Relaties met belanghebbenden

Umicore is een beursgenoteerde onderneming. In die hoedanigheid onderhouden we relaties met een aantal partijen die belang hebben bij de manier waarop we zaken doen. De relatie die we zo opbouwen met die belanghebbenden heeft een rechtstreekse invloed op ons succes.

De relaties met belanghebbenden zijn bij Umicore gebaseerd op een lokale benadering, waarbij alle sites hun respectieve belanghebbenden moeten identificeren en geschikte manieren dienen te ontwikkelen om hen bij hun activiteiten te betrekken. In vele gevallen, zoals in de dialoog met klanten en leveranciers, worden de relaties met belanghebbenden op de eerste plaats door de business units zelf beheerd, in overeenstemming met de gedecentraliseerde wijze van ons unit management.

De directieraad verzamelt op diverse manieren feedback van de belanghebbenden, gaande van directe feedback door bezoeken aan klanten, leveranciers, werknemers en investeerders tot informatie die wordt aangeleverd door de business units, afdelingen of vertegenwoordigers van de werknemers tijdens hun gebruikelijke briefings aan het senior management. Andere vormen van feedback omvatten bijvoorbeeld de resultaten van de periodieke personeelsenquête.

De Horizon 2020-strategie legt een sterke focus op wat van essentieel belang is voor Umicore in de komende jaren. Die strategie omvat een specifieke aanpak van belanghebbenden die beschreven wordt in het volgende hoofdstuk bij de materialiteitsanalyse.

Umicore is een actief lid van verschillende sectorverenigingen, waar we met beleidsmakers in dialoog gaan en om bij te dragen aan een beter begrip van sectorgerelateerde kwesties. Die verenigingen zijn bovendien belangrijke platformen om mee te werken aan bredere acties voor duurzame ontwikkeling op sectorniveau. Op een minder formeel niveau wordt dikwijls een beroep gedaan op de leden van ons senior management of ze zijn zelf kandidaat om deel te nemen aan publieke vergaderingen waar onze strategie of duurzaamheidsaanpak wordt besproken. Die evenementen bieden kansen om in contact te komen met leidende figuren uit de zakenwereld, academici en de burgerbevolking.

Hieronder beschrijven we onze belangrijkste belangengroepen. Ze werden zeer algemeen geclassificeerd aan de hand van algemene categorieën van belanghebbenden die voor de meeste industriële organisaties gelden. De beschrijving geeft meer inzicht in de aard van de transacties tussen de belanghebbenden en Umicore en in de manier waarop de dialoog verloopt.

KLANTEN

De materialen van Umicore worden gebruikt in tal van oplossingen voor een schonere lucht en meer e-mobiliteit. Umicore’s unieke kringloopmodel zet afvalmetalen om in grondstoffen. Omdat we de voorkeurspartner van onze klanten willen zijn, werken we nauw met hen samen om metaalgerelateerde materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren voor de oplossingen die de klant nodig heeft.

Wij maken vooruitstrevende producten voor onze klanten in functie van hun specifieke noden op het vlak van prestaties, milieueisen en duurzame bevoorrading. Dat omvat bovendien oplossingen op maat wanneer nodig. Bovenop die klantgerichte aanpak werken we nauw samen in alle regio’s, zodat we een duurzaam en zeker aanbod van hoogwaardige producten en diensten kunnen garanderen. Umicore heeft een internationale klantenbasis en heeft de capaciteit om klanten te ondersteunen in zowel de groei- als gevestigde markten. Onze grote investeringen in O&O zorgen voor geavanceerde en efficiënte productie- en procestechnologieën waardoor onze klanten kunnen voldoen aan de strengste duurzaamheidseisen en -ambities.

De continue interactie met klanten wordt door de business units beheerd. Bovenop dit nauwe contact met de klant maken alle business units gebruik van een terugkoppelingsproces om hun klantentevredenheid periodiek te meten.

Landen met Umicore-klanten

83
WERKNEMERS

Umicore stelt wereldwijd 10.859 mensen tewerk. Omdat onze werknemers cruciaal zijn voor ons succes, investeren we aanzienlijk in onze status als aantrekkelijke werkgever in alle regio’s waar we actief zijn. In 2020 betaalde Umicore in totaal 798 miljoen in lonen en andere personeelsvoordelen aan de werknemers van de volledig geconsolideerde ondernemingen. De sociale lasten bedroegen in totaal 97 miljoen.

Umicore wil haar werknemers niet alleen competitieve loon- en arbeidsvoorwaarden, maar ook professionele opleidingen aanbieden. Van de werknemers wordt verwacht dat ze de principes en de beleidslijnen van de Umicore Way en de gedragscode van Umicore naleven. We stimuleren een open dialoog en organiseren daarom elke drie jaar een personeelsenquête. Waar vereist, respecteert Umicore het principe van de collectieve onderhandeling. Umicore ondertekende een duurzaam ontwikkelingsakkoord met de internationale vakbond IndustriALL over de wereldwijde uitvoering van haar beleid inzake mensenrechten, gelijke kansen, arbeidsvoorwaarden, ethisch gedrag en bescherming van het milieu. Dit akkoord laat vakbonden toe constructief deel te nemen aan het nastreven van die doelstellingen. Een gemeenschappelijk controlecomité, dat uit beide partijen bestaat, ziet toe op de implementatie van dit ontwikkelingsakkoord.

In het bedrijf communiceert Umicore via intranet en nieuwsbrieven van Umicore en van de business units. Het bedrijfsbrede learning management platform ‘My Campus’ omvat ook een sociaal samenwerkingstool dat het delen van kennis binnen de onderneming bevordert.

In lonen en andere vergoedingen

€798m
MAATSCHAPPIJ

Via tewerkstelling draagt Umicore bij tot de welvaart in de regio’s waar ze actief is. Ook de manier waarop die welvaart gecreëerd wordt, is belangrijk. Umicore kan haar activiteiten enkel blijven ontplooien als de samenleving dit toelaat. Om die steun te behouden, werken wij zoveel mogelijk op een manier die duurzame ontwikkeling bevordert. Dat gaat verder dan de wettelijke grenzen die aan alle bedrijven worden opgelegd. We bepalen onze eigen normen voor de hele Groep en gaan daarin vaak veel verder dan wettelijk vereist in de sectoren waar we actief zijn. Naast onze inzet voor een duurzame bedrijfsvoering ontwikkelen we ook bewust materialen die de levenskwaliteit verhogen en inspelen op bepaalde kritische milieu- en maatschappelijke veranderingen.

Contact met de gemeenschappen waarin wij werken is de meest directe manier waarop Umicore met de samenleving kan interageren. Een open en transparante dialoog met die gemeenschappen maakt integraal deel uit van onze verbintenis met onze belanghebbenden. Soms vragen bepaalde maatschappelijke groeperingen (zoals niet-gouvernementele organisaties) ook inspraak in onze activiteiten en bedrijfsvoering. Umicore waardeert die belangstelling en tracht op een open en constructieve manier met die groepen in dialoog te treden.

Umicore schenkt op site- en groepsniveau vrijwillige bijdragen aan een aantal goede doelen, in lijn met een intern beleid en richtlijnen. Op groepsniveau beheren we die inspanningen via het Group donations comité dat bevoegd is voor de contacten met maatschappelijke organisaties en de grootte van samenwerkingsverbanden. Meer informatie over die initiatieven in 2020 vindt u bij Teruggeven aan de maatschappij.

Aan goede doelen geschonken (exclusief werknemers vrijgemaakte tijd)

€1,5m
LEVERANCIERS

Umicore beschikt over 3 business groups op 5 continenten. Zij hebben grondstoffen nodig voor de aanmaak van hun producten, maar ook energie, transport en andere diensten. Wereldwijd werkt Umicore met meer dan 18.000 leveranciers uit 90 landen. Die leveranciers plukken de vruchten van onze aanwezigheid als klant: in 2020 betaalde Umicore leveranciers 18,7 miljard (inclusief de metaalinhoud van grondstoffen).

Umicore onderhoudt permanent contact met haar leveranciers om technische specificaties te bepalen en om wederzijds aanvaardbare voorwaarden voor een langdurige samenwerking te bespreken, waaronder snelle en ononderbroken levering van materialen en diensten. De business units zijn verantwoordelijk voor de aankoop van grondstoffen. De afdeling Purchasing & Transportation staat in voor transport, energie en andere bevoorradingsnoden van de Groep.

Onze aanpak staat beschreven in ons charter voor duurzame aankopen. Dit charter wordt aangevuld met specifieke benaderingen of frameworks voor een aantal kritische grondstoffen.

Onze Horizon 2020-strategie bevat een doelstelling voor duurzame bevoorrading die voortbouwt op de ervaring opgedaan bij onze eerdere doelstelling voor duurzame aankopen. Meer informatie hierover vindt u bij Waardeketen en maatschappij.

Betaald aan leveranciers wereldwijd

€18.719m
GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN JOINT VENTURES

Umicore investeert in verschillende bedrijfsactiviteiten waarover ze geen volledige managementcontrole heeft. Geassocieerde ondernemingen zijn ondernemingen waarin Umicore een belangrijke invloed maar geen controle heeft op het financiële en operationele beleid. Meestal bezit Umicore er 20% tot 50% van de stemrechten, terwijl bij joint ventures het eigendom en de controle meestal fiftyfifty zijn verdeeld. Via een dergelijke bundeling van krachten versnellen we technologische ontwikkelingen of krijgen we toegang tot specifieke markten.

We hebben effectieve managementcontrole in twee van de vier geassocieerde ondernemingen of joint ventures. Waar we geen managementcontrole hebben, kunnen we het management sturen en de ontwikkeling van activiteiten opvolgen door een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Hoewel we onze eigen beleidskeuzes en procedures niet kunnen opleggen aan een geassocieerde onderneming of joint ventures waar we geen meerderheid van de stemrechten hebben, maken we wel duidelijk dat we verwachten dat hun bedrijfsvoering gebeurt in overeenstemming met de Umicore Way.

Umicore beschermt eender welke intellectuele eigendom die ze deelt met geassocieerde ondernemingen en joint-venturepartners. Een volledige lijst van onze geassocieerde ondernemingen en joint-venturebedrijven vindt u in toelichting.

Geassocieerde ondernemingen

4
AANDEELHOUDERS & INVESTEERDERS

Umicore deelt tijdige en nauwkeurige bedrijfsinformatie met haar verschillende aandeelhouders en investeerders. In 2020 trof de COVID-19 pandemie mensen, samenleving en industrie wereldwijd en verstoorde de meeste eindmarkten van Umicore, de automobielmarkt in het bijzonder. De macro-economische onzekerheid had een aanzienlijke weerslag op de financiële markten en veroorzaakte een buitengewone volatiliteit op de beurzen. Umicore bracht regelmatig verslag uit aan de financiële gemeenschap over haar reactie op de COVID-19 uitbraak en de impact van de pandemie op haar activiteiten, prestaties en vooruitzichten. Naast de publicatie van persberichten en het jaarverslag, communiceerde Umicore in 2020 met investeerders tijdens virtuele roadshows in Noord-Amerika, Europa en Azië en tijdens virtuele conferenties, webcasts, conference calls en de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering. De onderwerpen betroffen de beschrijving van de impact van COVID-19 op Umicore en haar reactie daarop, de vooruitgang in de ambities van Umicore in Horizon 2020, de liquiditeitspositie en financiering, de vergoeding van de aandeelhouders, de investeringsplannen en de vooruitzichten. Umicore heeft eind 2020 een aanzienlijke hoeveelheid vrij verhandelbare aandelen (‘free float’) en een brede basis van internationale aandeelhouders uit – vooral – Europa en Noord-Amerika. Het overzicht van de aandeelhouders die 3% of meer van de stemrechten hebben, de aanbevelingen van de analisten en informatie over de consensus is beschikbaar op onze website onder “Share Information”. 22 beurshuizen publiceren analyserapporten over Umicore en weerspiegelen zo de sterke interesse van investeerders wereldwijd in Umicore’s equity story en groei-opportuniteiten. Umicore verstrekt informatie over haar prestaties op financieel vlak alsook op vlak van milieu, maatschappij en goed beheer (‘ESG’) en we informeren onze investeerders hierover op regelmatige basis.

Management roadshows

16
OVERHEIDSSECTOR & AUTORITEITEN

In 2020 heeft Umicore de technologische fundamenten van de materiaaloplossingen geïntroduceerd. Umicore coördineert en bevordert een reeks interacties in de landen en regio's waar we operationeel actief zijn. Wij richten ons op beleidsontwikkeling ter ondersteuning van de invoering van schone mobiliteit en de wereldwijde energietransitie om de impact op het klimaat te verminderen. We dragen bij tot een beter begrip en een snellere implementatie van circulaire economiemodellen in de toepassingen gelinkt aan de activiteiten van Umicore. Voortdurende innovatie is cruciaal om onze producten en diensten te verbeteren en daarom nemen we deel aan (inter)nationale programma's en initiatieven die technologische routekaarten op langere termijn ontwikkelen – als basis voor gezamenlijke financieringsmogelijkheden. Als gevolg daarvan werd Umicore goedgekeurd als partner in het eerste 'Belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang voor batterijen' of IPCEI dat begin 2020 startte. Een deel van de innovatie- en opschalingsactiviteiten voor batterijmaterialen en batterijrecyclage in België, Duitsland en Polen zal gefinancierd worden door de nationale overheden. Umicore kent de gevoeligheid bij standpuntinname over zaken van openbaar belang en heeft richtlijnen opgesteld om dit – via de sectorverenigingen waarvan we deel uitmaken – op een verantwoorde manier te doen. Goed onderbouwde wetenschap en feiten vormen de basis van de meningen en standpunten die we innemen. Umicore betaalde 79 miljoen aan belastingen op haar activiteiten in 2020 en samen met onze werknemers 97 miljoen aan sociale bijdragen. Umicore gaat regelmatig partnerschappen aan met openbare instellingen zoals universiteiten om onderzoeksprojecten te bevorderen en soms worden partnerschappen en onderzoeksubsidies gesloten met overheidsorganisaties. Het beleid van Umicore sluit schenkingen aan politieke partijen of organisaties uit.

Belastingen betaald op onze activiteiten in 2020

€79m

BELANGRIJKE LIDMAATSCHAPPEN

A3M (L’Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux); Agoria (Belgian multi-sector federation for the technology industry); American European Community Association (AECA); Bebat; Belgian Indian Chamber of Commerce and Industry (BICC&I); Belgian industrial Research and Development (BiR&D); Belgium-Japan Association & Chamber of Commerce (BJA); Eurometaux (European Non-Ferrous Metals Association); European Industrial Research Management Association (EIRMA); European Round Table of Industrialists (ERT); ETION; Federation of Belgian Industrial Energy Consumers (FEBELIEC); Flemish Aerospace Group (FLAG); Flemish Network of Enterprises (Voka); Flanders-China Chamber of Commerce (FCCC); Global Legislators for a Balanced Environment (GloBE EU); Metalle pro Klima (WirtschaftsVereinigung Metalle); TransAtlantic Business Council (TABC); Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO); Vlaamse Technische Kring (VTK); World Economic Forum (WEF).

Associacao dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissoes Veiculares da América do Sul (AFEEVAS); Association for Emissions Control by Catalyst (AECC); Catalyst Manufacturers Association, Japan (CMAJ); Committee of Vehicle Emission Control in China (CVEC); Emission Controls Manufacturers Association, India (ECMA); European Precious Metals Association (EPMF); Hydrogen Council; Hydrogen Europe; Manufacturers of Emission Controls Association (MECA); Verband der Automobilindustrie (VDA); Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI).

Battery Europe Partnerhip Association (BEPA); Cobalt Institute; Cobalt REACH consortium; Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflaechentechnik (DGO); Energy Materials Industrial Research Initiative (EMIRI); European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles (AVERE); Nickel Institute; Nickel REACH consortium.

European Battery Recycling Association (EBRA); European Electronics Recyclers Association (EERA); European Precious Metals Federation; Fachvereinigung Edelmetalle (German Precious Metals Association); Global Battery Alliance (GBA); International Platinum Group Metals Association (IPA); International Precious Metals Institute; Minor Metals Trade Association; Responsible Jewellery Council (RJC); The European Association of Advanced Rechargeable Batteries (RECHARGE); The International Platinum Group Metals Association (IPA); The London Bullion Market Association (LBMA); The London Platinum and Palladium Market (LPPM); Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI).