Overzicht opportuniteiten en risico's

RISICO'S & OPPOR- TUNITEITEN

WETTELIJK
& REGLEMENT-AIRE CONTEXT

DUURZAME & ETHISCHE LEVERING

METAAL PRIJS

MARKT

TECHNO-LOGIE & VERVANG-ING

INFORMATIE-BEVEILIGING & GEGEVENS-BESCHERMING

AANTREKKEN & BEHOUDEN VAN TALENT

KLIMAAT & MILIEU

VERANDERING IN RISICOPROFIEL

VERANDERING IN KANSENPROFIEL

LINK NAAR MATERIËLE ONDERWERPEN

Digitalisering
& Cyber-veiligheid

Ethische Levering

Product-beheer

Verant-woordelijk bestuur
Duurzaam-heid Bestuur

Klimaat
& Milieu

Ethische Levering

Duurzaam-heid Bestuur

Duurzame Bevoor-radings
& recyclage-diensten

Sustain-able Sourcing
& Recycling Services

Innovatie
Product-kwaliteit
& Productiecapaciteit

Duurzaam- heid Bestuur

Innovatie
Product- kwaliteit
& Production Capacity

Productbeheer

Digitalisering
& Cyber- veiligheid

Werknemers-betrokkenheid

Werk-nemers Gezondheid,
Veiligheid & Welzijn

Duurzaam-heid Bestuur

Klimaat
& Milieu

Innovatie

Duurzaam-heid Bestuur

Afval

Water

Regelgevende en wettelijke context

Risicobeschrijving

Het wereldwijd veranderende regelgevingskader houdt voor Umicore zowel bedreigingen als opportuniteiten in. Dat geldt niet alleen in de landen en regio's waar we actief is, maar ook waar onze producten worden verkocht en gebruikt.

De activiteiten van Umicore zijn onderworpen aan een steeds strenger wordende wetten, voorschriften en normen rond leefmilieu, gezondheid en veiligheid (EHS). Op korte termijn vormen ze operationele uitdagingen voor onze activiteiten en leiden ze tot voortdurende verbeteringen en investeringen (en dus tot hogere kosten) en mogelijk oneerlijke concurrentie. Een van de gebieden waar die impact op korte termijn zichtbaar is, is de hernieuwing of ‘ambtshalve’ wijziging van operationele (milieu)vergunningen voor de productiesites van Umicore. In de loop van 2021 legde de Vlaamse regering nieuwe en strengere milieuvereisten op aan de recyclagefabriek van Umicore in Hoboken. Die nieuwe en uitdagende vereisten omvatten onder meer jaarlijks dalende grenswaarden voor het loodgehalte in het bloed van kinderen jonger dan 12 die in de buurt van de fabriek in Hoboken wonen. Ondanks de voortdurende inspanningen van Umicore om de schadelijke effecten van uitstoot te verminderen, kunnen we niet uitsluiten dat sommige van de nieuwe doelstellingen voor de vergunning van Hoboken niet zullen worden gehaald. Omdat de recyclageactiviteiten van Umicore geconcentreerd zijn op deze enige en unieke site in Hoboken, zou het niet halen van een milieudoelstelling een aanzienlijke impact kunnen hebben op onze inkomsten en kasstromen.

Ook de milieuwetgeving kan de manier beïnvloeden waarop afgedankte batterijen moeten worden behandeld, vervoerd en opgeslagen en dus onze zakelijke beslissingen aansturen. Op middellange tot lange termijn kan Umicore echter voordeel halen uit die trends, vooral inzake de vermindering van voertuigemissies, elektrificatie en de circulaire economie.

De evoluerende EHS-regelgeving zal uiteindelijk ook gunstig zijn voor het milieu en de samenleving, omdat nieuwe en betere technologieën zullen moeten worden ontwikkeld en toegepast voor de uitstoot van productie-installaties en voertuigen en om het hoofd te bieden aan grondstoffenschaarste.

Veranderingen in de regelgeving rond productinhoud, algemeen en in de REACH-regelgeving, kunnen ook onze bedrijfsopties en/of technologiekeuzes beïnvloeden.

Gegevensbescherming en intellectuele eigendom hebben een aanzienlijke impact op technologiebedrijven zoals Umicore. Als we er niet in slagen om gegevens, kennis en intellectuele eigendom adequaat te beheren kan dat op korte en middellange termijn een negatieve impact hebben op onze activiteiten en onze handelsvrijheid. Ondanks stevige maatregelen om de schade te beperken, kan niet worden uitgesloten dat onze gegevensbeveiliging gecompromitteerd wordt en Umicore een boete moet betalen of slachtoffers moet vergoeden als gevolg van een dergelijke inbreuk. Umicore zou gedwongen kunnen worden om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de daders om haar intellectuele eigendom te beschermen. Umicore loopt ook het risico zich te moeten verdedigen tegen vermeende inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, ondanks inspanningen om haar IP-portfolio actief te beheren.

Geopolitieke omstandigheden, handel en -beperkingen blijven een factor in onze grensoverschrijdende activiteiten op korte, middellange en lange termijn.

De toenemende elektrificatietrend en strengere emissiecontroles moeten we zien als een opportuniteit voor onze activiteiten zoals beschreven op de markt. Regeringen zouden echter kunnen beslissen om de invoering van dergelijke nieuwe wetgeving uit te stellen. Op korte termijn kunnen dergelijke vertragingen een negatieve impact hebben op bepaalde onderdelen van onze activiteiten. Op middellange termijn zal dit veeleer een gelegenheid zijn voor een verdere en grotere marktontwikkeling, met een positieve impact op de verkoop en de inkomsten.

Potentiële product- of contractuele aansprakelijkheden blijven risicofactoren die te allen tijde in het oog moeten worden gehouden.

De nationale en internationale fiscale regelgeving neemt toe en wordt steeds complexer. Dat vergroot het risico van de Groep bij de naleving van de belastingwetgeving (vooral rond interne verrekenprijzen en indirecte belastingen zoals btw). De onzekerheid rond aangekondigde of potentiële belastinghervormingen stijgt ook (zowel op nationaal niveau zoals bijvoorbeeld in Brazilië of op internationaal niveau zoals bijvoorbeeld de OESO-initiatieven). Die risico's kunnen de resultaten van de Groep beïnvloeden, ondanks het feit dat Umicore ze proactief blijft beheren (bv. door de boeking van voorzieningen voor onzekere fiscale posities).

Risicoprofiel

De toegenomen complexiteit van wereldwijde wetgeving toont een duidelijke opwaartse verschuiving in dit risicoprofiel. Tegelijkertijd zullen door die strengere wetgeving ook nieuwe opportuniteiten ontstaan.

Risico's en opportuniteiten rond handel en invoerrechten (met inbegrip van exportregelingen voor zowel goederen als technologieën) vragen nauwlettend toezicht en opvolging.

Het risicoprofiel rond intellectuele eigendom en gegevensbescherming neemt toe als gevolg van de strengere regelgeving en het IP-landschap dat controversiëler is dan vroeger. Ondanks ons actief beheer van octrooien en intellectuele eigendomsrechten kan Umicore niet uitsluiten dat één van onze octrooien geschonden wordt (en dat we niet altijd met succes actie kunnen ondernemen om dergelijke schendingen te stoppen of ervoor vergoed te worden), noch dat er rechtszaken tegen het bedrijf worden aangespannen wegens een vermeende schending van een intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

Risicobeperking

Umicore biedt voortdurend opleidingen over de reglementaire eisen om de naleving van toepasselijke wetgeving te garanderen.

Umicore volgt voortdurend en systematisch het regelgevingslandschap rond EHS en klimaatverandering op, en past haar kaders en rapportering daaraan aan.

Om de permanente naleving van de wetgeving op het vlak van leefmilieu en veiligheid in onze industriële sites te garanderen, beschikt Umicore over een degelijk EHS-auditprogramma en volgen wij voortdurend wijzigingen in de wettelijke vereisten voor onze sites op. Voor meer informatie, zie Milieu.

Er werden en worden nog steeds verschillende initiatieven genomen om de mogelijke impact van schadelijke uitstoot bij onze productie te verminderen, zoals de oprichting van een groene bufferzone in en naast de productiefaciliteit in Hoboken, zoals beschreven in Milieu.

Umicore bewaakt nauwgezet alle gewijzigde interpretaties en de richtlijnen die haar REACH-implementatiestrategie zouden kunnen beïnvloeden. In 2021 dienden we 16 bijkomende stoffen voor REACH-registratie in door nieuwe bedrijfsontwikkelingen. In het kader van het reguliere onderhoud hebben we 96 REACH-dossiers geüpdatet. Umicore diende in 2021 in Korea 12 registraties in voor prioritaire chemische stoffen.

Om de potentiële impact van (product)aansprakelijkheidsvorderingen te beperken, introduceerde Umicore strenge kwaliteitscontroles maar evengoed mechanismen zoals contractbeheer en risico-overdracht via verzekeringspolissen.

Het toegewijde Intellectual Property Team van Umicore ziet erop toe dat onze producten handelsvrijheid krijgen en beheert Umicore’s IP-activiteiten wereldwijd.

Steeds meer regeringen voeren nieuwe of verbeterde wetgeving rond gegevensbescherming in: GDPR in Europa, LGPD in Brazilië, POPI in Zuid-Afrika of PIPL in China. Umicore heeft de nodige bestuursstructuren opgezet in overeenstemming met die wetgevingen en volgt alle wijzigingen en nieuwe regels hierover op de voet.

Om haar gegevens en vernieuwende ideeën te beschermen, krijgen Umicore’s werknemers wereldwijd opleiding over hoe ze kunnen bijdragen tot de bescherming van bedrijfsgeheimen en hoe ze die kunnen garanderen. Daarom werd in 2021 de campagne ‘I Stay Alert’ gelanceerd, die bestaat uit verschillende opleidingsmodules en instrumenten zoals beschreven in Informatiebeveiliging en gegevensbescherming.

Het Umicore Trade Compliance Team volgt de wereldwijde handelsvoorwaarden op de voet en reageert erop.

Umicore blijft een actieve rol spelen in het informeren van wetgevers over verschillende uitstootcontroletechnologieën voor diesel- en benzinevoertuigen. Zo helpen we hen weloverwogen beslissingen te nemen over toekomstige emissie- en testnormen. Om beleidsrisico's te beheren, neemt Umicore deel aan openbare raadplegingen en is ze lid van meerdere sectorverenigingen waar aankoop-, klimaat- en bedrijfsgebonden topics besproken worden . Zoals beschreven in Inzetten op impact steunt Umicore uitdagende doelstellingen in domeinen zoals de regulering van batterijen, omdat dit opportuniteiten voor ons kan inhouden.

Umicore versterkt verder haar internationaal fiscaal team en doet vaker een beroep op adviesdiensten van derden om fiscale risico's op te volgen en te beheren.

Duurzame en ethische bevoorrading

Risicobeschrijving

Op korte termijn blijft de mogelijke verstoring van de bevoorradingsketens een reëel risico door factoren als COVID-19-beperkingen, handelswijzigingen en geopolitieke gebeurtenissen met daaruit voortvloeiende vertragingen aan de grenzen en in de havens, tekorten in het containervervoer en hoge energieprijzen. Een andere bron van spanningen in de bevoorrading houdt verband met de striktere toepassing van voorschriften rond grensoverschrijdende afvaltransporten en/of een verbod door transporteurs, havens of landen om afval of gevaarlijke goederen te aanvaarden. Voor de bevoorrading met metalen is het verzekeren van voldoende hoeveelheden grondstoffen essentieel voor ons product- en dienstenaanbod en voor het bereiken van onze groeidoelstellingen. Verantwoorde bevoorrading is een topprioriteit en een concurrentievoordeel voor Umicore: bij de aankoop van materialen of via indirecte aankoop controleren wij leveranciers en voeren wij een due diligence uit op basis van een risicobeoordeling. Zo zorgen we ervoor dat er geen schade wordt berokkend aan mensen (bv. schendingen van de mensenrechten), het milieu of de maatschappij. Meer details over wat wij van onze leveranciers verwachten, vindt u in Maatschappij. Onvoldoende beschikbaarheid van grondstoffen zoals palladium, rhodium of batterijnikkeleenheden, in combinatie met een gebrek aan alternatieven, kan de metaalprijzen beïnvloeden zoals beschreven in Metaalprijs.

Op middellangetermijn blijven de prijsvolatiliteit en de beperkte beschikbaarheid van het aanbod een punt van bezorgdheid, in het bijzonder voor batterijmaterialen waarvoor de vraag naar verwachting sterk zal stijgen of voor bepaalde metalen van de platinagroep waarvan het gebruik momenteel nauw verbonden is met de technologie van de verbrandingsmotoren. De onzekere kwaliteitsmix voor batterijmaterialen kan leiden tot ontoereikende bevoorrading. Andere materialen zoals germanium kennen bevoorradingsproblemen op lange termijn door veranderende marktomstandigheden, waarbij de tendens is dat leveranciers zich stroomafwaarts verplaatsen. Voor onze duurzaamheid en de impact van onze activiteiten op de samenleving is het van cruciaal belang dat we de Umicore Let's go for Zero-strategie verder uitwerken, met een bevoorradingsketen die volledig gecertificeerd is op basis van ESG-criteria en onze doelstelling om koolstofarm te worden voor Scopes 1, 2 en 3.

Wat de bevoorrading op lange termijn betreft, heeft Umicore bepaalde metalen of metaalhoudende grondstoffen nodig om haar producten te vervaardigen en recyclage te voeden. Sommige van die grondstoffen zijn relatief schaars en vereisen heel specifieke bevoorradingsstrategieën. Voldoende bevoorrading met deze materialen is belangrijk voor ons aanhoudende succes en de groei van onze activiteiten.

Risicoprofiel

De vraag naar batterijmaterialen zal naar verwachting de komende jaren en decennia sterk toenemen, net als de concurrentie bij de bevoorrading met de nodige materialen. Vooral het aanbod van bepaalde edele metalen en in het bijzonder metalen van de platinagroep is momenteel krap. Het is op korte termijn gevoelig voor verstoringen van het aanbod of de vraag, terwijl het op langere termijn gevoelig is voor het tempo van de elektrificatie en alternatieve aandrijvingstechnologieën zoals brandstofcellen.

De impact van de COVID-19-maatregelen blijft naar verwachting gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van grondstoffen en in het algemeen voor de bevoorradingsketen, maar dat risico zou afnemen en zich stabiliseren tot 2023. Omgekeerd nemen de geopolitieke risico's toe.

Bestaande en toekomstige wetgeving op nationaal en EU-niveau rond due diligence en duurzaam productbeleid leidden tot een groter bewustzijn van verantwoord aankopen en duurzame waardeketens, vooral voor specifieke conflictmineralen (tin, tantaal, wolfraam en goud) en meer recent ook voor batterijmaterialen (kobalt, nikkel, lithium). De eis voor solide due diligence beheersystemen, naleving en rapportering zal de komende jaren enkel toenemen voor de hele toeleveringsketen, zowel qua impact op mensenrechten als het milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Strengere normen betekenen ook een opportuniteit voor Umicore dankzij onze jarenlange ervaring in due diligence en verantwoorde bevoorrading én omdat ze een gelijkwaardiger speelveld zullen creëren voor de sector.

Risicobeperking

Umicore heeft beleidslijnen en maatregelen ingevoerd rond mensenrechten, het recht van werknemers om zich te organiseren, collectieve onderhandelingen, gelijke kansen en niet-discriminatie, het verbod op kinderarbeid en dwangarbeid, in overeenstemming met de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Die afspraken worden ondersteund door een algemene raamovereenkomst voor duurzame ontwikkeling met IndustriALL Global Union.

Umicore's beleidslijnen en charters zoals onze gedragscode, ons beleid voor mensenrechten en het Umicore Global Sustainable Sourcing Policy (UGSSP) illustreren onze jarenlange en groeiende ervaring om ervoor te zorgen dat we alleen kopen bij leveranciers die duurzame en ethische bevoorrading garanderen.

Naast die algemene beleidslijnen heeft Umicore ook specifieke op risico gebaseerde beleidslijnen in voege, bedoeld om het milieu te beschermen en de mensenrechten in onze bevoorradingsketen te vrijwaren. Zowel de Responsible global supply chain of minerals from conflict-affected and high-risk areas als het Sustainable procurement framework for cobalt zijn afgestemd op de Due diligence guidance for responsible supply chains from conflict-affected and high-risk areas van de OESO. Hiervoor wordt Umicore jaarlijks door een derde partij gevalideerd.

Beide beleidslijnen omvatten een solide due diligence-systeem, dat een achtergrondonderzoek van leveranciers omvat, een risicobeoordeling op basis van het landen-, materiaal- en leveranciersrisico en risicobeperkende maatregelen, in combinatie met bezoeken ter plaatse en audits door derden voor kritieke leveranciers. Binnen het due diligence-systeem van het Cobalt framework leidt de identificatie van rode of oranje ‘vlaggen' tot een engagement met de leverancier over het betreffende probleem en een intern besluitvormingsproces met senior management voor een gepaste opvolging. Umicore blijft de eerste producent van kathodematerialen die klanten gecertificeerde materialen van schone, ethische oorsprong aanbiedt.

Beide beleidslijnen bevinden zich momenteel in de laatste stadia van een uitgebreide herziening. Die zal onder meer een groter toepassingsgebied voor ESG-criteria en een versterkte aanpak voor risicobeoordeling en risicobeperking omvatten.

Naast ons voortdurende engagement voor de duurzame aankoop van kobalt besteedde Umicore in 2021 ook de nodige zorg aan de bevoorrading van de andere grondstoffen voor batterijen, zoals nikkel en lithium. De aanpak is rechtstreeks geïnspireerd op onze ervaring en volgt de basisstappen van het Sustainable procurement framework for cobalt.

Bovendien blijft Umicore erop toezien dat haar productie als conflictvrij gecertificeerd is en ontvangen we site- en metaalspecifieke verantwoorde bevoorradingscertificaten van de LBMA, RJC en RMI. Voor meer informatie, zie Maatschappij.

Voor het risicobeheer van kritieke materialen en onderbreking van de bevoorrading kunnen de risicobeperkende maatregelen variëren naar gelang van de materialen en de positie van de business unit op de markt. Naast verantwoorde bevoorrading zorgen wij ervoor dat materialen kunnen worden geleverd door meerdere betrouwbare leveranciers en volgen wij de ontwikkelingen in andere regio's op de voet. We onderzoeken andere projecten om onze bevoorrading te diversifiëren, zoeken secundaire grondstofbronnen en onderhandelen over langetermijncontracten.

Metaalprijs

Risicobeschrijving

Het belangrijkste risico van Umicore op korte termijn houdt verband met de volatiliteit van de metaalprijzen. De inkomsten zijn blootgesteld aan risico's in verband met de prijzen van de metalen die worden verwerkt of gerecycleerd. Dat komt door de impact die de metaalprijzen hebben op de metaaloverschotten die gerecupereerd worden uit materialen die voor recyclage geleverd worden. He gaat om platina, palladium, rhodium, goud, zilver en een brede waaier van basismetalen en speciale metalen.

Umicore loopt ook risico’s met betrekking tot de transactieprijzen van metalen. De meeste op metaal gebaseerde transacties gebruiken de internationale metaalmarkt als referentie. Als de onderliggende metaalprijs constant zou blijven, zou de prijs die Umicore betaalt voor het metaal in de grondstoffen die het koopt, aan de klant doorrekenen als onderdeel van de voor het product aangerekende prijs. Maar als gevolg van de tijd die verstrijkt tussen de verwerking van de aangekochte grondstoffen in producten en de verkoop van de producten, leidt de volatiliteit van de referentieprijs van het metaal tot verschillen tussen de prijs die voor het metaal in de grondstoffen is betaald en de ontvangen prijs. Hierdoor bestaat er een transactionele blootstelling aan mogelijke prijsschommelingen tussen het ogenblik waarop de grondstoffen werden gekocht (wanneer het metaal wordt ‘ingeprijsd’) en het ogenblik waarop de producten worden verkocht (wanneer het metaal wordt ‘uitgeprijsd’). Voor meer informatie over het structurele, transactie- en voorraadrisico van metaalprijzen, zie de toelichting bij de jaarrekening, F3.

De door Umicore geproduceerde materialen bevatten edele of schaarse metalen die gedeeltelijk afkomstig zijn van interne recyclageactiviteiten en voor het overige worden aangekocht bij primaire metaalproducenten. Ons vermogen om de vereiste hoeveelheid van dergelijke metalen aan te kopen bepaalt ons vermogen om de door de klant bestelde materialen te produceren. De huidige crisis in Oekraïne zouden een invloed kunnen hebben op onze bevoorrading met bepaalde metalen, zoals palladium en nikkel, waarvan Rusland een belangrijke wereldproducent is. Mogelijke sancties of andere handelsstoringen zouden met name kunnen leiden tot een vertraging of stopzetting van de levering. Dat kan een impact hebben op onze wereldwijde autoproductie, productieniveaus en inkomsten bij Catalysis. Dergelijke gebeurtenissen zouden ook de volatiliteit van metaalprijzen aanwakkeren.

De beschikbaarheid van metalen zoals nikkel, lithium en kobalt - zoals eerder beschreven in Ethische en duurzame bevoorrading - is het belangrijkste risico op lange termijn.

Door de liquiditeit van de metaalmarkten voor kobalt, rhodium en palladium is de impact van Umicore op de metaalprijs beperkt.

Risicoprofiel

De prijzen van edelmetalen stegen in 2021 verder en bereikten historisch hoge niveaus voor edelmetalen en platinagroepmetalen PGM's. Vooral de prijs van rodium steeg aanzienlijk in de eerste helft van het jaar, in een context van krap aanbod en een grote vraag van de auto-industrie. Daarna daalde de prijs weer tot het niveau van 2020 als gevolg van het tekort aan halfgeleiders, dat zijn weerslag had op de auto-industrie en vele andere sectoren.

De prijs van kobalt, nikkel en lithium steeg in de loop van 2021. Die stijging was vooral het gevolg van de groeiende vraag naar EV-batterijen.

Zoals beschreven in het risico van duurzame en ethische bevoorrading, neemt de metaalschaarste toe als gevolg van vraag/aanbodkrapte en andere factoren zoals geopolitieke spanningen of handelsvoorschriften.

Risicobeperking

Voor sommige op termijnmarkten genoteerde metalen schermt Umicore een deel van de rechtstreekse blootstelling af door een deel van de termijnprijsrisico’s in te dekken.

In de loop van 2021 sloot Umicore bijkomende termijncontracten af om een aanzienlijk deel van haar structurele prijsblootstelling voor bepaalde edele metalen in 2022, 2023 en 2024 veilig te stellen. Dat verhoogt de voorspelbaarheid van de winst. Voor 2022 werden, op basis van de respectieve momenteel verwachte blootstelling, de volgende indekkingen veiliggesteld: bijna twee derde voor palladium, meer dan de helft voor goud, iets minder dan de helft voor zilver en bijna een derde voor platina en rhodium. Voor 2023 zijn de verwachte indekkingspercentages: bijna een derde voor goud, zilver en palladium en een klein deel voor platina en rodium. Voor 2024 wordt slechts een klein deel vastgelegd voor de verwachte blootstelling aan goud, zilver en palladium. Voor rhodium in het bijzonder is Umicore erin geslaagd termijncontracten af te sluiten die een minderheid van de verwachte blootstellingen indekken, ondanks de afwezigheid van een liquide termijnmarkt.

Het beleid van de Groep bestaat erin het transactierisico zo veel mogelijk in te dekken, hoofdzakelijk door termijncontracten. Voor een aantal metalen bestaan er geen afgeleide markten, of biedt de bestaande markt niet de vereiste liquiditeit om termijncontracten af te sluiten. Dit is in toenemende mate het geval voor metalen die aan belang winnen, zoals kobalt en lithium. Om het prijsrisico van haar transacties in die metalen te beperken, maakt Umicore maximaal gebruik van back-to-back indekkingen, waarbij de prijsreferentie van aan- en verkopen op elkaar worden afgestemd.

Umicore haalt steeds meer edele en schaarse metalen uit haar recyclage-activiteit, waardoor ze in een aanzienlijk deel van haar metaalbehoeften kan voorzien. Bovendien onderhoudt de Groep nauwe commerciële relaties met vooraanstaande producenten van primaire metalen. Die metalen kopen we aan op basis van jaarlijkse of ‘evergreen’ contracten.

Markt

Risicobeschrijving

De belangrijkste sectoren waarvoor Umicore werkt zijn de auto-industrie (materialen voor schone mobiliteit, recyclage), consumentenelektronica (materialen voor herlaadbare batterijen, recyclage, coating- en galvaniseringsoplossingen) en de ontginning en raffinage van non-ferrometalen (recyclage). Umicore is gevoelig voor elke aanzienlijke groei of internationale daling van de activiteitsniveaus en voor marktverstoringen in die sectoren. De veranderingen in de auto-industrie vormen vandaag de belangrijkste risico's voor Umicore.

Op korte termijn heeft Umicore een beperkte zichtbaarheid op de vraag naar auto's als gevolg van het aanhoudende tekort aan halfgeleiders. Het onduidelijke tempo van de elektrificatie zorgt ook voor onzekerheid voor de vraag naar onze producten. Elektrificatie zal de vraag naar autokatalysatoren doen afnemen en de vraag naar herlaadbare batterijmaterialen doen toenemen. Een grotere vraag naar herlaadbare batterijmaterialen vereist meer productielijnen en sites, wat uitdagingen met zich meebrengt op het vlak van aanwerving en opleiding van mensen, het verwerven van de juiste kwalificaties binnen de juiste tijd en beschikbare investeringsuitgaven. Dit gebrek aan zichtbaarheid van de vraag naar herlaadbare batterijmaterialen is een risico op zowel korte als middellange termijn. Geopolitieke omstandigheden kunnen op korte en middellange termijn voor onzekerheid op de markt zorgen.

Het tempo van de elektrificatie heeft ook een invloed op de katalyse- en recyclageactiviteiten van Umicore. Omdat katalysatoren geproduceerd worden met platinagroepmetalen (PGM's), heeft een verminderde vraag naar katalysatoren een invloed op de prijzen en beschikbaarheid van PGM's, zowel voor Umicore als voor de samenleving. Om een efficiënte productie van herlaadbare batterijmaterialen te garanderen, is het absoluut noodzakelijk dat we beschikken over een consistente bevoorrading met metalen zoals beschreven in ethische en duurzame bevoorrading.

Op lange termijn heeft de overgang naar elektrificatie een positief effect op de productie van herlaadbare batterijmaterialen en een negatief effect op de productie van autokatalysatoren. Dit verandert de concurrentiële omgeving. Via ons huidige klantenportfolio wordt Umicore blootgesteld aan midden-nikkel platformen die, veel sneller dan oorspronkelijk verwacht, vervangen worden door hoog-nikkel platformen. Bijgevolg schroeven de klanten hun prognoses voor kathodetoepassingen met midden-nikkel terug; ook in de eerste helft van 2021 weerspiegelden de volumes van NMC (nikkel-mangaan-kobalt) van Umicore een ongunstige klanten- en platformmix in China.

Onze klanten - de autofabrikanten - concentreren het aantal platformen voor autokatalysatoren. De markt voor herlaadbare batterijmaterialen wordt steeds drukker naarmate nieuwe spelers de markt betreden. Tegelijkertijd beginnen steeds meer autofabrikanten zelf met de productie van materialen voor herlaadbare batterijen. Zo worden ze tegelijk klant én concurrent van Umicore.

Dit heeft een impact op Umicore, maar met haar positionering beïnvloedt Umicore ook de veranderende marktstructuur voor herlaadbare batterijmaterialen voor de auto-industrie. Umicore bevindt zich in een unieke positie: wij bieden de markt een gesloten kringloopoplossing voor kathodematerialen omdat we zowel kathodematerialen produceren als batterijen recycleren. Bovendien hebben onze recyclagediensten een positieve impact op de maatschappij omdat we de verschuiving naar een industriële toekomst met een lage impact mogelijk maken.

Risicoprofiel

Zoals de kwalitatieve scenarioanalyse van onze klimaatverbonden risico's en opportuniteiten uitwees, verhoogt de elektrificatie van de mobiliteit enerzijds ons risicoprofiel de activiteit katalyse en verhoogt ze tegelijk ons opportuniteitsprofiel voor de activiteit herlaadbare batterijmaterialen.

Risicobeperking

Ondanks de beperkte zichtbaarheid op de vraag naar auto's als gevolg van het wereldwijde tekort aan halfgeleiders verwachten we dat Catalysis zal blijven profiteren van haar sterke marktpositie in benzinekatalysatortoepassingen in Europa en China, die zal blijven bestaan, zelfs bij snelle elektrificatie. Umicore werkt voortdurend aan het behoud van haar uitstekende kostenpositie met een wereldwijd geoptimaliseerde productievoetafdruk en een laag break-even punt, wat resulteerde in een stijging van het marktaandeel in 2021. We beschikken over de juiste product- en technologieportfolio met een sterke vraag van onze klanten, ook voor de volgende golven van emissiewetgeving zoals Euro 7. Die troeven zullen het potentieel tot waardecreatie van onze Automotive Catalysts in het komende decennium voeden in een context van dalende volumes van verbrandingsmotoren.

In Energy & Surface Technologies werkt Umicore actief aan de diversificatie van haar klanten en platformen. We bevinden ons momenteel in een vergevorderd kwalificatiestadium voor onze technologie voor kathodemateriaal met hoog nikkelgehalte bij diverse klanten uit de cel- en autosector. Na een succesvolle kwalificatie verwachten we dat het productievolume voor die toepassingen in de tweede helft van 2023 aanzienlijk zal toenemen. Een nauwer contact met autofabrikanten en de kwalificaties voor de juiste platformen worden steeds belangrijker: we verstevigen onze relaties met klanten om onze leveranciersstatus te verbeteren. De geplande joint venture met Volkswagen zal de toegang tot een aanzienlijk deel van de Europese EV-markt verzekeren. De flexibiliteit van onze activiteiten en bevoorradingsketen laat toe om ons snel aan te passen aan veranderingen in de vraag.

Het marktrisico is nauw verbonden met het metaalprijsrisico. Zoals beschreven in de sectie Metaalprijs hierboven dekken wij een deel van onze blootstelling aan termijnmetalen af om een deel van de toekomstige prijsrisico's te dekken.

De complementariteit van onze activiteiten is een echt concurrentievoordeel gebleken. In Energy & Surface Technologies en Catalysis bedienen we de automobielmarkt door elektrificatie op grote schaal mogelijk te maken en door spitstechnologie voor schone verbrandingsmotoren aan te bieden. Met onze recyclageactiviteiten sluiten we onze eigen materiaalkringloop en die van onze klanten en bieden we een unieke duurzame en circulaire aanpak die steeds belangrijker zal worden in een wereld van grondstoffenschaarste.

Umicore zal haar marktpositie verder versterken met de ambitie en het plan om groei te halen uit de volgende golf van op duurzaamheid gerichte markten, zoals brandstofcelkatalysatoren en batterijrecyclage.

Zie voor meer informatie: Financieel en Operationeel.

Technologie en substitutie

Risicobeschrijving

Umicore is een materiaaltechnologiegroep met een sterke focus op de ontwikkeling van innovatieve materialen en processen. De keuze en ontwikkeling van technologieën voor bestaande en nieuwe markten vormt de grootste opportuniteit en het grootste risico voor Umicore.

Op korte termijn houdt het belangrijkste technologierisico verband met de vraag of en wanneer de Europese Unie de nieuwe Euro 7-emissienorm voor lichte en zware benzine- en dieselvoertuigen zal invoeren. Dit zou belangrijke gevolgen hebben voor de technologieën van Umicore.

De vervanging van verbrandingsmotoren door elektrische voertuigen en brandstofcelauto's vormt een opportuniteit voor Umicore op korte en middellange termijn. Naast de opportuniteit voor Umicore's batterijmaterialen kan Umicore haar katalyse-expertise in waterstoftoepassingen als hefboom gebruiken. De risico's en opportuniteiten voor Umicore hangen af van de mate waarin de ontwikkeling van onze technologieën aan dergelijke nieuwe eisen zal beantwoorden.

Het bereiken van het beste evenwicht tussen kosten en baten voor materialen is een prioriteit voor Umicore en haar klanten. Het risico bestaat altijd dat klanten op zoek gaan naar alternatieve materialen voor hun producten, als die van Umicore dit optimale evenwicht niet bieden. Dat risico is vooral aanwezig in bedrijven die materialen produceren die dure metalen bevatten (vooral die met historisch volatiele prijskenmerken).

Bij het bereiken van een optimale kosten-batenverhouding speelt de kostenefficiëntie van onze productieprocessen een sleutelrol. Daarom bestaat het risico dat wij bij onze operationele uitmuntendheid en digitalisering achteropraken bij de concurrentie.

Het is voor Umicore van cruciaal belang om steeds de winnende technologieën te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het vlak van recyclage van batterijen en kathodematerialen. Zo is de lithium-ijzerfosfaatbatterijverbinding (LFP) een gangbare technologie in China. Dat produceert Umicore niet en het risico bestaat dat LFP op grote schaal ingang zou vinden. Een omschakeling naar solid state of vastestofbatterijen - ter vervanging van lithium-ionbatterijen - is een opportuniteit op lange termijn, omdat die batterijtechnologie meer gesofisticeerde materiaaloplossingen vereist waarvoor Umicore’s expertise nodig zal zijn.

Onze activiteiten hebben een blijvende positieve impact op de samenleving. Umicore schoolt haar medewerkers bij door leer- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden in domeinen zoals digitalisering en technologie, zoals beschreven in Innovatie. We verbeteren voortdurend onze technologieën om onze milieu-impact tot een minimum te herleiden. Umicore's O&O in autokatalysatoren, batterijen en brandstofcellen draagt bij tot schone mobiliteit en onze recyclageontwikkelingen maken de industrie duurzamer.

Risicoprofiel

Door de snelheid waarmee de markt evolueert, stijgt het opportuniteitenprofiel van Umicore, maar tegelijkertijd ook het risicoprofiel.

Risicobeperking

Het is essentieel om nieuwe sleuteltechnologieën tijdig te lanceren. Zoals beschreven in markt volgt Umicore de markt op de voet en zorgt ze voor een nauwe relatie met haar klanten om zich op het juiste ogenblik op de juiste technologietrends te concentreren. Wij geven voorrang aan belangrijke ontwikkelingsprojecten en wijzen de nodige middelen toe. Wij werken voortdurend aan de efficiëntie en digitalisering van onze O&O.

Zoals beschreven in het risico Regelgevende en wettelijke context vormt de milieuvergunning voor de smeltoven op onze site in Hoboken een risico voor onze uitbatingsvergunning. Om dit risico te beperken, heeft Umicore gebruik gemaakt van robotprocesautomatisering (RPA) om het 'windbarometerproces’ te automatiseren zodat activiteiten op de site worden uitgevoerd in functie van de weersvoorspellingen. We evalueren ook of we de slakken op onze site in Hoboken kunnen omvormen tot een cementvervangend product.

Om onze opportuniteit op het vlak van waterstoftechnologie te ondersteunen, richtte Umicore de business Fuel Cells op. Ook in onze New Business Incubator is er een portfolio met projecten rond waterstof.

Om een pionier in batterijrecyclage te blijven, ontwikkelen en verbeteren wij onze batterijrecyclagetechnologieën voortdurend. We houden daarbij rekening technische, economische en milieuaspecten en bouwen voort op tientallen jaren ervaring. De nieuwste generatie wordt in 2022 geïntroduceerd.

Voor kathodematerialen onderzoeken en bereiden we een reeks chemische stoffen zodat zij klaar zijn voor de markt. Wij ontwerpen producten zowel voor prestatie- als voor kostengedreven segmenten. In overeenstemming met de trend naar lagere kobalt- en nikkelgehaltes in het kostengedreven segment en om het risico van LFP’s te beperken, ontwikkelen wij onze oplossing met hoog lithiummangaangehalte (HLM).

Umicore patenteert haar baanbrekende technologieën: in 2021 registreerden we 69 nieuwe octrooifamilies.

Voor meer informatie, zie Innovatie.

Informatiebeveiliging en gegevensbescherming

Risicobeschrijving

De productie-eenheden en diensten van Umicore zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van IT-diensten. Cyberbeveiliging omvat de beveiliging van onze hardware, software en informatie. Cyberincidenten zouden de servers of het netwerk van Umicore kunnen blokkeren en gegevensinbreuken zouden de vertrouwelijkheid van onze gegevens in gevaar kunnen brengen. Onbeschikbaarheid van diensten, verstoring van de bevoorradingsketens of onderbreking van onze productiefaciliteiten door cyberaanvallen zouden een grote impact kunnen hebben op onze klanten en onze financiële resultaten. Elke aantasting van de vertrouwelijkheid van intellectuele eigendom zou een negatieve invloed hebben op ons concurrentievoordeel. Ongeoorloofde wijziging van financiële gegevens zou de accurate rapportering aan de aandeelhouders in gevaar brengen. Of het nu op korte, middellange of lange termijn is, elk cyberincident of datalek zou een onmiddellijke impact hebben.

Naast onze eigen activiteiten zouden we ook de gevolgen ondervinden van een cyberincident bij een van onze belangrijkste leveranciers. Cyberincidenten kunnen plaatselijk of wereldwijd zijn en als Umicore wordt aangevallen, kan dit gevolgen hebben voor onze klanten en bijvoorbeeld de auto-industrie treffen.

Risicoprofiel

Cyberaanvallen kunnen heel gericht en geavanceerd gebeuren. De groeiende bedreiging en toenemende digitale voetafdruk leiden tot een stijgend aantal cyberaanvallen. Het risicoprofiel neemt toe omdat er steeds meer cyberaanvallen gebeuren en ze tegelijk geraffineerder worden omdat de aanvallen in meerdere lagen plaatsvinden.

Bovendien werd door het toegenomen gebruik van een digitale werkomgeving (ter plaatse en thuis) de rol van IT-diensten bij het verschaffen van een naadloze toegang tot alle bedrijfsmiddelen en het waarborgen van de informatiebeveiliging belangrijker dan ooit.

In 2021 was er geen verandering in het opportuniteitenprofiel.

Risicobeperking

Umicore beschermt haar gegevens voor vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit.

Umicore organiseerde voor de medewerkers opleidingssessies over phishing en alle medewerkers maken deel uit van een platform voor het beheer van mobiele toestellen die de toepassingen en gegevens van Umicore beschermen. In 2021 lanceerde Umicore de 'I stay alert’-campagne rond acht thema's, waaronder vertrouwelijke informatie, clean desk voor alle medewerkers, maar ook bedrijfsgeheimen, social engineering en hr-beveiliging voor een specifieke doelgroep van medewerkers. Het materiaal voor die bewustmakingscampagnes blijft beschikbaar en een opleidingspakket wordt ontwikkeld.

Umicore blijft de informatiebeveiliging en cyberweerbaarheid van haar IT-landschap regelmatig evalueren en verbeteren om het hoofd te bieden aan evoluerende bedreigingen. Een beveiligingsoperatiecentrum analyseert de logbestanden van onze systemen en waarschuwt ons voor elke verdachte beweging. Wij laten ons testen door ethische hackers en scannen al onze hardware en software om technische kwetsbaarheden uit te sluiten.

Er wordt een veiligheidsdraaiboek ingevoerd dat projecten omvat ter voorbereiding van een ISO/IEC 27001:2013-certificering. We slaagden voor de interne audit en de externe audit werd uitgevoerd. Wanneer Umicore voor die audit slaagt, zou de certificering worden toegekend in de eerste helft van 2022 .

Er worden veiligheidsevaluaties door externe deskundigen uitgevoerd en zowel het corporate cyberbeveiligingsteam als de corporate veiligheidsafdeling worden uitgebreid. Umicore verhoogt consequent haar investeringen in IT-beveiligingssystemen en -toepassingen, zoals back-upprocessen, virus- en toegangsbescherming, authenticatie- en encryptie-instrumenten. IT-veiligheidscontroles worden uitgebreid en getest als onderdeel van het externe auditproces van Umicore.

Aantrekken en behouden van talent

Risicobeschrijving

Het aantrekken en behouden van bekwame mensen is een belangrijke factor om onze strategische ambities waar te maken en verdere expertise, kennis en capaciteiten in de onderneming op te bouwen. Dit vormt het belangrijkste risico voor Umicore: als we daar niet in slagen, zou dit onze doelstellingen op korte, middellange en lange termijn in gevaar brengen.

Het belangrijkste risico op korte termijn blijft gekoppeld aan het gezond houden van onze werknemers tijdens de COVID-19-pandemie. Het aantal besmettingen in onze sites bleef beperkt en in 2021 werd geen enkele productiesite gesloten. Tegelijk moeten we nieuwe werknemers aanwerven door een groot aantal pensioneringen in sommige productiesites in de komende jaren.

Op middellange termijn wordt uitgedaagd om een veilige werkomgeving te garanderen in een industriële context, in combinatie met een diepgaande nood aan een nieuwe en operationele veiligheidscultuur. De veiligheid van onze werknemers heeft een impact op henzelf, hun gezinnen en onze activiteiten. Het welzijn van de werknemers is de sleutel tot het behoud én aanwerving van personeel.

Talentbeheer vormt een risico op middellange tot lange termijn. In een wereld van toenemende digitalisering is er behoefte aan een mentaliteitsverandering. Nieuwe competenties moeten zo snel en efficiënt mogelijk worden verworven. Als we dat die niet kunnen aanbieden, kan het moeilijker worden om werknemers aan te trekken en te behouden. Umicore streeft naar een wendbaar personeelsbestand dat zich kan aanpassen en snel kan inspelen op veranderingen - sleutelelementen om ons concurrentievoordeel te bewaren.

Onze inspanningen om diversiteit en inclusie te versterken zijn een opportuniteit voor de Groep en om onze impact op de maatschappij te vergroten. Umicore gaat verder dan genderdiversiteit en creëert bewustzijn door onze focus op diversiteit in denken. Als groeiend bedrijf willen we meer medewerkers aanwerven en zo meer werkgelegenheid creëren rond onze productiesites.

Risicoprofiel

Het risicoprofiel van het aantrekken en behouden van talent blijft ongewijzigd want de strijd om talent blijft heel reëel. Tegelijkertijd is het kortetermijnrisico door de COVID-19-pandemie gedaald, omdat mensen zoeken naar stabiliteit en minder snel de organisatie verlaten.

Naarmate Umicore groeit, stijgt ook ons opportuniteitenprofiel. Meer mensen aanwerven genereert meer mogelijkheden om de diversiteit in ons personeelsbestand te vergroten.

Risicobeperking

Employer branding-campagnes, proactief zoeken en versterkte rekruteringsteams zijn enkele van onze initiatieven om ons belangrijkste risico inzake het aantrekken en behouden van talent te verkleinen. Wij versterkten de structuren voor talentbeheer, zowel wereldwijd als regionaal, om te voorzien in voldoende interne mobiliteitskansen voor managers en retentieacties voor operatoren. Het welzijn van onze werknemers is een strategische prioriteit.

Als reactie op de COVID-19-pandemie werden alle preventiemaatregelen genomen. Werknemers hielden afstand, er werd CO2-monitoringapparatuur geïnstalleerd op werkplekken (vergaderzalen, kantoren, controlekamers enz.), ventilatiesystemen werden gecontroleerd en waar nodig verbeterd, thuiswerken was mogelijk en maskers werden aanbevolen, ook wanneer dit niet verplicht was. De situatie wordt wereldwijd gemonitord door een speciale werkgroep onder leiding van de gedelegeerd bestuurder en concentreert zich op de bescherming van de gezondheid van onze werknemers.

In overeenstemming met de Group EHS Guidance Note identificeren de business units en sites de gevaren en risico's voor de gezondheid en de veiligheid op het werk. Arbeidsongevallen en arbeidsgebonden gezondheidssymptomen worden grondig onderzocht, gerapporteerd en besproken in het veiligheidscomité van de site. Die informatie draagt bij tot het opzetten, onderhouden en, waar nodig, verbeteren van een gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem met als doel alle arbeidsgebonden letsels en gezondheidssymptomen te voorkomen.

In alle sites wordt een beheersysteem voor procesveiligheid toegepast volgens strikte methoden voor procesrisicoanalyse en risicobeperking. Regelmatige interne gezondheids- en veiligheidsaudits evalueren de kwaliteit van de implementatie.

Wij verbeteren de veiligheidscultuur in onze productiesite in Hoboken om ons veiligheidsrisico te beperken. Actieve leiderschapsprogramma’s stimuleren de betrokkenheid op alle niveaus en maatregelen die door de werkvloer worden onderschreven, worden ingevoerd. De veiligheidsprogramma's focussen op gedragsaspecten, verbetering van apparatuur en processen, administratieve maatregelen en bijscholing.

In het hoofdstuk Werknemers illustreren tal van initiatieven en programma's hoe Umicore risico’s rond talentbeheer beperkt en hoe we onze diversiteit aan ideeën ontwikkelen.

Klimaat en milieu

Risico beschrijving

Op korte termijn zijn veel van de klimaat- en milieurisico's ofwel van wettelijke aard, ofwel gekoppeld aan de impact van onze activiteiten op het milieu. Steeds strengere voorschriften rond energieverbruik en emissies kunnen leiden tot hogere bedrijfskosten. Onze uitbatingsvergunning hangt af van het beheer van de gevolgen van onze activiteiten in de gemeenschappen waar wij actief zijn. Elk incident in een fabriek kan de emissies naar lucht of water beïnvloeden en het lawaai doen toenemen, met gevolgen voor de onmiddellijke woonomgeving. Dit risico stelt zich in feite op eender welke tijdshorizon. Ook aan het vervoer van materialen is een milieurisico verbonden. Veel van de materialen die Umicore verwerkt, zoals schroot en restafval, zijn geklasseerd als gevaarlijke goederen en het zee- en luchttransport staan steeds huiveriger tegenover het transport van dit gevaarlijk materiaal. Een tekort aan transport zou een invloed kunnen hebben op onze operationele efficiëntie en het heeft ook gevolgen voor de maatschappij, want lekkage van gevaarlijke materialen tijdens het transport zou negatieve gevolgen kunnen hebben op het milieu en de volksgezondheid.

Op middellange termijn voelt Umicore het marktrisico van toenemende vereisten rond de koolstofvoetafdruk van producten en processen. Die vereisten rond milieu-impact, zoals biodiversiteit en landgebruik, kunnen een risico vormen. Ook de stijgende kostprijs van water is een risico op middellange en lange termijn, net als de toegang tot hernieuwbare energie, wat zowel een risico als een opportuniteit is.

De gevolgen van de klimaatverandering vormen het belangrijkste risico op lange termijn voor Umicore.

Umicore heeft klimaatgerelateerde risicoanalyses uitgevoerd met de steun van externe leveranciers ERM en PwC. Scenario's werden gekozen op basis van hun relevantie voor Umicore en weerspiegelen het hele spectrum van mogelijke toekomstige wereldbeelden, gaande van het akkoord van Parijs over business as usual tot sterk verhoogde fysieke risico's. Wij definiëren korte termijn als tot 2025, middellange termijn tot 2030 en lange termijn na 2030.

In 2021 voerde Umicore een scenarioanalyse uit van de klimaatverbonden overgangsrisico's op basis van een verhoging van de temperatuur met 1,8°C (RCP2.6, Parijs-gezind) en met 3,0°C (RCP4.5). Ze baseerden zich op de IEA ETP- en WEO 2020-rapporten, voor onze eigen activiteiten met een tijdshorizon van 10 en 30 jaar. De klimaatverbonden risico's en opportuniteiten van Umicore kunnen verband houden met de markt, onze reputatie, het beleid, wetgeving en technologie.

Op basis van die kwalitatieve scenarioanalyse loopt Umicore in een 1,8°C-scenario een overgangsrisico voor haar activiteit autokatalysatoren, omdat de vraag naar katalysatoren kan dalen door de verwachte dalende vraag naar auto's met interne verbrandingsmotoren. De meeste andere productlijnen van Umicore, zoals materialen voor herlaadbare batterijen, brandstofcellen en recyclagediensten, vertonen overgangsopportuniteiten in zowel de 1,8°C- als de 3,0°C-scenario's. De mate ervan hangt samen met het tempo van de verschuiving naar elektrische mobiliteit. De impact van die scenario's wordt beschreven in het marktrisico.

Voor de analyse van de klimaatverbonden fysieke risico's kozen we voor het 3,0°C-scenario (RCP4.5) en het slechtst denkbare scenario voor klimaatverandering (RCP8.5) tot 2050, waarin wij zowel chronische als acute fysieke risico's vaststelden.

Voor beide klimaatverbonden fysieke risicoscenario's veroorzaakt de klimaatverandering extreme natuurverschijnselen, chronische afwijkingen in temperatuur- en neerslagpatronen en een stijging van het zeeniveau. Dit kan een impact hebben op onze sites of bevoorradingsketen. Vlaanderen, een gebied waar Umicore verschillende productiesites heeft, werd bijvoorbeeld uitgeroepen tot een gebied met een risico op droogte. De belangrijkste fysieke risico's van Umicore houden verband met overstromingen en de beschikbaarheid van water.

Risicoprofiel

De klimaat- en milieurisico's vanuit wettelijk en operationeel oogpunt bleven gelijk.

Het opportuniteitenprofiel nam toe door de grotere vraag bij klanten naar producten met een lagere koolstofvoetafdruk in de sectoren schone lucht, e-mobiliteit en recyclage. De aanhoudende overgang naar een koolstofarmere economie blijft Umicore opportuniteiten bieden om processen uit te breiden en te ontwikkelen op manieren die de klimaatverandering en de milieurisico's kunnen beperken of aanpakken.

Risicobeperking

Umicore speelt een sleutelrol in de overgang naar een koolstofarme toekomst omdat onze materialen inspelen op wereldwijde trends rond schone lucht en e-mobiliteit, en omdat ons gesloten kringloopbedrijfsmodel hulpbronnen beschermt.

Onze fabriek in Hoboken is 's werelds grootste en meest complexe recyclagebedrijf voor edele metalen. Wij verwerken er meer dan 200 soorten grondstoffen en winnen meer dan 20 verschillende metalen terug. Wij zorgen ervoor dat een groot deel van de metalen die wij verwerken afkomstig is van secundaire bronnen - productieschroot, afval en materialen aan het einde van hun levensduur. Wij kunnen ook de afvalstoffen en het productieschroot van klanten recycleren en helpen hen zo om hun materiaalefficiëntie te maximaliseren en vervolgens de teruggewonnen materialen om te zetten in nieuwe producten. In totaal recupereren wij 28 metalen uit onze gesloten kringloopactiviteiten en wij blijven onze processen aanpassen om nieuwe en complexere afgedankte producten te recycleren. Zoals beschreven in de regelgevende en wettelijke context en in Milieu, beperken we het risico voor de milieuvergunning in Hoboken. De recyclageactiviteit van Umicore is de beste manier om klimaatverandering tegen te gaan, omdat bij de recyclage van metalen minder broeikasgassen worden uitgestoten dan bij de ontginning van metalen.

Om de impact van onze activiteiten te beperken, houdt Umicore zich aan de strengste milieunormen voor lucht en water en werken we elk jaar aan de verbetering van onze energie-efficiëntie en milieuvoetafdruk, ondanks onze groei en verhoogde productie. Umicore beheert ook haar historische milieu-erfenis door ervoor te zorgen dat adequate financiële voorzieningen zijn aangelegd, die tweemaal per jaar worden herzien. Voor meer informatie, zie Milieu.

Om het marktrisico van het toenemende aantal eisen rond de koolstofvoetafdruk van producten en processen aan te pakken, voert Umicore op permanente en doorlopende basis levenscyclusevaluaties uit. Dat doen we bij geselecteerde producten en diensten om het inzicht in hun milieuprestaties te verscherpen, via de juiste keuze van de chemie, de energiemix en de grondstoffen en met inbegrip van gerecycleerde materialen. Umicore brengt haar sites in gebieden met watertekorten in kaart en volgt de watertypes en het waterverbruik op om ons risico rond de beschikbaarheid en de stijgende kostprijs van water te beperken. Onze afdeling Procurement & Transportation koopt wereldwijd hernieuwbare energie aan. Die mogelijkheden nemen toe in alle regio's waar Umicore actief is.

Umicore steunt de aanbevelingen van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) en hoewel een volledige afstemming op alle aanbevelingen meer dan één rapporteringscyclus zal vergen, hebben we onze analyse in het afgelopen jaar geïntensiveerd. In 2019 begonnen we met een analyse van fysieke risico's en in 2021 voerden we een kwalitatieve scenarioanalyse van overgangsrisico's uit. De resultaten van de door de TCFD aanbevolen kwalitatieve scenarioanalyse werden in 2021 met de directieraad besproken. Volgende stappen in onze TCFD-draaiboek omvatten het kwantificeren van de financiële gevolgen van klimaatrisico's en de integratie in ons risicobeheersysteem.

Umicore's activiteiten, strategie en financiële planning weerspiegelen vele klimaatverbonden risico's en opportuniteiten. Onze wereldwijde voetafdruk en diverse sites verminderen onze blootstelling aan fysieke risico's. Bij de keuze van nieuwe sites werd rekening gehouden met de nabijheid van klanten, de toegang tot geschoolde arbeidskrachten, uitstekende logistiek, infrastructuur en groene energie. De focus van onze producten en diensten, onze investeringen in O&O en operationele uitmuntendheid, ons beleid voor samenwerking met onze leveranciers en onze 'Let's go for zero'-strategie zijn een paar voorbeelden van die strategische keuzes. Zij worden steeds meer verankerd in onze lopende financiële planning en besluitvorming door ze te integreren in de budgetteringsprocessen van de business units en door de ontwikkeling van ons ESG-dashboard. In 2021 kregen de leden van de directieraad een bijscholing rond TCFD-rapportering en klimaatscenarioanalyses. Verdere analyses worden gepland en op terugkerende basis herhaald of verfijnd om risico's te identificeren op basis van actuele wetenschappelijke bevindingen.