Glossary

De onderstaande definities dekken de Alternatieve Prestatie Maatregelen ("APM's") van Umicore

Aangepaste belastingsgraad

Aangepaste belastinglast / aangepaste resultaat vóór belasting van de integraal geconsolideerde ondernemingen.

Aangepaste EBIT

EBIT – EBIT-aanpassingen.

Aangepaste EBIT-marge

Aangepaste EBIT van integraal geconsolideerde ondernemingen / inkomsten (metaal niet inbegrepen).

Aangepaste EBITDA

Aangepaste EBIT + aangepaste afschrijvingen van integraal geconsolideerde ondernemingen.

Aangepaste EBITDA-marge

Aangepaste EBITDA van integraal geconsolideerde ondernemingen / inkomsten (metaal niet inbegrepen).

Aangepaste winst per aandeel

Aangepast nettoresultaat per aandeel.

Aangepaste winst per aandeel na verwateringseffect

Aangepast nettoresultaat, aandeel van de Groep / (gemiddeld aantal uitstaande aandelen + aantal mogelijke nieuwe aandelen die uitgegeven moeten worden in het kader van de bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de aandelenoptieplannen).

Aangepaste winst per aandeel volgens basisberekening

Aangepast nettoresultaat, aandeel van de Groep / gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

Aangewend kapitaal

Activa + Werkkapitaal (Voorraden + aangepaste Handels- & overige vorderingen - aangepaste Handels- en overige schulden) - Omrekeningsverschillen – Korte- & Langetermijn- Voorzieningen met uitzondering van Voorzieningen voor Personeelsvoordelen.

Aardopwarmingsvermogen (GWP)

Een relatieve maatstaf voor de hoeveelheid warmte die een broeikasgas in de atmosfeer vasthoudt.

Beoordeling van de duurzaamheid van producten (en diensten) (APS)

Deze specifieke methode van Umicore wordt gebruikt om de duurzaamheid van de producten en diensten van Umicore te beoordelen en maakt gebruik van een instrument bestaande uit 58 voorgeformatteerde vragen en antwoorden met scorings- en wegingsfactoren en is georganiseerd rond acht thema's.

Beurskapitalisatie

Slotkoers x totaal aantal uitstaande aandelen.

Biomarker van blootstelling

Stof of metaboliet ervan die in biologische vloeistoffen (bv. bloed) wordt gemeten om de inwendige blootstelling van het lichaam te beoordelen.

Broeikasgas (GHG)

Broeikasgassen zijn de zes gassen die in het Protocol van Kyoto worden genoemd: kooldioxide (CO2); methaan (CH4); distikstofoxide (N2O); fluorkoolwaterstoffen (HFK's); perfluorkoolwaterstoffen (PFK's); en zwavelhexafluoride (SF6). Zie "Protocol van Kyoto".

China 6

Chinese emissienorm voor lichte bedrijfsvoertuigen, vergelijkbaar met Euro 6.

CO2-equivalent (CO2e)

De universele meeteenheid om het aardopwarmingsvermogen (GWP) van elk van de zes broeikasgassen aan te geven, uitgedrukt als het GWP van één eenheid kooldioxide. Deze eenheid wordt gebruikt om het vrijkomen (of vermijden van het vrijkomen) van verschillende broeikasgassen op een gemeenschappelijke basis te evalueren.

Conflictmineralen

Mineralen die worden gewonnen in omstandigheden van gewapend conflict of schendingen van de mensenrechten, met name goud, tin, wolfraam en tantaal.

COSO-raamwerk

Het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) is een vrijwillige organisatie uit de particuliere sector die een gemeenschappelijk model voor interne controle heeft opgesteld aan de hand waarvan bedrijven en organisaties hun controlesystemen kunnen beoordelen.

Decibel (dB)

Eenheid van geluidsniveau.

Dodd-Frank Act

Volledige titel: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. De Dodd-Frank Act heeft tot doel de financiële stabiliteit van de Verenigde Staten te bevorderen door de verantwoordingsplicht en transparantie in het financiële stelsel te verbeteren. Bevat de eis dat bedrijven die goud, tin, wolfraam en tantaal gebruiken, trachten na te gaan of deze materialen uit de Democratische Republiek Congo (DRC) of een aangrenzend land afkomstig zijn en - indien dat het geval is - een "due diligence"-onderzoek naar hun bevoorrading uitvoeren.

Donaties

Een schenking aan een niet-profitorganisatie die niet ten dienste staat van Umicore. Donaties kunnen in geld of in natura gebeuren. Politieke schenkingen zijn niet toegestaan.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen - die op 25 september 2015 door de Verenigde Naties zijn aangenomen - bouwen voort op de Millennium Ontwikkelingsdoelen en zijn gericht op het beëindigen van armoede, het beschermen van de planeet en het waarborgen van welvaart voor iedereen als onderdeel van een nieuwe duurzame ontwikkelingsagenda van de VN. Elk doel heeft specifieke doelstellingen die tegen 2030 moeten worden bereikt.

EBIT-aanpassingen

Bevat aangepaste elementen met betrekking tot herstructureringsmaatregelen, waardeverminderingen van activa en andere opbrengsten of kosten resulterend uit feiten of transacties die duidelijk verschillen van de courante activiteiten van de onderneming. Dit omvat o.a. aanpassingen in verband met de verkoop van bedrijfsactiviteiten of milieuvoorzieningen in verband met historische vervuiling en sanering van gesloten sites.

EHS

Milieu, gezondheid en veiligheid.

Einde levensduur (EOL)

Materialen die een eerste levenscyclus hebben beëindigd en via recycling opnieuw zullen worden verwerkt tot een tweede, derde ... levensduur.

Electroplating

Electroplating is een galvaniseringsproces waarbij metaalionen in een oplossing (elektrolyt) door een elektrisch veld in beweging worden gebracht om een ander materiaal te coaten. Het proces wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het aanbrengen van een laag materiaal om een gewenste eigenschap aan dat andere materiaal te verlenen.

Ernstgraad arbeidsongevallen

Aantal ‘werk’verletdagen per duizend werkuren. Ongevallen op de weg van en naar het werk worden niet meegerekend.

Euro 6

Europese emissienorm voor uitlaatgassen van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen.

Euro VI

Europese emissienorm voor uitlaatgassen van zware dieselvoertuigen.

EV - elektrische voertuigen

Voertuig (personenauto of ander) dat geheel of gedeeltelijk op elektriciteit rijdt, in plaats van op conventionele brandstof.

Frequentiegraad van arbeidsongevallen

Aantal arbeidsongevallen met werkverlet per miljoen werkuren. Ongevallen op de weg van en naar het werk worden niet meegerekend.

Geassocieerde onderneming

Een entiteit waarin Umicore een aanzienlijke invloed heeft op het financiële en operationele beleid, maar geen controle. Gewoonlijk blijkt dit uit een deelneming tussen 20% en 50%. Geassocieerde deelnemingen worden geboekt volgens de vermogensmutatiemethode.

Gemiddeld aangewend kapitaal

Voor een half jaar: gemiddelde van het aangewend kapitaal aan het begin en aan het einde van de periode; Voor een volledig jaar: gemiddelde van de halfjaargemiddelden.

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen na verwateringseffect

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen + aantal mogelijke nieuwe aandelen die uitgegeven moeten worden in het kader van de bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de aandelenoptieplannen.

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen volgens basisberekening

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

Gesloten kringloop

Voor Umicore houdt een "gesloten kringloop" in dat secundaire materialen worden teruggenomen van klanten (bv. productieresiduen) of materialen op het einde van hun levensduur (bv. gebruikte mobiele telefoons, autokatalysatoren). De teruggewonnen metalen worden dan terug in de economische kringloop gebracht.

Industriële bijproducten

Zie Secundaire (grond)stoffen.

Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

Alle elementen van de inkomsten – de waarde van de aangekochte metalen.

Investeringen

Gekapitaliseerde investeringen in materiële en immateriële vaste activa, de gekapitaliseerde kosten voor Onderzoek & Ontwikkeling niet inbegrepen.

ISO 14001

Specificatie van de 'International Standards Organization' voor milieubeheersystemen (ref. ISO).

Joint venture (JV)

Een contractuele overeenkomst waarbij Umicore en een andere partij een economische activiteit aangaan waarover zij gezamenlijke zeggenschap hebben. Joint ventures worden geboekt volgens de vermogensmutatiemethode.

Katalyse/katalysator

Katalyse is een chemisch proces waarbij een van de elementen die in het reactieproces worden gebruikt - de katalysator - deze chemische reactie mogelijk maakt, of versnelt, zonder in het reactieproces te worden verbruikt, en dus kan worden hergebruikt.

Kathode

De kathode is de positieve kant in een (oplaadbare) batterij. In de oplaadfase komen ionen vrij uit de kathode en migreren naar de anode (negatieve kant), waardoor elektriciteit wordt opgeslagen. In de ontladingsfase bewegen de ionen terug naar de kathode, waardoor elektriciteit vrijkomt.

Koreaanse wet op de registratie en evaluatie van chemische stoffen (K-REACH)

Koreaans beleid voor chemische stoffen om de risico's van chemische stoffen te beheren en informatie te verstrekken over de veiligheid van stoffen.

Kyoto-protocol

Internationaal verdrag van het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dat de - in bijlage B van het verdrag opgenomen landen (ontwikkelde landen) - verplicht hun emissies tussen 2008 en 2012 te verlagen tot 5% onder het niveau van 1990. In 2012 werd het protocol verlengd tot 2020, maar in 2015 werd het effectief vervangen door de "Overeenkomst van Parijs", waarbij de ondertekenaars van het UNFCCC overeenkwamen om de opwarming "ruim onder" 2°C te houden.

Lichte bedrijfsvoertuigen (LDV)

Voornamelijk personenauto's - op diesel, benzine of een andere brandstof.

Lichtemitterende diode (LED)

Leds zijn een lichtbron op basis van halfgeleiders die veel voordelen biedt ten opzichte van traditionele gloeilampen, waaronder een lange levensduur en energie-efficiëntie.

Lithiumkobaltiet (LCO)

Kathodemateriaal dat wordt gebruikt in oplaadbare lithium-ionbatterijen, vooral geschikt voor draagbare elektronische toepassingen.

Lithium-ion (LI-ION)

Lithiumion is een technologie voor oplaadbare batterijen waarbij lithiumionen tijdens de oplaadfase van de positieve elektrode (de kathode) naar de negatieve elektrode (de anode) bewegen, waardoor elektriciteit wordt opgeslagen. Tijdens de ontladingsfase bewegen de lithium-ionen zich terug naar de kathode, waardoor elektriciteit vrijkomt.

Lithiumnikkel-mangaan-kobaltoxide (NMC)

Betrekkelijk nieuw type kathodemateriaal, dat wordt gebruikt in de opkomende (H)EV-markt en in toenemende mate in draagbare elektronische toepassingen.

Materialiteit

De identificatie van de meest relevante en significante factoren die een invloed hebben op Umicore en op de belangrijkste economische, sociale en milieu-impact van Umicore.

Microgram per deciliter (μg/dL)

Eenheid die wordt gebruikt om het metaalgehalte in bloed te meten.

Microgram per gram (μg/g)

Eenheid die gebruikt wordt om het metaalgehalte in urine te meten.

Netto financiële schuld

Financiële schulden op meer dan één jaar + financiële schulden op ten hoogste één jaar – kas en kasequivalenten.

Netto kasstromen vóór financiering

Netto operationele kasstrome + toename/afname van de investeringsthesaurie.

Netto schuld / LTM aangepaste EBITDA

Netto financiële schuld gedeeld door de aangepaste EBITDA van de voorbije 12 maanden.

OHSAS 18001

Een internationaal toegepaste Britse norm voor managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk.

Onderzoek - & ontwikkelingsuitgaven (O&O)

Bruto onderzoek- & ontwikkelingsuitgaven, gekapitaliseerde kosten inbegrepen. De gerapporteerde uitgaven voor O&O omvatten niet de O&O van geassocieerde deelnemingen.

Ongeval met werkverlet

Een werkgerelateerd letsel, waarmee meer dan één werktijd verloren gaat.

Opleidingsuren per persoon

Gemiddeld aantal uren opleiding per werknemer - met inbegrip van interne en externe opleiding en opleiding op de werkplek. Opleiding op de werkplek kan ook de uren omvatten dat een persoon op de werkvloer wordt opgeleid, zonder volledig productief te zijn. Het totale aantal opleidingsuren wordt gedeeld door het totale aantal werknemers.

Original Equipment Manufacturer (OEM)

In de automobielindustrie verwijst dit naar autofabrikanten.

Overschrijding

Een resultaat van een biologische monitoringanalyse dat het (interne) streefniveau overschrijdt.

Personeelsverloop

Uitgedrukt in vrijwillige vertrekkers: aantal werknemers dat uit eigen beweging vertrekt (met uitzondering van afvloeiingen, pensionering en het einde van een contract voor bepaalde tijd). Dit aantal wordt gerelateerd aan het totale personeelsbestand.

Platform (auto-industrie)

Een combinatie van chassis en motortype die wordt gebruikt op een of meer modellen personenauto's, soms tussen verschillende fabrikanten.

Platinagroep-metalen (PGM)

Platina, palladium, rhodium, ruthenium, iridium en osmium (in het geval van Umicore verwijst het vooral naar de eerste drie).

Precursor

Chemische stof die deelneemt aan de chemische reactie waarbij een andere verbinding wordt geproduceerd.

Procesemissies

Emissies die ontstaan bij productieprocessen, zoals de CO2 die ontstaat bij de afbraak van calciumcarbonaat (CaCO3).

Procesveiligheid

Veiligheidskwesties in verband met het gebruik en de opslag van gevaarlijke chemische stoffen die een gevaar kunnen vormen voor de werknemers, de omwonenden en het milieu.

Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen (REACH)

Europees chemicaliënbeleid om de risico's van chemicaliën te beheersen en informatie over de veiligheid van stoffen te verstrekken.

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

Aangepaste EBIT / gemiddeld aangewend kapitaal.

Risicobeoordeling

De evaluatie van de risico's van bestaande stoffen voor de mens, met inbegrip van werknemers en consumenten, en voor het milieu, met het oog op een betere beheersing van die risico's.

Schuldratio

Netto financiële schuld / (Netto financiële schuld + Eigen vermogen van de Groep).

Scope 1, 2 CO2e emissies

Scope 1 CO2e emissies: De directe broeikasgasemissies van een rapporterende organisatie.

Scope 2 CO2e emissies: De broeikasgasemissies van een rapporterende organisatie die verband houden met de opwekking van elektriciteit, verwarming/koeling, perslucht of stoom die voor eigen gebruik is ingekocht.

Secundaire (grond)stoffen

Bijproducten van primaire materiaalstromen.

Tijdelijke werknemers

Umicore-werknemers met een tijdelijk contract. Zij worden niet beschouwd als deel uitmakend van het vaste personeelsbestand, maar worden wel opgenomen in het totale personeelsbestand.

Uitstaande aandelen

Uitgegeven aandelen - eigen aandelen.

Voorspelde concentraties zonder effect (PNEC)

De concentratie van een chemische stof die geen voorspeld effect op het milieu heeft.

Vrijwillig vertrekkers

Aantal werknemers die op eigen initiatief vertrekken (exclusief afvloeiingen, pensionering en einde contract van bepaalde duur). Dit aantal is gerelateerd aan het totale personeelsbestand.

Waterverbruik

Het waterverbruik in verband met onze industriële activiteiten, volgens de definitie van de term in de ISO14046-norm.

Winst voor interesten en belastingen (EBIT)

Bedrijfsresultaat van integraal geconsolideerde ondernemingen (opbrengsten van andere financiële activa inbegrepen) + aandeel van de Groep in het nettoresultaat van de ondernemingen opgenomen volgens vermogensmutatie.

Zware diesel (HDD)

Grote dieselvoertuigen; hetzij op de weg, zoals vrachtwagens en bussen; hetzij niet op de weg, zoals zware installaties en mijnbouwapparatuur of locomotieven en landbouwapparatuur.

Achter de schermen van ons succes