Materialiteit

Umicore streeft naar een optimale toekomst door een gezonde concurrentiepositie, in lijn met globale economische, sociale en ecologische megatrends.

Onze strategie Vision 2015 was gebaseerd op bestaande competenties, marktposities en onze lange expertise in metallurgie, materiaalwetenschap, toepassingsknowhow en recyclage en combineerde dat met ons kringloop-bedrijfsmodel. Dat biedt sterke groeikansen in schone lucht, schone energie, voertuigelektrificatie en de aanpak van grondstoffenschaarste.

Horizon 2020, dat in 2015 werd gelanceerd, staat voor continuïteit in Umicore’s strategische keuzes van het voorbije decennium, en bepaalt toekomstige economische, ecologische, waardeketen gerelateerde en sociale uitdagingen. De definitie van ecologische, waardeketen gerelateerde en sociale doelstellingen van de Horizon 2020-strategie resulteerde in een materialiteitsbeoordeling van de domeinen waarmee duurzaamheid kan worden omgezet in concurrentievoordelen.

VALIDATIE VAN GLOBALE MEGATRENDS EN BEOORDELING VAN SUCCESSEN EN TEKORTKOMINGEN VAN VISION 2015

In 2014-15 onderzocht het directiecomité vier megatrends die Umicore’s groeiambities ondersteunen. Drie trends bleken van toenemend belang: grondstoffenschaarste, behoefte aan schone lucht en elektrificatie van voertuigen (zie pagina 10-11 voor informatie). In de fotovoltaïsche sector, de vierde megatrend, was het landschap gewijzigd: door een combinatie van economische en technologische keuzes was de markt voor de hoogkwalitatieve Umicore-oplossingen verslechterd. Daarom besloot het directiecomité de groeiambities van Horizon 2020 te richten op schone lucht (autokatalysatoren), voertuigelektrificatie (materialen voor herlaadbare batterijen) en efficiënt grondstoffengebruik, waarbij edel- en speciale metalen in ons kringloop-bedrijfsmodel worden gerecycleerd. Die activiteiten zijn essentieel voor onze ambitie de winst van Umicore in 2020 te verdubbelen.

Op het vlak van de duurzaamheidsprestaties kon Vision 2015 positieve resultaten voorleggen. De duurzaamheidsprestaties van Vision 2015 vertonen een positief beeld. Qua CO2-uitstoot,metaalemissies in water en lucht waren de verbeteringen aanzienlijk, zelfs beter dan de doelstellingen.

Ook de personeelsontwikkeling en de relaties met belanghebbenden toonden vooruitgang. Sinds 2015 krijgen bijna alle medewerkers een jaarlijks evaluatie- en ontwikkelingsplan en hun blootstellingsniveaus aan diverse metalen werden verder gereduceerd. Onze personeelsenquête van 2018 bevestigt that we verschillende doelen van Horizon-2020 bereikten.

In duurzame aankoop hebben we onze reputatie als pionier verstevigd via ons charter voor duurzame inkoop en de certificering van het conflictvrije karakter van onze smelters.

Alleen qua veiligheid waren de prestaties onvoldoende. Onze doelstelling in 2015 was een ongevalvrije onderneming. Hoewel onze veiligheidsprestaties zijn verbeterd, is dat niet gelukt.

De uitdaging voor Horizon 2020 is de geboekte vooruitgang te handhaven, te blijven focussen op aspecten als veiligheid, waar we onze doelstellingen niet konden waarmaken, en doelstellingen te formuleren waarmee Umicore haar concurrentiepositie verbetert:

- SUCCESSEN HANDHAVEN in koolstof- en metaalemissies, voorkeurswerkgever en relaties met belanghebbenden. We definiëren voor die thema’s geen nieuwe doelstellingen, maar blijven de impact en prestaties meten en rapporteren, indien vanuit materieel oogpunt relevant.

- DE VERBETERING van veiligheid en blootstelling op het werk: streven naar nul ongevallen en nul overschrijdingen.

- DE CONCURRENTIEVOORSPRONG VEILIGSTELLEN door duurzame bevoorrading. Dankzij het charter voor duurzame aankopen staat Umicore bekend om haar ethische bevoorrading. Die aanpak past bij de waarden en ethiek van Umicore, maar heeft een kostprijs die de klanten slechts geleidelijk accepteren. Met Horizon 2020 wil Umicore die duurzame bevoorrading inzetten als concurrentievoordeel.

IDENTIFICATIE EN SELECTIE VAN RELEVANTE THEMA’S VOOR HORIZON 2020

Met activiteiten rond schone lucht, elektrificatie van voertuigen en recyclage als belangrijkste hefbomen voor Umicore’s groei hebben we andere onderwerpen gezocht die van materieel belang zijn voor onze business units en belangrijkste belanghebbenden.

Naast de eerste lijst van materiële thema’s op basis van de lessen uit Vision 2015 zijn er andere potentiële ontwerpen vastgesteld dankzij de directe feedback van belanghebbenden, zoals de bevindingen van de jaarlijkse interne risicobeoordeling, de resultaten van de personeelsenquête 2014 onder alle werknemers, de gegevens uit de implementatie van de APS-tool (Assessment of Product and services Sustainability) van Umicore tussen 2012 en 2015 en rechtstreekse vragen van klanten aan Umicore of de business units.

Op bedrijfsniveau hebben we vervolgens bij klanten en bedrijven uit onze peergroep relevante zaken gescreend, naast potentieel relevante thema’s vanuit internationale bedrijfsgroepen, onderzoeksgroepen en media.

Alle thema’s die dit materialiteitsonderzoek hebben opgeleverd werden gebruikt om een concept-materialiteitsmatrix op te stellen. Een projectteam beoordeelde de relevantie van die onderwerpen voor Umicore en besprak ze met EHS (Environment, Health and Safety) en HR (Human Resources). De voorlopige matrix met ongeveer 65 onderwerpen werd ter verfijning voorgelegd aan de managementteams van de business units.

Op basis van de feedback werd een herziene versie van de materialiteitsmatrix voor de Umicore Groep samengesteld met thema’s uit het hoogste kwartiel. Die 25 thema’s vormden de basis van de materialiteitstest. Ze werden gemakshalve in vijf referentiecategorieën verdeeld: bevoorrading, producten, operationele uitmuntendheid, personeelszaken, gezondheid en veiligheid.

De lijst van relevante onderwerpen werd vervolgens getest met een online enquête onder 48 belanghebbenden – investeerders, klanten en werknemers – die de thema’s rangschikten.

DEFINITIE VAN DOELSTELLINGEN EN REIKWIJDTE VAN HET RAPPORT

De resultaten van de twee eerste fasen bepaalden de reikwijdte van de doelstellingen voor Horizon 2020, die zijn ondergebracht in vier hoofdthema’s. Drie thema’s van Vision 2015 zijn gehandhaafd: economische prestaties, eco-efficiëntie en aantrekkelijke werkplek. Relaties met belanghebbenden werd vervangen door waardeketen en maatschappij. Zo benadrukken we onze ambitie van een meer holistische kijk op de aanwezigheid van Umicore in, en haar impact op de algemene waardeketen. Dit is de belangrijkste focus van Umicore tot 2020.

Bij het definiëren van de doelstellingen met betrekking tot milieu, waardeketen en maatschappij van Horizon 2020 vond met het management van alle business units een gestructureerde dialoog plaats om die sociale en milieuthema’s te bepalen die een groter concurrentievoordeel kunnen opleveren. Omwille van afstemming met de externe verwachtingen hielden we ook een online enquête onder belanghebbenden. In februari 2016 werden de doelstellingen door het directiecomité besproken en goedgekeurd.

We identificeerden ook enkele thema’s die Umicore en belanghebbenden voor het management belangrijk vinden en die deel moeten blijven uitmaken van het verslag, ook al behoren ze niet tot een specifieke doelstelling van Horizon 2020, bijvoorbeeld de CO2-uitstoot. In onze evaluatie van Vision 2015 constateerden we dat het absolute niveau van onze CO2-uitstoot afhankelijk is van de energiemix van de landen waar we actief zijn, wat het streven naar een specifieke doelstelling inzake CO2-uitstootvermindering belemmert. Daarom willen we liever energie-, operationele en materiaalefficiëntie. Omdat veel belanghebbenden verwachten dat Umicore rapporteert over de CO2-uitstoot blijven we die gegevens in het verslag opnemen.

VALIDATIE

De matrix en de vertaling in specifieke milieu-, waardeketen- en sociale doelstellingen werden in februari 2016 goedgekeurd door het directiecomité. De economische doelstellingen en de groeiambities werden al in 2015 gevalideerd. Wij geloven dan ook dat de doelstellingen van Horizon 2020 en de informatie die we in dit document rapporteren de externe vereisten en onze eigen interne behoeften evenwichtig weerspiegelen en een adequate beoordeling van onze prestaties mogelijk maken.

De strategische doelstellingen die bij deze materialiteitsbeoordeling horen, vindt u op de volgende pagina.

UPDATES

Na de evaluatie van 2020 bevestigde de directieraad dat operationele uitmuntendheid, bevoorrading, producten, personeelszaken en veiligheid de materiële thema’s van Umicore blijven. Wij blijven onze doelstellingen van Horizon 2020 en de bijbehorende materialiteit nastreven bij het bepalen van de inhoud en de informatie in het verslag.

Ter voorbereiding van de volgende strategische cyclus heeft Umicore in 2020 de materialiteit herzien. De bevindingen zullen worden meegenomen in de rapportering van 2021.

HORIZON 2020 DOELSTELLINGEN