Bestuur

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de strategie van Umicore. Deze oefent toezicht uit op de directieraad en heeft ook specifieke, voorbehouden bevoegdheden, zoals het opstellen van de jaarrekening, het opstellen van het jaarverslag en het uitkeren van een interim-dividend. De raad van toezicht wordt in haar taak bijgestaan door een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité. In het licht van het voorgaande keurt de raad van toezicht onder meer de strategische plannen en budgetten goed die door de directieraad worden voorgelegd, bepaalt hij de risicobereidheid van Umicore met het oog op de verwezenlijking van haar strategische doelstellingen en ziet erop toe dat Umicore werkt in overeenstemming met de principes van deugdelijk bestuur/ESG. Een uitgebreide lijst van de verantwoordelijkheden van de raad van toezicht is te vinden in bijlage 3 bij het corporate governance charter van Umicore. De biografieën van de leden geven een overzicht van de ervaring en diversiteit in de raad van toezicht.

De directieraad - geleid door de gedelegeerd bestuurder - is verantwoordelijk voor het beheer van de onderneming, met inbegrip van het voorstellen van de algemene strategie van Umicore aan de raad van toezicht, het operationele en dagelijkse beheer, het screenen en aanpakken van de verschillende risico's en opportuniteiten waarmee Umicore op korte, middellange of lange termijn te maken kan krijgen, het definiëren en implementeren van de ESG-strategie van Umicore, en de juridische vertegenwoordiging van de onderneming tegenover derden. De directieraad keurt de strategieën van de individuele business units en corporate afdelingen goed en ziet toe op de uitvoering ervan. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor alle aspecten van de activiteiten en de prestaties van Umicore berust bij de directieraad.

Een overzicht van de samenstelling en ervaring van de directieraad vindt u in hun biografieën.

De raad van bestuur heeft vier tactische raden ingesteld die een deel van de bedrijfsstrategie ontwikkelen en toezien op de uitvoering ervan. Zij worden elk geleid door een lid van de directieraad, met vertegenwoordigers van elke businessgroep, en geleid door een interne deskundige:

Elk tactisch bestuur kan worden ondersteund door intern flexibele groepen (bv. het ESG-comité) om inspanningen te coördineren, efficiëntie te maximaliseren en deskundigheid te mobiliseren. Voor meer informatie, zie Managementaanpak.