Waardeketen en maatschappij

Voor Umicore zijn mensenrechten fundamenteel.

Umicore wil een leider zijn in het maken en leveren van oplossingen die op materiaal gebaseerd zijn en die fundamentele verbeteringen in levenskwaliteit mogelijk maken.

Bij Umicore ligt het respect voor mensenrechten vast in de Umicore Way. Het is de hoeksteen van alles wat we bij Umicore doen en het weerspiegelt de waarden van ons bedrijf. Alle medewerkers van Umicore verbinden zich ertoe die waarden als volgt hoog te houden:

“We eerbiedigen de fundamentele mensenrechten en leven ze na in al onze activiteiten over de hele wereld. We zijn betrokken bij de gemeenschappen rond onze sites en communiceren transparant met onze belanghebbenden.”

Ons succes hangt af van ons vermogen een ecologische en ethische bevoorrading in schaarse grondstoffen te verzekeren. Onze producten en diensten moeten een duurzame waarde voor onze klanten en de maatschappij creëren.

Umicore’s Horizon 2020-doelstellingen weerspiegelen een proactieve visie op onze rol in de totale waardeketen.

Stroomopwaarts legden we meer nadruk op het beheer van onze behoeften bij de bevoorrading van belangrijke grondstoffen. We willen ervoor zorgen dat onze inspanningen inzake ethische bevoorrading ons een concurrentievoordeel opleveren.

Stroomafwaarts hebben we een sterk portfolio van producten en diensten die onze klanten en de maatschappij specifieke voordelen op het gebied van duurzaamheid bieden. Met onze lange en toenemende ervaring in ethische bevoorrading en duurzaam beheer van ruwe grondstoffen ijveren we voor betere praktijken.

Umicore en IndustriALL Global Union verlengden in 2019 de globale raamovereenkomst voor duurzame ontwikkeling met 4 jaar. Dit herbevestigt onze inspanningen op het vlak van duurzame ontwikkeling en omvat economische, ecologische en sociale doelstellingen. Het omvat onder meer mensenrechten, inclusief collectieve onderhandelingen en gelijke kansen, veilige en gezonde werkomstandigheden, het milieu, de bevoorradingsketen en digitale transformatie. Alle partijen zeggen toe om de constructieve dialoog die in 2007 startte verder te zetten en een succesvolle invoering van de overeenkomst te helpen bewerkstelligen.

Om te verzekeren dat al onze activiteiten in lijn liggen met de Umicore Way voerden we beleidslijnen in, zoals de gedragscode, het beleid voor mensenrechten en het charter voor duurzame aankopen. Umicore staat volledig achter de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. We eerbiedigen de fundamentele mensenrechten en respecteren die in al onze activiteiten over de hele wereld. Dit geldt voor alle medewerkers van Umicore, al onze dochterondernemingen en joint ventures waarover wij operationele controle hebben en alle onderaannemers die op onze sites werken.

Ons succes is gebaseerd op een professionele vertrouwensrelatie met medewerkers, handelspartners, aandeelhouders, overheidsinstanties en het publiek. Die principes zijn vastgelegd in de gedragscode, ons kader voor ethisch gedrag en naleving van de wet, met inbegrip van bestrijding van corruptie en omkoping. Het omvat ook klokkenluidersprocedures (via het noodnummer Integriteit) en ondersteunt onze inzet voor gelijke kansen en diversiteit. Alle medewerkers hebben toegang tot de gedragscode en de Umicore Way en dienen ze na te leven.

Duurzame en ethische bevoorrading

Als wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep kopen en recycleren wij mineralen en metalen voor gebruik in uiteenlopende producten en technologieën. Wij hebben grondstoffen, transport, energie en andere goederen en diensten nodig om onze activiteiten uit te voeren. Duurzame bevoorrading is cruciaal voor onze Horizon 2020-ambities om duurzaamheid om te zetten in een concurrentievoordeel.

Met ons charter voor duurzame aankoop beperken wij de risico’s in de bevoorradingsketen, met inbegrip van mensenrechten. Het charter beschrijft onze inspanningen op het vlak van eerlijke handel, transparantie en communicatie, gezondheid en veiligheid, en onze inspanningen om, waar mogelijk, kleinere en lokale leveranciers te betrekken in onze aankoopprocessen, zodat wij de lokale economieën waarin we werken, ondersteunen.

Wij zijn vastbesloten om een ethische en duurzame manier een concurrentievoordeel veilig te stellen bij onze grondstoffenaanpak. We willen voorkomen dat edele metalen en mineralen worden misbruikt voor de financiering van gewapende conflicten, schending van de mensenrechten, het gebruik van dwang- of kinderarbeid, of ondersteuning van corruptie en witwaspraktijken. Daarom zorgen we dat de aankoop van conflictmineralen steeds in overeenstemming is met de waarden van Umicore. Dat doen we via ons beleid Responsible supply chain of minerals from affected and high-risk areas (verantwoorde wereldwijde bevoorradingsketen van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden), dat we op de huidige richtlijnen van de OESO baseerden.

Umicore blijft ervoor zorgen dat onze activiteiten met betrekking tot goud- en silverproductie als conflictvrij zijn gecertificeerd en dat onze kobalt, platina, palladium en rodium op verantwoorde wijze worden gewonnen. Onze klanten vragen steeds vaker om dergelijke garanties en wij leveren hen de nodige documentatie om de conflictvrije status van onze producten aan te tonen. De sites van Umicore ondergaan audits en certificering door de London Bullion Market Association (LBMA), de Responsible Jewellery Council (RJC) en de Responsible Minerals Initiative (RMI). Zie Kritieke grondstoffen voor meer informatie over al onze accreditaties.

We verwachten van onze leveranciers dat zij integer zaken doen, principes van duurzame bevoorrading stimuleren, lokale milieuwetten naleven en de internationale mensenrechten op hun eigen sites en die van hun eigen leveranciers respecteren, door onder meer kinder- en dwangarbeid af te schaffen en discriminatie te elimineren.

In totaal hebben wij wereldwijd meer dan 18.000 leveranciers, die wij in 2020 meer dan 18,7 miljard euro betaalden (inclusief de metaalinhoud van grondstoffen). Onze aankoop en bevoorradingsteams beheren wereldwijd bevoorradingsprocessen voor energie en andere goederen en diensten (die 10% van onze uitgaven vertegenwoordigen), terwijl onze business units metaalhoudende grondstoffen rechtstreeks aankopen (goed voor 90% van onze uitgaven).

In 2020 evalueerde EcoVadis onze indirecte aankopen.

Umicore's charter voor duurzame aankoop in het Engels beschikbaar op: UMICORE.COM/SUSTAINABLE-PROCUREMENT-CHARTER

Umicore's Responsible global supply chain of minerals from conflict-affected and high-risk areas is beschikbaar op: UMICORE.COM/RESPONSIBLESUPPLYCHAIN-POLICY

Duurzaam Kobalt

Umicore is al ruim een eeuw een wereldleider in kobaltproducten die in talloze toepassingen worden gebruikt, van gereedschap tot herlaadbare batterijen voor elektrische auto’s. Een deel van de kobaltertsreserves ligt in risicogebieden, waar onethische praktijken ontstaan, zoals dwangarbeid, ongezonde en onveilige omstandigheden, kinderarbeid en corruptie.

Een duurzame kobaltbevoorrading betekent voor ons dat we bij de aankoop van materialen rekening houden met de economische, ecologische en sociale prestaties van onze leveranciers, en met de sociale en ecologische impact van bevoorrading. Voor de aankoop van kobalt implementeerden wij een baanbrekend kader voor duurzame aankoop voor kobalt (Sustainable Procurement Framework for Cobalt) en verkregen wij als eerste externe validatie voor onze aanpak op dit gebied.

Een van de duurzaamheidsaspecten van de bevoorradingsketen voor batterijen omvat de omstandigheden waarin grondstoffen worden gewonnen en verwerkt. Umicore is zich bewust van de duurzaamheidsrisico’s bij het winnen van kobalt, vooral in de Democratische Republiek Congo. Bij artisanale en kleinschalige mijnbouwactiviteiten spelen vaak kwesties als schending van de mensenrechten, kinderarbeid, ongezonde en onveilige werkomstandigheden. In 2004 besliste Umicore om bij haar bevoorrading niet langer kobalt uit die artisanale en kleinschalige mijnbouw te halen.

Umicore is het eerste bedrijf ter wereld dat een kader voor duurzame aankoop voor kobalt introduceerde en externe validatie kreeg voor de aanpak van ethische bevoorrading. Met dat kader beperken we het risico op een verband tussen kobalt in onze bevoorradingsketen, en dus die van onze klanten, en schending van mensenrechten of onethische bedrijfsvoering. Dankzij die specifieke aanpak, die wij in 2004 introduceerden, kon het kader verder ontwikkelen en pakken we nu ook specifieke risico’s aan rond onethische mijnbouwpraktijken, zoals kinderarbeid en ongezonde en onveilige werkomstandigheden. Regelmatige, onafhankelijke audits zorgen ervoor dat onze bevoorrading conform de beleidslijnen blijft.

We voeren gedetailleerd onderzoek en risicobeoordelingen van onze leveranciers uit om ervoor te zorgen dat de materialen in onze bevoorradingsketen traceerbaar zijn. Dit omvat bezoeken aan fabrieken, doorlichtingsrichtlijnen en -procedures en, waar nodig, de ontwikkeling van verbeteringsprogramma’s. In 2020 voerden we opnieuw due diligence-activiteiten uit voor alle aangekochte kobaltmaterialen voor herlaadbare batterijen, gereedschap, katalysatoren en diverse andere toepassingen. In 2019, testte Umicore een nieuw auditprotocol voor locaties door een onafhankelijke partij bij onze grootste kobaltleverancier, met het plan om dit vanaf 2020 uit te rollen naar andere leveranciers. Ten gevolge van de COVID-19 pandemie was de invoering van onze nieuwe audit voor derden niet mogelijk. Umicore heeft al wel de maatregelen gevolgd die tijdens de audit van vorig jaar werden genomen.

Umicore heeft in 2020 voor het zesde jaar op rij van PwC, als derde partij, de verzekering gekregen dat onze kobaltaankopen verlopen volgens de voorwaarden die in het kader werden vastgelegd. Het aandeel kobalt van gerecycleerde oorsprong, dat ook in het kader van het garantieproces is geëvalueerd, is gedaald tot 4% in 2020, tegenover 9% in 2019, deels als gevolg van de impact van COVID-19 op de beschikbaarheid van kobalthoudende industriële bijproducten en materialen op het einde van de levenscyclus voor recyclage.

Het Due Diligence Compliance Report for Cobalt Procurement van 2020, en van voorgaande jaren zijn online beschikbaar.

Umicore ondersteunt ook de ontwikkeling van traceerbaarheidsprojecten binnen de sector. In 2019 introduceerde het Cobalt Institute het Cobalt Industry Responsible Assessment Framework (CIRAF). Dit beheerskader versterkt de positie van kobaltproducenten en -aankopers bij de beoordeling, beperking en rapportering van risico’s bij verantwoorde productie en aankoop in hun activiteiten en bevoorradingsketen. Umicore rapporteert over onze bevoorradingsketen via het CIRAF, dat we mee ontwikkelden. In 2020 werd de aanpak van de bevoorradingsketen van Umicore afgestemd op de vereisten van niveau 3 van de CIRAF, een verbetering ten opzichte van niveau 2 in 2019. Het nalevingsrapport voor 2020 is online beschikbaar.

In de Battery Alliance ondersteunt Umicore verder de ontwikkeling van een batterijpaspoort. Dit paspoort moet duidelijkheid bieden over de oorsprong, de transformatie, het gebruik en het einde van de levensduur van grondstoffen. In het paspoort wordt de oorsprong van batterijmaterialen tijdens hun volledige levensduur via een internationaal digitaal platform geregistreerd en bewaakt, zodat onaanvaardbare sociale of ecologische praktijken uitgeroeid worden en niet-duurzame materialen van de markt gehaald worden.

Umicore's kader voor duurzame aankoop van kobalt is in het Engels beschikbaar op

Duurzame producten en diensten

In 2020 kwam 77% van de inkomsten van de Groep uit activiteiten die producten of diensten leveren die rechtstreeks aan schone mobiliteit en aan recyclage zijn gekoppeld, tegenover 75% in 2019, en een stijging van 18% ten opzichte van 2016, toen we startten met de opvolging van inkomsten op die manier. Een groot deel van de materialen en diensten van de overige 23% aan inkomsten beantwoorden aan specifieke maatschappelijke behoeften, zoals verbeterde connectiviteit (materialen voor hoogwaardig glas, displays) of een lager energieverbruik (materialen voor gebruik in energie-efficiënte verlichting, zoals leds).

Met Horizon 2020 wil Umicore haar concurrentievoordeel vergroten door producten met specifieke duurzaamheidsvoordelen te ontwikkelen.

Onze focus ligt daarbij vooral op activiteiten die oplossingen bieden rond schone mobiliteit en grondstoffenschaarste.

SCHONE MOBILITEIT & RECYCLAGE OPBRENGSTEN

%

Umicore speelt een pioniersrol in de bevordering van een duurzame waardeketen voor batterijen en was het eerste bedrijf dat haar klanten batterijmaterialen leverde van een gecertificeerde duurzame en ethische oorsprong. Wij zijn er sterk van overtuigd dat meer transparantie in de waardeketen de duurzaamheid van de batterij-industrie zal vergroten. Daarom heeft Umicore zich aangesloten bij Glencore, ERG en CMOC in het Re|Source-consortium. Re|Source ontwikkelt een blockchain-platform voor de hele sector om de oorsprong van de grondstoffen te traceren en ze te volgen doorheen de hele waardeketen van batterijen.

Om een duurzame voorkeursleverancier te zijn, werken wij rechtstreeks met onze klanten samen om aan hun milieueisen te voldoen en maken wij onze eigen prestaties en ambities bekend. De voorbije jaren hebben sommige klanten gekozen voor een beoordeling door een derde partij van duurzame leveranciers. Voor deze klanten rapporteert Umicore aan CDP (zie reacties: CDP). Umicore heeft de emissies sinds 1999 volledig opgevolgd en erover gerapporteerd. In 2010 werden de reductiedoelstellingen opgenomen in onze strategische aanpak. We slaagden erin onze uitstoot sterker te verminderen dan onze doelstellingen toen, en in het kader van Horizon 2020 zetten we ons in voor een voortdurende verbetering van onze milieuprestaties, zelfs als we blijven groeien.

In 2020 ontving Umicore van EcoVadis de Platinum Medal in Corporate Social Responsibility, waarmee we tot de beste 1% van onze sector behoren in het wereldwijde EcoVadis-netwerk van meer dan 65.000 beoordeelde bedrijven.

Om onze duurzaamheidsdoelstelling om te zetten in een groter concurrentievoordeel is het essentieel dat we goed begrijpen welke impact onze producten hebben op de wereld, zodat we dit kunnen gebruiken om de voetafdruk van onze producten en diensten te verkleinen. Bij Umicore werken de business units samen met de afdeling EHS aan life cycle assessments (LCA): zij bepalen de impact van producten en diensten doorheen de hele levenscyclus op het milieu en leggen een referentiewaarde vast waartegen verbeteringen kunnen worden gemeten. We delen wat we leren en werken mee aan projecten van diverse verenigingen, zoals het Nickel Institute, de International Platinum Association en het Cobalt Institute. We voeren op permanente basis LCA’s uit voor onze materialen. Aan de hand van die gegevens kan Umicore een unieke combinatie van materiaalchemie, energiemix en gerecycleerd materiaal gebruiken om zo een lagere impact op het milieu en mobiliteit met een lager CO2-gehalte te bekomen. Umicore blijft selectieve producten en diensten met specifieke duurzaamheidsvoordelen ontwikkelen om aan de groeiende duurzaamheidsvereisten van onze klanten te voldoen.

Wij ontwikkelen specifieke duurzaamheidsoplossingen voor onze producten en hun toepassingen door nauw samen te werken met onze klanten.

Voor innovatieve toepassingen zoals cleantech en hoogtechnologische halfgeleiders biedt germanium een enorm potentieel. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het metaal een centrale plaats inneemt in onze circulaire ambities. Zo hebben we de laatste 5 jaar grote stappen gezet richting 100% duurzaam germanium. Germanium dat gewonnen wordt bij zinkproductie heeft een voetafdruk die 85% kleiner is dan germanium dat voortkomt uit steenkool. Bij gerecycled germanium is het verschil zelfs 95%. Hoe we er vandaag voorstaan? Zowat 50% van het germanium dat Umicore gebruikt, is gerecycled, terwijl ruim twee derde van de andere helft uit industriële bijproducten komt, en niet steenkool. We werken ook samen met bedrijven van over heel de wereld om innovatieve methodes te ontwikkelen voor de recuperatie van germanium uit productieprocessen en afvalstromen.

Voor meer informatie over Umicore's aanpak van Germanium, zie Wij nemen het voortouw in de winning en recyclage van duurzaam germanium

Bekijk onze producten en diensten op: UMICORE.COM/INDUSTRIES

Umicore innoveert met virtuele vakbeurs

Umicore's virtuele beursstand

Elk jaar neemt Umicore deel aan meer dan 60 handelsbeurzen, waar we onze klanten en potentiële klanten persoonlijk ontmoeten en met hen praten. Als gevolg van COVID-19 werden bijna alle beurzen uitgesteld, geannuleerd of vervangen door virtuele evenementen.

Hoewel onze commerciële teams nog steeds de voorkeur geven aan live-evenementen waar er interactie met de klant mogelijk is, beseften we al snel dat we de kans om deel te nemen aan virtuele handelsbeurzen niet konden laten liggen. Group Communications begon met de ontwikkeling van een nieuw concept van virtuele standen die kunnen worden aangepast aan de verschillende business units. Al snel verscheen een eerste project: de e-scrap conferentie, een belangrijke vakbeurs over elektronisch afval. Als wereldspeler op het vlak van recyclage en elektrisch schroot, was Precious Metals Refining (PMR) niet alleen één van de exposanten, maar ook de enige met een virtuele stand. Over pioniers gesproken!

WERELDWIJD teamwork

Omdat de beslissing om de e-scrap conferentie om te vormen tot een virtueel evenement laat werd gecommuniceerd, werd het een race tegen de klok om onze allereerste virtuele stand op tijd klaar te krijgen. Werner Appel, hoofd van Exhibitions & Events: "Een team van mensen uit de Verenigde Staten, Duitsland, Brazilië en België heeft heel hard gewerkt om de eerste virtuele beursstand van PMR net op tijd klaar te krijgen. Ik ben er trots op dat we al onze business units dit platform kunnen bieden om hun activiteiten virtueel voor te stellen en te interageren met hun klanten".

HET ENIGE BEDRIJF MET EEN VIRTUELE STAND

Tijdens de tweedaagse conferentie over e-schroot werkte een heel team letterlijk achter het scherm. Lies Geunens, Junior Supply Manager Recyclables bij PMR was een van hen. " We waren het enige bedrijf met een aangepaste virtuele stand die volledig in lijn was met de look en feel van onze beursstand op fysieke evenementen. Het feit dat we daar stonden met een virtuele stand toont aan wat een innovatief bedrijf Umicore is. " Bezoek één van onze virtuele beursstanden op: VIRTUAL-BOOTH-U.COM