gegevens centraal gerapporteerd.

Maximaliseren van positieve impact

Umicore legt zich toe op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. We zetten metalen om in functionele materialen en recycleren ze aan het einde van hun levensduur om er nieuwe materialen van te maken. Als materiaaltechnologiebedrijf ondersteunt Umicore de Sustainable Development Goals (SDG's of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties via innovatieve producten en praktijken die de negatieve impact beperken, het milieu beschermen, sociale vooruitgang bevorderen en economische groei ondersteunen.

Umicore steunt de tien principes van het UN Global Compact van de Verenigde Naties inzake mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en corruptiebestrijding. Wij verbinden ons ertoe die principes te integreren in onze strategie, cultuur en dagelijkse werking – en deel te nemen aan samenwerkingsprojecten die de SDG’s bevorderen.

Ter ondersteuning van duurzame consumptie- en productiepatronen (SDG 12) leveren wij technologieën die zorgen voor het efficiënt gebruik van grondstoffen en duurzaamheid in industriële waardeketens. Onze recyclagediensten - die meer dan 200 soorten grondstoffen verwerken, waaronder industrieel afval en materialen aan het einde van hun levensduur - bieden onze klanten duurzame bevoorradingsoplossingen. Onze pioniersrol bij de invoering van die duurzame bevoorradingspraktijken in de toeleveringsketen heeft de lat voor de industrie hoger gelegd en zo afvalproductie op grote schaal verminderd. Tegelijkertijd blijven we innoveren om de negatieve effecten te beperken, bijvoorbeeld door de uitstoot en de hoeveelheid afval in onze eigen industriële activiteiten te verminderen.

Umicore bouwt dynamische infrastructuur, bevordert inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleert innovatie (SDG 9). Onze strategische focus pakt de schaarste van hulpbronnen en de bezorgdheid om het milieu in de samenleving aan. Ons gesloten kringloopmodel ondersteunt de circulaire economie en onze oplossingen voor schone mobiliteit stellen onze klanten in staat de negatieve impact op het milieu te verminderen. Wij zijn een toonaangevend producent van katalysatoren en katalytische filters voor de uitstootbeperking van personenwagens, zware bedrijfsvoertuigen en terreinvoertuigen. Onze katalysatoren en roetfilters zetten vervuilende uitstoot om in ongevaarlijke gassen en vangen het fijnstof op. Zo kunnen onze klanten de huidige en toekomstige milieunormen naleven. Onze producten verhinderden ondertussen de uitstoot van honderden miljoenen ton schadelijke stoffen in de lucht. Onze voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling vergroten onze technologische mogelijkheden. Umicore blijft zich inzetten voor open innovatie; een specifiek team vergemakkelijkt de samenwerking met tientallen onderzoeksinstellingen, start-ups en universiteiten wereldwijd.

Via onze technologieën voor elektromobiliteit draagt Umicore bij tot het verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen (SDG 7). Wij zijn een toonaangevend producent van kathodematerialen voor lithium-ionbatterijen. Die zijn essentieel voor het bepalen van het vermogen en de energiedensiteit van herlaadbare batterijen, om zo het rijbereik van elektrische voertuigen te maximaliseren. Dat verbetert de efficiëntie voor downstream-klanten die de elektrische voertuigen produceren, alsook voor gebruikers van auto's en zware bedrijfsvoertuigen. Onze waterstofceltechnologieën worden gebruikt als een nieuwe chemische energiedrager, die in de toekomst de belangrijkste energiedrager kan worden en kan worden gebruikt voor het koolstofvrij maken van de industrie.

Onze producten spelen een belangrijke rol in de energietransitie en we werken voortdurend aan een verdere verbetering van de energie-efficiëntie en een verhoogd gebruik van hernieuwbare energie in onze eigen processen.

Zoals vermeld in onze bijdrage aan SDG's 7 en 9 helpen veel van onze producten de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en dragen ze zo bij aan de bestrijding van de klimaatverandering (SDG 13). Onze elektromobiliteitsoplossingen verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ons gesloten kringloopbedrijfsmodel vermijdt de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van materialen uit niet-primaire bronnen. Door onze activiteiten stoot Umicore broeikasgassen uit. Om die negatieve impact tot een minimum te beperken, hebben we de doelstelling 'netto nuluitstoot van broeikasgassen' tegen 2035 opgenomen in onze bedrijfsstrategie 'Let's go for zero' en streven we naar SBTi[1]-validatie voor die doelstellingen. Umicore is ook betrokken bij publiek-private partnerschappen die het onderwijs en de sensibilisering rond de beperking van de klimaatverandering verbeteren, bijvoorbeeld rond schone energie en mobiliteit.

De Zero harm-pijler van onze 'Let's go for zero'-strategie is een belangrijke uitdaging voor een industriële speler, maar Umicore geeft voorrang aan het welzijn en de veiligheid van onze werknemers en buren en beperkt de negatieve impact van haar activiteiten tot een minimum. Grotere inspanningen voor de gezondheid en veiligheid op het werk en het algemene welzijn van onze werknemers bevorderen het welzijn en een gezond leven (SDG 3), net als het waarborgen van de veiligheid van onze producten. Onze katalysatoren dragen ook bij tot SDG 3 doordat ze schadelijke vervuiling voorkomen en bijdragen tot schonere lucht die mensen inademen. Om de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water te garanderen (SDG 6), voorkomen we actief waterverontreiniging door onze productiesites en verminderen we voortdurend het waterverbruik bij onze werking. Umicore erkent dat onze activiteiten een negatieve impact kunnen hebben op het welzijn van de gemeenschappen waarin we actief zijn. We werken bewust dagelijks aan het verminderen van de negatieve milieu-impact die onze activiteiten zouden kunnen veroorzaken en aan het optimaliseren van werkgelegenheid met als doel gemeenschappen en steden zo inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam mogelijk te maken (SDG 11).

Eerlijk werk en economische groei (SDG 8) zijn een belangrijk aandachtspunt voor Umicore. Door banen te creëren en dankzij ons innovatief en grondstofzuinig bedrijfsmodel draagt Umicore bij tot de wereldwijde transitie. Umicore respecteert het principe van collectieve onderhandelingen en zet zich in voor eerlijke lonen en gelijk loon voor werk van gelijke waarde. Wij zorgen voor een veilige en zekere werkomgeving binnen onze organisatie en zien erop toe dat de mensenrechten binnen onze bevoorradingsketen worden gerespecteerd.

Om gendergelijkheid (SDG 5) te waarborgenen de diversiteit van denkwijzen binnen ons bedrijf te cultiveren, streeft Umicore ernaar een inclusieve cultuur op te bouwen en het aantal vrouwen onder onze werknemers en ons management te verhogen. Buiten ons bedrijf bevorderen we de antidiscriminatie van vrouwen en dwingen we gelijke kansen af in onze bevoorradingsketen, door leveranciers te vragen ons charter voor duurzame aankoop na te leven.

Meer informatie over hoe Umicore's impact op de Sustainable Development Goals geëvalueerd was, zie de Sociale Verklaringen.

OVERZICHT OVER DE IMPACT VAN UMICORE'S STRATEGIE, DOELEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP CRUCIALE SDGs

Welzijn op het werk voor iedereen

Zero inequality en welzijn op het werk voor iedereen

Oplossingen voor schone mobiliteit

Zero inequality, zero harm en gesloten kringloop-model

Gesloten kringloop-model en oplossingen voor schone mobiliteit

Gesloten kringloop-model en oplossingen voor schone mobiliteit

Zero Harm, gesloten kringloop-model en oplossingen voor schone mobiliteit

Gesloten kringloop-model en oplossingen voor schone mobiliteit

MAXIMIZING POSITIVE IMPACT TO SOCIETY

MINIMIZING OPERATIONAL IMPACTS

Alle emissies minima-liseren, 25% reductie van niet-geleide emissies tegen 2025 en vrijwaring van werknemers- veiligheid

Alle emissies minima-liseren en het bepalen van een water objectief

Alle emissies minimaliseren, 25% reductie van niet-geleide emissies tegen 2025

Nuluitstoot broeikas-gasemissies, alle emissies minimaliseren, 25% reductie van niet-geleide emissies tegen 2025

Nuluitstoot broeikasgas-emissies, alle emissies minimaliseren, 25% reductie van niet-geleide emissies tegen 2025