Streven naar impact

Umicore streeft naar een optimale toekomst door een gezonde en concurrentiële positie te bewaren en tegelijk de grootste maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Wij houden rekening met wereldwijde economische, sociale en ecologische megatrends via een constante dialoog met onze belangrijkste stakeholders. Als beursgenoteerde onderneming onderhouden we relaties met veel partijen die belang hebben bij de manier waarop wij zaken doen. De relatie die we zo opbouwen met die stakeholders heeft een rechtstreekse invloed op ons succes en onze impact op de samenleving.

Onze relaties met stakeholders zijn bij Umicore gebaseerd op een lokale aanpak, waarbij alle sites hun respectieve stakeholders identificeren en geschikte manieren moeten ontwikkelen om hen bij hun activiteiten te betrekken. In vele gevallen, zoals in de dialoog met klanten en leveranciers, worden de relaties met de stakeholders in de eerste plaats door de business units zelf beheerd, in overeenstemming met de gedecentraliseerde wijze van ons unit management.

De directieraad verzamelt op diverse manieren feedback van stakeholders, gaande van directe feedback door bezoeken aan klanten, leveranciers, werknemers en investeerders, tot informatie die wordt aangeleverd door de business units, afdelingen of vertegenwoordigers van werknemers tijdens hun gebruikelijke briefings aan het senior management. Andere vormen van feedback omvatten bijvoorbeeld de resultaten van de periodieke personeelsenquête.

Materialiteitsbeoordeling

In de aanloop naar onze ‘Let's Go for Zero’-duurzaamheidsstrategie evalueerden wij in 2020 onze materiële thema's. De materialiteitsbeoordeling werd uitgevoerd in samenwerking met de externe experten van Sustainalize. De beoordeling identificeerde welke onderwerpen belangrijk zijn voor ons bedrijf en onze stakeholders door het dubbele materialiteitsperspectief toe te passen. Zo konden we bij het ontwikkelen van onze strategie en het bepalen van ons rapporteringsbereik rekening houden met de verwachtingen van onze stakeholders. De materiële thema's van Umicore omvatten onderwerpen die een financiële impact hebben op onze activiteiten en onderwerpen die een impact hebben op mens en milieu. We ontwikkelden een overzicht van onderwerpen die relevant zijn voor de bedrijfscontext van Umicore. De lange lijst van relevante onderwerpen is gebaseerd op bedrijfsspecifieke informatie zoals de risico's en opportuniteiten van Umicore en op sectorale informatie zoals sectorspecifieke internationale duurzaamheidskaders. Umicore hield rekening met internationale normen zoals GRI (Global Reporting Initiative), IIRF (International Integrated Reporting Framework), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), de Stakeholder Capitalism-maatstaven van het WEF (World Economic Forum), TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), alsook met peer reviews en resultaten in benchmarks voor duurzaamheidsbeoordelingen.

Om de prioriteiten te bepalen, voerden we interne en externe dialogen met onze stakeholders. Eerst peilden we naar hun belangstelling voor en invloed op Umicore. Vervolgens vroegen we interne en externe stakeholders om de top vijf van onderwerpen te selecteren en die te rangschikken volgens de invloed die de onderwerpen hebben op hun beslissingen ten aanzien van Umicore. Vertegenwoordigers van klanten en leveranciers, werknemers in de hele wereld en in alle functies van de werkvloer tot het senior management, aandeelhouders en fondsenverstrekkers werden geraadpleegd via online enquêtes, workshops en interviews. De resultaten van de enquêtes en interviews werden aangevuld met bronnenonderzoek. In een interactieve interne sessie analyseerden we hoe ver Umicore staat met de uitvoering en de bekendmaking van de vooruitgang rond de materiële onderwerpen. Bovendien evalueerden we voor elk onderwerp of het risicogestuurd of opportuniteitsgestuurd is. Risicogestuurde onderwerpen zijn onderwerpen die een aanzienlijk bedrijfsrisico inhouden als Umicore ze niet aanpakt en hebben te maken met onze ‘license to operate’. Opportuniteitsgestuurde onderwerpen kunnen opportuniteiten creëren op de markt en zijn verbonden aan onze ‘license to grow’. Door de materiële thema's als risico- of opportuniteitsgestuurd en naargelang hun maturiteit in kaart te brengen, konden wij de thema's visualiseren in termen van urgentie en strategische focus. De COVID-19-pandemie beïnvloedde het materialiteitsniveau van onderwerpen rond het welzijn van werknemers en de veerkracht van het bedrijf. In 2021 werd de matrix ook bijgewerkt naar aanleiding van feedback van belanghebbenden over het toegenomen belang van twee onderwerpen: water en afval. Die onderwerpen werden mee opgenomen in onze strategische overwegingen.

OVERZICHT MATERIALITEIT 2021

Umicore Topic

Umicore-definitie

Afval

De impact die het door Umicore geproduceerde afval heeft op een efficiënt beheer van grondstoffen en het milieu.

Digitalisering en cyberveiligheid

De impact die digitalisering, robuuste ICT-systemen en veilig gegevensbeheer hebben op de bedrijfscontinuïteit en het vertrouwen.

Duurzaamheidsbeleid

De impact die Umicore's duurzaamheidsbeleid en haar aanpak van het risico- en opportuniteitenbeheer van ESG (milieu, maatschappij en goed beheer) heeft op de veerkracht van de onderneming.

Duurzame bevoorrading en recyclagediensten

De impact die duurzame bevoorrading, het gebruik van secundaire materialen en de kwaliteit van Umicore's recyclagediensten en gesloten kringloop hebben op de biodiversiteit, de schaarste van hulpbronnen, de kringloopeconomie en de veerkracht van het bedrijf.

Ethische toelevering

De impact van Umicore's engagement om materialen te gebruiken uit ethisch beheerde bronnen, waaronder maatregelen tegen corruptie, fraude, witwaspraktijken en schending van de mensenrechten, op de lokale gemeenschappen.

Gezondheid, veiligheid en welzijn van de medewerkers

De impact die het gebruik en de verwerking van materialen (bv. elektrisch en elektronisch afval) en de arbeidsveiligheid binnen de eigen activiteiten van Umicore hebben op de gezondheid en het welzijn van Umicore's medewerkers.

Goed productbeleid

De impact die productontwerp (functionaliteit, kwaliteit, levensduur, veiligheid, duurzaamheid) heeft op de samenleving.

Innovatie

De impact die een strategische focus op innovatieve oplossingen heeft op de bedrijfscontinuïteit, de duurzaamheidsresultaten, de beschikbaarheid van schone technologieën en de transitie naar een koolstofarme economie.

Investeringen in lokale gemeenschappen

De impact die Umicore's jobcreatie, initiatieven en activiteiten, bovenop de operationele activiteiten, hebben op de ontwikkeling en het welzijn van gemeenschappen waar we actief zijn.

Klimaat en milieu

De impact die Umicore's operationele activiteiten, bevoorrading, transport van grondstoffen en afgewerkte producten hebben op het milieu, de biodiversiteit, de klimaatverandering, de mobiliteit en de gezondheid van de lokale gemeenschappen.

Productkwaliteit en productiecapaciteit

De impact die de kwaliteit (innovatief) van metaalhoudende producten en capaciteitsvolumes (die aan de vraag voldoen) hebben op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van koolstofarme en schone technologieën.

Verantwoordelijk bestuur

De impact die verantwoordelijk bestuur (bv. maatregelen tegen corruptie, fraude, witwaspraktijken, discriminatie, intimidatie) en het respect voor mensenrechten (bv. in verband met kinderarbeid, schuldslavernij, veiligheidsrisico's) hebben op de bedrijfscontinuïteit en het vertrouwen.

Watergebruik

De impact die het door Umicore gebruikte water heeft op een efficiënt beheer van grondstoffen en het milieu.

Werknemers
betrokkenheid

De impact die Umicore's jobcreatie, inclusiviteit, beroeps- en professionele kansen (bv. opleiding) en het welzijn van de medewerkers hebben op het aantrekken, behouden en/of inzetbaar houden van medewerkers.

RISICO'S & OPPORTUNITEITEN

STRATEGIE

Umicore Thema's

Umicore Topic

Regelgevende &
wettelijke context

Duurzame &
ethische bevoorrading

Technologie
& substitutie

Informatie &
databeveiliging

Markt

Metaalprijs

Talenten aantrekken
& behouden

Klimaat & milieu

Net Zero

Zero Harm

Zero Inequalities

Optimaal bestuur

Schone mobiliteit
& recyclage

SDG's

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Goed productbeleid

Productkwaliteit en productiecapaciteit

Duurzame bevoorrading en recyclagediensten

Innovatie

ENVIRONMENT

Klimaat & milieu

Afval

Water

SOCIAL

Ethische toelevering

Gezondheid, veiligheid en welzijn van de medewerkers

Werknemersbetrokkenheid

Investering in lokale gemeenschappen

GOVERNANCE

Verantwoordelijk bestuur

Digitalisering en cyberveiligheid

Duurzaamheidsbeleid