Algemene managementaanpak

De Umicore Way is de hoeksteen van alles wat we bij Umicore doen.

De Umicore Way is de hoeksteen van alles wat we bij Umicore doen. Wij denken dat materialen een cruciaal element zijn ter bevordering van de vooruitgang van de mensheid, dat ze centraal staan in het leven van nu en ook in de toekomst voor welvaart zullen zorgen. Wij denken dat metaalgerelateerde materialen een essentiële rol kunnen spelen, omdat ze efficiënt en tot in het oneindige gerecycleerd kunnen worden en de basis van duurzame producten en diensten vormen. Wij willen dat Umicore toonaangevend is in de levering en creatie van materiaalgebaseerde oplossingen en bijdraagt aan fundamentele verbeteringen van de levenskwaliteit. De overkoepelende principes van onze missie “Materialen voor een beter leven” zijn:

WAARDEN

We hechten waarde aan openheid, respect, innovatie, teamwork en toewijding. Ze zijn cruciaal voor ons succes.

MILIEU EN MAATSCHAPPIJ

We erkennen dat we naast onze inzet voor financieel succes ook rekening moeten houden met de bredere economische, ecologische en sociale impact van onze activiteiten.

MEDEWERKERS

We streven ernaar een voorkeurswerkgever te zijn van zowel huidige als potentiële werknemers

ZAKELIJKE INTEGRITEIT

Onze reputatie is zeer waardevol, waar we ook actief zijn. Het wordt bepaald door hoe we handelen. We vermijden elke actie die onze reputatie in gevaar zou kunnen brengen.

BELEID

De Umicore Way wordt aangevuld met gedetailleerde bedrijfscodes, zoals:

DOELSTELLINGEN EN PRESTATIES 2016-2020

De Umicore Way beschrijft onze waarden, de manier waarop wij onze strategische doelstellingen nastreven en onze algemene inzet voor duurzame ontwikkelingsprincipes. De economische groeiambities van onze strategie Horizon 2020 zijn gekoppeld aan de megatrends van grondstoffenschaarste, schone lucht en elektrische voertuigen. Onze sociale en milieudoelstellingen vallen uiteen in drie thema’s: Aantrekkelijke werkplek, Eco-efficiëntie en Waardeketen en maatschappij. Die doelstellingen weerspiegelen onze operationele uitmuntendheid en de aspecten van onze producten en diensten die wij verder kunnen verbeteren om duurzaamheid in een groter concurrentievoordeel te transformeren. De in dit hoofdstuk beschreven ondersteunende componenten van Horizon 2020 (zie Materialiteit), zoals beleid, verantwoordelijkheden en evaluatie, garanderen een nauwlettend toezicht op onze economische, ecologische en sociale prestaties.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

De eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten van de Umicore-activiteiten ligt bij het directiecomité. De brede duurzaamheidsaanpak wordt gestuurd door een interdepartementaal team met vertegenwoordigers van Milieu, Gezondheid en veiligheid (EHS), Personeelszaken (HR), Financiën en Aankoop en transport. Dit team moet de ontwikkeling en goedkeuring van de duurzaamheidsdoelstellingen regelen en het begeleidt business units bij hun inspanningen een bijdrage te leveren. Op het niveau van de business group vallen de economische/financiële, ecologische en sociale prestaties onder de verantwoordelijkheid van de Executive Vice-President van de entiteit. Op het niveau van de business units is het hoofd van de unit hiervoor verantwoordelijk. Op siteniveau is de sitemanager verantwoordelijk voor de economische, sociale en ecologische prestaties van de site.

TOEZICHT, EVALUATIE EN CONTINUE VERBETERING

Corporate EHS en Corporate HR hebben gedetailleerde technische begeleidingsnota’s opgesteld voor de business units en de sites, om een gezamenlijk begrip van de concepten, definities, rollen en verantwoordelijkheden te verzekeren. Elk jaar worden regelmatig workshops en vergaderingen georganiseerd op verschillende niveaus van de organisatie om best practices uit te wisselen.

Jaarlijks meten we via KPI’s, die in een gegevensbeheersysteem van de Groep worden opgenomen, of we onze doelstellingen hebben gerealiseerd. De gegevens worden op relevant entiteitsniveau verzameld en gerapporteerd: site, business unit of business group. Ook worden voor Umicore relevante en belangrijke sociale en ecologische prestatie-indicatoren gemeten en gerapporteerd. Corporate EHS, Corporate HR en Corporate Finance bundelen de prestaties van de business units op groepsniveau en beoordelen of Umicore de doelstellingen van Horizon 2020 heeft gerealiseerd. De sociale en ecologische prestaties en de verwezenlijking van onze doelstellingen worden intern geverifieerd. Ook gebruikt Umicore ter controle van sociale en ecologische data een assurance provider. Sinds 2011 is dat PricewaterhouseCoopers (PwC), die de volledigheid en betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens en de robuustheid van het geassocieerde gegevensbeheersysteem evalueert. Zo nodig worden prestatie-indicatoren en rapportageprocessen na elke assurance cycle bijgewerkt, als onderdeel van een continu verbeterproces

Managementaanpak van de economische en financiële prestaties

DOELSTELLINGEN EN PRESTATIES 2016-2020

Met de geldigheidsanalyse van de voor de strategie Vision 2015 van Umicore relevante megatrends als uitgangspunt hebben wij specifieke groeidomeinen geïdentificeerd waarin Umicore kan bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke en milieuproblemen. Die groeidomeinen vormen de basis van de strategie Horizon 2020, waarmee Umicore naar verwachting haar aangepaste EBIT tussen 2014 en 2020 kan verdubbelen.

OPERATIONELE OPBRENGSTEN

Umicore wil conform onze strategie Horizon 2020 economische waarde genereren via bestaande activiteiten en eventuele overnames of organische groei-initiatieven. Dit impliceert het genereren van rendement op ingezet kapitaal (aangepaste bedrijfswinst vóór belastingen / gemiddeld ingezet kapitaal voor de periode) groter dan de algemene kapitaalkosten vóór belastingen. Die kapitaalkosten kunnen variëren volgens ons risicoprofiel en de toestand van de obligatie- en aandelenmarkten in de wereld. Onze strategie Horizon 2020 mikt op een rendement op ingezet kapitaal (ROCE) voor de Groep van meer dan 15%. Investeringen worden individueel beoordeeld: overnames moeten tijdens hun integratie al snel winstgevend zijn en na korte tijd moet hun waarde stijgen.

Dergelijke criteria bestaan voor organische investeringen, maar streven naar groei op langere termijn vereist een langetermijnvisie op de verwachte opbrengsten. Bij operationele prestaties ligt de nadruk op het ROCE. We werken met edele en andere zeldzame metalen en dat leidt tot een relatief hoge werkkapitaalintensiteit. Het management wordt dus gestimuleerd om de prestaties te optimaliseren, vanuit het oogpunt van zowel winst als minimalisering van ingezet kapitaal.

AANDEELHOUDERSRENDEMENT

Umicore streeft middels een krachtige strategie naar waardeschepping voor zijn aandeelhouders en heeft een solide staat van dienst in de realisatie van strategische doelstellingen. Het is onze bedoeling dat de bestaande activiteiten groeien, terwijl we dankzij innovatieve technologieën sterke leidersposities behouden of vestigen. Het aandeelhoudersrendement hangt af van de koers van het Umicore-aandeel, met daarbij de uitbetaling van dividenden.

FINANCIËLE STERKTE

Umicore wil haar business veiligstellen via een gezond financieel management en een sterke balans. We hebben geen vast doel voor onze schuldenlast, maar willen altijd een “investment grade”-status behouden. We streven ook naar een gezond evenwicht tussen korte en langere termijnschuld en tussen schuld aan vaste en variabele rentevoeten. Dankzij die benadering, gekoppeld aan een sterke kasstroomgeneratie, kunnen we het overgrote deel van onze groei-initiatieven zelf financieren.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Bij een materiaaltechnologiegroep als de onze hangen het toekomstige succes en de duurzaamheid af van ons vermogen innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en met succes te vermarkten. We investeren voortdurend in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en besteden daaraan jaarlijks gemiddeld 5% tot 7% van de inkomsten.

MARKTAANWEZIGHEID

In het kader van haar Horizon 2020-strategie wil Umicore marktleidersposities behouden in recyclage en materialen voor schone mobiliteit. Onze activiteiten, de fabricage van producten voor uiterst specifieke toepassingen, impliceren dat de aanwezigheid in een land of regio geen significant onderdeel vormt van de economie van dat land of die regio. We zijn wereldwijd actief, met 50 productiesites in 33 landen.

BELEID

Onze visie, waarden en organisatorische principes als beschreven in de Umicore Way bepalen de aanpak van het financieel en economisch management. Er zijn specifieke interne beleidslijnen ontwikkeld voor de wijze waarop het bedrijf specifieke financiële en economische aspecten benadert, zoals: dividend, financiering en investering, verrekenprijzen, kredietbeheer, hedging, investeringsuitgaven en fusies en overnames.

VERANTWOORDELIJKHEID

De Chief Executive Officer is verantwoordelijk voor de algemene economische en financiële prestaties van Umicore en elke Executive Vice-President voor de financiële prestaties van zijn/haar business group. De Chief Technology Officer en zijn/haar organisatie houden toezicht op de technologieportfolio van de Groep en de algemene O&O-activiteiten. Binnen de business units is het hoofd van de unit verantwoordelijk voor de operationele en financiële prestaties. De Chief Financial Officer houdt algemeen toezicht op de financiële en economische prestaties van Umicore, met ondersteuning van een Corporate Finance-team met specifieke expertisecentra voor aspecten zoals belastingen, liquiditeitsbeheer, boekhouding en controle en de interne controleomgeving. Binnen de business units zijn de financiële controleurs verantwoordelijk voor beheer van de financiële en rapporteringsaspecten van de business unit.

Managementaanpak van waardeketen en maatschappij

DOELSTELLINGEN EN PRESTATIES 2016-2020

De relatie tussen leveranciers en klanten is essentieel voor de totstandkoming van financiële en economische waarde en speelt een sleutelrol in de promotie van sociale en ecologische best practices. De Umicore Way behandelt ook de relaties met onze verschillende belanghebbenden.

De doelstellingen voor de waardeketen en maatschappij dekken de aanwezigheid van Umicore en onze impact upstream bij de leveranciers en downstream met de bijdrage van onze producten en diensten aan een beter leven. Zie voor de prestatiebeoordeling van die materiële onderwerpen het hoofdstuk Waardeketen en maatschappij. Hoewel de doelstellingen van Umicore voor de waardeketen en de maatschappij bijzondere aandacht krijgen tot 2020, vinden we het even belangrijk om de relatie van onze organisatie met alle andere belanghebbenden voortdurend te volgen, controleren en rapporteren.

Informatie over onze groepen van belanghebbenden is opgenomen in de sectie Relaties met belanghebbenden. Daarnaast rapporteren we over de volgende onderwerpen in de sectie Verklaringen waardeketen van dit verslag:

De volgende specifieke managementaanpak geldt voor zowel materiële onderwerpen als onderliggende prestatie-indicatoren.

BELEID

Onze benadering van de betrokkenheid van belanghebbenden resulteert uit de visie, waarden en organisatorische principes van De Umicore Way. We hebben specifieke charters/beleidslijnen ontwikkeld om elementen van deze benadering te kaderen, zoals het charter voor duurzame aankopen, het beleid inzake conflictmineralen, het beleid inzake mensenrechten en arbeidsomstandigheden en het beleid inzake externe communicatie.

VERANTWOORDELIJKHEID

Onze aanwezigheid en impact, zowel upstream als downstream, is gebaseerd op een bedrijfsspecifieke aanpak, waarbij alle business units hun respectievelijke leveranciers, klanten en belanghebbenden moeten identificeren en banden met hen moeten ontwikkelen. Daarnaast komt een team met leden uit verschillende afdelingen, waaronder Corporate EHS, Corporate HR, Groepscommunicatie, Corporate Finance en Aankoop en transport regelmatig samen om de algemene verwachtingen van de belanghebbenden in kaart te brengen en, wanneer nodig, een dialoog te voeren met interne of externe belanghebbenden.

GRENS

Het thema waardeketen en maatschappij focust op de potentiële impact op de maatschappij van onze activiteiten, producten en diensten. In de rapportering worden alle entiteiten in aanmerking genomen. Hoewel we in de eerste plaats focussen op onze activiteiten die rechtstreeks verband houden met schone mobiliteit en recyclage, worden andere op leveranciers, klanten of de maatschappij gerichte initiatieven gevolgd en gepast gerapporteerd, hetzij via communicatie zoals dit jaarverslag, hetzij via andere specifieke communicatiekanalen.

Managementaanpak van milieubeheer

DOELSTELLINGEN EN PRESTATIES 2016-2020

In de Umicore Way legt Umicore zich vast op het continu verbeteren van de milieuprestaties. Als materiaaltechnologiebedrijf gelden energie-efficiëntie en vermindering van metaalemissies als kerndoelen van onze strategie Horizon 2020. Die doelstellingen vertegenwoordigen de belangrijkste milieuaspecten van ons bedrijf alsook de aspecten die het belangrijkst zijn voor onze verschillende belanghebbenden (zie Materialiteit). De prestatiebeoordeling van de energie-efficiëntie wordt gerapporteerd in hoofdstuk Eco-efficiëntie.

Hoewel de milieudoelstellingen van Umicore tot 2020 focussen op energie-efficiëntie en de vermindering van de metaalemissies, vinden we het even belangrijk om de prestaties van onze organisatie inzake andere milieuaspecten doorlopend te volgen, controleren en rapporteren. We doen dat met de meetinstrumenten die al in onze Algemene managementaanpak worden beschreven. Aan de hand van die indicatoren kunnen we nagaan hoe goed we voortbouwen op de resultaten van Vision 2015 op milieugebied. Die onderliggende prestatie-indicatoren worden gedetailleerd beschreven in de Milieuverklaringen en omvatten:

De volgende specifieke managementaanpak geldt voor zowel materiële onderwerpen als onderliggende prestatie-indicatoren.

BELEID

Onze aanpak van milieubeheer resulteert uit de visie, waarden en organisatorische principes van de Umicore Way. Een interne EHS-begeleidingsnota voor de Groep beschrijft gedetailleerd de manier van meten en rapporteren voor elke relevante milieu-indicator. In de periode 2011-2015 werd in de hele Groep een specifiek intern beleid inzake energie-efficiëntie geïmplementeerd, resulterend in een sterk bewustzijn en een grote inzet binnen de sites en de business units om naar een continue verbetering van de energie-efficiëntie te streven. Daarnaast heeft Umicore alle initiatieven van de business units voor een versterking van het recyclingpotentieel aangemoedigd. Wereldwijd beperkt de recycling van metalen de milieu-impact van de verwerving en transformatie van metalen in producten.

VERANTWOORDELIJKHEID

Het directiecomité is verantwoordelijk voor milieuprestaties en aansprakelijk voor de impact van Umicore. In het directiecomité is de Chief Counsel Executive Vice-President voor Milieu, Gezondheid en Veiligheid, Bedrijfsbeveiliging en Interne Audit verantwoordelijk voor de milieuaspecten, met steun van de Senior Vice-President Milieu, Gezondheid en Veiligheid. De Executive Vice-Presidents staan in voor de algemene milieuprestaties van hun business group. Op het niveau business units is het hoofd verantwoordelijk voor de algemene milieuprestaties. De algemeen directeur van elke site heeft een soortgelijke verantwoordelijkheid op siteniveau.

GRENS

De energie-efficiëntie en de onderliggende prestatie-indicatoren helpen om onze milieu-impact te verlagen, bijvoorbeeld dankzij een verwachte beperking van onze koolstofvoetafdruk en metaalemissies in lucht en water.

MANAGEMENTAANPAK VAN SOCIALE PRESTATIES

DOELSTELLINGEN EN PRESTATIES 2016-2020

Zoals aangegeven in de Umicore Way willen we een aantrekkelijke werkgever zijn voor zowel huidige als potentiële werknemers en handelen en werken volgens maatschappelijke verwachtingen. In het kader van onze strategie Horizon 2020 zijn drie sociale doelstellingen vastgesteld: het aantal ongevallen met werkverlet tot nul reduceren, de blootstelling aan bepaalde metalen op het werk verder beperken en onze diversiteit, het aantrekken en behouden van talent en de inzetbaarheid vergroten. We hebben ook doelstellingen met betrekking tot op onze bredere sociale impact, zie daarvoor onze Managementaanpak voor waardeketen en maatschappij verder in dit hoofdstuk. Die doelstellingen werden in de materialiteitsanalyse door zowel interne als externe belanghebbenden als materiële onderwerpen gedefinieerd. Talentbeheer is cruciaal om de gewenste groei van ons bedrijf te realiseren. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent op competitieve arbeidsmarkten ondersteunt de business units in hun groeiplannen. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat de vergroting van de diversiteit van ons personeelsbestand niet alleen in lijn ligt met maatschappelijke verwachtingen, maar ook bijdraagt aan onze kansen op succes. In de context van een verouderende bevolking en de noodzaak van langer doorwerken voeren wij ook programma’s in om de inzetbaarheid van onze werknemers te vergroten. Zie voor de prestatiebeoordeling van deze materiële onderwerpen, waaronder nul ongevallen en de beperking van de blootstelling op het werk, de sectie Aantrekkelijke werkplek.

Hoewel de sociale doelstellingen van Umicore tot 2020 bijzondere aandacht krijgen, vinden wij het even belangrijk om de sociale prestaties van onze organisatie in andere domeinen te volgen, controleren en rapporteren. We doen dat met de meetinstrumenten die we al in onze Algemene managementaanpak hebben beschreven. Die onderliggende prestatie-indicatoren worden uiteengezet in de sectie Sociale verklaringen en omvatten:

De volgende specifieke managementaanpak geldt voor zowel materiële onderwerpen als onderliggende prestatie-indicatoren.

BELEID

Onze aanpak van de sociale aspecten resulteert uit de visie, waarden en organisatorische principes van De Umicore Way. Een interne begeleidingsnota over de sociale rapportering voor de Groep vormt een uitgebreide leidraad voor de meting en rapportering van sociale prestaties. We hebben specifieke interne beleidslijnen ontwikkeld om bepaalde elementen van onze benadering van het sociaal bestuur te kaderen, waaronder Veiligheid, Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden en Opleiding en Ontwikkeling. Daarnaast heeft Umicore een Global Framework Agreement on Sustainable Development gesloten met internationale vakbonden.

VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid voor de sociale prestaties en impact van Umicore ligt bij het directiecomité. In het directiecomité is de CEO verantwoordelijk voor het toezicht op de HR-zaken van Umicore, met ondersteuning van de Senior Vice-President Personeelszaken. De Executive Vice-Presidents staan in voor de sociale aspecten van hun segment. Op het niveau van de business units staat het hoofd voor de algemene sociale prestaties. De algemeen directeur van elke site heeft een soortgelijke verantwoordelijkheid op het niveau van de site. Er bestaat een regionale HR-organisatie die de sociale aspecten op regionaal en nationaal niveau beheert en de business units structurele ondersteuning biedt voor alle aspecten van het HR-management.

GRENS

De sociale prestaties en de onderliggende prestatie-indicatoren hebben rechtstreeks invloed op het Umicore-personeel (meer betrokkenheid en welzijn op alle niveaus en de juiste vaardigheden aantrekken en behouden).