Verklaringen waardeketen

Het thema waardeketen en maatschappij legt de nadruk op potentiële invloeden op de maatschappij die wij als bedrijf via onze activiteiten, producten en diensten ervaren. In het kader van de rapportering worden alle entiteiten van de Groep in overweging genomen.

Gepaste grondstofvolumes verzekeren is een cruciale factor voor de blijvende levensvatbaarheid van ons product- en dienstenaanbod en voor de verwezenlijking van onze groeidoelstellingen Horizon 2020. De risico’s en kansen variëren aanzienlijk van de ene businessunit tot de andere, en daarom hebben we gekozen voor een gedecentraliseerde benadering van het risico- en kansenbeheer. We hebben besloten een competitief voordeel te betrachten in onze toegang tot kritieke grondstoffen en ons vermogen om die grondstoffen op ethische en duurzame wijze te bekomen.

In 2016 vroegen we elke businessunit d.m.v. een proces in drie stappen welke grondstoffen kritiek zijn om de Horizon 2020-doelstellingen te verwezenlijken. Het proces omvatte het volgende:

1. De criteria bepalen die van toepassing zijn op de grondstoffen eigen aan de activiteit van de businessunit

2. De grondstoffen bepalen waarvoor de kans op een beperkte toelevering groot is gelet op de gekozen criteria

3. De impact van het toeleveringsrisico op de Horizon 2020-doelstellingen berekenen

Als input bij deze mapping kregen de businessunits 21 toeleveringscriteria die betrekking hebben op verschillende aspecten van duurzaamheid. We kunnen de criteria rond de volgende thema’s samenbrengen:

  • EHS of regelgevingsaspecten m.b.t. de grondstoffen

  • Concentratie in de markt of beperkingen in het land van oorsprong

  • Ethische aspecten en potentiële conflicten met de Gedragscode aangaande de grondstoffen

  • Onbeschikbaarheid door uitputting van de mineraalbron

  • Fysieke beperkingen aan de oorsprong

Aangezien toeleveringsrisico’s en -kansen veranderlijk zijn, is de identificatie van de kritieke grondstoffen een dynamisch proces. In 2020 werkten alle businessunits hun mapping bij. Over de looptijd van Horizon 2020 identificeerde men 11 grondstoffen als kritiek voor de verwezenlijking van de Horizon 2020-doelstellingen. Het type risico’s overkoepelt de bovenvermelde hoofdgroepen.

Het is met name belangrijk om acties te bepalen die het risico van onderbreking van de toelevering van kritieke grondstoffen beperken. De risicobeperkende maatregelen kunnen variëren naargelang de materialen en de positie van de businessunit in de markt. Actieplannen en bijzondere risicobeperkende maatregelen moeten in lijn liggen met de gevonden risico’s en kansen, en worden bijgevolg geregeld bijgewerkt. De frequentie en het proces van de herziening variëren van de ene businessunit tot de andere, naargelang de specifieke toeleveringsomstandigheden. Risicobeperkende maatregelen naast verantwoord inkopen zijn o.a. due diligence acties, verzekeren dat men kritieke grondstoffen bij verschillende betrouwbare leveranciers kan aankopen, zoeken naar secundaire bronnen voor grondstoffen en de verantwoordelijke status van de grondstoffen verzekeren. Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de risicobeperkende maatregelen voor specifieke kritieke grondstoffen.

Businessunits die 1 van de 4 conflictmineralen aankopen om hun producten te vervaardigen, gebruiken het Conflict Mineral Reporting Template van het Responsible Minerals Initiative voor hun due diligence inzake de aangekochte grondstoffen.

Op 1 januari 2021 werd de verordening inzake conflictmineralen van kracht in de gehele EU. Die wet is qua toepassingsgebied vergelijkbaar met de Dodd Frank Act uit 2012 in de VS. De nieuwe wet is gericht op de beëindiging van de handel in 4 mineralen – tin, tantaal, wolfraam en goud (ook gekend als 3TG) – die soms gewapende conflicten financieren en die gedolven worden in onaanvaardbare omstandigheden en/of d.m.v. dwangarbeid. Het toeleveringsrisicobeheer van Umicore was de afgelopen jaren al geheel in lijn met de bepalingen van deze nieuwe wet.

Naast bestaande beleidslijnen en charters, zoals onze gedragscode, ons beleid voor mensenrechten en het charter voor duurzame aankopen voert Umicore een specifiek beleid voor een verantwoorde wereldwijde bevoorradingsketen voor mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden.

UMICORE.COM/RESPONSIBLESUPPLYCHAIN-POLICY

Vandaag gaat verantwoorde mineraalwinning verder dan conflictmineralen. Umicore richt zich waar dat aangewezen is op een certificering voor verantwoorde bevoorrading om zijn beste praktijken te benadrukken en de groeiende aantallen klanten die waarborgen wensen over onze producten de nodige documentatie te verstrekken. Door beste praktijken te delen stroomlijnt en optimaliseert Umicores interne werkgroep ‘Metals and Minerals’ de inspanningen die nodig zijn voor deze groeiende klantvraag.

London Bullion Market Association (LBMA) beheert het accreditatieproces van alle in de Good Delivery opgenomen raffinaderijen van goud en zilver. De norm Chain of Custody (CoC) van de Responsible Jewelry Council (RJC) is van toepassing op goud en platinagroep metalen (platina, palladium en rodium).

Heel wat klanten gebruiken het Responsible Minerals Initiative om het proces te stroomlijnen en conflictvrije producten te garanderen in complexe toeleveringsketens. Een typisch voorbeeld is de autosector, die een structuur heeft gecreëerd die waarborgt dat alle afzonderlijke elementen van een auto gegarandeerd vrij zijn van conflictmineralen van niet-gecertificeerde afkomst. Die procedure is geen verbod op die materialen (tin, tantaal, wolfraam en goud), maar een proces dat de toeleveringsketen transparant wil maken zodat men conflictvrije mineralen kan inkopen. Andere sectoren zoals de elektronicasector gebruiken dezelfde of vergelijkbare processen.

LBMA Gold

LBMA Silver

RJC Chain of Custody
Recycled gold, platinum, palladium and/or rhodium

RMI-Conformant Cobalt Refiners

RMI-Conformant Gold smelters and refiners

Bangkok

X

X

Hoboken

X

X

X

Kokkola

X

Olen

X

Pforzheim

X

X

X

X

Vienna

X

X

Zowel de accreditatie RJC Chain of Custody als de accreditatie LBMA Good Delivery zorgen dat geaccrediteerde sites in aanmerking komen voor opname in de Responsible Minerals Initiative-conforme smelters en raffinaderijen.

Meer informatie vindt u op:

RESPONSIBLEJEWLLERY.COM

V2.1 Kobalt

Umicore gebruikt kobalt in materialen voor oplaadbare batterijen, gereedschap, katalysatoren en diverse andere toepassingen. Het kader voor duurzame kobaltbevoorrading dekt Umicores wereldwijde aankoop van kobalt. Het kader is conform de duediligencerichtlijn van de OESO voor verantwoorde bevoorradings­ketens voor mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Voor het zesde jaar op een rij verzekerde het onafhankelijke PwC dat Umicores kobaltaankopen in 2020 conform de aankoopkadervoorwaarden gebeurden. Het aandeel kobalt uit recyclage werd tijdens dit verzekeringsproces ook onderzocht en bedroeg 4.1% in 2020. Het nalevingsverslag vermeldt dit cijfer.

Een afzonderlijk comité voor de inkoop van kobalt genaamd het Approval Committee of goedkeurings­comité is verantwoordelijk voor de principes en richtlijnen van het kader en heeft de algemene controle en beslissingsbevoegdheid. Het goedkeuringscomité bevat een lid van het directiecomité van Umicore en van het senior management van Sustainability and Supply.

In mei 2019 werd Umicore Olen de eerste kobaltraffinaderij wereldwijd die aan het Responsible Minerals Initiative voldeed. Umicores nieuw verworven kobaltraffinaderij in Kokkola werd de tweede erkende raffinaderij. De raffinaderijen moeten een jaarlijks certificatieproces ondergaan. Omwille van COVID-19 moest men de audit in 2020 uitstellen, maar beide sites blijven op de lijst van RMI-conforme raffinaderijen. De audit zal plaatsvinden zodra de omstandigheden het toelaten. Zoals hierboven vermeld vond een audit plaats m.b.t. het Sustainable Procurement Framework for Cobalt, dat gelijklopend is met de duediligencerichtlijn van de OESO voor verantwoorde bevoorradingsketens voor mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Deze audit dekte de kobaltvoorziening voor Olen en Kokkola.

In 2020 volgde Umicore de risicobeperkende maatregelen op die werden opgelegd naar aanleiding van de externe audit die in 2019 plaatsvond bij een van zijn kobaltleveranciers. Door de COVID-19-pandemie kon men in 2020 geen nieuwe externe audit voeren. Bij onze leveranciers in de DRC volgden we de maatregelen op die werden opgelegd om veilige werkomstandigheden te garanderen m.b.t. de beheersing van de COVID-19-pandemie.

Umicore steunde de ontwikkeling van het Cobalt Industry Responsible Assessment Framework (CIRAF) binnen het Cobalt Institute. Het CIRAF is een beheerkader voor risicobeoordeling en -beperking dat erop gericht is een verantwoorde kobaltproductie en -inkoop te verzekeren. In het kader van het CIRAF moeten risico’s m.b.t. de eigen activiteiten en toeleveringsketen worden geanalyseerd. In navolging van de aanbevelingen van het kader voerde Umicore een risicoanalyse uit van zijn 8 kobaltgerelateerde operaties, met aandacht voor de risico’s die het CIRAF identificeerde en voor de resultaten van onze eigen materialiteitsanalyse en onze interne beoordeling van het bedrijfsrisico. De materiële risico’s voor onze activiteiten zijn (1) lucht-, water- en bodemvervuiling en energie-efficiëntie; (2) gezondheid, veiligheid en werkomstandigheden; (3) conflict en financiële misdrijven; en (4) schending van de mensenrechten. Umicore heeft beleidslijnen en maatregelen ingesteld met het oog op die risicogebieden (zie Managementbenadering). De belangrijke prestatie-indicatoren worden jaarlijks gerapporteerd (zie Milieu- en sociale verklaringen). Wat de ‘toeleveringsketen’ betreft, ligt de benadering van Umicore in lijn met de niveau 3-vereisten van het CIRAF, komende van niveau 2 in 2019, aangezien alle risico’s, ook biodiversiteit en hervestiging, nu gedekt zijn.

Het nalevingsverslag voor 2020, inclusief het CIRAF-rapport, is online beschikbaar.

UMICORE.COM/SUSTAINABLE-COBALT

Umicore zette zijn engagement in de Global Battery Alliance voort en ondersteunde de transitie naar een onafhankelijke entiteit. Via zijn engagement in het Cobalt Action Partnership ondersteunt Umicore een gecoördineerde aanpak voor lokale interventies in de mijnbouwgemeenschappen in de Democratische Republiek Congo.

Umicore nam deel aan het Battery Passport-project van de Global Battery Alliance, dat ernaar streeft een digitaal duurzaamheidsdossier te verstrekken voor batterijen. Samen met talrijke belanghebbenden in de batterijwaardeketen ondersteunde Umicore de ontwikkeling van KPI’s die de duurzaamheid van de batterijtoeleveringsketen weerspiegelen (o.a. met betrekking tot milieu en mensenrechten).

Naast zijn blijvende engagement in duurzame kobaltwinning implementeerde Umicore in 2018 due diligence in de toelevering van de andere grondstoffen voor batterijen, d.w.z. nikkel, mangaan en lithium. Die aanpak is rechtstreeks gestoeld op de ervaring met kobalt en volgt de basisstappen van het Sustainable Procurement Framework for Cobalt. Naargelang het geïdentificeerde risico voor deze metalen werden specifieke risicobeperkende maatregelen genomen.

V2.2 Goud en zilver

In 2020 bleef Umicore ervoor zorgen dat de productieactiviteiten die betrekking hebben op goud als conflictvrij zijn gecertificeerd. De vestigingen van Umicore in Hoboken en Pforzheim zijn door de London Bullion Market Association (LBMA) gecertificeerd als conflictvrije smelters. De LBMA verstrekt ook certificaten voor verantwoord zilver en de raffinaderijen van Hoboken, Pforzheim en Bangkok zijn door de LBMA geaccrediteerd. De activiteiten op het vlak van Jewelry & Industrial Metals in Pforzheim, Wenen en Bangkok zijn gecertificeerd in het kader van het Chain of Custody-programma voor goud van de Responsible Jewelry Council (RJC).

V2.3 Platina, palladium en rodium

Sinds 2020 is een LBMA-audit voor naleving van de Responsible Platinum and Palladium Guidance verplicht voor producenten van platen en staven uit platina en palladium die door de London Platinum and Palladium Market (LPPM) zijn geaccrediteerd. Aangezien er op dit moment geen officiële duediligencecertificeringsregel is voor platina- en palladiumpoeder, liet UPMR voor deze edelmetalen een vrijwillige audit uitvoeren op basis van de vereisten van het LBMA-programma voor verantwoorde bevoorrading. De activiteiten op het vlak van Jewelry & Industrial Metals in Pforzheim, Wenen en Bangkok zijn gecertificeerd in het kader van het Chain of Custody-programma voor gerecycleerd platina, palladium en/of rodium van de Responsible Jewelry Council (RJC).

Terwijl de businessunits de metaalhoudende grondstoffen rechtstreeks aankopen (directe aankoop, zie toelichting V2 voor specifieke acties met betrekking tot duurzame toelevering), nemen Umicores wereldwijde aankoop- en transportteams de energie en andere goederen en diensten voor hun rekening die indirecte aankoop worden genoemd. Hoewel indirecte aankoop in 2020 stabiel bleef in vergelijking met vorig jaar, daalde ze tot ongeveer 5% van de totale uitgaven. De helft van de indirecte aankopen wordt verwerkt door de teams van Procurement & Transportation in België en Duitsland.

V3.1 Toepassingsgebied

De voorgestelde indicatoren zijn gebaseerd op gegevens uit 2020 van onze teams van Procurement & Transportation in België, Duitsland en Polen. Daarnaast maakt het lokale aankoopteam in Brazilië gebruik van EcoVadis, een gekend samenwerkingsplatform dat leveranciers duurzaamheidsscores toekent.

V3.2 Beoordeling van leveranciers

Sinds 2017 wordt voor de beoordeling van nieuwe leveranciers systematisch een snelle scan op basis van criteria zoals omvang, geografische locatie en het type geleverd product / geleverde dienst gebruikt. Die tool bepaalt de behoefte aan een beoordeling door EcoVadis. De teams in België en Duitsland implementeerden de tool als eerste, in 2020 gevolgd door het team in Polen. In 2020 werden 484 snelle scans uitgevoerd. Het is de bedoeling om de tool in de toekomst wereldwijd verder uit te rollen naar andere teams.

EcoVadis beoordeelt de prestaties inzake duurzaamheid van specifieke leveranciers.

In 2020 kregen de teams 101 beoordelingsscores, met inbegrip van de aanvragen van de teams van Procurement & Transportation in Brazilië. Sinds de start van onze samenwerking met EcoVadis hebben we in totaal 417 scores ontvangen. Dat aantal weerspiegelt de unieke leveranciers die beoordeeld werden en houdt geen rekening met de regelmatige herbeoordeling van leveranciers.

V3.3 Gemiddelde score van leveranciers per thema in 2019

82% van de beoordeelde leveranciers in 2020 haalde een score van 45 of hoger - leveranciers betrokken bij MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Geen van de scores die we in 2020 ontvingen, wees op een ‘hoog risico’.

Leveranciers' score in de Ecovadis evaluatie

1-24: hoog duurzaamheid risico

0%

25-44: een aantal basisstappen zijn genomen m.b.t. duurzaamheid

18%

45-64: gepast duurzaamheidmanagementsysteemen

52%

65-84: geavanceerde duurzaamheidpraktijken

30%

85-100: uitmuntende duurzaamheidmanagementsystemen

0%

SCORE LEVERANCIERS IN DE ECOVADIS EVALUATIE

SCORE LEVERANCIERS IN DE ECOVADIS EVALUATIE

Group

Leefmilieu

58,9

Arbeid en mensenrechten

58,8

Zakelijke integriteit

52,0

Bevoorradingsketen

50,1

Totaal

56,6

De algemene score is een gewogen gemiddelde van de 4 thematische scores.

Meer informatie over Umicores relatie met leveranciers vindt u in Relaties met belanghebbenden en in Waardeketen en maatschappij.

V4.1 Ecovadis-score maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Umicore-groep werd door EcoVadis opnieuw geëvalueerd en kreeg zijn eerste platinamedaille voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met een score van 73/100. Met dat resultaat zit ons bedrijf bij de beste 1% die EcoVadis evalueert.

Voor de EcoVadis MVO-scorecard van Umicore, zie: ecovadis-scorecard-2020.pdf

De beoordeling in 2020 is een verbetering van Umicores vorige score ‘goud’ (beste 5% van alle vergelijkbare bedrijven) en geeft blijk van Umicores blijvende inzet en inspanningen voor betere prestaties in alle vier de duurzaamheidsthema’s (milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame aankoop). EcoVadis beoordeelt Umicore al sinds 2013.

V4.2 Materiaalefficiëntie

Primaire grondstoffen: zijn materialen die direct verband houden met hun eerste levenscyclus, wat stromen van bijproducten uitsluit

Secundaire grondstoffen: zijn bijproducten van stromen van primaire materialen

Materialen aan het einde van hun levensduur: zijn materialen die minstens hun eerste levenscyclus gehad hebben endie via recyclage zullen worden herwerkt zodat de stof een tweede, derde, ... leven krijgt

Inkomende materialen krijgen standaard de noemer ‘primair’ als hun oorsprong onbekend is. De verzamelde gegevens worden uitgedrukt in termen van totaal tonnage inkomend materiaal.

Materiaalefficiëntie

%

In 2020 was 64% van de materialen afkomstig van producten aan het einde van hun levensduur of van secundaire oorsprong, terwijl 36% van primaire oorsprong was, tegenover respectievelijk 60% en 40% in 2019.

Die verhouding is het gevolg van de wereldwijde invloed van COVID-19 op de autosector en de grotere verwerkte volumes in Recycling.

V4.3 Producten en diensten die bijdragen aan specifieke aspecten van duurzaamheid

Onze primaire focus in termen van duurzame producten en diensten ligt op het benutten van activiteiten die oplossingen bieden voor de megatrends rond schone mobiliteit en grondstoffenschaarste. Zie voor meer informatie Waardeketen en maatschappij.

We ontwikkelden een indicator om onze focus op schone mobiliteit en recyclage te benadrukken.

INKOMSTEN GEKOPPELD AAN SCHONE MOBILITEIT EN RECYCLAGE

%

Businessunits blijven in nauwe samenwerking met klanten specifieke oplossingen ontwikkelen voor de duurzaamheidsaspecten van onze producten en de toepassing ervan. Typische onderwerpen die bij zulke ontwikkelingen aan de orde komen zijn de beperking van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van het product, beperking van het productgevaar, en een grotere materiaalefficiëntie bij de levering of het gebruik van onze producten.

V4.4 Beheer van productregelgeving

Umicore verzekert wereldwijd dat de producten die het op de markt brengt voldoen aan de regelgeving. Wijzigingen in bestaande productgerelateerde wetgeving en de invoering van nieuwe wetgeving kunnen een impact op ons bedrijf hebben. Wat betreft de REACH-verordening en onlangs voorgestelde concepten zoals de Chemical Strategy on Sustainability in de EU houdt Umicore van nabij toezicht op veranderingen van de regelgeving, van de interpretatie en van documentatie met richtlijnen die de strategie voor zijn implementatie van REACH zouden kunnen beïnvloeden. Umicore is actief betrokken bij werkgroepen van sectorverenigingen om een eenduidige aanpak te verzekeren en te zorgen dat zowel regelgevende instanties als bedrijven de specifieke eigenschappen van metalen begrijpen.

Umicore ondersteunt actief het engagement van de metaalsector met ECHA voor de Metals and Inorganics Sectoral Approach (MISA).

Umicore trad in gesprek met de kobaltindustrie voor het beheer van de geharmoniseerde classificatie voor kobaltmetaal van de EU en blijft zich inzetten voor het Annex XV-voorstel tot restrictie van 5 kobaltzouten. Dit proces heeft nog geen finaal resultaat en gaat door in 2021.

In 2020 dienden we door nieuwe bedrijfsontwikkelingen 27 extra stoffen in voor REACH-registratie.

In het kader van regelmatig onderhoud hebben we verder 76 REACH-dossiers bijgewerkt, o.a. om de hoeveelheidsklasse te wijzigen, verzoeken van ECHA te beantwoorden en nieuwe informatie op te nemen.

In Korea is Umicore actief betrokken bij de voorbereiding van de eerste deadline voor REACH-registratie aan het eind van 2021, o.a. voor de hoofdregistrantfuncties. In 2020 diende Umicore in Korea 2 registraties in voor chemische stoffen met prioriteit.

Umicore bereidde zich voor op komende internationale regelgeving zoals voor Turkije en Rusland door preregistraties/kennisgevingen in te dienen. Umicore bereidt tevens de naleving van UK-REACH voor.

Toepassingsgebied

De voorgestelde indicatoren zijn gebaseerd op de gegevens van de volledig geconsolideerde bedrijven. De historische cijfers (2016 en eerder) werden niet opnieuw opgenomen.

Gegevens voor de groep

eenheid

2016

2017

2018

2019

2020

Geldelijke donaties

duizend

1.078,03

1.151,46

1.287,22

1432,68

1346,28

Donaties in natura

duizend

167,47

60,47

66,10

78,95

159,19

Werknemers vrijgemaakte tijd

duizend

44,17

87,40

78,34

102,02

11,74

Totaal donaties

duizend

1.289,68

1.299,34

1.431,66

1613,65

1517,21

Donaties zijn onderverdeeld in donaties in contanten, donaties in natura en vrijgemaakte tijd van werknemers.

Elke business unit wordt geacht een jaarlijks budget toe te wijzen dat voldoende donaties en sponsoring verleent aan programma’s die zich inzetten voor de lokale gemeenschappen waar onze sites gevestigd zijn. Bij wijze van richtlijn moet dit budget overeenkomen met een derde van 1% van de gemiddelde jaarlijkse geconsolideerde aangepaste EBIT van de business unit (exclusief geassocieerde bedrijven) over de 3 voorgaande jaren. De meeste donaties van de business units gaan naar goede doelen in de omgeving van hun sites, ter ondersteuning van de lokale gemeenschap.

Op groepsniveau wordt het budget bepaald door de CEO en worden de donaties gecoördineerd en beheerd door een comité dat rapporteert aan de CEO. De donaties van de Groep zijn gericht op projecten met een internationale draagwijdte, waarbij voorrang wordt gegeven aan initiatieven die een duidelijk verband hebben met duurzame ontwikkeling en met een educatieve component.

REGIONALE GEGEVENS

eenheid

Europa

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Azië/Oceanië

Afrika

Umicore Group

Totaal donaties

duizend

1.215,05

86,34

92,19

87,50

36,13

1.517,21

GEGEVENS VOOR DE BUSINESS GROUPS

eenheid

Catalysis

Energy & Surface Technologies

Recycling

Corporate

Umicore Group

Totaal donaties

duizend

202,57

244,81

297,27

772,56

1.517,21

In 2020 omvatten de donaties van de Groep een aanzienlijke bijdrage aan het Fund for the Prevention of Child Labour in Mining Communities - een samenwerking met de Global Battery Alliance. Andere donaties van de Groep in 2020 gingen naar UNICEF-onderwijsprojecten in Madagaskar en India, naar projecten gecoördineerd door Entrepreneurs for Entrepreneurs in Mali, Ecuador en Bolivia en naar steun aan studentenprojecten voor duurzame mobiliteit.

In 2020 schonk Umicore in totaal 1,5 miljoen euro aan donaties. Dit was iets lager dan het niveau van de donaties in 2019, als gevolg van een verminderd niveau van fondsenwervingsactiviteiten in de lokale gemeenschap in de context van de COVID-19 pandemie. Dit was ook het geval voor de daling van donaties middels vrijgemaakte tijd van werknemers, gezien burgers gevraagd werd thuis te blijven. De donaties in natura stegen echter, aangezien Umicore beademingsmachines aan ziekenhuizen schonk en ziekenhuizen, rusthuizen en thuisverpleegkundigen ondersteunde met chirurgische maskers en schoonmaakmateriaal in hun strijd tegen COVID-19, alsook voedselmanden voor lokale gemeenschappen.