Economische prestaties

RECORDRESULTATEN

We hebben de drie belangrijkste prestatie-indicatoren geselecteerd om het succes te meten van onze ambitieuze Horizon 2020-groeistrategie evenals de geboekte voortgang naar onze langere termijn objectieven en doelstellingen:

AANGEPASTE EBITDA

Miljoen euro

Ondanks ernstig verstoorde eindmarkten door de COVID-19-pandemie zette Umicore haar beste financiële prestatie ooit neer, bevorderd door een uitzonderlijke prijsomgeving voor de platinagroep metalen (PGM). Dit toont Umicore’s veerkracht en de verdiensten van haar strategie, die berust op de complementariteit van haar activiteiten.

Na goede prestaties in de eerste helft van 2020, met een sterk resultaat in Recycling dat de impact van de terugval in de autosector op de resultaten van Catalysis en Energy & Surface Technologies kon compenseren, werd de tweede helft van het jaar gekenmerkt door een sterke sequentiële verbetering van de inkomsten en de winst van de Groep dankzij aanhoudend sterke operationele prestaties en stijgende metaalprijzen in Recycling en een sterke groei in Catalysis.

AANGEPASTE Ebit

Miljoen euro

Umicore’s winst en winstgevendheid bereikten nieuwe recordhoogten met voor het volledige jaar een aangepaste EBIT van 536 miljoen (een stijging met 5% ten opzichte van het voorgaande jaar) en een aangepaste EBITDA van 804 miljoen (een stijging met 7% ten opzichte van het voorgaande jaar). De 2020 ROCE voor de Groep was 12,1% (een daling ten opzichte van 12,6% in 2019), als gevolg van een lagere ROCE in Catalysis en in Energy & Surface Technologies.

De inkomsten in Catalysis daalden, echter minder hard dan de wereldwijde automarkt dankzij Umicore’s sterke marktpositie op het gebied van benzinetechnologieën voor personenwagens, vooral in China en Europa, en hogere verkoop van zware dieseltoepassingen en brandstofcelkatalysatoren. De aangepaste EBIT daalde sterker dan de inkomsten voor het volledige jaar als gevolg van de aanzienlijke impact van de pandemie in de eerste helft van het jaar.

ReNDEMENT OP AANGEWEND KAPITAAL (ROCE)

%

De inkomsten in Energy & Surface Technologies weerspiegelden de impact van de pandemie en de slechtere verkoop van kathodematerialen voor hoogwaardige draagbare elektronica en toepassingen voor energieopslag. De daling van de aangepaste EBIT was groter, als gevolg van een aanzienlijk negatief operationeel hefboomeffect en de impact van een ongunstig prijsklimaat voor kathodematerialen door de grote overcapaciteit van de sector in China.

Recycling verdubbelde haar aangepaste EBIT ten opzichte van het voorgaande jaar dankzij een sterke groei in alle business units als gevolg van hoge metaalprijzen, een hoog activiteitsniveau ondanks de COVID-19-crisis en gunstige handelsvoorwaarden.

Catalysis

De inkomsten van Catalysis daalden met 7% op jaarbasis tot 1.364 miljoen, tegen de achtergrond van een 18% inkrimping van de wereldwijde automarkt. De inkomsten van Umicore werden veel minder hard getroffen dan de wereldwijde automarkt dankzij haar sterke marktpositie op het gebied van benzinetechnologieën voor personenwagens, vooral in China en Europa. De inkomsten werden verder ondersteund door de toegenomen verkoop van Umicore’s katalysatoren voor zware dieseltoepassingen en brandstofcelkatalysatoren.

AANGEPASTE EBITDA

Miljoen euro

De aangepaste EBIT voor Catalysis bedroeg 154 miljoen, een daling met 17% op jaarbasis als gevolg van het aanzienlijk negatief operationeel hefboomeffect in de eerste helft van 2020 door de impact van de COVID-19-pandemie op de autosector. In de tweede jaarhelft steeg de aangepaste EBIT aanzienlijk, zowel sequentieel als in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, aangedreven door een sterke inhaalbeweging op het vlak van volumes in Automotive Catalysts en besparingen op de productiekosten en de verkoopkosten, algemene kosten en administratiekosten (VAA). Over het volledige jaar bedroeg de aangepaste EBITDA 234 miljoen, een daling met 11%. De ROCE nam af naar 9,6% (van 13,6% in 2019) als gevolg van de combinatie van een lager rendement en een hoger werkkapitaal. De stijgende PGM prijzen, voornamelijk in de tweede jaarhelft, veroorzaakten een toename van de behoefte aan werkkapitaal in de business group.

AANGEPASTE EBIT

Miljoen euro

De wereldwijde auto-industrie werd zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie en daalde met 18% over het volledige jaar, met een duidelijk contrast tussen de eerste en de tweede helft van het jaar.

In de eerste helft van 2020 moesten autoproducenten hun productiefabrieken stilleggen en hun toonzalen in verschillende belangrijke regio's sluiten als gevolg van door de overheid opgelegde lockdowns. De wereldwijde vraag naar auto's begon in de tweede helft van 2020 weer aan te trekken, zij het met grote verschillen tussen de regio's wat betreft timing, snelheid en mate van het herstel. Na een inkrimping van 35% op jaarbasis in de eerste jaarhelft nam de autoproductie in de tweede jaarhelft sequentieel met meer dan 40% toe (ten opzichte van de tweede helft van 2019 was er wel een daling van 2%), met China als duidelijke drijvende kracht achter het wereldwijde herstel. Andere belangrijke markten trokken later en langzamer aan en lieten voor de tweede helft van het jaar nog steeds een negatieve groei optekenen.

ReNDEMENT OP AANGEWEND KAPITAAL (ROCE)

%

Tegen deze uiterst moeilijke achtergrond lagen de inkomsten en de aangepaste EBIT voor Automotive Catalysts slechts licht onder het niveau van het voorgaande jaar dankzij de enorme veerkracht waarvan de business unit blijk gaf. Ze profiteerde onevenredig veel van het sterke marktherstel in de tweede jaarhelft en presteerde beter dan de automarkt, zowel qua volumes als qua inkomsten, dankzij haar sterke positie op de Chinese en de Europese markt voor benzinewagens. Naast het positief operationeel hefboomeffect dankzij het sterke herstel van de verkoop werd de winst ondersteund door kostenbesparingen als gevolg van recente aanpassingen van de voetafdruk en initiatieven voor operationele uitmuntendheid in de productie en VAA.

In China, waar de autoproductie over het hele jaar met 5% daalde, stegen de inkomsten van Umicore aanzienlijk dankzij de blootstelling van Umicore aan de toenemende penetratie van benzineplatformen met directe injectie die deeltjesfilters vereisen volgens de China 6-emissienormen. In Europa daalden de verkoopvolumes en inkomsten minder dan de automarkt dankzij Umicore’s sterke marktpositie in technologieën voor benzinekatalysatoren. In Noord-Amerika lagen de verkoopresultaten iets lager dan de markt als gevolg van een ongunstige klantenmix, terwijl de volumes in Zuid-Amerika beter waren dan de prestaties van de sterk inkrimpende automarkt. De inkomsten van Umicore in Japan en Korea evolueerden in overeenstemming met de algemene markt. In Zuidoost-Azië lagen de volumes en inkomsten aanzienlijk hoger dan de markt dankzij de stijging van het marktaandeel in India, waar Umicore in aanmerking komt voor nieuwe platformen die voldoen aan de Bharat 6-regelgeving.

De sterke economische inkrimping en de lagere industriële productie als gevolg van COVID-19 hadden ook een aanzienlijk en langduriger effect op het marktsegment voor zware dieselwagens in 2020, behalve in China. Ondanks die uitdagende context stegen de volumes en inkomsten van Umicore in dat marktsegment, vooral dankzij een sterke vraag in de tweede jaarhelft naar haar China V-technologieën en een gunstige klantenmix.

Umicore’s activiteit van stationaire katalysatoren werd aanzienlijk beïnvloed door de verstoringen veroorzaakt door COVID-19, in het bijzonder in de eindmarkten energie, chemie en olieraffinage waar meerdere grote projecten werden uitgesteld.

De inkomsten en winst van Precious Metals Chemistry daalden in vergelijking met het voorgaande jaar ondanks de sterkere vraag naar Umicore’s brandstofcelkatalysatoren in Korea. De business unit werd in de eerste helft van het jaar getroffen door de ernstige inkrimping van de automobielindustrie en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de vraag naar haar anorganische chemicaliën. De vraag naar Umicore’s homogene katalysatoren voor farmaceutische en fijn chemische toepassingen bleef stabiel.

Tegen de achtergrond van een toenemende vraag naar Umicore’s geavanceerde katalysatoren voor protonuitwisselingsmembraan (PEM)-brandstofcellen en om die activiteit in staat te stellen haar groeistrategie te vervolgen, heeft Umicore beslist om deze activiteit onder te brengen in een nieuwe business unit Fuel Cells & Stationary Catalysts binnen de businessgroep Catalysis. Deze nieuwe business unit omvat sinds 1 januari 2021 zowel Umicore’s activiteiten in brandstofcelkatalysatoren, die daarvoor deel uitmaakten van de business unit Precious Metals Chemistry, als Umicore’s activiteiten in stationaire katalysatoren, die voordien tot de business unit Automotive Catalysts behoorden. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de rapportering op het niveau van de business groep Catalysis. De nieuwe business unit zal voortbouwen op een sterke technologieportefeuille om wereldwijd te groeien in zowel PEM-brandstofcellen als stationaire katalyse.

Meer informatie hierover in ons verhaal over Umicore's Brandstofcelkatalysatoren van umicore.

ENERGY & SURFACE TECHNOLOGIES

In 2020 bedroegen de inkomsten bij Energy & Surface Technologies 1.045 miljoen, een daling met -15% ten opzichte van 2019, onder invloed van de negatieve impact van de pandemie op verschillende eindmarkten en als gevolg van een sterk gedaalde verkoop van kathodematerialen voor hoogwaardige draagbare elektronica en toepassingen voor energieopslag. Na een sterke inkrimping van de wereldwijde EV-markt in de eerste jaarhelft stegen de verkoopvolumes van Umicore voor kathodematerialen voor elektrische voertuigen in de tweede jaarhelft, zowel sequentieel als op jaarbasis. De integratie van de eind 2019 overgenomen activiteiten in kobaltraffinage en kathodeprecursoren in Finland hielp ook om de daling van de inkomsten van de business groep over het hele jaar te beperken.

AANGEPASTE EBITDA

Miljoen euro

Zoals verwacht en in lijn met de vooruitzichten bedroeg de aangepaste EBIT 75 miljoen, 59% onder het niveau van 2019. De combinatie van de onderbenutte capaciteit in Umicore’s nieuwe (‘greenfield’) fabriek voor kathodematerialen in China enerzijds en de hogere vaste kosten door de recent voltooide en lopende uitbreidingen anderzijds resulteerde in een aanzienlijk negatief operationeel hefboomeffect. Bovendien woog het ongunstige prijsklimaat in China door aanzienlijke overcapaciteit zwaar op de marges. De aangepaste EBITDA bedroeg 186 miljoen, een daling met 31% op jaarbasis. De ROCE in 2020 weerspiegelde daarenboven ook de hogere investeringen in Rechargeable Battery Materials en bedroeg 3,4% (ten opzichte van 9,1% in 2019).

De inkomsten en volumes bij Rechargeable Battery Materials daalden ten opzichte van 2019 omdat de hogere verkoop van NMC-kathodematerialen voor elektrische voertuigen meer dan teniet werd gedaan door de lagere verkoop van hoogenergetische LCO-kathodematerialen voor hoogwaardige draagbare elektronica en de gedaalde vraag naar NMC-kathodematerialen voor toepassingen voor energieopslag.

AANGEPASTE EBIT

Miljoen euro

De wereldwijde EV-markt werd in de eerste helft van het jaar zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie en veerde in de tweede helft van het jaar weer op, vooral dankzij een sterke groei van elektrische voertuigen in Europa en, later in het jaar en in mindere mate, door de stijgende verkoop van elektrische voertuigen in China. Voor het volledige jaar 2020 steeg de verkoop van elektrische voertuigen met 50% tot 3,4 miljoen voertuigen. Dat vertaalde zich in een afzetmarkt voor producenten van kathodematerialen van ongeveer 137 GWh, dat wil zeggen een groei van 17% op jaarbasis.

Over het hele jaar stegen Umicore’s verkoopvolumes voor kathodematerialen, bestemd voor elektrische voertuigen, minder dan de vraag naar batterijen in GWh, omdat de kathodematerialensector, met inbegrip van Umicore, niet onmiddellijk kon profiteren van de heropleving van de vraag naar batterijen in de tweede jaarhelft omwille van grote voorraden in de toeleveringsketen. Die grote voorraden waren tegen het einde van het jaar grotendeels opgebruikt. Dit voorraadeffect buiten beschouwing gelaten, stegen de verkoopvolumes van Umicore ruwweg gelijklopend met de vraag naar EV-batterijen. Zoals verwacht stegen de verkoopvolumes van Umicore voor kathodematerialen voor elektrische voertuigen in de tweede jaarhelft, zowel sequentieel als op jaarbasis.

RENDEMENT OP AANGEWEND KAPITAAL(ROCE)

%

In China bleef de vraag naar batterijen voor elektrische voertuigen klein tot de zomer, waarna ze in de tweede jaarhelft positief werd, weliswaar in vergelijking met een slechte tweede jaarhelft in 2019. Na jaren van sterke groei op jaarbasis, met als hoogtepunt een vraag in 2018 die meer dan verdubbeld was en als gevolg daarvan enorme uitbreidingen van de capaciteit in de batterijmaterialenwaardeketen, bleef in 2019 en 2020 de vraag naar kathodematerialen voor elektrische voertuigen achter op de verwachte groei. Die vertraging heeft geleid tot een aanzienlijke overcapaciteit en druk op het prijsklimaat. Umicore is niet immuun voor dat effect en haar prestaties in de regio werden ook beïnvloed door de onderbenutte capaciteit van haar Chinese nieuwe (‘greenfield’) fabriek voor kathodematerialen.

In Europa is de vraag naar batterijen voor elektrische voertuigen in 2020 sterk gestegen, vooral in de tweede helft van het jaar, en verdubbeld ten opzichte van 2019. Die groei werd gestimuleerd door nieuwe modellen die door OEM's op de markt werden gebracht om te voldoen aan de strengere CO2-richtlijn die in 2020 van kracht werd, door lokale stimulansen voor kopers van elektrische wagens in verschillende landen als onderdeel van hun herstelplannen en door milieuvriendelijkere keuzes van consumenten bij de aankoop van een nieuwe auto. Umicore’s verkoop van kathodematerialen in de regio steeg overeenkomstig de markttrend. Umicore gebruikt momenteel haar capaciteit in Korea om die groei op te vangen, in afwachting van de start van de commerciële productie in haar nieuwe (‘greenfield’) fabriek in het Poolse Nysa. De fabriek in Nysa wordt de eerste industriële fabriek voor de productie van kathodematerialen in Europa en de bouw ervan vordert goed. De ingebruikname is voorzien voor het einde van de eerste jaarhelft van 2021. Eens de productielijnen de klantenkwalificaties hebben doorlopen, worden de eerste commerciële productievolumes verwacht in het vierde kwartaal van 2021. De volumes worden dan maximaal opgevoerd in 2022.

Hoewel de verspreiding van de productiecapaciteit over drie verschillende locaties (Korea, China en Europa) hogere kapitaalinvesteringen en werkingskosten met zich meebrengt dan bij de meeste concurrenten, is Umicore ervan overtuigd dat haar aanwezigheid in verschillende belangrijke markten op termijn een groot concurrentievoordeel zal blijken, omdat batterij- en autoproducenten steeds meer lokaal geproduceerde onderdelen voor elektrische wagens nodig zullen hebben om hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

We worden meer dan ooit in de richting van elektrische mobiliteit gestuwd, onder meer door regelgevende initiatieven in verschillende regio’s om de luchtkwaliteit te beschermen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Europa heeft onlangs opnieuw haar ambitie bevestigd om naar een mobiliteit zonder uitstoot te streven en blijft zich engageren voor steeds strengere doelstellingen voor de CO2-uitstoot. De ambities en engagementen van de EU voor een schonere toekomst impliceren voor de komende jaren een snelle groei in GWh van de vraag naar batterijen. In China heeft het ministerie van Industrie en Informatietechnologie een verlenging van het NEV-subsidieplan aangekondigd van 2020 tot eind 2022. Het bevestigde ook het engagement op lange termijn om een vooropgestelde penetratiegraad van 20% NEVs in 2025 en 50% in 2035 te bereiken. Hoewel het nog even zal duren voor de huidige overcapaciteit in China volledig is opgebruikt, zullen die doelstellingen de komende jaren de elektrificatie stimuleren.

De inkomsten voor Cobalt & Specialty Materials lagen onder het niveau van het voorgaande jaar als gevolg van de zware impact van COVID-19 op de activiteitsniveaus in de meeste eindmarkten van de business unit.

Hoewel de vraag naar kobalt- en nikkelchemicaliën en de activiteitsniveaus in de distributieactiviteiten zich in de tweede helft van het jaar geleidelijk herstelden, kon dit het volumeverlies in de eerste helft van 2020 niet compenseren. De bestellingen voor werktuigmaterialen daalden aanzienlijk op jaarbasis als gevolg van de verminderde activiteit in de bouw en industriële sectoren gedurende het hele jaar. De verminderde vraag naar kobalt- en nikkelchemicaliën leidde ook tot een lagere verwerkte hoeveelheid volumes en bijdrage van de raffinage- en recyclageactiviteiten. De inkomsten uit carboxylaten bleven stabiel in vergelijking met het voorgaande jaar.

In het kader van de voortdurende evaluatie van haar wereldwijde productievoetafdruk kondigde Umicore in september haar beslissing aan om de kobaltraffinage- en -transformatieactiviteiten in het Finse Kokkola en het Amerikaanse Nashville te consolideren met het oog op synergiën en een sterkere concurrentiepositie van de unit. De overdracht van de activiteiten ligt op schema en zal naar verwachting midden 2023 worden afgerond. Eerder dit jaar sloot de business unit haar kobalt-, nikkel- en reniumraffinage- en -recyclagefabriek in Wickliffe, Ohio.

De inkomsten van Electroplating lagen iets hoger dan vorig jaar, vooral door de grotere vraag naar geavanceerde edelmetaalelektrolyten voor gebruik in draagbare elektronica. Dit compenseerde ruimschoots het effect van de lagere vraag naar componenten op basis van edelmetalen en onedele metalen ten gevolge van de COVID-gerelateerde vertraging in de juwelen- en industriële eindmarkten.

De business unit Electroplating kreeg op 1 januari 2021 de nieuwe naam Metal Deposition Solutions. Naast de activiteiten die in het verleden al deel uitmaakten van Electroplating omvat de nieuwe business unit ook de activiteit Thin Film Products, die voordien deel uitmaakte van de business unit Electro-Optic Materials en die verdampingsmaterialen en sputtertrefplaten voor de micro-elektronica- en optieksectoren produceert, met activiteiten in Liechtenstein en Taiwan. Het doel van de overdracht is om activiteiten te combineren die gelijkaardige toepassingen en klanten in de elektronica- en halfgeleidersectoren bedienen.

De inkomsten van Electro-Optic Materials daalden in vergelijking met het voorgaande jaar. Dat was vooral te wijten aan de lagere vraag naar hoogzuivere chemicaliën gebruikt in optische vezels door de vertraagde uitrol van 5G. De inkomsten stegen voor zowel substraten als afgewerkte optica dankzij de succesvolle lancering van innovatieve nieuwe producten en diensten.

RECYCLING

De business groep Recycling heeft in 2020 een recordprestatie neergezet, met een stijging van de inkomsten met 23% tot 836 miljoen en een quasi-verdubbeling van de aangepaste EBIT tot 362 miljoen. Deze geweldige prestatie kwam voort uit een sterke groei in alle business units, gedreven door hoge metaalprijzen, een hoog activiteitsniveau ondanks de COVID-19 crisis en gunstige verkoopsvoorwaarden. De aangepaste EBITDA bedroeg 425 miljoen, een stijging met 70% ten opzichte van 2019. Deze recordwinst resulteerde in een ROCE van 72% (ten opzichte van 39,3% in 2019)

AANGEPASTE EBITDA

Miljoen euro

De inkomsten van Precious Metals Refining stegen aanzienlijk ten opzichte van het voorgaande jaar en de aangepaste EBIT meer dan verdubbelde voornamelijk dankzij hogere ontvangen metaalprijzen, vooral voor metalen uit de platinagroep en in mindere mate een ondersteunende bevoorradingsomgeving en hogere verwerkte volumes.

De prestaties van de business unit werden versterkt door gunstige metaalprijzen. De gemiddelde ontvangen metaalprijzen lagen voor de meeste edelmetalen en metalen uit de platinagroep ver boven het niveau van het voorgaande jaar, in het bijzonder voor rodium. In een context van een krap aanbod en een groeiende vraag vanuit de automobielsector als gevolg van steeds strengere uitstootnormen steeg de rodiumprijs fel ten opzichte van de reeds hoge niveaus die het eind 2019 al bereikte. De business unit profiteerde ook, zij het in mindere mate, van de prijsstijgingen van goud, platina en palladium, omdat ze eerder al een aanzienlijk deel van haar blootstelling aan die metalen had ingedekt.

AANGEPASTE EBIT

Miljoen euro

De algemene bevoorrading van industriële bijproducten bleef gunstig over de periode, ondanks de tijdelijke stillegging van bepaalde mijnbouwactiviteiten omwille van COVID-19. Ook het aanbod van materialen aan het einde van hun levensduur bleef groot en de fabriek in Hoboken profiteerde van een ruime instroom van zeer complexe gebruikte autokatalysatoren. De business unit bleef haar unieke recyclagetechnologie inzetten om dergelijke uiterst complexe materialen efficiënt te verwerken. De verwerkte volumes waren in 2020 hoger dan in 2019 als gevolg van de procesverbeteringen die in 2019 werden doorgevoerd en die in dat jaar een langer dan gebruikelijke stillegging vereisten. De grotere verwerkte volumes, in combinatie met de waardevolle mix, ondersteunden verder de prestaties van de fabriek in Hoboken.

In het kader van haar streven naar een voortdurende verbetering van de robuustheid van de activiteiten in Hoboken en van de algemene veiligheidsprestaties van de fabriek, werd een meerjarig investeringsprogramma opgestart waarin brandpreventie en noodplanning de prioriteit krijgen. Tegelijkertijd zet Umicore de uitvoering van het investeringsprogramma voor een verdere daling van de uitstoot voort.

RENDEMENT OP AANGEWEND KAPITAAL (ROCE)

%

De inkomsten van Jewelry & Industrial Metals stegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Het effect van de lagere vraag uit de juwelen- en de industriële sector werd gecompenseerd door een aanzienlijke stijging van bestellingen voor beleggingsproducten op basis van edelmetalen en door een sterke vraag naar speciale platinamaterialen. De inkomsten en marges van de business unit werden verder ondersteund door een grotere bijdrage van de raffinage- en recyclageactiviteiten, die profiteerden van een robuuste vraag en een gunstig metaalprijsklimaat, met name voor goud.

De winstbijdrage van Precious Metals Management steeg aanzienlijk ten opzichte van 2019 omdat de business unit profiteerde van hoge metaalprijzen en een uitzonderlijk sterke volatiliteit van de metaalprijzen die resulteerde in gunstige handelsvoorwaarden op de metaalmarkten. Bovendien was er een grote vraag naar goud- en zilverstaven voor beleggingsdoeleinden.

Financieel overzicht

Financiële resultaten en belastingen

De netto financiële kosten bedroegen 104 miljoen, een stijging ten opzichte van 83 miljoen het voorgaande jaar als gevolg van hogere netto interestkosten door een hogere gemiddelde financiële schuld evenals vergoedingen en kosten verbonden aan de uitgifte van nieuwe schuldinstrumenten. Deze hogere kosten werden deels gecompenseerd door lagere wisselkoerskosten en lagere discontokosten verbonden aan voorzieningen. De aangepaste belastingen voor de periode bedroegen 103 miljoen, in lijn met het voorgaande jaar ondanks aanzienlijke veranderingen in de onderliggende regionale spreiding van het resultaat. Zowel de aangepaste belastbare basis als de effectieve belastingsvoet van de Groep bleven stabiel. Deze laatste bedroeg 24,2%, ten opzichte van 24,7% het voorgaande jaar. De belastingseffecten op de EBIT-aanpassingen in aanmerking nemend, bedroegen de netto-belastingen 59 miljoen. Het totale bedrag uitbetaald aan belastingen over de periode bedroeg 79 miljoen, wat lager is dan dezelfde periode vorig jaar.

KASSTROMEN

De kasstromen uit bedrijfsactiviteiten, inclusief veranderingen in het netto werkkapitaal, bedroegen 603 miljoen ten opzichte van 549 miljoen vorig jaar. Na aftrek van de 436 miljoen aan investeringen en gekapitaliseerde ontwikkelingsuitgaven komt dit neer op een vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 167 miljoen, ten opzichte van een negatieve vrije kasstroom van - 39 miljoen in 2019, wat de veerkracht van de Groep’s kasstromen in een uitdagende marktcontext aantoont. De aangepaste EBITDA bedroeg 804 miljoen ten opzichte van 753 miljoen vorig jaar, wat neerkomt op een aangepaste EBITDA marge van 24,6%, een stijging ten opzichte van 22,1% in 2019 gedreven door een sterke prestatie van Recycling. Het netto werkkapitaal van de Groep steeg met 104 miljoen ten opzichte van eind 2019. Dit weerspiegelt een stijging van de behoefte aan werkkapitaal in de Catalysis business group en, in mindere mate, in Recycling, door een sterke stijging in de edelmetaalprijzen op jaarbasis, in het bijzonder voor de platinagroep metalen. Energy & Surface Technologies noteerde een daling van de behoefte aan werkkapitaal in vergelijking met het voorgaande jaar als gevolg van lagere verkoopvolumes en metaalprijzen. De investeringen bedroegen 403 miljoen ten opzichte van 553 miljoen het voorgaande jaar. Deze daling vloeit voort uit de beslissing, genomen bij aanvang van de COVID-19 uitbraak, om geselecteerde investeringsprojecten uit te stellen, met uitzondering van investeringen die betrekking hebben op veiligheid en de bedrijfscontinuïteit (‘license to operate’), tot er meer duidelijkheid is over de marktvooruitzichten. De voortgezette investeringen in Rechargeable Battery Materials’ greenfield-fabriek in Polen in aanmerking nemend, nam de business group Energy & Surface Technologies bijna twee derde van de Groep’s investeringen voor haar rekening. De investeringen in dit strategische project zullen worden verdergezet in 2021. De gekapitaliseerde ontwikkelingskosten bedroegen 32 miljoen in vergelijking met 35 miljoen vorig jaar. De netto cash uitgaven gerelateerd aan de uitoefening van opties, de aankoop van eigen aandelen om optieplannen in te dekken en de toekenning van aandelen bedroegen 27 miljoen, wat een lichte daling inhoudt ten opzichte van het voorgaande jaar.

Financiële schuld

De netto financiële schuld op 31 december 2020 bedroeg 1.414 miljoen, een lichte daling van 1.443 miljoen op het einde van 2019. Dit komt overeen met een 1.76x aangepaste EBITDA wat lager is dan de ratio van 1.92x eind 2019. In de eerste helft van het jaar diversifieerde Umicore haar financieringsbronnen verder met de plaatsing van een converteerbare obligatie van 500 miljoen met een looptijd tot 2025 en het afsluiten van een lening van 125 miljoen op 8 jaar met de Europese Investeringsbank. Voordien had Umicore reeds, in het licht van de COVID-19 uitbraak, haar niet-opgenomen vastgelegde bankfaciliteiten opgetrokken om voldoende liquide middelen om haar strategie verder te zetten, te verzekeren. Het vermogen van de Groep bedroeg 2.557 miljoen op het einde van het jaar, inclusief de waarde van de conversierechten van de converteerbare obligatie, wat neerkomt op een netto schuldgraad (nettoschuld / nettoschuld + eigen vermogen) van 35,0% (in vergelijking met 35,2% eind 2019).

EBIT aANPASSINGEN

Aanpassingen hadden een negatief effect van 237 miljoen op de EBIT in 2020, waarvan 72 miljoen reeds geboekt werd in de eerste jaarhelft.

Van dit totale bedrag nam Energy & Surface Technologies 112 miljoen voor rekening. Deze laatste omvat 56 miljoen kosten verbonden aan de herstructureringsinitiatieven genomen in Cobalt & Specialty Materials, een waardevermindering van 34 miljoen voortvloeiend uit de herwaardering van permanent vaste kobaltvoorraden in dezelfde business unit en een waardevermindering van 15 miljoen in Rechargeable Battery Materials als gevolg van de herconfiguratie van een site in Korea.

Catalysis noteerde 57 miljoen kosten, waarvan 55 miljoen reeds geboekt werd in de eerste jaarhelft en voornamelijk verbonden is aan de consolidatie van de productie van autokatalysatoren in Noord-Amerika en waardeverminderingen zoals geselecteerde gekapitaliseerde ontwikkelingskosten en licentieovereenkomsten.

In Recycling werd een kost van 51 miljoen geboekt, inclusief een voorziening van 50 miljoen voor de kosten verbonden aan de intentie om huizen dicht bij de fabriek in Hoboken te kopen en een groene zone te creëren. Deze kosten omvatten de geschatte aankoopwaarde van de huizen (op basis van waardering door derden) die afgebroken zouden worden en een schatting van de afbraak -en landschapswerken. Het overleg met de gemeenteraad en de bewoners hierover is gaande en zou kunnen resulteren in verdere aanpassingen in deze kostenraming.

Tot slot, omvatten de aanpassingen aan de EBIT ook 14 miljoen kosten verbonden aan de herstructurering en waardeverminderingen op materiële vaste activa en goodwill in Element Six Abrasives, een joint-venture waarin Umicore een belang van 40% heeft. Van de totale EBIT aanpassingen is 147 miljoen niet cash van aard. Kosten verbonden aan herstructureringen bedroegen 128 miljoen, kosten verbonden aan milieu 56 miljoen en specifieke waardeverminderingen op activa 45 miljoen. Na belastingen bedroegen de aanpassingen aan het netto Groepsresultaat - 192 miljoen.

Indekking metaalprijzen

In de loop van 2020 en begin 2021, sloot Umicore bijkomende termijncontracten af, waarbij een aanzienlijk deel van haar structurele blootstelling aan de prijzen van bepaalde edelmetalen werd ingedekt en zo de visibiliteit op de winst verhoogt. Voor 2020 en 2021 werd ongeveer twee derde van de verwachte blootstelling aan goud en palladium ingedekt en iets minder dan de helft van de verwachte blootstelling aan zilver. Daarenboven dekte Umicore voor 2021 ook reeds bijna een derde van haar verwachte blootstelling aan platina in. Ondanks het ontbreken van een liquide markt met indekkingsinstrumenten voor rodium, sloot Umicore de afgelopen maanden termijncontracten af waarbij ze de minderheid van haar verwachte blootstelling aan rodium in 2022 en 2023 indekte.

Investeren in Umicore

1,34

AANGEPASTE WINST PER AANDEEL

TOTAAL AANTAL UITGEGEVEN AANDELEN

2020

Aantal uitstaande aandelen per 31 december

246.400.000

waarvan aandelen in eigen bezit

5.733.685

waarvan uitstaande aandelen

240.666.315

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen

240.589.550

Potentiële verwatering door de aandelenoptieplannen

1.183.525

Aangepast gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen

241.773.075

Investeren in Umicore betekent investeren in de productie van materialen voor een beter leven - onze missie - en een ondersteuning van onze groeistrategie. We beschikken over een gezonde kapitaalstructuur met voldoende financïele ruimte om onze groeistrategie uit te voeren terwijl we tegelijkertijd het equivalent van een "investment grade"-kredietstatus (een aantrekkelijke kredietwaardigheid) behouden.

HET UMICORE-AANDEEL

De aandelen van Umicore zijn genoteerd op de Euronext-beurs. Het totale aantal volgestorte uitstaande aandelen en stemrechten bedraagt 246.400.000. In de loop van 2020 werden geen nieuwe aandelen uitgegeven als gevolg van de uitoefening van aandelenopties met hieraan verbonden intekeningsrechten. Tijdens het jaar werden 1.024.435 aandelen gebruikt in het kader van uitgeoefende aandelenopties en 66.430 van de eigen aandelen toegekend. In de loop van 2020, verwierf Umicore 1.200.000 eigen aandelen. Op 31 december 2020 had Umicore 5.733.685 aandelen in eigen bezit, of 2,33% van alle uitstaande aandelen van de Groep. Umicore shares are listed on the Euronext stock exchange.

AANDEELHOUDERSRENDEMENT

Umicore streeft ernaar waarde te creëren voor haar belanghebbenden. Er is geen vaste uitkeringsratio. De raad van toezicht zal een bruto jaarlijks dividend van 0,75 per aandeel voorstellen voor het volledige jaar 2020. Dit ten opzichte van een volledig dividend van 0,375 per aandeel dat uitbetaald werd voor het financiële jaar 2019. Gezien het interim-dividend van 0,25 per aandeel dat op 25 augustus 2020 werd uitbetaald en onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhouders, zal op 5 mei 2021 een bruto bedrag van 0,50 per aandeel betaald worden. De raad van toezicht heeft beslist dat vanaf 2021, het interim dividend een vast bedrag zal zijn van 0.25 per aandeel. Umicore’s dividendenbeleid van een stabiel tot stijgend dividend blijft ongewijzigd.

Tijdens de uitvoering van haar Horizon 2020-strategie, creëerde Umicore een sterk en duurzaam aandeelhoudersrendement via een stijging van de intrinsieke waarde en uitkering van een dividend.

In de periode van 2015 tot 2020 presteerde Umicore aanzienlijk beter dan de Stoxx Europe 600 Chemicals index met een prestatie van de koers van het aandeel van 140,2% ten opzichte van 60,6% voor de index. De overeenstemmende jaarlijkse prestatie van de koers van het aandeel bedroeg 15,7% over de vijfjarige periode.

INDICES & RATINGS

EURONEXT

BEL20; Euronext 100

ECPI

EMU Ethical Equity; Euro ESG Equity; World ESG Equity

FTSE RUSSELL

FTSE4GOOD; FTSE Environmental Opportunities 100

ISS OEKOM

PRIME ESG Rating

MSCI

ACWI Sustainable Impact Index, ACWI Low Carbon Target, Belgium IMI Index, EMU ESG Enhanced Focus Index, Global Pollution Prevention Index, World ESG Leaders Index, AAA ESG Rating (Leader)

SOLACTIVE

Solactive Europe Corporate Social Responsibility Index

STOXX

STOXX Europe 600; STOXX Europe Mid 200

SUSTAINALYTICS

29.1 (Low Risk)

VIGEO EIRIS

Benelux 20; Eurozone 120

Voor meer informatie, ga naar: UMICORE.COM/INVESTORS

Brandstofcelkatalysatoren van umicore

Overal ter wereld verandert de manier waarop met energie wordt omgegaan: er wordt afgestapt van fossiele brandstoffen en overgestapt op duurzamere energieoplossingen, onder meer voor een schonere mobiliteit.

Umicore levert hoogtechnologische, schone oplossingen voor alle voertuigtypes, inclusief kathodematerialen voor lithium-ionbatterijen voor elektromobiliteit en elektrokatalysatoren voor brandstofcelvoertuigen. Een brandstofcel lijkt op een batterij omdat ze elektriciteit opwekt via een elektrochemische reactie en een anode en een kathode heeft. Brandstofcellen raken echter niet uitgeput en moeten niet worden opgeladen. Het grootste verschil tussen een batterij en een brandstofcel is dat een batterij energie opslaat, terwijl een brandstofcel energie opwekt. Een brandstofcel zet haar energiebron (de ‘brandstof’) zoals waterstof om in elektriciteit door middel van de reactie met een oxidatiemiddel, zuurstof uit de lucht. Dat betekent dat een brandstofcel onbeperkt kan blijven werken zolang lucht en brandstof worden toegevoerd. Het geheel van brandstofcelcomponenten wordt een stack genoemd en vormt de energieopwekkingseenheid van een brandstofcelsysteem. Meestal werken in een systeem batterijen en brandstofcellen samen, waarbij een batterij de elektriciteit opslaat die wordt gegenereerd door een brandstofcel en de totale energie-output bestaat uit de gecombineerde output van de twee energiebronnen.

Bij Umicore leveren onze op maat gemaakte PEM-brandstofcelkatalysatoren superieure resultaten om de ontwikkeling van brandstofcellen te versnellen, met een groter rijbereik, kortere tanktijden en een hogere energiedensiteit.

Met de overstap naar een schonere mobiliteit en de maturiteit die de technologie nu heeft bereikt, winnen brandstofcelaandrijvingen aan belang in de trend naar elektrische voertuigen. Sinds 2019 noteert Umicore een sterke groei van de vraag naar brandstofcelkatalysatoren voor de transportsector. Om de snelle groei van onze automobielklanten te ondersteunen, hebben we een nieuwe en veelbelovende business unit voor brandstofcel- en stationaire katalysatoren opgericht. We zijn klaar om onze productie op te voeren. Omdat Umicore 30 jaar ervaring opbouwde in de ontwikkeling van katalysatoren voor protonuitwisselingsmembraanbrandstofcellen (PEM), voor zowel anode- als kathode-elektrodetoepassingen, zijn onze concurrerende producten een onmisbaar onderdeel geworden van de commerciële stackplatformen die vandaag al op de weg gebruikt worden. We zijn aanwezig in de meeste ontwikkelingsplatformen van de grootste autoproducenten, en onze O&O-centra en industriële productieactiviteiten in Duitsland en Zuid-Korea zijn uitstekend geplaatst om onze klanten in de autosector wereldwijd te bedienen. We hebben onze productiecapaciteit in Zuid-Korea, dicht bij het technologieontwikkelingscentrum van Umicore in de buurt van Seoel, uitgebreid om de groei van Hyundai Motors Group te ondersteunen. Ook onze andere klanten in de autosector zullen we ondersteunen met eventuele verdere uitbreidingen om aan de toekomstige groeiende vraag te voldoen.

De brandstofcelmateriaaloplossingen van Umicore kunnen ook worden gebruikt voor waterelektrolyse, de schoonste productie van koolstofarme waterstof. Wij delen de visie dat bij het koolstofvrij maken van de energie-, mobiliteits- en industriële systemen een belangrijke rol zal worden weggelegd voor schone waterstof. Waterstoftechnologieën moeten dringend worden opgeschaald om concurrerend te worden voor tal van toepassingen en tegen 2050 hun volledig potentieel te bereiken. Ze zijn cruciaal om de klimaatverandering te beperken en tegelijk economische waarde en enorm veel werkgelegenheid te creëren. Umicore sluit bovendien de kringloop voor brandstofcellen door de recyclage van materialen aan het einde van hun levensduur en productieafval in onze Precious Metals Refining-activiteiten. We zijn een wereldmarktleider op het vlak van milieu-efficiënte recyclage van complexe afvalstromen die edele en andere non-ferrometalen bevatten. Bij Umicore kunnen we na de terugwinning van edele metalen die schaarse metalen opnieuw omzetten in geavanceerde materialen voor nieuwe brandstofceltechnologie.

Overal ter wereld zijn er nu al brandstofcelauto's in gebruik, maar hun aantallen zijn nog beperkt. Als de tankinfrastructuur voldoende wordt ontwikkeld, zullen in de toekomst veel meer brandstofcelvoertuigen op de markt worden gebracht. Elektrische bussen en energie-intensieve zware toepassingen zoals vrachtwagens zullen sterk afhankelijk zijn van brandstofceltechnologie. In de aanloop naar 2050 zullen elektrische voertuigen met brandstofcellen de langeafstands- en middelzware toepassingen domineren.

Het is duidelijk dat brandstofcellen een rol zullen spelen in de motor- en energiemix als een van de verschillende technologieën die nodig zijn om de koolstofuitstoot tot nul te herleiden. Ze combineren het beste van twee werelden door de milieuvoordelen van batterijaandrijving te koppelen aan het rijbereik en de tanktijd van verbrandingsmotoren. De brandstofcelkatalysatoren van Umicore zijn dan ook een complementaire technologie die duidelijk past in onze unieke technologieportefeuille met een volledig gamma aan materialen voor schone mobiliteit. Voor Umicore's producten en diensten, ga naar: UMICORE.COM/INDUSTRIES