Over dit verslag

Een geïntegreerde benadering

Het jaarverslag van Umicore bevat een volledig overzicht van de prestaties voor 2021 en weerspiegelt onze geïntegreerde strategische aanpak die economische, ecologische en sociale prestatiedoelstellingen combineert. Dit verslag verduidelijkt ook de geïntegreerde aard van de prestaties van Umicore aan de hand van de zes kapitalen-benadering van geïntegreerde rapportering zoals gedefinieerd door het International <IR> Framework.

Dit verslag bevat een overzicht van onze strategische aanpak, een jaarlijks overzicht van de belangrijkste prestatie-aspecten rond onze strategieën ‘Clean Mobility & Recycling’ en ‘Let's Go For Zero’, een overzicht van leiderschap en bestuur. Zij worden gevolgd door de volledige financiële, milieu-, sociale en bestuursverklaringen en toelichtingen.

Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI Standards: Core option. In ons streven naar meer informatieverschaffing bevat dit verslag ook de eerste elementen om te voldoen aan de richtlijnen voor informatieverschaffing van SASB, TCFD en WEF. Raadpleeg de indexen GRI/SASB index voor informatie die in overeenstemming is met die kaders. Het verslag maakt ook bekend welke Umicore-activiteiten in aanmerking komen voor de EU-taxonomieverordening.

Umicore heeft haar bedrijfsrapportering afgestemd op de niet-financiële rapporteringsvereisten van artikel 3:32, §2 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle elementen van het jaarverslag kunnen in het Engels en het Nederlands worden geraadpleegd op de website annualreport.umicore.com. Daar kunt u ook het verslag downloaden.

Reikwijdte van de rapportering

Dit verslag heeft betrekking op onze activiteiten in het kalenderjaar 2021, dat ook het fiscale jaar van Umicore is. Het brengt verslag uit over de vooruitgang die we boeken in onze doelstellingen rond schone mobiliteit, recyclage en ‘Let’s Go For Zero’. De reikwijdte van alle doelstellingen en een korte beschrijving van de methodologie achter alle prestatie-indicatoren staat in de verklaringen van het verslag. Waar gegevens beschikbaar zijn, worden vergelijkende prestatie-indicatoren gerapporteerd over een periode van vijf jaar.

De financiële reikwijdte van dit verslag omvat alle volledig geconsolideerde activiteiten en de financiële bijdragen van alle geassocieerde ondernemingen en joint ventures. De milieu- en sociale elementen van het verslag zijn beperkt tot alle volledig geconsolideerde entiteiten. Elke afwijking van die reikwijdte wordt toegelicht in het overeenkomstige hoofdstuk of toelichting in het verslag. Definities van de in dit verslag gebruikte termen zijn te vinden in de verklarende woordenlijst bij het verslag, online.

Gegevens

De financiële gegevens worden verzameld via ons financieel beheer- en consolidatieproces. De milieu- en sociale gegevens worden verzameld via milieu- en sociale databeheersystemen en samen met de financiële gegevens geïntegreerd in een centraal rapporteringsinstrument.

Controle

Dit verslag werd onafhankelijk geverifieerd door Ernst & Young (EY). De audit van de financiële informatie door EY is gebaseerd op de volledige geconsolideerde IFRS-jaarrekening waarover EY een goedkeurend oordeel heeft uitgesproken. De volledige geconsolideerde IFRS-jaarrekening Financiële toelichtingen en het verslag van de bedrijfsrevisor zijn in het verslag te vinden op Assurance reports. De sociale en milieu-informatie in dit verslag is opgesteld op basis van dezelfde erkennings- en meetprincipes die gebruikt werden voor de opstelling van de sociale en milieuverklaringen. Het verslag van EY over de sociale en milieuverklaringen vindt u op Beoordelingsverslag van de onafhankelijke auditor. Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI-normen: Kernoptie. Een volledige GRI-index is te vinden op GRI/SASB index.

Presentatie & feedback

Umicore wil haar rapportering verbeteren via een permanent proces van betrokkenheid van en dialoog met haar stakeholders. De belangrijkste sociale elementen van het verslag worden aan de internationale vakbonden voorgelegd tijdens het gemeenschappelijk monitoringcomité in maart. Het volledige document wordt aan de aandeelhouders voorgesteld op de jaarlijkse algemene vergadering in april. Umicore verbindt er zich ook toe om in de opeenvolgende rapporteringscycli rekening te houden met alle verbeterpunten die de bedrijfsrevisor (EY) aanbeveelt. Algemene feedback van lezers wordt aangemoedigd in de gedrukte als online versies van het verslag. Bij de voorbereiding van dit verslag werd rekening gehouden met de feedback die we over onze vorige verslagen ontvingen.

Om uw feedback over dit verslag te delen, bezoek UMICORE.COM/AR-FEEDBACK