GRI index

VERWIJZING NAAR GRI-NORMEN

DISCLOSURE

VERWIJZING NAAR PAGINA IN JAARVERSLAG 2020

GRI 102: ALGEMENE INFORMATIEVERSCHAFFING

ORGANISATIEPROFIEL

102-1

Naam van de organisatie

Omslag

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

Over ons ;Umicore in een oogopslag ; Bedrijfsmodel

102-3

Locatie van het hoofdkantoor

Binnenomslag achterkant; achterkant

102-4

Plaats van handeling

Umicore in een oogopslag ; Sociale verklaringen: S2 ;

102-5

Eigendom en rechtsvorm

Binnenomslag achterkant

102-6

Markten

Over ons ; Umicore in een oogopslag ; Economisch overzicht

102-7

Omvang van de organisatie

Umicore in een oogopslag ; Sociale verklaringen: S2 ; Financiële toelichtingen: geconsolideerde balans

102-8

Informatie over werknemers en andere werknemers

Sociale verklaringen: S2

102-9

Toeleveringsketen

Waardeketen en maatschappij, Verklaringen waardeketen: V2-V4

102-10

Significante veranderingen in de organisatie en haar toeleveringsketen

Economisch overzicht , Verklaringen waardeketen: V4

102-11

Voorzorgsbeginsel of -benadering

Risicobeheer en interne controle ; Voornaamste risico’s & opportuniteiten

102-12

Externe initiatieven

COSO; OECD Guidelines; ILO Human Rights; SRI, FTSE; PACI; GRI; IIRC

102-13

Lidmaatschap van verenigingen

Relaties met belanghebbenden

STRATEGIE

102-14

Een verklaring van de hoogste besluitvormer van de organisatie

Terugblik door de CEO en voorzitter

102-15

Belangrijkste gevolgen, risico's en mogelijkheden

Voornaamste risico’s & opportuniteiten

ETHIEK EN INTEGRITEIT

102-16

Waarden, beginselen, normen en gedragsnormen

The Umicore Way; Gedragscode; Risicobeheer en interne controle ; Relaties met belanghebbenden ; Verklaring deugdelijk bestuur: G1,G9 ; Sociale verklaringen: S5

102-17

Mechanismen voor advies en bezorgdheid over ethische kwesties

Gedragscode; Sociale verklaringen: S5

GOVERNANCE

102-18

Bestuursstructuur

Verklaring deugdelijk bestuur: G2, G4, G5 ; Algemene managementaanpak

102-19

Delegeren van bevoegdheden

Algemene managementaanpak

102-20

Verantwoordelijkheid op directieniveau voor economische, milieu-, en sociale en maatschappelijke onderwerpen

Directieraad; Algemene managementaanpak

102-21

Raadplegen van belanghebbenden over economische, milieu-, en sociale en maatschappelijke onderwerpen

Relaties met belanghebbenden ; Materialiteit

102-22

Samenstelling van het hoogste bestuurslichaam en zijn comités

Raad van toezicht; Verklaring deugdelijk bestuur: G2

102-23

Voorzitter van het hoogste bestuursorgaan

Raad van toezicht; Verklaring deugdelijk bestuur: G2

102-24

Benoeming en selectie van het hoogste bestuursorgaan

Verklaring deugdelijk bestuur: G4

102-25

Belangenconflicten

Verklaringen deugdelijk bestuur: G7, G9-G11 ; Charter inzake deugdelijk bestuur; Gedragscode

102-26

De rol van het hoogste bestuursorgaan bij het bepalen van doelstellingen, waarden en strategie

Verklaring deugdelijk bestuur: G2

102-27

Collectieve kennis van het hoogste bestuursorgaan

Verklaring deugdelijk bestuur: G4

102-28

Evaluatie van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan

Verklaring deugdelijk bestuur: G4

102-29

vaststellen en beheren van economische, milieu-, en sociale en maatschappelijke effecten

Relaties met belanghebbenden Materialiteit; Risicobeheer en interne controle ; Voornaamste risico’s & opportuniteiten; Algemene managementaanpak

102-30

Doeltreffendheid van risicobeheersprocessen

Risicobeheer en interne controle

102-31

Bespreking van economische, milieu-, en sociale en maatschappelijke onderwerpen

Voornaamste risico’s & opportuniteiten; ; Algemene managementaanpak ;Verklaring deugdelijk bestuur: G4

102-32

Rol van het hoogste bestuursorgaan bij duurzaamheidsverslaglegging

Algemene managementaanpak

102-33

Kritieke punten van zorg meedelen

Relaties met belanghebbenden ; Verklaringen deugdelijk bestuur: G1, G3, G9, G10, G11; Corporate Governance Charter; Gedragscode

102-34

Aard en totaal aantal kritische punten van zorg

niet gerapporteerd

102-35

Beloningsbeleid

Remuneratieverslag ; Corporate Governance Charter; Gedragscode

102-36

Proces voor de vaststelling van de bezoldiging

Remuneratieverslag ; Corporate Governance Charter; Gedragscode

102-37

Betrokkenheid van de belanghebbenden bij de beloning

Remuneratieverslag ; Corporate Governance Charter; Gedragscode

102-38

Jaarlijkse totale vergoedingsratio

niet gerapporteerd

102-39

Procentuele toename van de jaarlijkse totale vergoedingsratio

niet gerapporteerd

RELATIES MET BELANGHEBBENDEN

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

Relaties met belanghebbenden

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomsten

Sociale verklaringen: S4

102-42

Identificeren en selecteren van belanghebbenden

Relaties met belanghebbenden

102-43

Benadering van de Relaties met belanghebbenden

Relaties met belanghebbenden

102-44

Belangrijkste onderwerpen en punten van zorg

Relaties met belanghebbenden Materialiteit;

RAPPORTAGEMETHODE

102-45

Entiteiten opgenomen in de geconsolideerde financiële toelichtingen

Over ons ; Umicore in een oogopslag ; Prestatie ; Verklaring deugdelijk bestuur: G2 ; Financiële toelichtingen: F5, F17

102-46

Bepalen van de inhoud van het verslag en de afbakening van het onderwerp

Materialiteit; Algemene managementaanpak

102-47

Lijst van materiële onderwerpen

Materialiteit; Algemene managementaanpak

102-48

Herformulering van informatie

Algemene managementaanpak ; Milieuverklaringen: E1 ; Sociale verklaringen: S1, S5, S8; Verklaringen waardeketen: V4 ; Over dit verslag

102-49

Wijzigingen in de verslaglegging

Over ons ;Umicore in een oogopslag ; Milieuverklaringen: E1, E2, E3; Verklaringen waardeketen: V1, V2, V4 ; Over dit verslag

102-50

Verslagperiode

Voorzijde omslag; Binnenomslag omslag; Over dit verslag

102-51

Datum van het meest recente verslag

Jaarverslag website

102-52

Verslagleggingscyclus

Voorzijde omslag; Binnenomslag omslag; Jaarverslag website

102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag

Binnenomslag achterflap; natalia.agueros@eu.umicore.com

102-54

Aanspraken op verslaglegging in overeenstemming met de GRI-normen

Binnenomslag omslag; Over dit verslag

102-55

GRI-inhoudsindex

Deze sectie; Over dit verslag

102-56

Externe assurance

Betrouwbaarheidsverklaringen

GRI 103: ALGEMENE MANAGEMENTAANPAK

103-1

Uitleg van het materiaalonderwerp en de afbakening ervan

Materialiteit ;Algemene managementaanpak

103-2

De Algemene managementaanpak en de onderdelen daarvan

Algemene managementaanpak

103-3

Evaluatie van de Algemene managementaanpak

Algemene managementaanpak

GRI 201: ECONOMISCHE PRESTATIES

201-1

Directe economische waarde gegenereerd en gedistribueerd

Umicore in een oogopslag; Relaties met belanghebbenden ; Verdeling van de economische meerwaarde ; Financiële toelichtingen: F8, F9, F39 ; Kerncijfers

201-3

Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen en andere pensioenregelingen

Financiële toelichtingen: F27

201-4

Van de overheid ontvangen financiële steun

Geconsolideerde kasstromentabel

GRI 202: MARKTAANWEZIGHEID

202-2

Percentage van het hoger management dat afkomstig is uit de plaatselijke gemeenschap

Soortgelijke reikwijdte als in de sociale verklaringen: S2

GRI 203: INDIRECTE ECONOMISCHE EFFECTEN

203-1

Ondersteunde infrastructuurinvesteringen en diensten

Relaties met belanghebbenden; Milieuverklaringen: E7; Verklaringen waardeketen: V5 ; Kerncijfers

GRI 205: CORRUPTIEBESTRIJDING

205-1

Activiteiten beoordeeld op corruptierisico's

Risicobeheer en interne controle

205-2

Communicatie en opleiding over anticorruptiebeleid en -procedures

Alle werknemers krijgen een informele opleiding over de gedragscode wanneer zij in dienst treden van het bedrijf

GRI 206: ANTI-CONCURREREND GEDRAG

206-1

Juridische acties wegens concurrentiebeperkend gedrag, antitrust- en monopoliepraktijken

Financiële toelichtingen: F36

GRI 301: MATERIALEN

301-2

Gebruikte gerecycleerde grondstoffen

Umicore in een oogopslag; Verklaringen waardeketen: V4

GRI 302: ENERGIE

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Milieuverklaringen: E4

302-3

Energie-intensiteit

Milieuverklaringen: E4

302-4

Vermindering van het energieverbruik

Milieuverklaringen: E4

GRI 305: EMISSIES

305-1

Directe broeikasgasemissies, categorie 1

Milieuverklaringen: E3

305-2

Indirecte broeikasgasemissies van energie Scope 2

Milieuverklaringen: E3

305-7

Stikstofoxiden NOx, zwaveloxiden SOx, en andere significante luchtemissies

Milieuverklaringen: E2

GRI 308: MILIEUBEOORDELING VAN LEVERANCIERS

308-2

Negatieve milieueffecten in de toeleveringsketen en genomen maatregelen

Waardeketen en maatschappij, Verklaringen waardeketen: V2-V4

GRI 401: WERKGELEGENHEID

401-1

Aanwerving van nieuw personeel en personeelsverloop

Umicore in een oogopslag; Aantrekkelijke werkplek;Sociale verklaringen: S2, S3; Kerncijfers

GRI 403: GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK

403-1

Systeem voor het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk

Algemene managementaanpak-sociale prestaties ; Gezondheid en veiligheid; Risicobeheer en interne controle ;Sociale verklaringen S6, S7, S8, S9 ; Mondiale raamovereenkomst inzake duurzame ontwikkeling; EcoVadis CSR Scorecard

403-2

Identificatie van gevaren, risicobeoordeling en onderzoek naar incidenten

Risicobeheer en interne controle Sociale verklaringen S6

403-3

Diensten voor gezondheid op het werk

Sociale verklaringen S6

403-4

Participatie, raadpleging en communicatie van werknemers inzake gezondheid en veiligheid op het werk

Sociale verklaringen S6

403-5

Opleiding van werknemers inzake gezondheid en veiligheid op het werk

Gezondheid en veiligheid ; Talent aantrekken en behouden; Sociale verklaringen S6 S7, S8,S9;

403-6

Bevordering van de gezondheid van werknemers

Sociale verklaringen S6

403-7

Preventie en beperking van gevolgen voor gezondheid en veiligheid op het werk die rechtstreeks verband houden met zakelijke relaties

Charter voor duurzame aankopen

Verklaringen waardeketen: V3, V4

Sociale verklaringen S6

403-8

Werknemers die onder een beheerssysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk vallen

Sociale verklaringen S6

Blootstellingsuren worden niet gerapporteerd. Het aantal ongevallen met werkverlet voor werknemers en aannemers is relevanter om de doelstelling van nul ongevallen met werkverlet van Umicore te ondersteunen

403-9

Arbeidsgerelateerde verwondingen

Aantrekkelijke werkplek Sociale Verklaringen S6, S7 ; Kerncijfers

403-10

Arbeidsgerelateerde slechte gezondheid

Sociale verklaringen S6 S7, S8,S9

GRI 404: OPLEIDING EN ONDERWIJS

404-1

Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar per werknemer

Aantrekkelijke werkplek ; Sociale verklaringen: S3 ; Kerncijfers

404-2

Programma's voor de verbetering van de vaardigheden van werknemers en bijstand bij overgang

Aantrekkelijke werkplek ; Sociale verklaringen: S3 ;

404-3

Percentage werknemers dat regelmatig wordt beoordeeld op prestaties en loopbaanontwikkeling

Sociale verklaringen: S3

GRI 405: DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN

405-1

Diversiteit van bestuursorganen en werknemers

Aantrekkelijke werkplek ; Verklaringen deugdelijk bestuur: G4 ; Sociale verklaringen: S2

GRI 408: KINDERARBEID

408-1

Activiteiten en leveranciers die een aanzienlijk risico lopen op gevallen van kinderarbeid

Met dit element wordt rekening gehouden in het kader van de doelstelling "Duurzame bevoorrading"; zie Waardeketen en maatschappij, "Verklaringen waardeketen": V2-V4; Zorgen voor duurzame kobaltsourcing online casestudy

GRI 409: GEDWONGEN OF VERPLICHTE ARBEID

409-1

Activiteiten en leveranciers die een aanzienlijk risico lopen op gevallen van gedwongen of verplichte arbeid

Met dit element wordt rekening gehouden in het kader van de doelstelling "Duurzame bevoorrading"; zie Waardeketen en maatschappij, "Verklaringen waardeketen": V2-V4; Zorgen voor duurzame kobaltsourcing online casestudy

GRI 414: SOCIALE BEOORDELING VAN LEVERANCIERS

414-2

Negatieve sociale en maatschappelijke effecten in de toeleveringsketen en genomen maatregelen

Waardeketen en maatschappij, Verklaringen waardeketen: V2-V4

GRI 416: GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE KLANT

416-1

Beoordeling van de gezondheids- en veiligheidseffecten van product- en dienstencategorieën

Verklaringen waardeketen: V4

GRI 417: MARKETING EN ETIKETTERING

417-1

Eisen inzake informatie over en etikettering van producten en diensten

Verklaringen waardeketen: V4

ANDERE GERAPPORTEERDE BELANGRIJKE ONDERWERPEN

Kritische aard van de grondstoffen

Ter aanvulling op de rapportage over GRI 308: Milieubeoordeling leveranciers en GRI 414: Sociale beoordeling leveranciers. Zie Waardeketen en maatschappij , Verklaringen waardeketen: V2-V3

Duurzame producten en diensten

Als aanvulling op de rapportage over GRI 301: Materialen, zie Waardeketen en maatschappij ; Verklaringen waardeketen: V4

Procesveiligheid

Als aanvulling op de rapportage over GRI 403: Gezondheid & veiligheid zieSociale verklaringen: S8

Metaalemissies naar lucht en water

Als aanvulling op de rapportage over GRI 305: Emissies, zie Milieuverklaringen: E2