Aantrekkelijke werkplek

Wij meten ons succes aan ons vermogen om een veilige werkplek te bieden, een veiligheidscultuur tot stand te brengen bij ons personeel, ons personeel te beschermen tegen blootstellingsrisico’s, te verzekeren dat we in alle regio’s waar wij actief zijn een voorkeurswerkgever zijn en talent te beheren als motor voor onze gewenste groei.

Wij zijn trots op onze positie als pionier en wereldleider in materiaaltechnologie en duurzaamheid maar beseffen dat we – in een disruptieve sector als de onze – moeten blijven innoveren. We moeten onszelf uitdagen en groeien, als onderneming en als werkgever.

10.859

Personeelsbestand van de groep

21,7%

Vrouwen bij Umicore

96%

Retentiegraad

We streven naar een omgeving waarin al onze werknemers succesvol kunnen zijn, die innovatie aanmoedigt, open bloeit dankzij samenwerking, bijdragen beloont en elke medewerker de kans geeft om zich te ontwikkelen.

De verschillende ambities en interesses van onze collega’s en nieuwkomers verrijken Umicore met nieuwe perspectieven en nieuwe manieren om samen te werken. Zo vergroten we ons concurrentievoordeel.

Onze waarden en wederzijds respect blijven consistent terwijl we allemaal aan dezelfde visie werken: materialen maken voor een beter leven.

Umicore heeft een internationaal profiel en is overal actief, met 10.859 werknemers in 47 productiesites, 15 centra voor onderzoek en ontwikkeling en de ondersteunende kantoren, waaronder ons hoofdkantoor in Brussel.

Bij het ontwerp van onze Horizon 2020-strategie hielden we rekening met toekomstige trends die impact hebben op Umicore, de arbeidsmarkt en de verwachtingen van de samenleving. Onze doelstellingen zijn gericht op veiligheid en gezondheid, talentbeheer, diversiteit en inzetbaarheid – aspecten die de grootste impact zullen hebben op het bereiken van de Horizon 2020-doelstellingen.

Ondanks de concurrentie op de markten maken we grote vorderingen in talentbeheer, diversiteit en werknemersbetrokkenheid. Wij werken verder aan onze langetermijndoelstellingen om ongevallen met werkverlet en beroepsziekten te elimineren en zoeken nieuwe manieren om de betrokkenheid van de collega’s te vergroten door het welzijn en de veiligheid op de werkplek te bevorderen.

Gezondheid & veiligheid

De veiligheid van onze medewerkers is een kernprioriteit.

Nul ongevallen

In 2020 waren onze algemene veiligheidsresultaten opnieuw teleurstellend, hoewel 83% van de rapporterende sites geen enkel ongeval met werkverlet kende. In december 2020 vond een dodelijk ongeval plaats in de site Cobalt & Specialty Materials van Umicore in Subic, de Filippijnen. Deze tragische gebeurtenis toont eens te meer aan dat de weg om van Umicore een werkomgeving zonder ongevallen te maken nog lang niet voltooid is, zelfs niet in vestigingen met een uitstekende staat van dienst op het vlak van veiligheid, zoals Subic dat al meer dan 13 jaar zonder ongevallen met werkverlet werkte. Umicore registreerde 49 ongevallen met werkverlet in 2020, tegenover 90 in 2019. De frequentiegraad bedroeg 2,52 (4,60 in 2019) en de ernstgraad 0,47 (0,20 in 2019).

49

Ongevallen met werkverlet

83%

Rapporterende sites zonder ongevallen met werkverlet

1,6%

Blootstellingsgraad 'alle biomarkers geaggregeerd'

In het verleden hebben we gemeld dat er een duidelijke behoefte is aan gedrags- en mentaliteitsverandering om een echte veiligheidscultuur te installeren. Hoewel de afwezigheid op de werkvloer als gevolg van de COVID-pandemie geen invloed had op de ongevallen met werkverlet, hebben we vastgesteld dat de gezondheidsvoorzorgen voor de pandemie de veiligheidscultuur bij Umicore hebben verbeterd. Het gevoel van urgentie in het licht van de crisis, de doelgerichte zorg voor elkaar, in combinatie met een communicatiestijl op de werkvloer die gericht was op veiligheidscoaching,resulteerden in betere veiligheidsprestaties. Het engagement van Umicore voor veiligheid is onwrikbaar en die resultaten bevestigden dat het aanpakken van culturele veranderingen op het vlak van veiligheid de juiste weg is om een aantrekkelijke werkplek te creëren.

In 2020 spitsten we de activiteiten rond procesveiligheid op de uitvoering van risicobeoordelingen toe. Aan het einde van het jaar kreeg meer dan 70% van de productieprocessen specifiek gëevalueerd op de procesgevaren en -risico’s volgens de normen van Umicore. Een gedetailleerde planning ter voltooiing van de overblijvende evaluaties de volgende jaren geeft voorrang aan processen met een hoog risicoprofiel.

Umicore vervolgt haar intern HAZOP-leadertrainingsprogramma om de kennis over procesveiligheid te vergroten en te verzekeren.

Blootstelling aan beroepsziekten

Umicore levert continu inspanningen om beroepsziekten te elimineren en welzijn op het werk te bevorderen. De belangrijkste gezondheidsrisico’s op het werk hebben te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke gevaren (vooral lawaai).

Umicore speelt een voortrekkersrol door zichzelf vrijwillig wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor potentieel gevaarlijke blootstelling op te leggen, die strenger zijn dan de wettelijke vereisten, voor zover die bestaan.

Alle medewerkers die op de werkplek mogelijk worden blootgesteld aan een van deze metalen (arseen, cadmium, kobalt, indium, nikkel, lood en platinazouten) of andere metalen worden opgevolgd in ons bedrijfsgezondheidsprogramma. De Horizon 2020-doelstelling is het aantal individuele metingen boven interne streefwaarden voor beroepsmatige blootstelling tot nul herleiden. Hoewel overschrijdingen van meetwaarden niet noodzakelijk wijzen op risico’s voor de betrokkene zijn ze belangrijke indicatoren voor korte of langdurige blootstelling. We gebruiken ze dan ook als basis voor verdere verbeteringen op specifieke sites.

In 2020 namen we in totaal 7.406 biologische stalen af bij werknemers die op het werk werden blootgesteld aan ten minste een van de voorgenoemde metalen (behalve platinazouten). 122 metingen toonden een overschrijding van de interne streefwaarde, wat de totale overschrijdingsgraad op 1,6% brengt, een daling ten opzichte van 1,8% in 2018 en van 3,2% in het begin van de Horizon 2020 strategische cyclus. Een bedrijfsarts controleert regelmatig alle werknemers die beroepsmatig aan metalen worden blootgesteld.

Talentbeheer

Talentbeheer impliceert het aantrekken en behouden van de juiste mensen op alle niveaus van de organisatie en in een brede waaier van functies, met inbegrip van machineoperatoren, laboratoriumanalisten, kantoorpersoneel en productie-ingenieurs. Onze belangrijkste drijfveren hierbij zijn gekoppeld aan de groeiambities van Horizon 2020 in de sectoren en regio’s waar wij actief zijn.

Het aantal werknemers in de integraal geconsolideerde ondernemingen daalde van 11.152 eind 2019 tot 10.859 eind 2020. Die daling is het gevolg van onder meer de fabriekssluitingen in Tulsa (Automotive Catalysts) en Wickliffe (Cobalt & Specialty Materials) in de VS.

PERSONEELSBESTAND PER REGIO

Umicore kan leiders van een hoog niveau aantrekken, ontwikkelen en behouden door hen aantrekkelijke en uitdagende leiderschapsposities aan te bieden.

In 2020 heeft Umicore, aansluitend op de resultaten van de talentbeoordeling van het voorgaande jaar, mentoringprogramma's met gerichte ontwikkelingsprogramma's voor opkomend talent en voor jong toptalent ingevoerd. Die programma's zorgen voor de ontwikkeling van brede profielen en bieden multifunctionele ontwikkelingskansen.

VRIJWILLIG VERTREK PER REGIO

% personeelsbestand

In 2020, is onze algemene retentiegraad toegenomen tot 96%, een stijging tegenover 94% in 2019.

Er blijven grote regionale verschillen, met het hoogste percentage vrijwillige vertrekkers in Azië-Pacific van 9,25%, een verbetering ten opzichte van 11,87% in 2019.

Umicore biedt haar managers in alle regio’s eenzelfde opleidingscurriculum aan en bevordert loopbaanontwikkeling met een interne online vacaturetool wat interne mobiliteit verhoogt. Opleiding bij Umicore combineert traditionele klassikale modules met e-learning en praktische opleidingen.

GEMIDDELD AANTAL TRAININGSUREN PER MEDEWERKER

Uren / medewerker

In 2020 bedroeg het gemiddelde aantal opleidingsuren per werknemer 36 uur, een daling tegenover 49 uur in 2019, voornamelijk als gevolg van COVID-19. Door de pandemie werden de opleidingen anders georganiseerd: in kleinere groepen en met respect voor de sociale afstand, waar persoonlijke aanwezigheid mogelijk was, en via onlinesessies. Sommige opleidingen werden uitgesteld of geannuleerd. In 2020 waren er minder opleidingsuren voor managers (27 uur) dan voor andere werknemers (39 uur).

DIVERSITEIT

Umicore tracht zo veel mogelijk voordeel te halen uit diversiteit, bijvoorbeeld op het vlak van geslacht, cultuur en etniciteit. Bij Umicore zijn we ervan overtuigd dat meer diversiteit in de managementteams de kwaliteit van het beslissingsproces ten goede komt.

Umicore heeft een groepsbeleid voor diversiteit ontwikkeld om een inclusieve werkcultuur te ondersteunen die gelijke kansen biedt en leidt tot een hoog niveau van engagement bij alle werknemers, ongeacht hun achtergrond. Diversiteit omvat geslacht, godsdienst, ras, nationale of etnische afkomst, culturele achtergrond, sociale groep, beperking, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd en politieke overtuiging.

We streven vooral naar een bredere culturele vertegenwoordiging in onze managementteams.

Gezien het feit dat 60% van onze inkomsten buiten Europa wordt gegenereerd en onze groeiende mondiale voetafdruk, besloten we actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat niet-Europeanen beter vertegenwoordigd zijn in ons topmanagement. Momenteel wordt 20% van de hoogste managementfuncties bij Umicore ingevuld door niet-Europeanen, een stijging tegenover 18,5% in 2019 en 16,7% in 2016.

Onze inspanningen worden voortgezet, omdat een beter evenwicht in dit opzicht ons in staat zal stellen zakelijke beslissingen te nemen die beter zijn afgestemd op de markten die wij bedienen. Net zoals in 2019, heeft Umicore in 2020 werknemers van 74 nationaliteiten in 2020.

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd op hogere managementniveaus bij Umicore.

Hoewel dit gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan het feit dat chemiebedrijven doorgaans minder vrouwen aantrekken, kunnen de loopbaanvooruitzichten voor getalenteerde vrouwen binnen Umicore nog worden verbeterd. In 2020 was slechts 21,6% van de Umicore-werknemers vrouw, een lichte stijging ten opzichte van 2019. Dit wordt toegeschreven aan de aard van industriële activiteiten, waar kandidaten meestal mannen zijn. Desondanks blijven we streven naar een inclusieve en diverse werkplek.

Onze algemene focus blijft liggen op het aanwerven en ontwikkelen van vrouwelijke managers. In 2020 was 30% van de aangeworven managers vrouw. Het aantal vrouwen in managementfuncties is langzaam toegenomen van 18,65% in 2010 tot 23% in 2020. Het aantal totale managers is in 2020 opnieuw gegroeid, wat leidt tot een licht dalend aandeel vrouwen in die functies van 23,1% in 2019 tot 23% in 2020, ondanks onze aanwervingsinspanningen.

Het percentage vrouwen in het senior management daalde lichtjes van 10,9%% in 2019 naar 10,7% in 2020, waardoor onze algemene ambitie van 15% tegen 2020 niet behaald wordt. Wij blijven ons inzetten voor een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in het senior management en zullen ernaar streven dit doel zo spoedig mogelijk te bereiken.

Betrokkenheid van onze medewerkers

In de dynamische wereld van vandaag zijn digitale vaardigheden en een houding gericht op samenwerking, transparantie en zelforganiserend leren essentieel. Als digitale hulpmiddelen correct worden gebruikt, kunnen ze efficiëntie, productiviteit en innovatie stimuleren. Maar het volstaat niet om middelen en training aan te bieden. De moeilijkste maar ook belangrijkste stap is het veranderen van vertrouwde denkpatronen. Medewerkers moeten buiten hun comfortzone stappen, hun successen én fouten delen, nieuwe benaderingen uitproberen, netwerken binnen regio’s en afdelingen, initiatief nemen. Dat kan alleen in de juiste omgeving.

Onze visie op de digitale werkplek? Iedereen binnen Umicore de kans geven om van waar ook ter wereld samen te werken.

De digitale werkplek verbindt collega's

Met het Digital Workplace-project, dat wereldwijd werd gelanceerd in december 2019, wilde Umicore de efficiëntie, productiviteit en innovatie van onze werknemers verbeteren door een optimaal gebruik van digitale tools. De visie van die digitale werkplek bestaat erin iedereen bij Umicore de kans te geven om op dagelijkse basis van eender waar ter wereld samen te werken en ervaringen en kennis te delen via een wereldwijd netwerk.

Bij de lancering eind 2019 konden we niet vermoeden dat de timing van Umicore’s digitale werkplek zo goed zou uitkomen, gezien de gevolgen van COVID-19 een paar maanden later. Toen de eerste golf van de pandemie toesloeg, gebruikten Umicore-medewerkers de digitale tools al enkele weken. Digitale vergaderingen en gesprekken hoorden al bij de dagelijkse routine en samenwerken aan projectdocumenten werd steeds gebruikelijke

Digitale helden schieten te hulp

Toen de COVID-19-pandemie fysiek vergaderen onmogelijk maakte en velen van ons van thuis uit moesten werken, waren Umicore-medewerkers al vertrouwd met de digitale tools en moesten ze nauwelijks hun werkwijze aanpassen om onze activiteiten draaiende te houden en in contact te blijven met hun collega's, bijna zoals gewoonlijk. Wie ondersteuning nodig had, kon een beroep doen op ambassadeurs of ‘digitale helden’ die persoonlijke hulp boden bij het oplossen van technische problemen. We organiseerden ook een reeks specifieke trainingssessies over de digitale werkplek met onderwerpen als werken op afstand, efficiënt online vergaderen, bestanden delen en virtueel leiderschap.

Digital alternatiEVEN

Terwijl de onzekerheid rond COVID-19 en de daarbij horende veiligheidsmaatregelen doorheen heel 2020 aanhielden, gingen veel Umicore-werknemers op zoek naar innovatieve oplossingen voor hun dagelijkse uitdagingen. Die vonden ze in de digitale werkplek. Audits werden bijvoorbeeld op afstand uitgevoerd, open vergaderingen (waar gewoonlijk iemand persoonlijk informatie deelt met een groot publiek) werden met succes vervangen door virtuele open vergaderingen, er werd een digitaal onthaalprogramma opgezet om nieuwe werknemers die tijdens de pandemie in dienst traden virtueel te verwelkomen. Om de band tussen collega’s te bewaren, werden virtuele sociale evenementen georganiseerd, zoals verjaardagsfeestjes. Op operationeel vlak konden dankzij slimme brillen productiesystemen worden geïnstalleerd in enkele van onze fabrieken.

Te midden van de vele uitdagingen van 2020 heeft onze digitale werkplek ons in staat gesteld om toch verbonden te blijven met en betrokken bij onze wereldwijde gemeenschap van collega's.

Werken bij Umicore

Wij willen zowel onze klanten als onze medewerkers de weg wijzen.

Wij streven ernaar om een omgeving voor samenwerking en een cultuur van ideeën delen te creëren, expertise en loopbanen te ontwikkelen, samen te werken aan technologieën die de toekomstige generaties ten goede zullen komen en nieuwe normen te stellen in een van de meest dynamische en disruptieve sectoren van de wereld.

UMICORE.COM/CAREERS

In onze geavanceerde productieprocessen zetten technische operators, productiesupervisors en ingenieurs hun knowhow en ideeën in ten voordele van toekomstige generaties. Onze ondersteunende teams spelen een cruciale groei in de bevordering van de groei van het bedrijf door te verzekeren dat onze beslissingen commercieel haalbaar zijn, door onze reputatie te versterken, door nieuwe klantenrelaties te ontwikkelen of de juiste mensen te vinden die kunnen voortbouwen op wat wij al bereikt hebben.

Umicore's managers werken aan even boeiende als uitdagende projecten. Onze O&O-experts ontwikkelen technologieën voor de uitdagingen van onder meer schone mobiliteit en grondstoffenschaarste.

Wij willen onze werknemers tijdens heel hun loopbaan kansen aanbieden om te leren en zich te ontwikkelen, terwijl we de overdracht van vaardigheden en kennis binnen Umicore bevorderen.

Het Junior Management Programme (JUMP) wordt aangeboden aan een selecte groep van junior managers. Het volgt een ‘twin-coaching’ model: twee deelnemers uit verschillende regio’s en business units maar van dezelfde functiefamilie worden samengebracht om het internationale denken te ontwikkelen, beste praktijken over te nemen en andere business units te leren kennen.

Leading for Excellence (L4E) wordt aangeboden aan een geselecteerde groep managers in de regio Azië/Pacific, om de prestaties in de regio te bevorderen door de samenwerking en het engagement tussen sites te stimuleren en de leiderschapsvaardigheden aan te scherpen.

Entrepreneurs for Tomorrow (E4T) wordt aangeboden aan een geselecteerde groep middle tot senior managers, om een bedrijfscultuur met uiterst competente managers te ontwikkelen en de functieoverschrijdende integratie binnen Umicore te bevorderen.

Het Strategic Leadership Programme wordt in samenwerking met INSEAD georganiseerd en aangeboden aan een geselecteerde groep van senior managers. De deelnemers verkennen de economische ‘macro-omgeving’, werken in Azië en maken kennis met de uitdagingen van het creëren van een agile strategie en een uitgelijnde organisatie, en de ontwikkeling van hun persoonlijke leiderschapsstijl.

Mensen werken langer voor ze met pensioen gaan, vooral in Europa. Umicore wil verzekeren dat mensen die tot een eind in de zestig aan het werk blijven gepast, motiverend en lonend werk krijgen en hun vaardigheden en kennis kunnen overdragen aan jongere collega’s. Dat gebeurt door middel van opleidingen, het op peil houden van de mentale flexibiliteit om nieuwe taken uit te voeren, de aanpak van het evenwicht tussen werk en privéleven en het leveren van ondersteuning in de overgang naar het pensioen.