Risico’s effectief beheren

Elke business unit werkt in een omgeving met specifieke groeiverwachtingen en wisselende markt- en technologische onzekerheden die onze strategische doelstellingen kunnen beïnvloeden.

Daarom dienen de business units als eerste de risico’s en opportuniteiten te herkennen. Elke business unit is eveneens verantwoordelijk voor de inperking van de eigen risico’s. Risicobeperkende maatregelen worden systematisch gerapporteerd in overeenstemming met de respectieve strategische doelstellingen en vastgestelde risico’s.

Verder zijn specifieke corporate afdelingen verantwoordelijk voor het beheer en de inperking van bepaalde risico’s onder toezicht van de directieraad. Deze risico’s betreffen domeinen op groepsniveau en overstijgen de bevoegdheid van de individuele business units. Ze omvatten onder meer milieurisico’s en financiële risico’s.

ONS INTERNE CONTROLESYSTEEM

Binnen Umicore gebruiken we interne controlemechanismen om het management een redelijke garantie te bieden dat we onze doelstellingen kunnen halen. Hieronder vallen:

  • Effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten

  • Betrouwbaarheid van de financiële processen en rapportering

  • Naleving van wetgeving en reglementering

  • Beperking van fouten en frauderisico’s

Umicore heeft het COSO-kader voor risicobeheer op het niveau van de onderneming aangenomen en de verschillende controlecomponenten binnen de organisatie en processen aangepast. De Umicore Way en de gedragscode vormen de hoekstenen van onze interne controle: samen met het concept van management op basis van doelstellingen en een duidelijke definiëring van rollen en verantwoordelijkheden, bepalen zij het werkkader voor het bedrijf.

De business units ontwikkelden specifieke interne controlemechanismen voor hun eigen operationele niveau. Ze worden ondersteund door ondersteunende diensten (shared operational functions) en corporate afdelingen, die advies geven en controles uitvoeren voor activiteiten binnen de hele organisatie. Zij liggen aan de basis van specifieke richtlijnen, procedures en charters voor aspecten als bevoorradingsbeheer, human resources, informatiesystemen, milieu, gezondheid en veiligheid, juridische zaken, bedrijfsveiligheid en onderzoek en ontwikkeling.

Umicore gebruikt een systeem van minimale interne controlevereisten (MICR), specifiek bedoeld om financiële risico’s te beperken en de betrouwbaarheid van de financiële rapportering te verhogen. Het MICR-kader van Umicore verplicht alle entiteiten van de Groep om een uniforme set van interne controles in 12 processen uit te voeren.

Er wordt binnen het kader voor interne controles specifiek gelet op de scheiding van functies en een duidelijke definiëring van rollen en verantwoordelijkheden. MICR-naleving wordt gecontroleerd via zelfevaluaties die door het senior management worden afgetekend. De resultaten worden aan het directieraad en het auditcomité gerapporteerd.

Van de 12 controlecycli zijn in de loop van 2020 twee cycli (Procure To Pay, IT-beheer) beoordeeld door de 99 controle-eenheden die momenteel binnen het bereik vallen. Risicobeoordelingen en acties die door het plaatselijke management zijn ondernomen ter beperking van mogelijke zwakke punten in interne controles die bij eerdere evaluaties werden vastgesteld, worden continu opgevolgd. De afdeling interne audit beoordeelt de nalevingsevaluaties tijdens haar missies.

VOORNAAMSTE RISICO's & OPPORTUNITEITEN
REGELGEVENDE EN WETTELIJKE CONTEXT

POTENTIËLE IMPACT

Umicore krijgt te maken met veranderingen in de regelgeving in de landen en regio’s waar we actief zijn. De activiteiten van Umicore kunnen voordeel halen uit bepaalde trends in regelgeving, vooral wat betreft de strengere emissienormen voor voertuigen, koolstofarme mobiliteit, elektrificatie en de verplichte recyclage van producten aan het einde van hun levensduur.

Bepaalde regelgeving, zoals milieu- of productgerelateerde wetten, kan operationele uitdagingen, hogere kosten en mogelijk oneerlijke concurrentie met zich meebrengen.

Gegevensbescherming, intellectuele eigendom en de bescherming van intellectuele eigendom hebben een impact op technologiebedrijven.

CONTEXTWIJZIGINGEN

Wereldwijd kunnen wijzigingen in bestaande productgerelateerde wetgeving en de invoering van nieuwe wetgeving impact op ons bedrijf hebben. Hoewel de Europese REACH-reglementering nog steeds het meest relevant is voor Umicore, wint de Koreaanse REACH-reglementering aan belang. Meer informatie hierover vindt u in de Verklaringen, zie Wettelijke naleving en beheersysteem.

Het streven naar schone mobiliteit is groter dan ooit, nu verschillende regeringen groene herstelmaatregelen en stimulansen voor schonere mobiliteit in hun crisisherstelpakketten hebben opgenomen, met name in Europa en China, en er in verschillende regio's regelgevingsinitiatieven zijn genomen om de luchtkwaliteit te beschermen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Europa heeft onlangs opnieuw de ambitie bevestigd om mobiliteit met nulemissie te verwezenlijken en blijft zich inzetten voor steeds strengere CO2-emissiedoelstellingen. In China kondigde het ministerie van Industrie en Informatietechnologie een verlenging aan van het subsidieplan voor voertuigen op nieuwe energie (NEV) van 2020 tot eind 2022. Het land bevestigde ook zijn langetermijnverbintenis om een beoogde penetratiegraad van 20% NEV's in 2025 en 50% tegen 2035 te bereiken, wat de elektrificatie de komende jaren waarschijnlijk zal stimuleren.

Geopolitieke omstandigheden, handel en invoerrechten blijven ook een rol spelen in de internationale activiteiten van Umicore.

DOOR UMICORE GENOMEN MAATREGELEN

Umicore verzorgt voortdurend trainingen over de reglementaire vereisten om de naleving van de toepasselijke wetgeving te verzekeren.

Met het oog op een continue naleving van de milieuwetgeving op al onze industriële sites, werkt Umicore met een gerenommeerd auditprogramma voor de EHS-conformiteit. De onderneming controleert voortdurend de wijzigingen van de wettelijke voorwaarden op de plaatsen waar we actief zijn. Meer informatie vindt u in de Verklaringen, Wettelijke naleving en beheersysteem.

Umicore blijft een actieve rol spelen bij het informeren van wetgevende instanties over diverse technologieën voor emissiecontrole voor voertuigen met diesel- en benzinemotoren, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen over toekomstige emissie- en testnormen.

We zorgen ervoor dat onze producten vrij kunnen worden gebruikt en we beheren onze portfolio van patenten proactief.

Voor de naleving van handelsregels volgt Umicore internationale handelsvoorwaarden op en reageert waar nodig.

Umicore volgt alle gewijzigde interpretaties en richtlijnen op die onze REACH-invoeringsstrategie kunnen beïnvloeden. In 2020 dienden we door nieuwe bedrijfsontwikkelingen 27 extra stoffen voor REACH-registratie in. In het kader van het regelmatige onderhoud werden 76 REACH-dossiers geüpdatet. In 2020 diende Umicore in Korea twee registraties in voor prioritaire chemische stoffen.

DUURZAME EN ETHISCHE BEVOORRADING

POTENTIËLE IMPACT

Umicore heeft bepaalde metalen en metaalhoudende grondstoffen nodig om haar producten te vervaardigen en haar recyclageactiviteiten te voeden. Sommige van die grondstoffen zijn relatief schaars, wat om zeer specifieke bevoorradingsstrategieën vraagt. Het is belangrijk voor het succes en de verdere groei van ons bedrijf dat we over voldoende voorraden van die grondstoffen beschikken.

Sommige metalen zijn afkomstig uit regio’s met maatschappelijke problemen. De handel in edelmetalen en mineralen kan worden misbruikt om gewapende conflicten te financieren, mensenrechten te schenden, dwang- of kinderarbeid te gebruiken of corruptie en witwaspraktijken te steunen. We zorgen ervoor dat de aankoop van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden in overeenstemming gebeurt met de waarden van Umicore en tegelijk een voordeel voor onze klanten oplevert.

CONTEXTWIJZIGINGEN

Bestaande en toekomstige wetten die een verantwoorde bevoorrading van conflictmineralen (tin, tantaal, wolfraam en goud) willen bevorderen, zorgen voor een grotere publieke belangstelling voor de omstandigheden rond de bevoorrading van conflictmineralen.

COVID-19 en de maatregelen die worden genomen om de besmetting in te dammen, zouden gevolgen kunnen hebben voor de beschikbaarheid van materialen en in het algemeen voor de bevoorradingsketen.

DOOR UMICORE GENOMEN MAATREGELEN

Er werden slechts beperkte en tijdelijke gevolgen van COVID-19 voor de bevoorradingsketen van Umicore gemeld.

Umicore heeft beleidslijnen en maatregelen ingevoerd met betrekking tot mensenrechten, het recht van werknemers om zich te organiseren, collectieve onderhandelingen, gelijke kansen en niet-discriminatie, het verbod op kinderarbeid en dwangarbeid, in overeenstemming met de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Die afspraken worden ondersteund door een algemene raamovereenkomst voor duurzame ontwikkeling met IndustriALL Global Union die in 2019 werd verlengd.

Naast bestaande beleidslijnen en charters, zoals onze gedragscode, ons beleid voor mensenrechten en het charter voor duurzame aankopen, voert Umicore een specifiek beleid rond “Verantwoorde wereldwijde bevoorradingsketen voor mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden”.

In 2020 verkreeg Umicore opnieuw de validatie van een onafhankelijke derde partij voor de toepassing van het Sustainable Procurement Framework for Cobalt, dat afgestemd is op de due-diligencerichtlijn van de OESO voor verantwoorde bevoorradingsketens voor mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Umicore blijft ervoor zorgen dat haar productieactiviteiten als conflictvrij gecertificeerd worden, onder meer met certificaten voor verantwoorde bevoorrading van sites en specifieke metalen van de LBMA en RJC. U vindt meer informatie onder zie Indirecte aankoop.

Umicore blijft de eerste producent van kathodematerialen die klanten gecertificeerde materialen met een schone, ethische herkomst aanbiedt.

In 2020 behaalde Umicore de EcoVadis-rating ‘Platinum’, waarmee de groep tot de beste 1% van zijn sector behoort.

We gebruiken onze jarenlange en toenemende ervaring in duurzame bevoorrading om meer verantwoorde praktijken binnen de sector te stimuleren. U vindt meer informatie over die belangenbehartiging onder Betrokkenheid van belanghebbenden, zie Pleidooi voor impact.

TECHNOLOGIE EN SUBSTITUTIE

POTENTIËLE IMPACT

Umicore is een materiaaltechnologiegroep met een sterke focus op de ontwikkeling van innovatieve materialen en processen. De keuze en ontwikkeling van die technologieën voor bestaande en nieuwe markten vormt zowel de grootste opportuniteit als het grootste risico voor Umicore.

De optimale verhouding tussen kosten en prestaties voor materialen is een prioriteit voor Umicore en onze klanten. Als de klanten die ideale verhouding niet kunnen bereiken met onze producten, bestaat altijd het risico dat ze op zoek gaan naar alternatieve materialen voor hun producten. Dat is vooral het geval bij bedrijven die materialen met dure metalen produceren (vooral die met een historisch instabiele prijsstelling).

CONTEXTWIJZIGINGEN

Trends in materialen voor herlaadbare batterijen voor de auto-industrie onderstrepen dat NMC-materialen met een toenemend nikkelgehalte alsook een matig nikkelgehalte en laag kobaltgehalte de favoriete technologieën zijn voor klanten in de elektrische voertuigen van vandaag en morgen. Naast de focus op hoogwaardige batterijmaterialen worden nieuwe processen ontwikkeld om de kosten en de impact op het milieu binnen de volledige waardeketen voor batterijen te beperken.

Bij emissiecontrole voor auto’s hebben regelgevingsdiscussies de noodzaak versterkt voor een breed aanbod van technologieën voor zowel benzine- als dieseltoepassingen. Die technologieën moeten worden geoptimaliseerd wat prestaties en kosten betreft.

DOOR UMICORE GENOMEN MAATREGELEN

Elk jaar bepaalt de directieraad innovatieprojecten die essentieel zijn om onze groeiambities op korte en lange termijn waar te maken en die product- en procesontwikkelingen omvatten. Deze technologieën worden van nabij opgevolgd door het management om ervoor te zorgen dat nieuwe en innovatieve producten tijdig op de markt worden gebracht.

Onze investeringen in onderzoek en ontwikkeling leverden de afgelopen jaren veel successen op en creëerden ruimte om de positionering van het onderzoek en de ontwikkeling uit te breiden tot aangrenzende en nieuwe markten binnen het specialisatiedomein van Umicore. In 2020 vertegenwoordigden de totale uitgaven 7% van de inkomsten. Het programma ‘Innovation Fit for Future’, dat zich toespitst op de best practices inzake innovatie-uitmuntendheid, beschermt het technologische leiderschap en de toekomstige groei van Umicore.

Umicore neemt patenten op disruptieve technologieën. In 2020 registreerde Umicore 63 nieuwe patentfamilies.

Meer informatie vindt u onder Onderzoek, ontwikkeling & innovatie .

CYBERBEVEILIGING

POTENTIËLE IMPACT

De productiesites en diensten van Umicore zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van IT-diensten.

Niet-beschikbaarheid van diensten, verstoringen van de bevoorradingsketens of onderbrekingen van onze productiesites ten gevolge van cyberaanvallen kunnen een grote impact hebben op onze klanten. Als de geheimhouding van intellectuele eigendom in gevaar komt, kan dat ons concurrentievoordeel negatief beïnvloeden. Niet-gemachtigde wijzigingen in onze financiële gegevens zouden de correcte rapportering aan onze aandeelhouders in gevaar kunnen brengen.

CONTEXTWIJZIGINGEN

Cyberaanvallen kunnen zeer gericht en geavanceerd zijn. Het groeiende dreigingsniveau en de grotere digitale aanwezigheid leiden tot een toename van de cyberaanvallen. In de media werd uitvoerig geschreven over een aantal industriële bedrijven waarvan de productie enkele weken stilviel als gevolg van een cyberaanval. Bovendien is door het toegenomen gebruik van een digitale werkomgeving (ter plaatse en thuis) de rol van de IT-diensten om naadloze toegang te verlenen tot alle bedrijfsmiddelen en de veiligheid van de informatie te verzekeren, belangrijker dan ooit.

DOOR UMICORE GENOMEN MAATREGELEN

Umicore blijft haar informatiebeveiliging en de cyberveerkracht van haar IT-landschap regelmatig beoordelen en verbeteren om het hoofd te bieden aan de evoluerende bedreigingen.

Er wordt een veiligheids-roadmap geïmplementeerd die projecten omvat ter voorbereiding van een ISO27001/2-certificatie, evenals initiatieven om de hele Groep meer bewust te maken van het belang van informatie- en cyberbeveiliging. Er worden veiligheidsevaluaties door experts van derden uitgevoerd en het corporate cyberveiligheidsteam wordt versterkt. Umicore verhoogt haar investeringen in veiligheidsgerelateerde IT-systemen en -toepassingen zoals back-upprocessen, virus- en toegangsbescherming en authentificatie- en coderingstools. IT-beveiligingscontroles worden uitgebreid en getest als onderdeel van het externe auditproces van Umicore.

De toestand van de cyberbeveiliging wordt halfjaarlijks gerapporteerd aan de directieraad en wordt opgevolgd door het auditcomité.

5 MARKT

POTENTIËLE IMPACT

De belangrijkste sectoren waarvoor Umicore werkt zijn de auto-industrie (materialen voor schone mobiliteit, recyclage), consumentenelektronica (materialen voor herlaadbare batterijen, recyclage, coating- en galvaniseringsoplossingen) en de ontginning en raffinage van non-ferrometalen (recyclage). Umicore is gevoelig voor elke aanzienlijke groei of internationale daling van de activiteitsniveaus en voor marktverstoringen in deze sectoren.

CONTEXTWIJZIGINGEN

In 2020 werd de wereldwijde auto-industrie zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie, met een groot contrast tussen de eerste en de tweede helft van het jaar.

In de eerste helft van 2020 moesten autofabrikanten hun productievestigingen en hun concessies in verschillende belangrijke regio's sluiten als gevolg van de door de overheid opgelegde lockdowns . In de tweede helft van 2020 begon de wereldwijde vraag naar auto's weer aan te trekken, zij het met verschillen tussen de regio's wat betreft timing, snelheid en intensiteit van het herstel.

De autoproductie steeg in de tweede helft van 2020 geleidelijk met meer dan 40% (maar daalde met 2% ten opzichte van de tweede helft van 2019), waarbij China de duidelijke drijvende kracht achter het wereldwijde herstel was. Andere belangrijke markten trokken later en geleidelijker aan en lieten voor de tweede helft van het jaar nog steeds een negatieve groei optekenen.

De sterke economische inkrimping en de lagere industriële productie als gevolg van COVID-19 hadden in 2020 ook een aanzienlijk en langduriger effect op het marktsegment van de zware dieselvoertuigen, behalve in China.

De wereldwijde EV-markt werd in de eerste helft van het jaar zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie en veerde in de tweede helft van het jaar weer op, vooral door de sterke groei van de EV’s in Europa en, later in het jaar en in mindere mate, door de stijgende verkoop van EV’s in China.

In China bleef de vraag naar batterijen voor EV's gering tot de zomer en was er een herstel in de tweede helft van het jaar, zij het in vergelijking met een sombere tweede jaarhelft in 2019. De vraag naar kathodematerialen voor EV's bleef onder de verwachte groei in 2019 en 2020, wat leidde tot een aanzienlijke overcapaciteit en tot druk op de prijsomgeving.

In Europa kreeg de vraag naar batterijen voor EV's in 2020 een sterke impuls, vooral in de tweede jaarhelft, goed voor een verdubbeling ten opzichte van 2019. Deze groei werd gestimuleerd door nieuwe modellen die door autofabrikanten werden gelanceerd om te voldoen aan de strengere CO2-richtlijn, door lokale stimulansen voor kopers van een EV in verschillende landen in het kader van hun herstelplannen, en door milieuvriendelijkere keuzes van consumenten bij de aankoop van een nieuwe auto.

De groeivertraging van de vraag naar consumentenelektronica hield aan, samen met een afgenomen vraag naar NMC-kathodematerialen die worden gebruikt in toepassingen voor energieopslag.

Op het vlak van recyclage blijft ons proces uniek, ondersteund door hoge metaalprijzen en hoge activiteitsniveaus met gunstige handelsvoorwaarden in 2020, ondanks de COVID-19-pandemie. De algemene toelevering van industriële bijproducten bleef gunstig tijdens die periode, ondanks de tijdelijke stillegging van bepaalde ontginningsactiviteiten als gevolg van COVID-19. Ook het aanbod van materialen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, bleef hoog.

DOOR UMICORE GENOMEN MAATREGELEN

Umicore maakt haar groeistrategie waar wat betreft materialen voor schone mobiliteit en recyclage. Ondanks de ernstige verstoring van haar eindmarkten door de COVID-19-pandemie zette Umicore haar sterkste financiële prestatie ooit neer, gestimuleerd door uitzonderlijk hoge metaalprijzen. Dit benadrukt de veerkracht van Umicore en de verdiensten van de Horizon 2020-strategie die voortbouwt op de complementariteit van onze activiteiten. Na solide prestaties in de eerste helft van 2020, met een sterk resultaat in Recycling dat de impact van de terugval in de auto-industrie compenseerde, werd de tweede jaarhelft gekenmerkt door een sterke sequentiële verbetering van de inkomsten en het resultaat. Dit is dankzij de aanhoudend robuuste operationele prestaties en hoge metaalprijzen, en een stevige groei in Catalysis, dankzij de sterke marktpositie van Umicore in benzinetechnologieën voor lichte bedrijfsvoertuigen, vooral in China en Europa, en een hogere verkoop van katalysatoren voor zware dieselvoertuigen en brandstofcellen. Umicore zou onevenredig moeten blijven profiteren van de versnelde penetratie van elektrische mobiliteit, gezien onze brede portfolio van materiaaltechnologieën die gecertificeerd zijn voor de strengste automobielvereisten en onze productiecapaciteit op industriële schaal. Meer informatie vindt u onder Economische prestaties.

6 METAALPRIJS EN -BESCHIKBAARHEID

POTENTIËLE IMPACT

De inkomsten van Umicore zijn onderhevig aan risico’s door de prijs van de metalen die we verwerken of recycleren. Deze risico’s hebben vooral betrekking op de impact van metaalprijzen op de overtollige metalen die worden gerecycleerd uit materialen die voor recyclage worden aangeleverd. Het gaat hierbij vooral om platina, palladium, rodium, goud, zilver en verschillende basis- en speciale metalen. Voor sommige op termijnmarkten genoteerde metalen schermt Umicore een deel van de rechtstreekse blootstelling af door een deel van de termijnprijsrisico’s in te dekken.

Umicore loopt ook risico’s met betrekking tot de transactieprijzen van metalen. De meeste op metaal gebaseerde transacties gebruiken de internationale metaalmarkt als referentie. Als de onderliggende metaalprijs constant zou blijven, zou de prijs die Umicore betaalt voor het metaal in de grondstoffen die het koopt, aan de klant doorrekenen als onderdeel van de voor het product aangerekende prijs. Maar als gevolg van de tijd die verstrijkt tussen de verwerking van de aangekochte grondstoffen in producten en de verkoop van de producten, leidt de volatiliteit van de referentieprijs van het metaal tot verschillen tussen de prijs die voor het metaal in de grondstoffen is betaald en de ontvangen prijs. Hierdoor bestaat er een transactionele blootstelling aan mogelijke prijsschommelingen tussen het ogenblik waarop de grondstoffen werden gekocht (wanneer het metaal wordt ‘ingeprijsd’) en het ogenblik waarop de producten worden verkocht (wanneer het metaal wordt ‘uitgeprijsd’). De Groep dekt het transactierisico zo veel mogelijk af, voornamelijk via termijncontracten.

U vindt meer informatie over structurele risico’s en transactie- en voorraadrisico’s in verband met de metaalprijzen onder Beheer van financiële risico’s.

De door Umicore geproduceerde materialen bevatten edelmetalen of schaarse metalen die gedeeltelijk afkomstig zijn van interne recyclageactiviteiten en, voor het overige, van primaire metaalproducenten. Het vermogen van Umicore om de vereiste hoeveelheid van dergelijke metalen aan te kopen, is bepalend voor haar vermogen om de materialen te produceren die door de klanten werden besteld.

CONTEXTWIJZIGINGEN

De prijzen van edelmetalen stegen in 2020 verder en bereikten historisch hoge niveaus voor edelmetalen en platinagroepmetalen PGM's. Vooral de prijs van rodium steeg aanzienlijk in de tweede helft van het jaar, in een context van krap aanbod en een grote vraag van de auto-industrie.

De vraag naar kobalthoudende producten was gemengd in 2020 en werd in de eerste helft van het jaar zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie, maar vertoonde de eerste tekenen van herstel in de tweede helft van het jaar. De kobaltprijs bleef stabiel in de loop van het jaar.

DOOR UMICORE GENOMEN MAATREGELEN

In de loop van 2020 en in het begin van 2021 sloot Umicore aanvullende termijncontracten af ter afdekking van een aanzienlijk deel van haar structurele prijsblootstelling voor bepaalde edelmetalen in 2021, 2022 en 2023. Zo werd de voorspelbaarheid van de inkomsten verhoogd. Voor 2021 en 2022 is ongeveer 2/3 van het verwachte goud- en palladiumrisico en iets minder dan de helft van het verwachte zilverrisico ingedekt. Bovendien werd bijna 1/3 van de verwachte blootstelling aan platina voor 2021 ingedekt. Ondanks de afwezigheid van een liquide termijnmarkt heeft Umicore termijncontracten afgesloten om een minderheid van haar verwachte blootstelling aan rodium voor 2022 en 2023 af te dekken.

Umicore verhoogt voortdurend de productie van edel- en schaarse metalen uit haar recyclagecapaciteit, waardoor de onderneming in een aanzienlijk deel van haar metaalbehoeften kan voorzien. Bovendien onderhoudt de Groep nauwe commerciële relaties met vooraanstaande producenten van primaire metalen. Die metalen worden aangekocht op basis van jaarlijkse of ‘evergreen’ contracten.

7 TALENT AANTREKKEN EN BEHOUDEN

POTENTIËLE IMPACT

Het aantrekken en behouden van bekwame mensen is belangrijk voor Umicore om onze strategische ambities waar te maken en de deskundigheid, kennis en capaciteiten binnen onze onderneming verder uit te breiden. Als we daar niet in zouden slagen, lopen we het risico dat we onze doelstellingen niet halen.

De ‘Horizon 2020’-strategie was gebaseerd op groei voor Umicore, en dan vooral in Azië, waar de arbeidsmarkt zeer competitief en veranderlijk is. De uitdaging voor Umicore bestaat erin om op voldoende grote schaal en in het juiste tempo talent in de regio aan te trekken en te behouden.

CONTEXTWIJZIGINGEN

In 2020 heeft de COVID-19-pandemie wereldwijd ernstige gevolgen gehad voor mensen, samenleving en bedrijfsleven.

DOOR UMICORE GENOMEN MAATREGELEN

Als reactie op de uitbraak van COVID-19 heeft Umicore haar bedrijfscontinuïteitsplannen gelanceerd en voorzorgsmaatregelen genomen om haar mensen gezond te houden en de veiligheid op de werkplaats te verzekeren. Umicore paste haar productiecapaciteit waar nodig snel aan en zette een deel van haar medewerkers op tijdelijke werkloosheid. Toen alle productievestigingen hun activiteiten hervatten, konden de meeste tijdelijk werkloze medewerkers weer aan de slag. In administratieve functies werd overgegaan tot thuiswerken. Umicore in haar vestigingen voerden overal ter wereld ook strikte hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen in. We leverden aan alle werknemers overal ter wereld chirurgische maskers op hun privéadres, voor privégebruik, op een moment dat die op de vrije markt niet beschikbaar waren. Een speciale taskforce blijft wereldwijd toezicht houden op de activiteiten van de onderneming met het oog op de bescherming van de gezondheid van de werknemers.

Om in die COVID-19-context aan de aanwervingsbehoeften te blijven voldoen, schakelden wij waar mogelijk op virtuele aanwerving en virtuele onboarding. Operatoren werden gerekruteerd en aangeworven met inachtneming van de strengste veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.

Umicore voorzag in permanente veiligheidsopleidingen, zowel virtueel als in kleine groepen, om de gezondheidsmaatregelen na te leven. Andere opleidingen, onder meer rond leiderschap en ontwikkeling, liepen vertraging op toen het aanbod werd aangepast aan digitale oplevering in een virtuele context, maar gingen wel door in de tweede helft van 2020.

8 KLIMAAT EN MILIEU

POTENTIËLE IMPACT

De impact op klimaat en milieu heeft vooral betrekking op onze bevoorrading van primaire grondstoffen of hun ontginning door onze leveranciers. Eenvoudig te ontginnen ertsafzettingen worden steeds schaarser en ertslagen worden minder rijk. Veel speciale metalen die nodig zijn voor nieuwe, milieuvriendelijke technologieën kunnen slechts als nevenproduct van andere metalen worden verkregen. De behandeling van complexe materialen uit bovengrondse bronnen, zoals industriële residu’s en materialen aan het einde van hun levensduur, wordt steeds belangrijker.

De klimaatverandering veroorzaakt extreme natuurverschijnselen, chronische afwijkingen in de gemiddelde temperaturen en in neerslagpatronen, en stijgende zeespiegels. Dit kan een impact hebben op onze sites en onze bevoorradingsketen.

De steeds strengere reglementering van energiegebruik en emissies kan tot hogere bedrijfskosten leiden.

Onze exploitatievergunning is gebaseerd op het beheer van de impact van onze activiteiten in de gemeenschappen waar we actief zijn. Onze historische industriële activiteit moet actief worden beheerd en gesaneerd.

CONTEXTWIJZIGINGEN

De burgermaatschappij en de politiek eisen steeds vaker dat bedrijven een actieve rol spelen in de bestrijding van de klimaatverandering. In de context van COVID-19 is de aandacht voor milieu- en klimaatgerelateerde prestaties van de privésector en de industrie toegenomen, net als de aandacht voor de ontwikkeling van ‘groen herstel’.

De voortdurende transitie naar een koolstofarmere economie blijft Umicore kansen bieden om processen uit te breiden en te ontwikkelen op manieren die de klimaatverandering en de milieurisico's kunnen beperken of aanpakken.

DOOR UMICORE GENOMEN MAATREGELEN

Umicore speelt een belangrijke rol in de transitie naar een koolstofarme toekomst. Dat doen we met materialen die inspelen op mondiale trends van schone lucht en e-mobiliteit, terwijl ons gesloten kringloopmodel grondstoffen vrijwaart.

Onze fabriek in Hoboken is het grootste en meest complexe recyclagecentrum van edelmetalen ter wereld. Ze verwerkt ruim 200 soorten grondstoffen en recupereert meer dan 20 verschillende metalen. Wij zorgen ervoor dat een groot deel van onze metalen uit secundaire bronnen komt, zoals productieresten, residu’s en materialen aan het einde van hun levensduur. We kunnen ook residu’s en bijproducten van klanten recycleren, zodat zij hun materiaalefficiëntie kunnen optimaliseren en de herwonnen materialen in nieuwe producten worden omgezet. In totaal herwinnen we 28 metalen uit onze gesloten kringloopactiviteiten en we blijven onze processen aanpassen om nieuwe en meer complexe producten aan het einde van hun levensduur te recycleren. Met haar hoog rendement blijft ons recyclageproces een drijvende kracht in grondstoffenefficiëntie en draagt ze bij aan de circulaire economie.

Onze internationale voetafdruk en onze verschillende productielocaties beperken onze blootstelling aan fysieke risico’s. Nieuwe sites worden gekozen op basis van nabijheid tot klanten, toegang tot opgeleid personeel, goede logistiek, infrastructuur en groene energie.

Umicore voert op alle producten en diensten doorlopend levensduuranalyses uit om het inzicht in de milieuprestaties te verscherpen, via de juiste keuze van chemie, energiemix en grondstoffen, met inbegrip van gerecycleerde materialen. Voor de nieuwe batterijproductiefabriek in Polen blijft Umicore zich inspannen om elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen.

We zorgen ervoor dat onze huidige activiteiten aan de strengste milieunormen voor lucht en water voldoen. Elk jaar werken we aan de verbetering van onze energie-efficiëntie en onze ecologische voetafdruk, ondanks onze groei en verhoogde productie. Meer informatie vindt u onder de Milieuverklaringen .

Umicore beheert haar historische erfenis op milieugebied en zorgt voor voldoende financiële middelen, die twee keer per jaar worden getoetst. Meer informatie vindt u onder de toelichtingen Historische vervuiling en Voorzieningen leefmilieu.

In 2020 zette Umicore haar strategische voorbereidingswerk inzake klimaat- en milieu-impact voort.