Over dit verslag

Het jaarverslag van Umicore bevat een uitgebreid en geïntegreerd overzicht van onze economische, financiële, sociale, waardeketengerelateerde en milieuprestaties in 2019.

Dit verslag bestaat uit twee delen: een jaarlijks overzicht van de belangrijkste aspecten van onze prestaties met betrekking tot onze Horizon 2020-strategie, gevolgd door de volledige economische, financiële, waardeketen, sociale, milieu- en bestuursverklaringen en toelichtingen. Alle elementen van het jaarverslag kunnen geraadpleegd worden op annualreport.umicore.com.

EEN GEÏNTEGREERDE BENADERING

Een van de belangrijkste doelstellingen van dit jaarverslag bestaat erin een overzicht te geven van Umicore’s geïntegreerde strategische benadering die onze economische, sociale, waardeketengerelateerde en milieudoelstellingen verbindt. Dit verslag verfijnt de benadering van elementen uit het International Integrated Reporting Framework dat door de International Integrated Reporting Council werd ontwikkeld. Dit houdt een uitgebreidere bekendmaking en bespreking in van de materiële factoren die onze activiteiten beïnvloeden en de risico’s en opportuniteiten die gepaard gaan met onze Horizon 2020-strategie.

Umicore heeft haar bedrijfsrapportering afgestemd op de niet-financiële rapporteringsvereisten van artikel 3:32, §2 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

REIKWIJDTE VAN DE RAPPORTERING

Dit jaarverslag heeft betrekking op onze activiteiten in het boek- en kalenderjaar 2019 en rapporteert over de vooruitgang op weg naar onze Horizon 2020-doelstellingen. Het deel van het verslag met de verklaringen bevat alle doelstellingen en een korte beschrijving van de methodologie die voor alle prestatie-indicatoren werd toegepast. Waar data voorhanden zijn, worden vergelijkende prestatie-indicatoren gerapporteerd over een periode van 5 jaar.

De economische reikwijdte van dit verslag omvat alle volledig geconsolideerde activiteiten en de financiële bijdragen van alle geassocieerde ondernemingen en joint ventures.

De sociale en milieu-elementen van het verslag zijn beperkt tot alle volledig geconsolideerde entiteiten. Elke afwijking van die reikwijdte wordt in het overeenkomstige hoofdstuk of in de toelichting in het verslag uitgelegd.

GEGEVENS

De economische en financiële gegevens worden verzameld via ons financiële beheer-en consolidatieproces. De milieu- en sociale gegevens worden verzameld via milieu- en sociale datamanagementsystemen en samen met de economische en financiële gegevens geïntegreerd in een centrale rapporteringstool.

CONTROLE

Dit verslag werd onafhankelijk gecontroleerd door PwC Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises (PwC).

De audit van de financiële informatie door PwC is gebaseerd op de volledige IFRS geconsolideerde financiële rekeningen waarover PwC een goedkeurend oordeel heeft uitgesproken. Deze volledige IFRS geconsolideerde financiële rekeningen en het verslag van de bedrijfsrevisor werden in het verslag opgenomen in de Financiële toelichtingen. De sociale, waardeketengerelateerde en milieu-informatie in dit document is samengesteld op basis van dezelfde erkennings- en meetprincipes die gebruikt werden voor de Sociale verklaringen, Verklaringen waardeketen- en Milieuverklaringen.

Dit verslag werd opgesteld volgens de GRI Standards: Core option. Een volledige GRI-index vindt u GRI index. Het GRI (Global Reporting Initiative) is een netwerkgebaseerde organisatie die ’s werelds meest gebruikte duurzaamheidsrapporteringskader in het leven riep.

PRESENTATIE EN FEEDBACK

Umicore wil haar rapportering verbeteren met een permanent proces van betrokkenheid van en dialoog met haar belanghebbenden. De belangrijkste sociale elementen van het verslag worden aan de internationale vakbonden voorgelegd tijdens het gezamenlijke monitoringcomité in maart. Het volledige document wordt aan de aandeelhouders gepresenteerd op de jaarlijkse algemene vergadering eind april.

Umicore verbindt zich er ook toe om in de opeenvolgende rapporteringscycli rekening te houden met alle verbeterpunten die de bedrijfsrevisor (PwC) aanbeveelt. Algemene feedback van lezers wordt aangemoedigd in de gedrukte en de online versies van het verslag. De feedback over vorige verslagen werd in acht genomen bij de voorbereiding van dit verslag.

Om uw feedback over dit rapport te geven, ga naar: UMICORE.COM/AR-FEEDBACK